IBPP2/443-1005/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego od ponoszonych wydatków w ramach realizacji operacji finansowanej dotacją pochodzącą ze środków unijnych pt. „...”
IBPP2/443-1005/14/RSzinterpretacja indywidualna
  1. Ochotnicza Straż Pożarna
  2. beneficjent
  3. brak prawa do odliczenia
  4. podmiot niezarejestrowany
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego od ponoszonych wydatków w ramach realizacji operacji finansowanej dotacją pochodzącą ze środków unijnych pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego od ponoszonych wydatków w ramach realizacji operacji finansowanej dotacją pochodzącą ze środków unijnych pt. „...”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna w J. (dalej: Wnioskodawca) nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Ochotnicza Straż Pożarna w J. jako osoba prawna - stowarzyszenie - zarejestrowana jest w Urzędzie Skarbowym w K. i posiada NIP. Nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny podatku od towarów i usług VAT i nie składaka deklaracji VAT-7. Ochotnicza Straż Pożarna w J. nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT w związku z tym w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT.

Ochotnicza Straż Pożarna jako beneficjent zawarła z Samorządem Województwa X z siedzibą w K. umowę przyznania pomocy nr ... na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Ochotnicza Straż Pożarna będzie ubiegać się o zwrot wydatków ze środków pochodzących w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w J. związane z dofinansowaniem ze środków unijnych nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT w ramach prowadzonej działalności. Przedmiotowe wydatki zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.).

Ochotnicza Straż Pożarna w J. jako beneficjent zobowiązała się w powyższej umowie do realizacji operacji pt. „...”, której celem jest poprawa jakości życia oraz wzrost aktywności lokalnej poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w J.. Realizacja operacji zostanie zakończona do grudnia 2014 r. W ramach operacji przeprowadzony zostanie: zakup drzwi i regałów do pomieszczenia socjalnego, potrzebnych do przechowywania wyposażenia, zakup gier planszowych/świetlicowych dla mieszkańców jako wyposażenie świetlicy, zakup aparatu koniecznego do przeprowadzenia konkursów fotograficznych o tematyce folklorystycznej wśród dzieci, zakup projektora do wyposażenia świetlicy w sprzęt multimedialny potrzebny do organizowania projekcji filmów, prezentacji, szkoleń, zakup komputera przenośnego do wyposażenia świetlicy w sprzęt multimedialny potrzebny do organizowania projekcji filmów, prezentacji, szkoleń, zakup taboretu gazowego do przygotowywania potraw i posiłków w czasie spotkań, kursów oraz szkoleń, zakup zestawów mikrofonowych, co umożliwi nagłośnienie podczas przedstawień, spektakli młodzieży oraz spotkań i zebrań mieszkańców J., zakup mobilnego nagłośnienia, które umożliwi nagłośnienie podczas imprez i spotkań plenerowych jak również poprawi nagłośnienie w sali widowiskowej podczas przedstawień.

Towary nabyte w związku z realizacją przedmiotowego zadania nie są i nie będą wykorzystywane przez Ochotniczą Straż Pożarną w J. do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego od ponoszonych wydatków w ramach realizacji operacji finansowanej dotacją pochodzącą ze środków unijnych pt. „...”, której celem jest poprawa jakości życia oraz wzrost aktywności lokalnej poprzez modernizacje i wyposażenie świetlicy wiejskiej w J....

Stanowisko Wnioskodawcy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Natomiast stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. W związku z tym, iż Wnioskodawca nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny podatku od towarów i usług, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego od ponoszonych wydatków w ramach realizacji operacji finansowanej dotacją pochodzącą ze środków unijnych pt. „...”, której celem jest poprawa jakości życia oraz wzrost aktywności lokalnej poprzez modernizacje i wyposażenie świetlicy wiejskiej w J..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Przepis art. 96 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jako osoba prawna - stowarzyszenie - zarejestrowana jest w Urzędzie Skarbowym w K. i posiada NIP. Nie jest zarejestrowana jako podatnik czynny podatku od towarów i usług VAT i nie składaka deklaracji VAT-7. Wnioskodawca nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT w związku z tym w żaden sposób nie może odzyskać podatku VAT.

Wnioskodawca jako beneficjent zawarł z Samorządem Województwa X z siedzibą w K. umowę przyznania pomocy nr ... na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 i będzie ubiegać się o zwrot wydatków ze środków pochodzących w ramach tego projektu. Wydatki Wnioskodawcy związane z dofinansowaniem ze środków unijnych nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT w ramach prowadzonej działalności. Przedmiotowe wydatki zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Wnioskodawca jako beneficjent zobowiązał się w powyższej umowie do realizacji operacji pt. „...”, której celem jest poprawa jakości życia oraz wzrost aktywności lokalnej poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w J.. Realizacja operacji zostanie zakończona do grudnia 2014 r. W ramach operacji przeprowadzony zostanie: zakup drzwi i regałów do pomieszczenia socjalnego, potrzebnych do przechowywania wyposażenia, zakup gier planszowych/świetlicowych dla mieszkańców jako wyposażenie świetlicy, zakup aparatu koniecznego do przeprowadzenia konkursów fotograficznych o tematyce folklorystycznej wśród dzieci, zakup projektora do wyposażenia świetlicy w sprzęt multimedialny potrzebny do organizowania projekcji filmów, prezentacji, szkoleń, zakup komputera przenośnego do wyposażenia świetlicy w sprzęt multimedialny potrzebny do organizowania projekcji filmów, prezentacji, szkoleń, zakup taboretu gazowego do przygotowywania potraw i posiłków w czasie spotkań, kursów oraz szkoleń, zakup zestawów mikrofonowych, co umożliwi nagłośnienie podczas przedstawień, spektakli młodzieży oraz spotkań i zebrań mieszkańców J., zakup mobilnego nagłośnienia, które umożliwi nagłośnienie podczas imprez i spotkań plenerowych jak również poprawi nagłośnienie w sali widowiskowej podczas przedstawień. Towary nabyte w związku z realizacją przedmiotowego zadania nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego wskazuje, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek, jest fakt, że zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego od ponoszonych wydatków w ramach realizacji operacji finansowanej dotacją pochodzącą ze środków unijnych pt. „...”, której celem jest poprawa jakości życia oraz wzrost aktywności lokalnej poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w J..

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług VAT naliczonego od ponoszonych wydatków w ramach realizacji operacji finansowanej dotacją pochodzącą ze środków unijnych pt. „...”, jest prawidłowe.

W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca nie ma prawa do uzyskania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, a w szczególności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.