Ochrona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ochrona. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lis

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu.

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach, Wnioskodawca prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzania lasu z uwzględnieniem w szczególności następujących celów: zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz równowagę przyrodniczą; ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walory krajobrazowe, potrzeby nauki; ochrony gleby i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym; ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania wód podziemnych; produkcji na zasadzie racjonalnej gospodarki drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu. Integralną częścią planu urządzania lasu jest „ program ochrony przyrody ”, w którym uwzględniono ogólne cele i zasady prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych. Program ochrony przyrody dla Wnioskodawcy zawiera wykaz zwierząt chronionych, w tym ... podlegającego ochronie ścisłej, jednocześnie wymaga on ochrony czynnej oraz został zaklasyfikowany według „ Światowej Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych ” w kategorii VU – gatunki narażone. W ramach opisanego projektu, będą realizowane następujące zadania: koszenie łąk i zbiór siana; utrzymanie poletek; zakup ciągnika z kosiarką typu mulczer; konserwacja rowów melioracyjnych (5 km przez 4 lata); budowa ścieżki edukacyjnej.

2018
16
wrz

Istota:

Zastosowanie 0% stawki podatku na roboty związane z wykonaniem sztucznego zasilania brzegu morskiego.

Fragment:

W konsekwencji nie sposób oddzielić procesu ochrony brzegów morskich od ochrony środowiska morskiego. Coraz intensywniejsze oddziaływanie morza na brzeg morski skutkuje zagrożeniami zarówno dla brzegów morskich, jak i samych wód morskich, które tą drogą przecież przejmują zanieczyszczenia lądowe. W tym kontekście podejmowane działania, będące przedmiotem wykonanych w sprawie usług, mają za cel zmniejszenie negatywnego wpływu na zmianę środowiska zarówno lądowego, jak i wód morskich, w następstwie działań człowieka (aspekt restytucyjny wg. ustawy Prawo ochrony środowiska). Poddanie ochrony brzegu morskiego odrębnej regulacji prawnej, czy wydzielanie administracji do zajmowania się tymi zadaniami nie oznacza, że podejmowane działania nie dotyczą ochrony środowiska morskiego w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u. Tym bardziej że ewidentność wzajemnego oddziaływania lądu i morza mieści się w definicji środowiska zawartego w ustawie Prawo ochrony środowiska.(...) ” „ (...) 9.30. Jakkolwiek wskazanym celem inwestycji wykonanych w ramach spornych czynności jest ochrona brzegów morskich, to nie podważa to ustalenia, że chronione jest jednocześnie środowisko morskie (rozumiane jako wody, jak również krajobraz morski) przez niekontrolowaną jego degradacją w następstwie zanieczyszczania wód morskich rumowiskami lądowymi, a tym samym przedostawaniem się do ekosystemu morskiego, m. in. szkodliwej dla niego materii organicznej.(...) ” „(...) 9.34.

2018
15
wrz

Istota:

Opodatkowanie stawką podatku w wysokości 0% usług budowy elementów systemu ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego.

Fragment:

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) 13) ochronie środowiska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom; przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego; (...) 39) środowisku – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami; (...). W myśl art. 5 ww. ustawy, ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów. Z treści art. 81 ust. 1 ustawy wynika, że ochrona zasobów środowiska realizowana jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy – Prawo wodne (ust. 2 powołanego artykułu).

2018
15
wrz

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku szkoleń z ochrony fizycznej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku szkoleń z ochrony fizycznej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca - Spółka z o.o., jest organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.) dla Centrum Doskonalenia Zawodowego S. (dalej CDZ). CDZ jest placówką niepubliczną, prowadzącą kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych. Postawę prawną działania stanowią przepisy powołanej ustawy Prawo Oświatowe oraz przepisy wykonawcze w zakresie organizacji i zasad prowadzenia kształcenia w formach pozaszkolnych. CDZ podlega wpisowi do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę K. W treści wpisu do Ewidencji określono typ placówki CDZ jako „ Placówka kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. ” Przedmiotem świadczonych przez CDZ usług będą kursy doskonalące dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, następnie kursy dla pracowników ochrony chcących uzyskać wpis na kwalifikowanych pracowników ochrony. Ze szkoleń będą korzystać zarówno pracownicy Wnioskodawcy, jak i pracownicy obcy, skierowani przez swoich pracodawców (bez względu na formę zatrudnienia) oraz skierowani przez urzędy, do szkolenia zawodowego.

2018
11
sie

Istota:

Stawka podatku na wykonanie robót sztucznego zasilania brzegu oraz dokumentacji wykonawczej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) 13) ochronie środowiska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego; (...) 39) środowisku – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami; (...). W myśl art. 5 ww. ustawy, ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów. Z treści art. 81 ust. 1 ustawy wynika, że ochrona zasobów środowiska realizowana jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy – Prawo wodne (ust. 2 powołanego artykułu). W art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

2018
28
maj

Istota:

Zastosowania 0% stawki podatku na roboty związane z wykonaniem sztucznego zasilania brzegu morskiego.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) 13) ochronie środowiska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego; (...) 39) środowisku – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami; (...). W myśl art. 5 ww. ustawy, ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów. Z treści art. 81 ust. 1 ustawy wynika, że ochrona zasobów środowiska realizowana jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy – Prawo wodne (ust. 2 powołanego artykułu). W art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadzanych w ramach medycyny pracy na wniosek pracodawcy oraz zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadzanych na wniosek osoby badanej (bez skierowania pracodawcy).

Fragment:

Zainteresowany wykonuje usługi w zakresie medycyny pracy polegające na przeprowadzaniu badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. W kontekście powyższego opisu sprawy należy zauważyć, że ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432, z późn. zm.) normuje – między innymi – zasady prowadzenia usług ochrony osób i mienia oraz określa wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony. W myśl art. 3 pkt 1 ww. ustawy, ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 (...). Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (art. 26 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy).

2018
8
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku badań lekarskich, w tym psychologicznych, pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie na tym stanowisku oraz osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, lub którym powierzono kierowanie samochodem służbowym, wykonywanych na podstawie skierowania z zakładu pracy.

Fragment:

(...) ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy, lub którym powierzono kierowanie samochodem służbowym. W kontekście pierwszej z ww. kwestii należy wskazać, co następuje. Zasady prowadzenia usług ochrony osób i mienia oraz określenie wymaganych kwalifikacji i uprawnień pracowników ochrony normuje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213). W myśl art. 3 pkt 1 przywołanej ustawy, ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 (...). Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (art. 26 ust. 3 pkt 7 tej ustawy).

2017
19
paź

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Spółka Przejmowana zastosuje się przed dniem połączenia do wydanych na jej rzecz interpretacji indywidualnych, zgodnie z ich treścią, Spółka Przejmująca - jako następca prawny Spółki Przejmowanej - będzie mogła korzystać z ochrony prawnej wynikającej z poszczególnych interpretacji na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej?

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w sytuacji, gdy Spółka Przejmowana zastosuje się przed dniem połączenia do wydanych na jej rzecz interpretacji indywidualnych, zgodnie z ich treścią, Spółka Przejmująca - jako następca prawny Spółki Przejmowanej - będzie mogła korzystać z ochrony prawnej wynikającej z poszczególnych interpretacji na zasadach określonych w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej w takim zakresie, na jakich przysługiwałaby ona Spółce Przejmowanej przed dniem połączenia, w przedmiocie objętych interpretacjami stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które zaistnieją do dnia poprzedzającego dzień połączenia. Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego pełni dwie funkcje: informacyjną i ochronną. Realizacja funkcji informacyjnej warunkuje wypełnienie funkcji ochronnej. Adresat interpretacji, który zastosuje się do informacji uzyskanej od organu interpretacyjnego, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji podatkowych ewentualnej zmiany tej interpretacji. Istota interpretacji indywidualnej realizuje się przez ochronę udzieloną wnioskodawcy, który zastosował się do niej. Należy jednak podkreślić, że ochrona prawna nie jest skutkiem wydania samej interpretacji, lecz wynika z zastosowania się do niej. Zastosowanie się wnioskodawcy do wydanej na jego wniosek interpretacji indywidualnej podlega ochronie prawnej unormowanej w przepisach art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa. Ochrona udzielana podatnikowi działającemu w zaufaniu do interpretacji indywidualnej wynika z tak zwanej zasady nieszkodzenia.

2017
20
sty

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Spó3ce przys3ugiwaa bedzie ochrona wynikaj1ca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej

Fragment:

Powy?sze nie oznacza jednak, ?e podatnikowi nie przys3uguje ochrona prawna wynikaj1ca zastosowania sie do uzyskanej interpretacji indywidualnej. Art. 14k Ordynacji podatkowej przewiduje, ?e podatnik stosuj1cy sie do interpretacji jest chroniony przed skutkami zwi1zanymi ze zmian1 lub uchyleniem interpretacji indywidualnej, jak równie? nieuwzglednieniem jej w rozstrzygnieciu sprawy podatkowej. Stosownie do art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej, w zakresie zwi1zanym z zastosowaniem sie do interpretacji, która uleg3a zmianie, której wygaoniecie stwierdzono, lub nie zosta3a uwzgledniona w rozstrzygnieciu sprawy podatkowej: nie nalicza sie odsetek za zw3oke oraz nie wszczyna sie postepowan o przestepstwa lub wykroczenia skarbowe, a postepowania wszczete - umarza. Art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej, przewiduje podstawowy zakres ochrony zwi1zany z zastosowaniem sie do interpretacji indywidualnej. Ewentualny szerszy zakres ochrony od okreolonego w tym przepisie uzale?niony jest od tego, czy skutki podatkowe zwi1zane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny bed1cy przedmiotem interpretacji, mia3y miejsce przed doreczeniem interpretacji indywidualnej czy po tym terminie. Przypadki, gdy zastosowanie sie do interpretacji indywidualnej poza zwolnieniem z obowi1zku zap3aty odsetek oraz odpowiedzialnooci karno-skarbowej powoduje równie? zwolnienie z obowi1zku zap3aty podatku przewiduje art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej.