IBPP3/4512-506/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla dostawy samochodów pożarniczych specjalnych oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej
IBPP3/4512-506/15/EJinterpretacja indywidualna
 1. ochrona przeciwpożarowa
 2. przekazanie nieodpłatne
 3. samochód
 4. sprzęt pożarniczy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy samochodów pożarniczych specjalnych oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy samochodów pożarniczych specjalnych oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej VAT). Prowadzi działalność w branży motoryzacyjnej między innymi w zakresie produkcji i montażu zabudów i nadwozi samochodów i z tego tytułu modyfikuje niektóre pojazdy skonstruowane i wyprodukowane przez producenta samochodów oraz za ich zgodą, na specjalne samochody pożarnicze. Produkty – samochody specjalne wraz z wyposażeniem – są zakupywane z reguły w wyniku przetargu publicznego przez Jednostki Straży Pożarnych zarówno Państwowe jak i Ochotnicze.

Sprzedawane przez Wnioskodawcę samochody specjalne są dopuszczone do użytkowania na podstawie Świadectw Dopuszczenia wydawanych każdorazowo dla różnych modeli przez Ośrodek Naukowo-Badawczy Ochrony Przeciwpożarowej. Jednocześnie zmodyfikowane przez Wnioskodawcę pojazdy spełniają wszystkie wymogi Prawa o Ruchu Drogowym. Udzielane gwarancje są spójne z gwarancją producenta pojazdów bazowych.

Wnioskodawca chce złożyć ofertę na dostawę sprzętu ochrony przeciwpożarowej obejmującego m.in. pożarnicze samochody specjalne, działka wodno-pianowe, generator pianowy, kamera termowizyjna, odzież specjalna, pompa tj. towary wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, dla Spółki pod nazwą P. (zwaną dalej Zamawiającym).

Zamawiający realizuje inwestycję wymagającą spełnienia specjalnych wymogów bezpieczeństwa (tj. budowa terminalu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego), w tym ochrony przeciwpożarowej (dalej: ppoż).

Realizując powyższe wymogi Zamawiający zawarł 10 września 2014 r. porozumienie pomiędzy L. S.A. a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej o powierzeniu obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony ppoż. jednostce PSP (dalej: Jednostka), która zastąpiłaby w działaniach zakładową straż pożarną Zamawiającego.

Przejęcie przez Jednostkę obowiązków zakładowej straży pożarnej Zamawiającego wymagać będzie utworzenia przez PSP jednostki ratowniczo-gaśniczej w pobliżu realizowanej inwestycji. Jednocześnie z uwagi na fakt, że Jednostka PSP nie posiada wystarczających środków finansowych na zakup niezbędnego wyposażenia, Zamawiający byłby zobowiązany do zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej a następnie przekazania go nieodpłatnie Jednostce. W tym celu i na mocy przytoczonego powyżej porozumienia Zamawiający ogłosił w trybie przetargu nieograniczonego przetarg na „dostawę sprzętu ratowniczo-gaśniczego na cele jednostki ratowniczo-gaśniczej państwowej straży pożarnej – Zamówienie nr 1C”, które zostaną przekazane nieodpłatnie Jednostce Państwowej Straży Pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka stawka VAT będzie właściwa dla dostawy do Zamawiającego samochodów pożarniczych specjalnych oraz sprzęty ochrony przeciwpożarowej, który zostanie przez nią nieodpłatnie przekazany Jednostce Państwowej Ochrony Przeciwpożarowej na mocy porozumienia z Komendantem Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W przypadku dostawy dla Zamawiającego samochodów specjalnych i sprzętu ochrony przeciwpożarowej zawartych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, który zostanie przez nią nieodpłatnie przekazany Jednostce z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej znajdzie zastosowanie obniżona stawka podatku VAT i taka powinna zostać wskazana jako właściwa dla celów postępowania przetargowego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawka podatku VAT wynosi 23%, z zastrzeżeniem m.in. ust. 2-12c. Stosownie do art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 tej ustawy, dla dostaw na terenie kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej stawka wynosi 8%.

W przypadku objętym niniejszym wnioskiem będzie miała miejsce dostawa samochodów specjalnych i sprzętu ratowniczo-pożarniczego wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy. Zakupione przez Zamawiającego samochody i sprzęt zostaną przekazane protokołami zdawczo-odbiorczymi Jednostce PSP, która będzie realizowała zadania zakładowej straży pożarnej dla Zamawiającego.

Jak wynika z powyżej cytowanych przepisów zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. Towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT,
 2. Dostawa jest dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. Towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione powyższe warunki, ponieważ warunek 1 i 3 są bezsporne, natomiast ustawodawca podając warunek „dostawa jest dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej” nie precyzuje czy nabywcą ma być jednostka ochrony przeciwpożarowej, czy inna ale dostawa ma „trafić” do jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wobec powyższego Wnioskodawca uważa, że może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT na dostawę wskazaną w opisie zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Wskazać należy, że w myśl art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie jednak do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W pozycjach 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono enumeratywnie towary, których sprzedaż korzysta z obniżonej stawki podatku VAT 8%.

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy o VAT wskazuje, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione zatem od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 867), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

1.jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

1a.jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

2.zakładowa straż pożarna,

3.zakładowa służba ratownicza,

4.gminna zawodowa straż pożarna,

4a.powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

5.terenowa służba ratownicza,

6.ochotnicza straż pożarna,

7.związek ochotniczych straży pożarnych,

8.inne jednostki ratownicze.

W realiach niniejszej sprawy prawidłowa wykładnia art. 41 ust. 10 ustawy o podatku VAT prowadzi do wniosku, że dostawa towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy VAT, podlega opodatkowaniu według stawki 8%, jeżeli dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i zostanie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Z analizowanej regulacji nie wynika, ażeby nabywcą tych towarów musiała być bezpośrednio jednostka ochrony przeciwpożarowej. Przepis mówi bowiem jedynie tyle, że owe towary mają być przeznaczone „dla jednostek ochrony przeciwpożarowej”. W konsekwencji oznacza to, że nie jest ważne, kto jest bezpośrednim nabywcą wskazanych wyżej towarów. Z zapisu normatywnego wynika jedynie, że istotne jest to, by towary te przeznaczone były na cele ochrony przeciwpożarowej.

W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca dokona zatem dostawy sprzętu ochrony przeciwpożarowej (towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy) za rzecz Zamawiającego tj. Spółki L. S.A., który zakupiony sprzęt przeznaczy na cele ochrony przeciwpożarowej. Towary zostaną nieodpłatnie przekazane utworzonej przez Państwową Straż Pożarną jednostce ratowniczo-gaśniczej, niezbędnej do prowadzenia przez Zamawiającego inwestycji wymagającej spełnienia specjalnych wymogów bezpieczeństwa.

A zatem, w ocenie Organu zostaną spełnione warunki wymienione w art. 41 ust. 10 ustawy, uprawniające do zastosowania dla tej dostawy obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Reasumując, w świetle art. 41 ust. 10 ustawy o VAT, w związku z uregulowaniami art. 41 ust. 2 i art. 146a ustawy o VAT, przedmiotowa dostawa towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, nabywanych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.