IBPP2/443-942/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem.
IBPP2/443-942/14/JJinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 września 2014r. (data wpływu 24 września 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu ochotniczej straży pożarnej w X. OSP X posiada osobowość prawną, jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Straży opiera się na pracy społecznej członków. Zgodnie z par. 9 statutu celem OSP jest oprócz prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych, jest również rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Zgodnie z par. 10 statutu cel ten OSP realizuje poprzez organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. Dnia 28 marca 2014r. OSP złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach osi 4 Leader programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem lokalnej grupy działania. Projekt. Celem projektu jest rozwój aktywności społeczności lokalnej i poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania polegać będzie na przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych, które posłużą dostosowaniu pomieszczenia pod określone przeznaczenie. Zostaną wykonane prace remontowe takie jak: usunięcie starych odpadających tynków ścian i sufitu, usunięcie starych posadzek i podbudowy posadzkowej, wykonanie nowej podbudowy posadzki na gruncie, wykonanie izolacji poziomych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych) posadzki na gruncie, wykonanie wylewek cementowych posadzki na gruncie, wykonanie posadzek z kamienia sztucznego, wykonanie nowych ścian działowych, tynkowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi, wymiana okna, montaż nowych drzwi, wykonanie obróbek okna i drzwi, malowanie ścian. Modernizacja polegać będzie na wydzieleniu jednego małe pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze sanitarne.

Roboty wykonane na powierzchni 27,6 nr + 6,46 m2 = 37,06 nr. Planowany termin zakończenia prac remontowych to wrzesień 2014 roku. Zakupiony zostanie również laptop i głośniki na wyposażenie świetlicy.

OSP w X nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT. I nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach w/w działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na realizację zakresu operacji. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Dokonane nabycia towarów i usług zostały udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w X. Pomieszczenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim chętnym i zainteresowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z zrealizowanym projektem, ponieważ nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu ochotniczej straży pożarnej w X. OSP posiada osobowość prawną, jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność straży opiera się na pracy społecznej członków. Zgodnie z par. 9 statutu celem OSP jest oprócz prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych, jest również rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Zgodnie z par. 10 statutu cel ten OSP realizuje poprzez organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. Dnia 28 marca 2014r. OSP w X złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach osi 4 Leader programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem lokalnej grupy działania X. Projekt. Celem projektu jest rozwój aktywności społeczności lokalnej i poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Realizacja zadania polegać będzie na przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych, które posłużą dostosowaniu pomieszczenia pod określone przeznaczenie. Zostaną wykonane prace remontowe takie jak: usunięcie starych odpadających tynków ścian i sufitu, usuniecie starych posadzek i podbudowy posadzkowej, wykonanie nowej podbudowy posadzki na gruncie, wykonanie izolacji poziomych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych) posadzki na gruncie, wykonanie wylewek cementowych posadzki na gruncie, wykonanie posadzek z kamienia sztucznego, wykonanie nowych ścian działowych, tynkowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi, wymiana okna, montaż nowych drzwi, wykonanie obróbek okna i drzwi, malowanie ścian. Modernizacja polegać będzie na wydzieleniu jednego małe pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze sanitarne.

Roboty wykonane na powierzchni 27,6 m2 + 6,46 m2 = 37,06 m2. Planowany termin zakończenia prac remontowych to wrzesień 2014 roku. Zakupiony zostanie również laptop i głośniki na wyposażenie świetlicy.

OSP nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT. I nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach w/w działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na realizację zakresu operacji. Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Dokonane nabycia towarów i usług zostały udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą jest Ochotnicza Straż Pożarna. Pomieszczenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim chętnym i zainteresowanym.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług w ramach projektu - związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją projektu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.