IPTPP1/443-874/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
IPTPP1/443-874/14-2/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. Ochotnicza Straż Pożarna
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ochotnicza Straż Pożarna .... jest osobą prawną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. W listopadzie 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna .... podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt ten występuje pod nazwą: „....”.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost atrakcyjności i funkcjonalności strażnicy OSP poprzez wyposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym w strażnicy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości .....

Zgodnie z wnioskiem, zostało zamówione niżej wymienione wyposażenie:

 1. trzon kuchenny gazowy (kuchnia gazowa) - 1 sztuka,
 2. okap kuchenny (280-300cm) - 1 sztuka,
 3. stół roboczy nierdzewny z półką (180cm x 70cm x 85cm) - 2 sztuki,
 4. stół roboczy nierdzewny z półką (100cm x 70cm x 85cm) - 2 sztuki,
 5. lodówka -1 sztuka,
 6. wózek kelnerski -1 sztuka,
 7. stół składany blat grubości 25mm - 20 sztuk,
 8. zestaw garnków z pokrywkami (7 sztuk):
  • garnek wysoki 6,3 1-1 sztuka,
  • garnek wysoki 9 l -1 sztuka,
  • garnek wysoki 20,9 l - 1 sztuka,
  • garnek wysoki 36,6 1 -1 sztuka,
  • garnek wysoki 50,3 1 - 1 sztuka,
  • garnek niski satynowy 3,3 1 -1 sztuka,
  • garnek niski satynowy 5 l – 1 sztuka.

Głównym celem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej .... jest praca na rzecz rozwoju kulturalnego regionu uwzględniająca rozwój kultury i tradycji, popularyzację wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej społeczności lokalnej, uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, piknikach.

Ochotnicza Straż Pożarna ..... realizuje swój cel w szczególności poprzez:

 1. ciągłe szkolenia związane z działalnością statutową;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych;
 3. uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach;
 4. organizację życia kulturalnego regionu, w tym organizację spotkań noworocznych;
 5. propagowanie i wspieranie amatorskiego ruchu kulturalnego;
 6. pielęgnowanie tradycji i kultury regionu;
 7. współpracę z organizacjami samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz mieszkańców miejscowości i okolic;
 8. współpracę z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy, powiatu, województwa;
 9. nawiązywanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz obszarów wiejskich;
 10. nawiązywanie współpracy z organizacjami poza granicami kraju, mającymi podobne cele i założenia;
 11. promocję wsi i okolic w tym: tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
 12. podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji zadań statutowych.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na zrealizowanie projektu, obejmujące również pokrycie kosztów podatku VAT.

Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu są wystawione na OSP ..... Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przyznaniem ze środków PROW dofinansowania na realizację zadania pn. „....” i ponoszonymi w związku z jego realizacją wydatkami Ochotniczej Straży Pożarnej w .... przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna .... nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację w żaden sposób nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT. Nie posiada bowiem statusu podatnika zgodnie z art. 15 i następnym ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Ochotniczej Straży Pożarnej ..... nie przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle ustawy art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną, nie prowadzącą działalności gospodarczej. W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, OSP realizuje projekt „.....”.

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrost atrakcyjności i funkcjonalności strażnicy OSP poprzez wyposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym w strażnicy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości .....

Głównym celem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej jest praca na rzecz rozwoju kulturalnego regionu uwzględniająca rozwój kultury i tradycji, popularyzację wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej społeczności lokalnej, uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, festiwalach, piknikach.

Wszelkie faktury związane z realizacją ww. projektu są wystawione na OSP. Efekty powstałe w wyniku realizacji działania w żaden sposób nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ustawy ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w doniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji działania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach realizacji zadania „...”, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, efekty powstałe w wyniku realizacji działania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje iż, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Ochotnicza Straż Pożarna
IBPP2/443-1005/14/RSz | Interpretacja indywidualna

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/443-663/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1046/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

projekt
IBPP3/443-1220/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.