IPPP2/4512-329/15-3/JO/IZ | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla dostawy odznak i odznaczeń na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej
IPPP2/4512-329/15-3/JO/IZinterpretacja indywidualna
 1. ochrona przeciwpożarowa
 2. stawka preferencyjna
 3. stawki podatku
 4. straż pożarna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy odznak i odznaczeń na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy odznak i odznaczeń na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wniosek został uzupełniony pismem Strony z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka („Wnioskodawca”) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje m.in. sprzedaży odznak i odznaczeń na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej (dalej: „Jednostki ochrony przeciwpożarowej”) w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze zm., dalej: „Ustawa o ochronie przeciwpożarowej”). Zgodnie z ustawą Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;
 2. a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
 3. zakładowa straż pożarna;
 4. zakładowa służba ratownicza;
 5. gminna zawodowa straż pożarna;
 6. a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna;
 7. terenowa służba ratownicza;
 8. ochotnicza straż pożarna;
 9. związek ochotniczych straży pożarnych;
 10. inne jednostki ratownicze.
W związku z powyższym opisem zadano pytanie:

Czy dostawa odznak i odznaczeń na rzecz Jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności na rzecz ochotniczej straży pożarnej, będzie opodatkowana stawką 8% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa odznak i odznaczeń na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności na rzecz ochotniczej straży pożarnej będzie opodatkowana stawką 8% VAT.

Uzasadnienie:

W myśl art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT „Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1”. Z kolei w myśl art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f pkt 2 stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%”. Art. 41 ust. 10 Ustawy o VAT wskazuje, że „Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej”. Poz. 134 pkt 2 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT swoim zakresem obejmuje: „Pozostałe towary: (...) 2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje”.

Stosowanie obniżonej - 8% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 10 w zw. z art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione więc od spełnienia łącznie następujących warunków:

 • dostawa musi odbywać się na terytorium kraju,
 • dostawa musi być dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej,
 • towary będące przedmiotem dostawy muszą być wymienione w poz. 129-134 załącznika do ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie spełnione są wszystkie z ww. warunków. Nie ulega wątpliwości, że dostawa odbywa się na terytorium kraju. W opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że dostawa jest dokonywana na rzecz Jednostek ochrony przeciwpożarowej. Należy stwierdzić także, że odznaki i odznaczenia dostarczane na rzecz Jednostek ochrony przeciwpożarowej w świetle przepisów ustawy o VAT stanowią towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Powyższe wynika z treści poz. 129-134 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT, gdzie wskazany jest śródtytuł dla tych pozycji „Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej”. Skoro więc ustawodawca sam wprost klasyfikuje odznaki i odznaczenia jako towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, to nie można zakwestionować spełnienia tego z warunków przepisu art. 41 ust. 10 Ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy literalnie treść poz. 134 pkt 2 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT nie odnosi się wyłącznie do dostaw na rzecz strażaków państwowej straży pożarnej. W treści tej pozycji załącznika nr 3 wskazane jest: „Pozostałe towary: (...) 2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje”.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe towary wymienione w poz. 142 pkt 2 należy podzielić zgodnie z zasadami języka polskiego na 3 odrębne podgrupy:

 1. umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm,
 2. wyposażenie specjalistyczne strażaka,
 3. oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje.

Z wykładni gramatycznej poz. 134 pkt 2 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT wprost wynika, że ograniczenie zastosowania obniżonej stawki VAT dotyczy wyłącznie umundurowania, odzieży specjalnej i ochronnej, wyekwipowania osobistego strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm. Ograniczenie podmiotowe nie dotyczy w żadnym razie wyposażenia specjalistycznego strażaków oraz odznak, odznaczeń i dystynkcji. Tym samym, dostawa tych towarów na rzecz Jednostek ochrony przeciwpożarowej będzie opodatkowana stawką 8% VAT. Abstrahując od powyższego, należy powziąć wątpliwości, czy ograniczenia podmiotowe dotyczące umundurowania, odzieży specjalnej i ochronnej, wyekwipowania osobistego określone w Ustawie o VAT zawężają krąg podmiotów przy dostawach, na rzecz których można stosować stawkę podatku w wysokości 8%. Zgodnie bowiem z przepisem art. 27a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej: „Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 15 pkt la -5 i 8, o ile nie jest strażakiem Państwowej Straży Pożarnej, oraz żołnierzowi pełniącemu służbę w tej jednostce przysługuje prawo do odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego, na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97)”. Tym samym można stwierdzić, że poz. 134 pkt 2 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT, nie ogranicza podmiotowo możliwości stosowania stawki podatku w wysokości 8%, bowiem sam załącznik określa tylko towary do których taką stawkę można stosować, a nie warunki stosowania stawki obniżonej. W konsekwencji dostawa takich towarów na rzecz dowolnej Jednostki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z treścią przepisu art. 27a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do którego odwołuje się ustawodawca w poz. 134 pkt 2 załącznika nr 3 („według obowiązujących norm”).

Według przypisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej prawo do odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego przysługuje strażakom wszystkim jednostek ochrony przeciwpożarowej, a nie tylko strażakom Państwowej Straży Pożarnej, na takich samych zasadach i takie samo wyposażenie. W konsekwencji nie można uznać, iż poz. 134 pkt 2 do załącznika nr 3 do Ustawy o VAT błędnie zawiera ograniczenia podmiotowe, a tylko przedmiotowe (określenie „strażaka straży państwowej” nie dotyczy określenia podmiotów przy sprzedaży na rzecz których można stosować stawkę podatku w wysokości 8%, a tylko rodzaju umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste do którego taką stawkę można stosować. Na fakt, że towary wymienione w poz. 134 pkt 2 Załącznika nr 3 do Ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu stawką 8 % VAT wskazuje również treść art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT. Przepis ten określa do jakich towarów i usług należy zastosować obniżoną stawkę VAT. W przepisie zawarte są więc wyłącznie ograniczenia przedmiotowe, nieobwarowane wyjątkami podmiotowymi. Ponadto treść załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” wskazuje, że stanowi ona jedynie listę towarów, których dostawa jest opodatkowana obniżoną stawką VAT. Jeżeli uznać, że przedmiotowa lista zawiera również warunki stosowania tej stawki VAT, wówczas takiej listy nie można by uznać wykazem towarów i usług.

Z kolei, w stosunku do odznak, odznaczeń i dystynkcji poz. 134 pkt 2 Załącznika nr 3 do Ustawy o VAT nie określa żadnych warunków dodatkowych, w szczególności podmiotowych, jako warunku stosowania stawki podatku w wysokości 8%, nawet jeśliby uznać, iż takie dodatkowe warunki podmiotowe obowiązują w zakresie dostaw umundurowania, odzieży specjalnej i ochronnej, czy wyekwipowania osobistego. Stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa towarów określonych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT, w tym również odznak i oznaczeń, będzie korzystać z obniżonej stawki VAT, jeśli zostanie dokonana na rzecz Jednostek ochrony przeciwpożarowej, a więc również na rzecz ochotniczych straż pożarnych, potwierdzają organy podatkowe w wydawanych indywidualnych interpretacjach. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2012 r. sygn. ILPP2/4441-42/12-3/SJ wskazał, że „Reasumując, zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy, transakcja dostawy przez Wnioskodawcę towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty) lub inne podmioty, ale wyłącznie dla własnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%”. Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2012 r. sygn. IBPP3/443-1278/11/AB, w której stwierdził, że: „W przypadku nabycia tych towarów (tj. wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy) bezpośrednio przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej, właściwą stawką będzie stawka 8% pod warunkiem, że towary te będą służyć ochronie przeciwpożarowej”. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2014 r. sygn. ILPP2/443-1087/13-2/JK, w której wskazał, że: „Z powyższego przepisu wynika zatem, że skorzystanie z obniżonej 8% stawki podatku przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT;
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej przesłanek skutkuje brakiem możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na podstawie przepisu art. 41 ust. 10 ustawy”.

Mając na uwadze powyższe, dostawa odznak i odznaczeń na rzecz Jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności na rzecz ochotniczych straży pożarnych, będzie opodatkowana stawką 8% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pózn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie, zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 129-134 wymienione zostały towary pod ogólnym tytułem „Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej”.

W poz. 134 załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Pozostałe towary” wymienione w pkt 2 „umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje”.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej - 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej przesłanek skutkuje brakiem możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na podstawie ww. przepisów.

Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje m.in. sprzedaży odznak i odznaczeń na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.).

W przedmiotowej sprawie, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży odznak i odznaczeń wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, realizowanych na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności na rzecz ochotniczej straży pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej.

Mając na uwadze fakt, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „jednostki ochrony przeciwpożarowej”, posiłkować się należy ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 2. a. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
 3. zakładowa straż pożarna,
 4. zakładowa służba ratownicza,
 5. gminna zawodowa straż pożarna,
 6. a. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
 7. terenowa służba ratownicza,
 8. ochotnicza straż pożarna,
 9. związek ochotniczych straży pożarnych,
 10. inne jednostki ratownicze.

W przedmiotowej sprawie, prawidłowa wykładnia art. 41 ust. 10 ustawy w związku z powołanymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej prowadzi do wniosku, że dostawa towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy VAT, podlega opodatkowaniu według stawki 8%, jeżeli dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i zostanie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Z analizowanej tu regulacji expressis verbis nie wynika, ażeby nabywcą tych towarów musiała być bezpośrednio jednostka ochrony przeciwpożarowej. Przepis mówi bowiem jedynie tyle, że owe towary mają być (czyli są przeznaczone) „dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”. W konsekwencji oznacza to, że nie jest ważne, kto jest bezpośrednim nabywcą wskazanych wyżej towarów. Z zapisu normatywnego wynika jedynie, że istotne jest tylko to, aby towary te przeznaczone były na rzecz podmiotów określonych w analizowanej tu regulacji, tj. aby były nimi „jednostki ochrony przeciwpożarowej” oraz aby były przeznaczone na ściśle określony w tym unormowaniu cel.

Mając na uwadze przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie wszystkie niezbędne przesłanki zastosowania obniżonej stawki VAT zostaną spełnione. Przedmiotowe towary (odznaki i odznaczenia) zostały wymienione w poz. 129 - 134 załącznika nr 3 do ustawy „Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej”, a jednostki ochotniczej straży pożarnej są jednostkami ochrony przeciwpożarowej wymienionymi w art. 15 pkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz towar dostarczony zostanie dla ich potrzeb. Nie ma też wątpliwości, że jest to towar przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej.

Reasumując, w świetle art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z uregulowaniami art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 tej ustawy, dostawa odznak i odznaczeń na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności na rzecz ochotniczej straży pożarnej, tj. towaru wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.