0114-KDIP1-2.4012.674.2017.1.RD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2017 r. (data wpływu 6 grudnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna zarejestrowana została, jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami). Celami statutowymi jest m.in. rozwijanie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Ochotnicza Straż Pożarna zrealizowała operację: „Budowa boiska wielofunkcyjnego”, mającą na celu poprawę jakości życia i aktywizację mieszkańców, poprzez ułatwienie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Operacja została zrealizowana z udziałem środków unijnych z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawartej 30 maja 2017 r. z Zarządem Województwa. Ochotnicza Straż Pożarna, jako wnioskodawca ww. projektu chce zaliczyć koszty podatku VAT realizacji inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie, musi zatem wykazać, iż podatek VAT poniesiony na realizację inwestycji jest kosztem kwalifikowanym projektu.

O.S.P. nie jest zarejestrowanym czynnym ani biernym podatnikiem podatku VAT. Faktury i rachunki z tytułu nabywania towarów i usług potwierdzające poniesione wydatki wystawiane są na Ochotniczą Straż Pożarną. Nabywane towary i usługi nie są przedmiotem dalszego obrotu. W wyniku realizacji operacji OSP będzie realizować nieodpłatną działalność statutową tj. rozwijanie kultury fizycznej i sportu, działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. Nabywane towary i usługi przez OSP nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nabywane towary i usługi nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei, według art. 15 ust. 2 tej ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnikowi, o którym mowa powyżej, przysługuje na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Może tego dokonać w takim zakresie w jakim towary i usługi są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach, które podatnik otrzymuje z tytułu nabycia towarów lub usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). W przypadku, kiedy kwota podatku naliczonego, o którym mowa powyżej, jest w danym okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy albo do dochodzenia zwrotu tej różnicy na podany rachunek bankowy. Jednakże art. 88 ust. 4 ustawy podkreśla, że nie można stosować obniżenia lub zwrotu różnicy podatku, jeżeli podatnik nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Na podstawie wymienionych powyżej artykułów można jasno określić, że jednym z podstawowych czynników umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest obowiązek bycia zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (zwanym podatkiem VAT), a przede wszystkim niewątpliwy i bezsporny związek nabytych towarów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Oznacza to, że odliczeniu podlega wyłącznie podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego i określenie podatku należnego. Zasada ta jednoznacznie wskazuje na brak możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz w przypadku gdy podatek naliczony jest związany z czynnościami, które nie są opodatkowane podatkiem VAT. Przepis art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210) stwierdza, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem jednak, iż dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy jedynie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. Jeżeli stowarzyszenie niebędące czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, przystąpi do realizacji wybranego projektu, a efekty tej inwestycji będą wykorzystane na nieodpłatne użyczanie społeczności lokalnej oraz do innych czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT to będzie ono otrzymywało faktury dokumentujące zakupy związane z realizacją tego projektu. Odliczenie przysługuje więc jedynie po wypełnieniu określonych przez ustawodawcę zasad. Stowarzyszenie które wykorzystuje zakupione towary czy też usługi na cele, czy też czynności nieopodatkowane, nie spełnia żadnego z koniecznych kryteriów, jasnym więc jest że nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z przepisów ustawy wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna zarejestrowana została, jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami). Celami statutowymi jest m.in. rozwijanie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Ochotnicza Straż Pożarna zrealizowała operację „Budowa boiska wielofunkcyjnego ...”, mającą na celu poprawę jakości życia i aktywizację mieszkańców, poprzez ułatwienie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Operacja została zrealizowana z udziałem środków unijnych z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawartej 30 maja 2017 r. z Zarządem Województwa. O.S.P. nie jest zarejestrowanym czynnym ani biernym podatnikiem podatku VAT. Faktury i rachunki z tytułu nabywania towarów i usług potwierdzające poniesione wydatki wystawiane są na Ochotniczą Straż Pożarną. Nabywane towary i usługi nie są przedmiotem dalszego obrotu. W wyniku realizacji operacji OSP będzie realizować nieodpłatną działalność statutową tj. rozwijanie kultury fizycznej i sportu, działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. Nabywane towary i usługi przez OSP nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego”.

Analiza opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w opisanej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach realizacji projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego”, jak również Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.