Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ochotnicza Straż Pożarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do zwrotu i odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją operacji
Fragment:
Wszystkie faktury VAT czy też rachunki dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizowanej przedmiotowej operacji będą wystawione na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w ..., NIP .... Ochotnicza Straż Pożarna w ... realizuje wyłącznie zadania statutowe i nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy VAT (zwolnienie przedmiotowe). Statut stowarzyszenia nie zawiera w swoim zakresie działalności gospodarczej co jest jednoznaczne z nieprowadzeniem działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o VAT. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług. Występując z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „ ... ”, Ochotnicza Straż Pożarna w ... uwzględniła podatek VAT jako koszt kwalifikowalny. Z powyższym, ww. jednostka będzie wnioskowała i wykazywała we wnioskach o płatność o objęcie kosztami kwalifikowanymi (podlegającymi refundacji) również koszty podatku od towarów i usług.
2017
29
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy od otrzymanej darowizny Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od otrzymanej darowizny Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2014.851 z późn. zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), który mówi, że wolne od podatku są dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w części przeznaczonej na cele statutowe – Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie miała obowiązku odprowadzić podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 736), ochotnicza straż pożarna stanowi jedną z form jednostek ochrony przeciwpożarowej. Natomiast przepis art. 19 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, iż ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut (art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej).
2017
28
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu zrealizowania zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w (...)”.
Fragment:
W piśmie z dnia 24 maja 2017 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: Nazwa projektu będącego przedmiotem wniosku brzmi „ Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w (...) ”. Jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Opisana we wniosku inwestycja realizowana jest w związku z działalnością statutową Gminy i obejmuje sprawy ochrony przeciwpożarowej (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.). Towary i usługi nabyte w ramach realizacji przedmiotowego zadania, tzn. zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażaniem dla OSP (...), nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a realizacja inwestycji nie spowodowała przychodów z czynności opodatkowanych określonych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w (...) wykorzystuje zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem do czynności ochrony przeciwpożarowej, czynności ratowniczych, do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem został przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia z dnia 25 listopada 2016 r. W ramach zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażaniem dla OSP (...) wydatki były dokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie ustalenia, czy od otrzymanej darowizny Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od otrzymanej darowizny Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 poz. 851 z późn. zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), który mówi, że wolne od podatku są dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w części przeznaczonej na cele statutowe – Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie miała obowiązku odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 736), ochotnicza straż pożarna stanowi jedną z form jednostek ochrony przeciwpożarowej. Natomiast przepis art. 19 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, iż ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut (art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej).
2017
22
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna .... występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zadanie „ .... ”. Przedmiotowe zadanie będzie polegało na zakupie średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej .... nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego udokumentowany będzie Fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę. Samochód ratowniczo-gaśniczy będzie wykorzystywany tylko do celów związanych z działalnością statutową Wnioskodawcy, wyłącznie do niesienia pomocy ochrony przeciwpożarowej Gminy, Powiatu i prowadzenia działań ratowniczych, nie będzie służył czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2017
3
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna ... jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Ww. zadanie realizuje zgodnie ze statutem, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prowadzona przez OSP działalność nie jest działalnością dochodową, generującą przychody. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT. Faktura dokumentująca poniesione wydatki na zakup motopompy wystawiona będzie na Ochotniczą Straż Pożarną .... Ochotnicza Straż Pożarna .... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na zakup motopompy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a związane są wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w ramach realizowanego projektu pod nazwą: „ .... ” Ochotnicza Straż Pożarna .... ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna ... nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.
2017
11
maj

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego udostępniania budynków strażnic na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (stan faktyczny)
Fragment:
Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od daty ostatniej płatności dotacji otrzymanej przez Gminę, użytkownikami budynków strażnic będą Ochotnicze Straże Pożarne .... i ...... Użytkowanie budynków jest nieodpłatne. Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także w oparciu o uchwalony statut. W myśl ustawowej definicji - stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania, a działalność swoją opiera na pracy społecznej swoich członków. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nieodpłatne udostępnianie budynków strażnic na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych .... stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne udostępnię zmodernizowanych budynków przez Gminę na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych .... będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
19
maj

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego udostępniania budynków strażnic na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od daty ostatniej płatności dotacji otrzymanej przez Gminę, użytkownikami budynków strażnic będą Ochotnicze Straże Pożarne ... i .... Użytkowanie budynków jest nieodpłatne. Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także w oparciu o uchwalony statut. W myśl ustawowej definicji - stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania, a działalność swoją opiera na pracy społecznej swoich członków. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nieodpłatne udostępnianie budynków strażnic na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych ..... będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne udostępnię zmodernizowanych budynków przez Gminę na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych .... będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
19
maj

Istota:
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, poniesionego w związku z realizacją zadania
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada własny NIP. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w..., Ochotnicza Straż Pożarna w ...ma zamiar wystąpić o dotację z WFOŚiGW na zadanie pod nazwą: „ ... ”. Jest to zadanie, które jest zgodne z regulaminem zasad udzielania dotacji, spełnia wymogi i kwalifikuje się do dofinansowania. Powyższe zadanie będzie realizowane przy udziale pomocy finansowej WFOŚiGW w ramach dotacji dla zadań z dziedziny pozostałe zadania ochrony środowiska. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Zakupiony środek będzie wykorzystywany do prowadzenia działań statutowych OSP, nieopodatkowanych podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Faktury dokumentujące poniesione wydatki wystawiane będą na Ochotniczą Straż Pożarną. Inwestycja ta nie będzie dawała możliwości uzyskania przychodów. Zakup samochodu pożarniczego nie będzie służył OSP do wykonywania czynności podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz odpłatnemu świadczeniu usług, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
20
mar

Istota:
Czy Gmina ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w zawiązku z realizacją projektu polegającego na zakupie pojazdu ratowniczo-gaśniczego?
Fragment:
W ramach projektu będzie zakupiony pojazd ratowniczo - gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w W.. Jednostka OSP jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Faktura za pojazd ratowniczo-gaśniczy zostanie wystawiona na gminę. Pojazd zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie jednostce OSP na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wnioskodawca, tj. Gmina D., będzie wykorzystywał pojazd ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w W. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina D. ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w zawiązku z realizacją projektu polegającego na zakupie pojazdu ratowniczo-gaśniczego... Zdaniem Wnioskodawcy: Gmina nie może skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż pojazd ratowniczo-gaśniczy nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Stosownie do uregulowań art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 3 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1072), zadaniem własnym gminy jest między innymi ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.
2015
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.