Ochrona przeciwpożarowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ochrona przeciwpożarowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
30
sty

Istota:

Stawka podatku na sprzedaż sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

Fragment:

(...) ochrony przeciwpożarowej na danym terenie. W myśl art. 32 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Z powyższych regulacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednoznacznie wynika, że jednostką ochrony przeciwpożarowej są m.in. zakładowe straże pożarne, a koszty funkcjonowania, w tym wyposażenia, jednostki ochrony przeciwpożarowej mogą być pokrywane ze środków własnych podmiotów (m.in. osób prawnych), które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie takiej jednostki. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w świetle cytowanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa agregatu gaśniczego samojezdnego nie będzie dokonana bezpośrednio dla jednostki ochrony przeciwpożarowej, ani dla podmiotu, który na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem takiej jednostki. Skoro bowiem agregat zostanie sprzedany Spółce, która nie będzie tworzyła zakładowej straży pożarnej, gdyż – jak wskazano we wniosku – funkcję tej straży będzie pełniła jednostka ratowniczo-gaśnicza utworzona przez Państwową Straż Pożarną, oznacza to, że ww.

2015
31
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla sprzedaży sprzętu specjalistycznego na cele ochrony przeciwpożarowej.

Fragment:

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy, wskazuje, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. W pozycjach 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, wymieniono towary, których sprzedaż korzysta z obniżonej stawki podatku VAT 8%. Stosowanie obniżonej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione zatem od spełnienia łącznie następujących warunków: towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, 1a. Jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Zakładowa straż pożarna, Zakładowa służba ratownicza, Gminna zawodowa straż pożarna, 4a.

2015
9
paź

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy samochodów pożarniczych specjalnych oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej

Fragment:

(...) ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 867), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 1.jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, 1a.jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, 2.zakładowa straż pożarna, 3.zakładowa służba ratownicza, 4.gminna zawodowa straż pożarna, 4a.powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, 5.terenowa służba ratownicza, 6.ochotnicza straż pożarna, 7.związek ochotniczych straży pożarnych, 8.inne jednostki ratownicze. W realiach niniejszej sprawy prawidłowa wykładnia art. 41 ust. 10 ustawy o podatku VAT prowadzi do wniosku, że dostawa towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy VAT, podlega opodatkowaniu według stawki 8%, jeżeli dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i zostanie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Z analizowanej regulacji nie wynika, ażeby nabywcą tych towarów musiała być bezpośrednio jednostka ochrony przeciwpożarowej. Przepis mówi bowiem jedynie tyle, że owe towary mają być przeznaczone „ dla jednostek ochrony przeciwpożarowej ”.

2015
25
sie

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy odznak i odznaczeń na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej

Fragment:

Mając na uwadze fakt, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „ jednostki ochrony przeciwpożarowej ”, posiłkować się należy ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, a. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, a. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze. W przedmiotowej sprawie, prawidłowa wykładnia art. 41 ust. 10 ustawy w związku z powołanymi przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej prowadzi do wniosku, że dostawa towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy VAT, podlega opodatkowaniu według stawki 8%, jeżeli dostarczany towar trafi do jednostki ochrony przeciwpożarowej i zostanie przeznaczony na cele ochrony przeciwpożarowej. Z analizowanej tu regulacji expressis verbis nie wynika, ażeby nabywcą tych towarów musiała być bezpośrednio jednostka ochrony przeciwpożarowej.

2015
12
mar

Istota:

Rozpoznanie WNT w przypadku nabycia towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Jak stanowi art. 41 ust. 10 ustawy, Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, w poz. 129-134, wymieniono enumeratywnie towary, których dostawa korzysta z obniżonej stawki podatku w wysokości 8%. Stosowanie obniżonej, 8% stawki podatku dla dostawy towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków: towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze.

2015
25
lut

Istota:

Stawka podatku VAT przy sprzedaży sprzętu wymienionego w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

Fragment:

Stosowanie obniżonej - 7% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy o VAT, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków: towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT, dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej; zakładowa straż pożarna; zakładowa służba ratownicza; gminna zawodowa straż pożarna; powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna; terenowa służba ratownicza; ochotnicza straż pożarna; związek ochotniczych straży pożarnych; inne jednostki ratownicze. W myśl art. 29 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z: budżetu państwa; budżetów jednostek samorządu terytorialnego; dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne; środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zgodnie z art. 32. ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.

2014
23
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy, przeciwpożarowych oraz opodatkowanie czynności sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planami ewakuacyjnymi i dostawy towarów na rzecz Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Z powyższych przepisów wynika, że stosowanie obniżonej, 8% stawki podatku przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków: dostawa musi odbywać się na terytorium kraju, dostawa musi być dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, na cele ochrony przeciwpożarowej, towary będące przedmiotem dostawy muszą być wymienione w poz. 129–134 załącznika nr 3 do ustawy. Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej przesłanek skutkuje brakiem możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku na podstawie przepisu art. 41 ust. 10 ustawy. Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „ jednostki ochrony przeciwpożarowej ”, należy posiłkować się uregulowaniami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.). Zgodnie z art. 15 tej ustawy, jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; 1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej; zakładowa straż pożarna; zakładowa służba ratownicza; gminna zawodowa straż pożarna; 4a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna; terenowa służba ratownicza; ochotnicza straż pożarna; związek ochotniczych straży pożarnych; inne jednostki ratownicze.

2014
11
kwi

Istota:

Stawki podatku obowiązujące do wewnątrzwspólnotowego nabycia podnośnika pożarniczego oraz specjalistycznego i uzupełniającego wyposażenia technicznego.

Fragment:

Jak stanowi art. 41 ust. 10 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, w poz. 129-134, wymieniono enumeratywnie towary, których dostawa korzysta z obniżonej stawki podatku w wysokości 8%. Stosowanie obniżonej, 8% stawki podatku dla dostawy towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków: towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: 1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, 1a. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, 2. zakładowa straż pożarna, 3. zakładowa służba ratownicza, 4. gminna zawodowa straż pożarna, 4a. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, 5. terenowa służba ratownicza, 6. ochotnicza straż pożarna 7. związek ochotniczych straży pożarnych, 8. inne jednostki ratownicze.

2013
26
mar

Istota:

Czy szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej są zwolnione z podatku VAT?

Fragment:

Ponadto, usługi będące przedmiotem wniosku, tj. szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, świadczone są przez Ośrodek, jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Mając na uwadze przedstawiony przez Wnioskodawcę stan sprawy stwierdzić należy, iż szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w zakresie kształcenia, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, mimo błędnej argumentacji. Prawo do zwolnienia od podatku nie wynika bowiem z wydanej interpretacji indywidualnej, lecz z przepisów prawa. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

2013
15
lut

Istota:

Stawka podatku dla dostaw na terenie kraju towarów wymienionych poz. 129-134 załącznika nr 3 ustawy, zakupionych przez gminę z przeznaczeniem dla ochotniczej straży pożarnej

Fragment:

(...) ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze. W myśl art. 29 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z: budżetu państwa; budżetów jednostek samorządu terytorialnego; dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne; środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.