Ochrona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ochrona. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadzanych w ramach medycyny pracy na wniosek pracodawcy oraz zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadzanych na wniosek osoby badanej (bez skierowania pracodawcy).

Fragment:

Zainteresowany wykonuje usługi w zakresie medycyny pracy polegające na przeprowadzaniu badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. W kontekście powyższego opisu sprawy należy zauważyć, że ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432, z późn. zm.) normuje – między innymi – zasady prowadzenia usług ochrony osób i mienia oraz określa wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony. W myśl art. 3 pkt 1 ww. ustawy, ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 (...). Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (art. 26 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy).

2018
8
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku badań lekarskich, w tym psychologicznych, pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie na tym stanowisku oraz osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, lub którym powierzono kierowanie samochodem służbowym, wykonywanych na podstawie skierowania z zakładu pracy.

Fragment:

(...) ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, lub którym powierzono kierowanie samochodem służbowym. W kontekście pierwszej z ww. kwestii należy wskazać, co następuje. Zasady prowadzenia usług ochrony osób i mienia oraz określenie wymaganych kwalifikacji i uprawnień pracowników ochrony normuje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213). W myśl art. 3 pkt 1 przywołanej ustawy, ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 (...). Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (art. 26 ust. 3 pkt 7 tej ustawy).

2017
19
paź

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Spółka Przejmowana zastosuje się przed dniem połączenia do wydanych na jej rzecz interpretacji indywidualnych, zgodnie z ich treścią, Spółka Przejmująca - jako następca prawny Spółki Przejmowanej - będzie mogła korzystać z ochrony prawnej wynikającej z poszczególnych interpretacji na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej?

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w sytuacji, gdy Spółka Przejmowana zastosuje się przed dniem połączenia do wydanych na jej rzecz interpretacji indywidualnych, zgodnie z ich treścią, Spółka Przejmująca - jako następca prawny Spółki Przejmowanej - będzie mogła korzystać z ochrony prawnej wynikającej z poszczególnych interpretacji na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej w takim zakresie, na jakich przysługiwałaby ona Spółce Przejmowanej przed dniem połączenia, w przedmiocie objętych interpretacjami stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które zaistnieją do dnia poprzedzającego dzień połączenia. Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego pełni dwie funkcje: informacyjną i ochronną. Realizacja funkcji informacyjnej warunkuje wypełnienie funkcji ochronnej. Adresat interpretacji, który zastosuje się do informacji uzyskanej od organu interpretacyjnego, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji podatkowych ewentualnej zmiany tej interpretacji. Istota interpretacji indywidualnej realizuje się przez ochronę udzieloną wnioskodawcy, który zastosował się do niej. Należy jednak podkreślić, że ochrona prawna nie jest skutkiem wydania samej interpretacji, lecz wynika z zastosowania się do niej. Zastosowanie się wnioskodawcy do wydanej na jego wniosek interpretacji indywidualnej podlega ochronie prawnej unormowanej w przepisach art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa. Ochrona udzielana podatnikowi działającemu w zaufaniu do interpretacji indywidualnej wynika z tak zwanej zasady nieszkodzenia.

2017
20
sty

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Spó3ce przys3ugiwaa bedzie ochrona wynikaj1ca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej

Fragment:

Powy?sze nie oznacza jednak, ?e podatnikowi nie przys3uguje ochrona prawna wynikaj1ca zastosowania sie do uzyskanej interpretacji indywidualnej. Art. 14k Ordynacji podatkowej przewiduje, ?e podatnik stosuj1cy sie do interpretacji jest chroniony przed skutkami zwi1zanymi ze zmian1 lub uchyleniem interpretacji indywidualnej, jak równie? nieuwzglednieniem jej w rozstrzygnieciu sprawy podatkowej. Stosownie do art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej, w zakresie zwi1zanym z zastosowaniem sie do interpretacji, która uleg3a zmianie, której wygaoniecie stwierdzono, lub nie zosta3a uwzgledniona w rozstrzygnieciu sprawy podatkowej: nie nalicza sie odsetek za zw3oke oraz nie wszczyna sie postepowan o przestepstwa lub wykroczenia skarbowe, a postepowania wszczete - umarza. Art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej, przewiduje podstawowy zakres ochrony zwi1zany z zastosowaniem sie do interpretacji indywidualnej. Ewentualny szerszy zakres ochrony od okreolonego w tym przepisie uzale?niony jest od tego, czy skutki podatkowe zwi1zane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny bed1cy przedmiotem interpretacji, mia3y miejsce przed doreczeniem interpretacji indywidualnej czy po tym terminie. Przypadki, gdy zastosowanie sie do interpretacji indywidualnej poza zwolnieniem z obowi1zku zap3aty odsetek oraz odpowiedzialnooci karno-skarbowej powoduje równie? zwolnienie z obowi1zku zap3aty podatku przewiduje art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej.

2016
28
lis

Istota:

Możliwość zastosowania ochrony, o której mowa w art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej, wynikającej z interpretacji indywidulanych udzielonych Wnioskodawczyni (w okresie prowadzenia przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej), do spółki komandytowej powstałej na skutek przekształcenia spółki cywilnej do której Wnioskodawczyni wniesie wkład niepieniężny w postaci swego przedsiębiorstwa.

Fragment:

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 884/13, w którym Sąd stwierdził, że Następca prawny zainteresowanego może (...) skorzystać z ochrony, o jakiej mowa w art. 14k i art. 14m O.p. wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem przekształcenia. Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu. Jak zostało wskazane wyżej, Wnioskodawczyni stosująca się już w tej chwili do Interpretacji indywidualnych, zakłada że w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie Spółki Cywilnej, Interpretacje indywidualne również będą stosowane (a sama Spółka Cywilna, na podstawie art. 93a § 5 o.p. korzystać będzie z ochrony przewidzianej w art. 14k o.p. i 14m o.p.). Z tego względu stosując art. 93a § 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 93a§ 1 o.p. uznać należy, że Spółka Komandytowa, zawiązana na skutek przekształcenia Spółki Cywilnej, również korzystać będzie z ochrony wynikającej z art. 14k o.p. i 14m o.p. Na marginesie wskazać należy na Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r., wydany w sprawie o sygn. akt I FSK 1551/13, w którym stwierdzono, że Jeżeli (...) jedyną zmianą (...) jest zmiana formy (...)

2016
28
lis

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej w związku ze zmianą interpretacji.

Fragment:

Należy na wstępie zaakcentować, że ustawodawca w sposób kategoryczny i jednoznaczny opowiedział się za stosowaniem ochrony dla podatnika, który zastosował się do interpretacji, a która później została zmieniona. Ochrona ta polega na tym, że zastosowanie się do takiej interpretacji nie może szkodzić wnioskodawcy (vide: art. 14k O.p.). Należy wskazać, że zmiana interpretacji indywidualnej (w omawianym przypadku) następuje w trybie art. 14e § 1 pkt 1 O.p., zgodnie z którym – minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (...) Stosownie do art. 14e § 2 O.p. – zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została zmieniona interpretacja. W myśl art. 14e § 4 O.p. – zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o którym mowa w § 3, doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie została wydana interpretacja indywidualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu. Opierając się na powyżej zacytowanych przepisach ustawowych należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Minister Finansów dokona zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej, to prawidłową staje się wówczas interpretacja „ nowa ”, która kreuje właściwą wykładnię przepisów w danej sytuacji faktycznej i prawnej.

2016
28
lis

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej w związku ze zmianą interpretacji.

Fragment:

Należy na wstępie zaakcentować, że ustawodawca w sposób kategoryczny i jednoznaczny opowiedział się za stosowaniem ochrony dla podatnika, który zastosował się do interpretacji, a która później została zmieniona. Ochrona ta polega na tym, że zastosowanie się do takiej interpretacji nie może szkodzić wnioskodawcy (vide: art. 14k O.p.). Należy wskazać, że zmiana interpretacji indywidualnej (w omawianym przypadku) następuje w trybie art. 14e § 1 pkt 1 O.p., zgodnie z którym – minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (...) Stosownie do art. 14e § 2 O.p. – zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została zmieniona interpretacja. W myśl art. 14e § 4 O.p. – zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o którym mowa w § 3, doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie została wydana interpretacja indywidualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu. Opierając się na powyżej zacytowanych przepisach ustawowych należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Minister Finansów dokona zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej, to prawidłową staje się wówczas interpretacja „ nowa ”, która kreuje właściwą wykładnię przepisów w danej sytuacji faktycznej i prawnej.

2016
10
maj

Istota:

Czy opodatkowanie wykonywanych usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia - stawką podatkową VAT 23% jest właściwe?

Fragment:

W ramach świadczonych usług wykonuje badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. W kontekście powyższego należy zauważyć, że ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.) normuje – między innymi – zasady prowadzenia usług ochrony osób i mienia oraz określa wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony. W myśl art. 3 pkt 1 tej ustawy, ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 (...). Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (art. 26 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy). Art. 32 ustawy o ochronie (...)

2016
2
mar

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT według stawki 23% badań lekarskich osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgłaszających się do Wnioskodawcy ze skierowaniem od pracodawcy oraz opodatkowanie podatkiem VAT badań lekarskich osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgłaszających się do Wnioskodawcy bez skierowania od pracodawcy oraz badań psychologicznych

Fragment:

Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.) normuje – między innymi – zasady prowadzenia usług ochrony osób i mienia oraz określa wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony. W myśl art. 3 pkt 1 tej ustawy, ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 (...). Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (art. 26 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy). Art. 32 ustawy o ochronie osób i mienia stanowi, że badania lekarskie i psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata: jeżeli w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata; po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy; na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji - w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do wykonywania zadań.

2015
30
wrz

Istota:

1. Czy Spółka powinna skorygować zeznanie podatkowe CIT-8 za rok 2013, wliczając w koszty uzyskania przychodów emisje (nabyte odpłatnie ) umorzone w kwietniu 2014 r, a dotyczące przychodów roku 2013 i równocześnie wyłączyć je z kosztów podatkowych roku 2014?
2. Czy Spółka powinna skorygować zeznanie podatkowe CIT-8 za rok 2014, wliczając w koszty uzyskania przychodów emisje umorzone (nabyte odpłatnie) w kwietniu 2015 r., a dotyczące przychodów roku 2014 i równocześnie wyłączyć je z kosztów podatkowych roku 2015, do którego zostały zaliczone?
3. Czy otrzymanie zmiany interpretacji podatkowej po sporządzeniu deklaracji CIT-8 za 2014 r. zobowiązuje Spółkę do dokonania korekty zeznania CIT-8 za 2014 r.?

Fragment:

W związku z tym ochrona, której zakres został określony w art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej przysługuje Wnioskodawcy od wszystkich zdarzeń związanych z otrzymaną interpretacją, które zaistniały po doręczeniu tej interpretacji. Zgodnie z art. 14m § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej termin końcowy czasu ochrony zależy od rozliczenia podatku, tj. od tego, czy jest on płatny rocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Zgodnie ze wskazanym art. 14m § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej termin czasu ochrony kończy się odpowiednio z końcem roku, kwartału lub miesiąca, w którym opublikowano interpretację ogólną lub doręczono interpretację indywidualną albo doręczono organowi odpis orzeczenia sądu. W przypadku rozliczeń rocznych – jak to ma miejsce w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych składających deklarację CIT-8 – okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności; W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych składając do właściwego urzędu skarbowego roczne zeznanie CIT-8.