Ochrona | Interpretacje podatkowe

Ochrona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ochrona. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spó3ce przys3ugiwaa bedzie ochrona wynikaj1ca z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej
Fragment:
Powy?sze nie oznacza jednak, ?e podatnikowi nie przys3uguje ochrona prawna wynikaj1ca zastosowania sie do uzyskanej interpretacji indywidualnej. Art. 14k Ordynacji podatkowej przewiduje, ?e podatnik stosuj1cy sie do interpretacji jest chroniony przed skutkami zwi1zanymi ze zmian1 lub uchyleniem interpretacji indywidualnej, jak równie? nieuwzglednieniem jej w rozstrzygnieciu sprawy podatkowej. Stosownie do art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej, w zakresie zwi1zanym z zastosowaniem sie do interpretacji, która uleg3a zmianie, której wygaoniecie stwierdzono, lub nie zosta3a uwzgledniona w rozstrzygnieciu sprawy podatkowej: nie nalicza sie odsetek za zw3oke oraz nie wszczyna sie postepowan o przestepstwa lub wykroczenia skarbowe, a postepowania wszczete - umarza. Art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej, przewiduje podstawowy zakres ochrony zwi1zany z zastosowaniem sie do interpretacji indywidualnej. Ewentualny szerszy zakres ochrony od okreolonego w tym przepisie uzale?niony jest od tego, czy skutki podatkowe zwi1zane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny bed1cy przedmiotem interpretacji, mia3y miejsce przed doreczeniem interpretacji indywidualnej czy po tym terminie. Przypadki, gdy zastosowanie sie do interpretacji indywidualnej poza zwolnieniem z obowi1zku zap3aty odsetek oraz odpowiedzialnooci karno-skarbowej powoduje równie? zwolnienie z obowi1zku zap3aty podatku przewiduje art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej.
2017
20
sty

Istota:
Możliwość zastosowania ochrony, o której mowa w art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej, wynikającej z interpretacji indywidulanych udzielonych Wnioskodawczyni (w okresie prowadzenia przez nią jednoosobowej działalności gospodarczej), do spółki komandytowej powstałej na skutek przekształcenia spółki cywilnej do której Wnioskodawczyni wniesie wkład niepieniężny w postaci swego przedsiębiorstwa.
Fragment:
Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 884/13, w którym Sąd stwierdził, że Następca prawny zainteresowanego może (...) skorzystać z ochrony, o jakiej mowa w art. 14k i art. 14m O.p. wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem przekształcenia. Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu. Jak zostało wskazane wyżej, Wnioskodawczyni stosująca się już w tej chwili do Interpretacji indywidualnych, zakłada że w okresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie Spółki Cywilnej, Interpretacje indywidualne również będą stosowane (a sama Spółka Cywilna, na podstawie art. 93a § 5 o.p. korzystać będzie z ochrony przewidzianej w art. 14k o.p. i 14m o.p.). Z tego względu stosując art. 93a § 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 93a§ 1 o.p. uznać należy, że Spółka Komandytowa, zawiązana na skutek przekształcenia Spółki Cywilnej, również korzystać będzie z ochrony wynikającej z art. 14k o.p. i 14m o.p. Na marginesie wskazać należy na Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r., wydany w sprawie o sygn. akt I FSK 1551/13, w którym stwierdzono, że Jeżeli (...) jedyną zmianą (...) jest zmiana formy (...)
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej w związku ze zmianą interpretacji.
Fragment:
Należy na wstępie zaakcentować, że ustawodawca w sposób kategoryczny i jednoznaczny opowiedział się za stosowaniem ochrony dla podatnika, który zastosował się do interpretacji, a która później została zmieniona. Ochrona ta polega na tym, że zastosowanie się do takiej interpretacji nie może szkodzić wnioskodawcy (vide: art. 14k O.p.). Należy wskazać, że zmiana interpretacji indywidualnej (w omawianym przypadku) następuje w trybie art. 14e § 1 pkt 1 O.p., zgodnie z którym – minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (...) Stosownie do art. 14e § 2 O.p. – zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została zmieniona interpretacja. W myśl art. 14e § 4 O.p. – zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o którym mowa w § 3, doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie została wydana interpretacja indywidualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu. Opierając się na powyżej zacytowanych przepisach ustawowych należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Minister Finansów dokona zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej, to prawidłową staje się wówczas interpretacja „ nowa ”, która kreuje właściwą wykładnię przepisów w danej sytuacji faktycznej i prawnej.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku na podstawie art. 14m Ordynacji podatkowej w związku ze zmianą interpretacji.
Fragment:
Należy na wstępie zaakcentować, że ustawodawca w sposób kategoryczny i jednoznaczny opowiedział się za stosowaniem ochrony dla podatnika, który zastosował się do interpretacji, a która później została zmieniona. Ochrona ta polega na tym, że zastosowanie się do takiej interpretacji nie może szkodzić wnioskodawcy (vide: art. 14k O.p.). Należy wskazać, że zmiana interpretacji indywidualnej (w omawianym przypadku) następuje w trybie art. 14e § 1 pkt 1 O.p., zgodnie z którym – minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (...) Stosownie do art. 14e § 2 O.p. – zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została zmieniona interpretacja. W myśl art. 14e § 4 O.p. – zmianę interpretacji indywidualnej oraz postanowienia, o którym mowa w § 3, doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie została wydana interpretacja indywidualna lub postanowienie, albo jego następcy prawnemu. Opierając się na powyżej zacytowanych przepisach ustawowych należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Minister Finansów dokona zmiany z urzędu interpretacji indywidualnej, to prawidłową staje się wówczas interpretacja „ nowa ”, która kreuje właściwą wykładnię przepisów w danej sytuacji faktycznej i prawnej.
2016
28
lis

Istota:
Czy opodatkowanie wykonywanych usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia - stawką podatkową VAT 23% jest właściwe?
Fragment:
W ramach świadczonych usług wykonuje badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. W kontekście powyższego należy zauważyć, że ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.) normuje – między innymi – zasady prowadzenia usług ochrony osób i mienia oraz określa wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony. W myśl art. 3 pkt 1 tej ustawy, ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 (...). Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (art. 26 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy). Art. 32 ustawy o ochronie (...)
2016
10
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT według stawki 23% badań lekarskich osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgłaszających się do Wnioskodawcy ze skierowaniem od pracodawcy oraz opodatkowanie podatkiem VAT badań lekarskich osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgłaszających się do Wnioskodawcy bez skierowania od pracodawcy oraz badań psychologicznych
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.) normuje – między innymi – zasady prowadzenia usług ochrony osób i mienia oraz określa wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony. W myśl art. 3 pkt 1 tej ustawy, ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 (...). Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła (art. 26 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy). Art. 32 ustawy o ochronie osób i mienia stanowi, że badania lekarskie i psychologiczne osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeprowadza się co 3 lata lub w okresach krótszych niż 3 lata: jeżeli w orzeczeniu lekarskim lub psychologicznym wskazano krótszy termin następnego badania niż 3 lata; po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 6 miesięcy; na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji - w razie uzasadnionego podejrzenia utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do wykonywania zadań.
2016
2
mar

Istota:
1. Czy Spółka powinna skorygować zeznanie podatkowe CIT-8 za rok 2013, wliczając w koszty uzyskania przychodów emisje (nabyte odpłatnie ) umorzone w kwietniu 2014 r, a dotyczące przychodów roku 2013 i równocześnie wyłączyć je z kosztów podatkowych roku 2014?
2. Czy Spółka powinna skorygować zeznanie podatkowe CIT-8 za rok 2014, wliczając w koszty uzyskania przychodów emisje umorzone (nabyte odpłatnie) w kwietniu 2015 r., a dotyczące przychodów roku 2014 i równocześnie wyłączyć je z kosztów podatkowych roku 2015, do którego zostały zaliczone?
3. Czy otrzymanie zmiany interpretacji podatkowej po sporządzeniu deklaracji CIT-8 za 2014 r. zobowiązuje Spółkę do dokonania korekty zeznania CIT-8 za 2014 r.?
Fragment:
W związku z tym ochrona, której zakres został określony w art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej przysługuje Wnioskodawcy od wszystkich zdarzeń związanych z otrzymaną interpretacją, które zaistniały po doręczeniu tej interpretacji. Zgodnie z art. 14m § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej termin końcowy czasu ochrony zależy od rozliczenia podatku, tj. od tego, czy jest on płatny rocznie, kwartalnie lub miesięcznie. Zgodnie ze wskazanym art. 14m § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej termin czasu ochrony kończy się odpowiednio z końcem roku, kwartału lub miesiąca, w którym opublikowano interpretację ogólną lub doręczono interpretację indywidualną albo doręczono organowi odpis orzeczenia sądu. W przypadku rozliczeń rocznych – jak to ma miejsce w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych składających deklarację CIT-8 – okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności; W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych składając do właściwego urzędu skarbowego roczne zeznanie CIT-8.
2015
30
wrz

Istota:
Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin można uznać za usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
Fragment:
Zgodnie z § 1, rozporządzenie to określa: warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, zwanych dalej „ szkoleniami w zakresie środków ochrony roślin ”; kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin; programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie: stosowania środków ochrony roślin - sposób stosowania tych. środków, badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - rodzaje tego sprzętu; maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin; zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin; zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa oraz termin przekazywania tych informacji; wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
2015
2
wrz

Istota:
Możliwość korzystania jako następca prawny z ochrony wynikającej z otrzymanych przez spółkę przejmowaną interpretacji indywidualnych
Fragment:
Zapytanie Spółki w niniejszej sprawie dotyczy tego, czy - po połączeniu z O. - Spółka jako podmiot przejmujący będzie mogła korzystać z ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnych otrzymanych przez O. przed dniem połączenia. Zauważyć w tym miejscu należy, że interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego pełni dwie funkcje: informacyjną i ochronną. Realizacja funkcji informacyjnej warunkuje wypełnienie funkcji ochronnej. Adresat interpretacji, który zastosuje się do informacji uzyskanej od organu interpretacyjnego, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji podatkowych ewentualnej zmiany tej interpretacji. Istota interpretacji indywidualnej realizuje się poprzez ochronę udzieloną wnioskodawcy, który zastosował się do niej. Należy jednak podkreślić, że ochrona prawna nie jest skutkiem wydania samej interpretacji, lecz wynika z zastosowania się do niej. Zastosowanie się wnioskodawcy do wydanej na jego wniosek interpretacji indywidualnej podlega ochronie prawnej unormowanej w przepisach art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa. Ochrona udzielana podatnikowi działającemu w zaufaniu do interpretacji indywidualnej wynika z tak zwanej zasady nieszkodzenia. W przypadku zastosowania się przez wnioskodawcę do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną, a także w przypadkach nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej – zmiana ta wywiera określone skutki prawne.
2014
7
maj

Istota:
Czy Spółka przejmująca w przypadku zastosowania się do uzyskanych przez Spółkę przejmowaną interpretacji indywidualnych w tożsamy stanach faktycznych (do których wcześniej zastosowała się już Spółka przejmowana) uzyska ochronę (na podstawie art. 14k – 14m Ordynacji podatkowej w obecnym brzmieniu i art. 14b - 14c Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2007 roku) co do obowiązków wynikających z prawa podatkowego, do momentu przejęcia - w zakresie odpowiedzialności za obowiązki Spółki przejmowanej - i od momentu przejęcia - w zakresie odpowiedzialności za obowiązki powstałe w wyniku tożsamych stanów faktycznych w Spółce przejmującej po dokonaniu przejęcia?
Fragment:
W niniejszej sprawie kwestią do rozstrzygnięcia nie jest zagadnienie będące przedmiotem powyższych wyroków, tj. istnienia ochrony dla następcy prawnego, w kontekście podstawy prawnej tej ochrony, lecz czy ochrona nabyta przez poprzednika na skutek zastosowania się do wydanej dla niego interpretacji obejmuje stany faktyczne zaistniałe u następcy po połączeniu się podmiotów, w zakresie zdarzenia/stanu faktycznego zaistniałego po połączeniu się podmiotów. W ocenie organu ochrona udzielana następcom prawnym jest ochroną przed skutkami działań cudzych (to jest podatnika stosującego się do interpretacji wydanej dla niego, za zobowiązania którego, następca prawny miałby być odpowiedzialny). Ochrona nie obejmuje zaś zdarzeń, które wystąpią dopiero u następcy, w zakresie których odpowiedzialność będzie ponosić wyłącznie następca. Zasada, że zastosowanie się poprzednika do interpretacji skutkuje ochroną również następcy nie pozwala na przyjęcie tezy, iż z samego faktu, że poprzednik zastosował się do wydanej dla niego interpretacji wynika ochrona następcy co do zdarzeń, które wystąpią u niego. Zgodnie z ogólną regułą sukcesji podatkowej następca prawny może nabyć wyłącznie prawa istniejące w momencie utraty bytu prawnego przez poprzednika. Następca prawny poprzednika może w związku z tym skorzystać z ochrony, o której mowa w art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej wyłącznie wówczas, gdy poprzednik w konkretnym stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, zastosował się do udzielonej mu interpretacji przed dniem połączenia.
2013
31
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ochrona
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.