0112-KDIL2-2.4012.57.2018.2.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku sygnowanym datą 3 stycznia 2018 r. (data wpływu 15 lutego 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.) oraz pismem z dnia 5 kwietnia 2018 r. (data wpływu 9 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 19 marca 2018 r. oraz 5 kwietnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ochotnicza Straż Pożarna od ponad stu lat swego istnienia wykazuje się ogromnymi zasługami dla ochrony przeciwpożarowej, udziałem w życiu kulturalnym i społecznym. Jest inicjatorem wielu różnorakich wydarzeń organizowanych na terenie Gminy.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. OSP złożyło za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD7 do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na budowę i przebudowę obiektu, w ramach przyznania pomocy w ramach działania 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. operacji objętych PROW na lata 2014-2020.

Złożony wniosek dotyczy budowy i przebudowy infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego.

Wszystkie faktury dokumentujące koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą przedłożone do refundacji.

W ramach projektu Wnioskodawca przewiduje (planuje) poniesienie kosztów związanych z:

 1. roboty termomodernizacyjne,
 2. roboty ogólnobudowlane – sanitariaty,
 3. instalacja chłodzenia powierzchni sali,
 4. instalacja fotowoltaiczna dachowa,
 5. wystawa, połączone z konferencją, zakup antyramy na zdjęcie wielkoformatowe, wydruk zdjęć.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 19 marca 2018 r.:

 1. W odpowiedzi na pytanie: „Czy Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług?” – Wnioskodawca wskazał, że: „Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej”.
 2. W odpowiedzi na pytanie: „Jak brzmi pełna nazwa opisanego we wniosku projektu na realizację zadań w ramach działania 19.2. »Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność?«” – Wnioskodawca wskazał, że: „Pełna nazwa projektu: (....) «”.
 3. W odpowiedzi na pytanie: „Czy wydatki związane z realizowanym zadaniem będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług? Jeżeli nie, to należy wskazać do jakich czynności będą one wykorzystywane przez Wnioskodawcę, tj. jakim celom (działaniom) będzie służyła infrastruktura kulturalna, fizyczna i rekreacyjna?” – Wnioskodawca wskazał, że: „Wyjaśnia się, że wydatki ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadanie – »przebudowa i termomodernizacja budynku OSP« obejmują wyłącznie realizację przez Wykonawcę – OSP zadań związanych z przebudową i modernizacją budynku remizy przystosowanej do pełnienia funkcji obiektu kulturalnego.
  Zaplanowane wydatki są czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług”.
 4. W odpowiedzi na pytanie: „Co wchodzi w skład infrastruktury kulturalnej, fizycznej i rekreacyjnej, która to jest przedmiotem zapytania?” – Wnioskodawca wskazał, że: „Wnioskodawca wyjaśnia, że w skład infrastruktury kulturalnej, fizycznej i rekreacyjnej wchodzą następujące cele: budynek OSP położony jest w centrum wsi, pełniący funkcję obiektu kulturalnego; z racji upływu czasu obiekt stracił wiele z pierwotnych funkcji, nie spełnia wymogów sanitarnych, technicznych i środowiskowych przypisanych obiektowi kultury. Planowana przebudowa i modernizacja obiektu jest działaniem, którego głównym celem jest przystosowanie go do pełnienia funkcji obiektu kulturalnego, służącego stworzeniu lepszych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, dla orkiestry, zespołów śpiewaczych, organizacji społecznych, organizacji spotkań sportowców, organizacji wystaw, spotkań teatralnych, muzycznych i historycznych, spotkań z wyjątkowymi sportowcami m.in. kolarzami, piłkarzami. Wykonawca zaplanował, że obiekt stanie się ważnym centrum życia i spotkań mieszkańców Gminy, wpłynie na rozwój kapitału społecznego, pozwoli na wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców. Mieszkańcy poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej będą mogli korzystać z przebudowanego obiektu do organizacji różnego rodzaju zebrań czy spotkań oraz różnego rodzaju imprez kulturalnych”.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 5 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że: „Ochotnicza Straż Pożarna doprecyzowując uzupełnienie do wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. znak sprawy: 0112-KDIL2-2.4012.57.2018.1.AP informuję, że wydatki związane z realizowanym zadaniem nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań, w ramach działania 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na lata 2014-2020?”.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z przyszłymi wydatkami poniesionymi na realizację zadań, w ramach działania 19.2., objętych PROW na lata 2014-2020.

Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna od ponad stu lat swego istnienia wykazuje się ogromnymi zasługami dla ochrony przeciwpożarowej, udziałem w życiu kulturalnym i społecznym. Jest inicjatorem wielu różnorakich wydarzeń organizowanych na terenie Gminy. W dniu 12 kwietnia 2017 r. OSP złożyła za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD7 do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na budowę i przebudowę obiektu, w ramach przyznania pomocy w ramach działania 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. operacji objętych PROW na lata 2014-2020. Złożony wniosek dotyczy budowy i przebudowy infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej wpływającej na rozwój kapitału społecznego. Wszystkie faktury dokumentujące koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą przedłożone do refundacji. W ramach projektu przewiduje się (planuje) poniesienie kosztów związanych z: roboty termomodernizacyjne, roboty ogólnobudowlane – sanitariaty, instalacja chłodzenia powierzchni sali, instalacja fotowoltaiczna dachowa, wystawa, połączone z konferencją, zakup antyramy na zdjęcie wielkoformatowe, wydruk zdjęć. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wydatki ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadanie – „przebudowa i termomodernizacja budynku OSP” obejmują wyłącznie realizację przez Wykonawcę – OSP zadań związanych z przebudową i modernizacją budynku remizy przystosowanej do pełnienia funkcji obiektu kulturalnego. Zaplanowane wydatki są czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W skład infrastruktury kulturalnej, fizycznej i rekreacyjnej wchodzą następujące cele: budynek OSP położony jest w centrum wsi, pełniący funkcję obiektu kulturalnego; z racji upływu czasu obiekt stracił wiele z pierwotnych funkcji, nie spełnia wymogów sanitarnych, technicznych i środowiskowych przypisanych obiektowi kultury. Planowana przebudowa i modernizacja obiektu jest działaniem, którego głównym celem jest przystosowanie go do pełnienia funkcji obiektu kulturalnego, służącego stworzeniu lepszych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, dla orkiestry, zespołów śpiewaczych, organizacji społecznych, organizacji spotkań sportowców, organizacji wystaw, spotkań teatralnych, muzycznych i historycznych, spotkań z wyjątkowymi sportowcami m.in. kolarzami, piłkarzami. Wykonawca zaplanował, że obiekt stanie się ważnym centrum życia i spotkań mieszkańców Gminy, wpłynie na rozwój kapitału społecznego, pozwoli na wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców. Mieszkańcy poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej będą mogli korzystać z przebudowanego obiektu do organizacji różnego rodzaju zebrań czy spotkań oraz różnego rodzaju imprez kulturalnych. Wydatki związane z realizowanym zadaniem nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań, w ramach działania 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność” na lata 2014-2020.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego, w analizowanej sprawie, warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. Rozporządzenia.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz wydatki związane z realizacją operacji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.