ILPP3/4512-1-131/15-4/JO | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla sprzedaży sprzętu specjalistycznego na cele ochrony przeciwpożarowej.
ILPP3/4512-1-131/15-4/JOinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. ochrona przeciwpożarowa
 3. sprzęt pożarniczy
 4. stawka preferencyjna
 5. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla sprzedaży sprzętu specjalistycznego na cele ochrony przeciwpożarowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla sprzedaży sprzętu specjalistycznego na cele ochrony przeciwpożarowej.

Wniosek uzupełniono dnia 9 listopada 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, pytania i własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ma zamiar zbyć na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – gminy - sprzęt pożarniczy, tj. podkrzesywarkę z teleskopowym wysięgnikiem 270-390 cm. Oferowany sprzęt pożarniczy należy traktować, jako towar wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., powoływanej dalej w skrócie, jako »ustawa o VAT«). Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 10 ustawy o VAT, w zw. z ust. 2 tego aktu, dostawy na terytorium Polski ww. towarów, dokonane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej objęte są stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Zamówienie sprzętu składane jest przez gminę – jednak odbiorcą ostatecznym jest Ochotnicza Straż Pożarna. Gmina występuje jedynie w roli płatnika. Dodatkowo zamawiający będący jednostką samorządu terytorialnego oświadcza w składanym przez siebie zamówieniu, że zamawiany sprzęt jest przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i stanowi towary wyspecyfikowane w pozycjach 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Zgodnie z art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 867), koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 29 pkt 2), a koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina (art. 32 ust. 2). W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowych towarów dokonana na podstawie zamówień składanych przez urzędy gminy traktowana jest tak, jakby nastąpiła dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy o VAT.

W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe dotyczy bezpośrednio sfery praw i obowiązków podatkowych Zainteresowanego. Ponadto wskazał, iż przedmiotem jego działalności jest m.in. sprzedaż maszyn konstrukcyjnych, budowlanych i specjalistycznych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie – sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 listopada 2015 r.

Czy Wnioskodawca będąc sprzedawcą podkrzesywarki z teleskopowym wysięgnikiem 270-390 cm (tj. towaru wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) powinien zastosować preferencyjną 8% stawkę VAT, mając na uwadze, iż dostawa sprzętu specjalistycznego odbędzie się dla ochotniczej straży pożarnej z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej...

Stanowisko Wnioskodawcy – sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku z dnia 9 listopada 2015 r.

Sprzedaż – dostawa sprzętu pożarniczego przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, jaką jest ochotnicza straż pożarna należy opodatkować stawką 8%, stosownie do przepisu art. 41 ust. 2, załącznika nr 3 oraz art. 41 ust. 10 ustawy o VAT.

W ocenie Zainteresowanego, brzmienie przepisu art. 41 ust. 10 ustawy o VAT nie wskazuje, że 8% stawkę VAT można stosować wyłącznie w przypadku, gdy sprzęt nabywany jest bezpośrednio przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, bowiem intencją ustawodawcy było obniżenie stawki podatku VAT na urządzenia przeciwpożarowe, które służyć mają jednostkom ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym finansowanie przez gminę nabywanego dla potrzeb ochotniczej straży pożarnej sprzętu nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu preferencyjnej stawki VAT do tego rodzaju dostawy.

Zdaniem Wnioskodawcy dostawa – sprzedaż korzysta z obniżonej 8% stawki VAT. Zdaniem Zainteresowanego nieistotny jest przy tym fakt, kto jest zamawiającym czy też płatnikiem, albowiem intencją ustawodawcy jest obniżenie stawki podatku VAT na urządzenia przeciwpożarowe, które służyć mają jednostkom ochrony przeciwpożarowej, jaką w tym wypadku jest użytkownik, a mianowicie Ochotnicza Straż Pożarna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.,), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Z kolei z art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Wskazać należy, że w myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Według art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Ponadto jednak do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8% (...).

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy, wskazuje, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

W pozycjach 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono towary, których sprzedaż korzysta z obniżonej stawki podatku VAT 8%.

Stosowanie obniżonej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione zatem od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 1. Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 • 1a. Jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
 1. Zakładowa straż pożarna,
 2. Zakładowa służba ratownicza,
 3. Gminna zawodowa straż pożarna,
 • 4a. Powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
 1. Terenowa służba ratownicza,
 2. Ochotnicza straż pożarna,
 3. Związek ochotniczych straży pożarnych,
 4. Inne jednostki ratownicze.

W myśl art. 29 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

 1. budżetu państwa;
 2. budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 3. dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;
 4. środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto zgodnie z art. 32. ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

W realiach niniejszej sprawy prawidłowa wykładnia art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do wniosku, że dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ww. ustawy, podlega opodatkowaniu według stawki 8%, jeżeli dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i zostanie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Z analizowanej regulacji nie wynika, żeby nabywcą tych towarów musiała być bezpośrednio jednostka ochrony przeciwpożarowej. Przepis mówi bowiem jedynie tyle, że owe towary mają być przeznaczone „dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”. W konsekwencji oznacza to, że nie jest ważne, kto jest bezpośrednim nabywcą wskazanych wyżej towarów. Z zapisu normatywnego wynika jedynie, że istotne jest to, by towary te przeznaczone były na cele ochrony przeciwpożarowej.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż maszyn konstrukcyjnych, budowlanych i specjalistycznych przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Zainteresowany będzie sprzedawał sprzęt pożarniczy – podkrzesywarkę z teleskopowym wysięgnikiem 270-390 cm, tj. towar wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, na rzecz Gminy. Zamówienie składane jest przez gminę, jednak odbiorcą ostatecznym jest Ochotnicza Straż Pożarna. Gmina występuję w roli płatnika i jednocześnie podkreśla, że sprzęt jest przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym przypadku dla ochotniczej straży pożarnej.

A zatem, w ocenie Organu zostaną spełnione warunki wymienione w art. 41 ust. 10 ustawy, uprawniające do zastosowania dla tej dostawy obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Reasumując, Wnioskodawca przy sprzedaży podkrzesywarki z teleskopowym wysięgnikiem 270-390 cm, tj. towaru wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – gminy, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej dla ochotniczej straży pożarnej, będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że związku z tym, że interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego istotną informacją dla Zainteresowanego jest fakt, że z dniem 1 stycznia 2016 r., art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług zostanie uchylony. Tym samym z początkiem 2016 r. zlikwidowana zostanie możliwość stosowania obniżonej stawki w wysokości 8% do dostaw sprzętu przeciwpożarowego. W związku z tym od dnia 1 stycznia 2016 r. ww. sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.