IPTPP1/443-23/13-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej są zwolnione z podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2013r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi i do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 11 stycznia 2013r.) uzupełnionym w dniu 28 lutego 2013r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 04 marca 2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2013r. do Izby Skarbowej w Łodzi został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług szkoleniowych dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wyżej wskazany wniosek został przesłany do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb. celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością (data wpływu 11 stycznia 2013r.).

W dniu 28 lutego 2013r. do Izby Skarbowej w Łodzi wpłynęło pismo z dnia 25 lutego 2013r. będące uzupełnieniem ww. wniosku w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego, postawienia pytania oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie.

Wyżej wskazane uzupełnienie zostało przesłane do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Tryb. celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością (data wpływu 04 marca 2013r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Ośrodek Ustawicznego Szkolenia .... „...” w ... wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta ... od 31 października 2003r., pod Nr ..., na podstawie art. 5c, pkt 3 oraz art. 82 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty (tj. z 1996r., Dz. U. nr 67, poz. 329 z późn. zm.). Posiada też wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa ... pod nr ... oraz jest zarejestrowany jako jednostka szkoleniowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod nr .....

Świadczone przez Zainteresowaną usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Prowadzone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników wynikają z art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Na powyższe szkolenia Ośrodek nie posiada akredytacji.

Wnioskodawca - .... jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Zaświadczenie nr .... z 28 kwietnia 2006r. Szkolenia, o których mowa we wniosku stanowią usługi wpisane w art. 43 ust. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Reasumując, Wnioskodawca informuje, że usługi będące przedmiotem wniosku, świadczone są przez Ośrodek, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Kompleksowe szkolenia prowadzone przez Ośrodek zapewniają: salę szkoleniową materiały szkoleniowe, wykłady i zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, zgodne z przepisami o systemie oświaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone przez Ośrodek ..., są zwolnione z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, prowadzone przez Ośrodek, będący jednostką, objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, są zwolnione z podatku VAT w związku z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 8 maja 2012r., sygnatura IPTPP1 /443-110/12-5/AK.

Podkreślić przy tym należy, że na mocy ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011r., Nr 177, poz. 1054), art. 43 ust. 1 pkt 26 zwolnieniu podlegają usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ww. wymienionym przepisem art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 4. artystyczne.

Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Natomiast art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Na podstawie art. 1 pkt 8 ww. ustawy, system oświaty zapewnia w szczególności możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

Równocześnie na podstawie uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z § 13 ust.1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 247), usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia kształcenia zawodowego i „przekwalifikowania zawodowego”, wobec tego należy wskazać, iż w dniu 01 lipca 2011r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 (Dz. U. UE.L. Nr 77 poz. 1) ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie to przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach ww. dyrektywy.

Rozporządzenie wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl art. 44 omawianego rozporządzenia, sługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Jak wynika z przedstawionego opisu, Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ośrodek wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta .... od 31 października 2003r., na podstawie art. 5c, pkt 3 oraz art. 82 ust. 3 w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty. Ośrodek posiada też wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa .... oraz jest zarejestrowany jako jednostka szkoleniowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Świadczone przez Ośrodek usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Prowadzone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników wynikają z art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. Na powyższe szkolenia Ośrodek nie posiada akredytacji. Szkolenia, o których mowa we wniosku stanowią usługi wpisane w art. 43 ust. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca informuje, że usługi będące przedmiotem wniosku, świadczone są przez Ośrodek, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Kompleksowe szkolenia prowadzone przez Ośrodek zapewniają: salę szkoleniową materiały szkoleniowe, wykłady i zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, zgodne z przepisami o systemie oświaty.

W myśl art. 2091 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 2. wyznaczyć pracowników do:
  1. udzielania pierwszej pomocy,
  2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej mają na celu wypełnienie obowiązku polegającego na tym, że w każdym zakładzie powinna być osoba przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej to nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych wynikających z obowiązku wynikającego z ww. przepisów. Szkolenia te nie mogą odbywać się w zupełnie dowolnej formie. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń z tego zakresu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) które określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy.

Zgodnie z § 44 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

 • punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
 • apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Dokonując oceny, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie kształcenia są objęte zwolnieniem, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy spełnione są warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 zwalnia od podatku usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26, zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca świadczy usługi kształcenia jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, brak jest konieczności dalszego badania przesłanek z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca jako jednostka objęta systemem oświaty została wpisana do ewidencji prowadzonej przez Miasto .... jako placówka niepubliczna. Ponadto, usługi będące przedmiotem wniosku, tj. szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, świadczone są przez Ośrodek, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę stan sprawy stwierdzić należy, iż szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w zakresie kształcenia, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, mimo błędnej argumentacji. Prawo do zwolnienia od podatku nie wynika bowiem z wydanej interpretacji indywidualnej, lecz z przepisów prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stosownie do treści art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej, wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż wniosek dotyczy 50 zdarzeń przyszłych. Jednakże, jak wynika z okoliczności sprawy przedstawionych we wniosku oraz zadanego pytania, wniosek dotyczy jednego zdarzenia przyszłego i wobec tego tut. Organ wydał jedną interpretację indywidualną.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną. Stosownie zaś do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Jednocześnie należy wskazać, że publikator ustawy z dnia z 7 września 1991r. o systemie oświaty wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, tj. z 1996r., Dz. U. nr 67, poz. 329 z późn. zm. jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.