IPPP1/443-985/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z projektem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP ” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP ”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ochotnicza Straż Pożarna złożyła do Urzędu Marszałkowskiego (poprzez Lokalną Grupę Działania ) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt.. „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w strażnicy . Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Strażnicy OSP.

Zakres remontu i modernizacji:

  • wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - 7 sztuk,
  • wymiana podokienników wewnętrznych z betonowych na konglomerat gr. 3cm - 7 sztuk,
  • wymiana podokienników zewnętrznych - 7 sztuk,
  • wymiana drzwi wewnętrznych kpl. z rozkuciem otworów/WC+pom. socjalne - 2 sztuki,
  • montaż drzwi wewnętrznych kpl. z wykuciem otworu,
  • uzupełnienie tynków wewnętrznych w ościeżnicach,
  • wykonanie tynku mozaikowego na ścianach z zeskrobaniem istniejącej lamperii,
  • malowanie ścian świetlicy,
  • wykonanie kominka.

W P istnieje i funkcjonuje świetlica wiejska. W świetlicy odbywają się spotkania mieszkańców, spotkania wiejskie, uroczystości lokalne i patriotyczne. Świetlica ze względu na stan techniczny wykorzystywana jest w ograniczonym zakresie.

Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Prowadzona przez Ochotniczą Straż Pożarną działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychody. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT.

Całość operacji stanowi kwotę 28.841,80 brutto. Wszystkie zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są objęte podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23% i nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, m.in. z odpłatnym świadczeniem usług lub z odpłatną dostawą towarów. Środki na realizację operacji zostaną zwrócone Ochotniczej Straży Pożarnej . W formie refundacji kosztów po akceptacji rozliczenie przez Urząd Mmarszałkowski w wysokości 80% całej operacji tj. 23.073,44 zł pozostałe środki w wysokości 5.768,36 zł stanowi wkład własny OSP .

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w ramach realizowanego projektu współfinansowanego w ramach Osi Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP ” przysługuje prawo do odliczenia i zwrot naliczonego podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Prowadzi wyłącznie działalność statutową i realizując zadanie pt.: „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP ” nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT zgodnie z art. 15 i następnymi ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Prowadzona działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychód. Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości dokonania odliczenia bądź zwrotu podatku VAT.

Realizując powyższe przedsięwzięcie nie może w żaden sposób odzyskać podatku od towarów i usług. Podatek VAT naliczony będzie kosztem kwalifikowanych przedsięwzięcia pn. „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP ” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów na podstawie par. 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwój Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w dalszych przepisach art. 87 ustawy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasada ta wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt.. „Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP ”. Jest to operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Strażnicy OSP .

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem a prowadzona działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychody. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT. Wszystkie zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są objęte podatkiem od towarów i usług i nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Na podstawie analizy powołanych wyżej przepisów prawa w kontekście opisanego stanu faktycznego należy zatem stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – tj. brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Oznacza to, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania i oceny w zakresie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.