IPTPP4/4512-100/15-2/JM | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku.
IPTPP4/4512-100/15-2/JMinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. brak prawa do odliczenia
  3. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: „”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

OSP prowadzi działalność gospodarczą ale nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7, ponieważ wartość usługi opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000,00 zł.

W związku z realizacją projektu w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013 dotyczącej dofinansowania zostaną zakupione do świetlicy: szafy chłodnicze, mikser uniwersalny oraz przyrządy kuchenne (brytwanki, łyżki wazowe, łyżki drewniane, łopatki, trzepaczki, młotki do mięsa, sitka, durszlaki, patelnie, tace, rynienki do pieczenia, maszynka do mięsa i warzyw). Ponadto zostanie wykonana modernizacja pomieszczenia, w którym odbywać się będą warsztaty kulinarne. Modernizacja pomieszczenia będzie obejmować: wykonanie sufitu podwieszanego, modernizację oświetlenia oraz pomalowanie i położenie na ścianach glazury.

Zakup tych rzeczy jest niezbędny, ponieważ obecnie świetlica wiejska nie posiada takiego wyposażenia. Brak ww. rzeczy uniemożliwia organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców i działalność kulturalną. Modernizacja pomieszczenia oraz zakup rzeczy mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb infrastruktury społecznej mieszkańców wsi oraz rozwijanie aktywności społecznej i ożywienie życia kulturalnego wsi. W sali odbywają się zebrania wiejskie, spotkania Rady Sołeckiej, spotkania członków OSP, zebrania pań z Koła Gospodyń Wiejskich, warsztaty rękodzielnicze. W ramach projektu ze zmodernizowanej strażnicy korzystać będzie nieodpłatnie lokalna społeczność i członkowie OSP w ramach prowadzonej przez nich działalności kulturalnej. Czynności związane z użytkowaniem sali nie będą opodatkowane podatkiem VAT należnym. OSP nie będzie również rozliczać podatku VAT naliczonego od faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Faktury VAT dokumentujące nabywane towary będą wystawiane na Wnioskodawcę. Przedmioty zakupione będą wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wnioskodawca prosi o interpretację w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT.

Tytuł operacji realizowanego projektu nosi nazwę „”.

Obiekt świetlicy zlokalizowany jest w gminie na działce będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek jest wykorzystywany do czynności zwolnionych z opodatkowania.

OSP jest podmiotem zwolnionym przedmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) z uwagi na wysokość osiągniętych obrotów, tj. kwoty nie przekraczającej 150.000,00 zł w poprzednim roku podatkowym.

Mienie powstałe i zakupione w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mienie powstałe i zakupione w wyniku realizacji projektu będzie udostępniane przez OSP nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie mieć możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu „” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektowej, operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi...

Zdaniem Wnioskodawcy Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną i prowadzi działalność gospodarczą, lecz wartość usługi opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000,00 zł, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Jak wynika z art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. OSP realizuje wyłącznie zadania statutowe. Wobec powyższego nie mają zastosowania przepisy art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

W związku z realizacją projektu Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana.

Podczas realizacji ww. projektu OSP nie może w żaden sposób odliczyć uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą ale nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7, ponieważ wartość usługi opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000,00 zł. W związku z realizacją projektu w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013 dotyczącej dofinansowania zostaną zakupione do świetlicy: szafy chłodnicze, mikser uniwersalny oraz przyrządy kuchenne (brytwanki, łyżki wazowe, łyżki drewniane, łopatki, trzepaczki, młotki do mięsa, sitka, durszlaki, patelnie, tace, rynienki do pieczenia, maszynka do mięsa i warzyw). Ponadto zostanie wykonana modernizacja pomieszczenia, w którym odbywać się będą warsztaty kulinarne. Modernizacja pomieszczenia będzie obejmować: wykonanie sufitu podwieszanego, modernizację oświetlenia oraz pomalowanie i położenie na ścianach glazury. Tytuł realizowanego projektu nosi nazwę „”. Faktury VAT dokumentujące nabywane towary będą wystawiane na Wnioskodawcę. Mienie powstałe i zakupione w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż mienie powstałe i zakupione w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: „”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – mienie powstałe i zakupione w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Ochotnicza Straż Pożarna
IBPP2/4512-224/15/RSz | Interpretacja indywidualna

brak prawa do odliczenia
IPTPP1/4512-177/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

stowarzyszenia
ILPP4/443-490/14-2/BA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.