Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ochotnicza Straż Pożarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
wrz

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji projektu nie będzie służyć do czynności opodatkowanych. W związku z tym, realizując ww. zadanie Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania grantowego w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 19 października 2015 r., poz. 1839). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
14
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Zadanie realizowane jest w celu promocji działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawienia historii i znaczenia dla lokalnych społeczności jednostek OSP, a także promocji lokalnych walorów przyrody zapraszając na (...). Zadanie przewiduje koszty związane z zakupem marynarek dla członków orkiestry i banera (rollup). Całkowity koszt realizacji zadania obejmuje podatek VAT, który zaliczono do kosztów kwalifikowanych zadania. Wnioskodawca – Ochotnicza Straż Pożarna – nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zadanie nie będzie generowało żadnych przychodów, a tym samym nie powstanie sprzedaż opodatkowana VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizowanym zadaniem przysługuje Wnioskodawcy – Ochotniczej Straży Pożarnej – prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z art. 86 ww. ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tylko w sytuacji, w której towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

2018
30
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o dofinansowanie pn.: „ Budowa siłowni zewnętrznej ” do PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność ”. Wnioskodawca nadmienia, że siłownia zewnętrzna po zrealizowaniu projektu nie będzie służyć działalności zarobkowej i nie będzie przynosić dochodów. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę – Ochotniczą Straż Pożarną do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Siłownia zewnętrzna będzie wykorzystywana przez członków OSP oraz przez społeczność lokalną i będzie udostępniona nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna nie będąc czynnym (...)

2018
26
sie

Istota:

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

Fragment:

Faktury VAT związane z realizacją zadania inwestycyjnego będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie inwestycyjne nie będzie generować żadnych przychodów, które pozwoliłyby na skorzystanie z prawa odliczeń podatku naliczonego od należnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna posiada możliwość odzyskania podatku VAT od realizacji zadania inwestycyjnego/operacji pn. Plac rekreacji w (...)? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie inwestycyjne pn. Plac rekreacji w (...), Ochotnicza Straż Pożarna nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wobec tego powinna otrzymać dofinansowanie w kwocie brutto. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ochotnicza Straż Pożarna po zrealizowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego/operacji udostępni nowopowstały obiekt mieszkańcom nieodpłatnie, będzie to miejsce ogólnodostępne.

2018
24
sie

Istota:

Prawo do odliczenia, zwrotu.

Fragment:

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz realizowany projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania o przyznanie pomocy ze środków Osi Leader. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego została podpisana umowa na realizację projektu „ Szkolenia oraz zajęcia i wyjazdy edukacyjne (...) ”. Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa na operację „ Szkolenia oraz zajęcia i wyjazdy edukacyjne (...) ”. Projekt jest realizowany w świetlicy wiejskiej. OSP ubiega się o uznanie podatku od towarów i usług za koszt kwalifikowany. Realizując projekt OSP ponosi koszty zawierające podatek od towarów i usług. OSP nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest zarejestrowana w rejestrze płatników podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej. Zadanie zostało dofinasowane w 100% z PROW 2014-2020. Zadanie polega na: organizacji zajęć świetlicowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz wyjazdów edukacyjnych, przeprowadzeniu „ Kursu (...) ”, zorganizowaniu szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zakupie wyposażenia do świetlicy m.in. stroje ludowe, filiżanki, talerzyki.

2018
22
sie

Istota:

Możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji

Fragment:

Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wykonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nabyte na realizację ww. operacji towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania przez OSP czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku ze zrealizowaną operacją OSP nie będzie pobierała opłat. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna posiada możliwość odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji pt. „ Wsparcie społeczności lokalnej mieszkańców wsi w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego ”? Zdaniem Wnioskodawcy, OSP nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, który będzie poniesiony w związku z realizacją operacji, ponieważ: art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia (...)

2018
7
lip

Istota:

Możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT w związku z realizacją zadania grantowego.

Fragment:

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ochotnicza Straż Pożarna w (...) może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać? Zdaniem Wnioskodawcy, OSP realizując zadanie grantowe pn. „ (...) ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji projektu nie będzie służyć do czynności opodatkowanych. W związku z tym, realizując ww. zadanie Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania grantowego pn. „ (...) ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 19 października 2015 r., poz. 1839).

2018
7
cze

Istota:

Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją zadania grantowego pn. „Remont Wiejskiego Domu Kultury”.

Fragment:

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie grantowe pn. „ Remont Wiejskiego Domu Kultury ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji projektu nie będzie służyć do czynności opodatkowanych. W związku z tym, realizując ww. zadanie Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania „ Remont Wiejskiego Domu Kultury ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 19 października 2015 r., poz. 1839).

2018
29
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu towarów i usług w związku z realizacją operacji

Fragment:

Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przy realizacji operacji pt. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W związku z tym, iż Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny podatku od towarów i usług, nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizowanej operacji pt. „ ... ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późń. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
20
maj

Istota:

Możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Ciepło (...)” – instalacja centralnego ogrzewania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.

Fragment:

(...) Ochotniczej Straży Pożarnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ Ciepło (...) ” – instalacja centralnego ogrzewania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na realizację zadania grantowego w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawa prawna realizacji projektu to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (EFFROW) i uchylające rozporządzenie Rady (UE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.). Realizacja zadania grantowego pn. „ Ciepło łączy (...) ” – instalacja centralnego ogrzewania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej to projekt inwestycyjny, który realizowany będzie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.