Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ochotnicza Straż Pożarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „ Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie może skorzystać z możliwości odzyskania podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.) Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur. OSP nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, jednocześnie usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez OSP do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Jak wynika z treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

2018
25
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację projektu

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pod nazwą „ Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej dla mieszkańców ... ” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność, opisanymi w szczególności w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Operacja „ Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej dla mieszkańców ... ” - zakres operacji dotyczył budowy altany, placu zabaw dla dzieci i dojść na terenach rekreacyjnych. Altana o wymiarach ..., plac zabaw o powierzchni ... z zestawem zabawek i regulaminem oraz ławką i koszem na śmieci, dojścia o powierzchni ... o szerokości .... Powstała infrastruktura jest obiektem ogólnodostępnym, służącym całej społeczności wiejskiej. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług. Wszystkie poniesione koszty w ramach przedmiotowego zadania udokumentowane są w postaci faktur wystawionych na Ochotniczą Straż Pożarną. Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi służyły do wykonania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
27
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Zorganizowana operacja nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę – Ochotniczą Straż Pożarną – do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizowaną operacją? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z operacją. Prawo do obniżenia podatku przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

2018
26
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację projektu

Fragment:

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność, składanego przez Ochotniczą Straż Pożarną - interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Ochotnicza Straż Pożarna jest zobligowana do dostarczenia takiej interpretacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu: Doposażenie obiektu kulturalnego w celu organizacji wydarzeń kulturalnych współfinansowanego w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.) Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur. OSP nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, jednocześnie usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez OSP do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
22
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji zadania wystawiane będą na Ochotniczą Straż Pożarną .... W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt świetlicy, który będzie służył lokalnej społeczności do rozwoju aktywności kulturalnej. Nabyte towary i usługi związane z realizacją zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku zakupu usług i towarów związanych z realizacją zadania pn. „ ... ” przysługuje Ochotniczej Straży Pożarnej .... możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających poniesienie nakładów na przedmiotowe zadanie? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakupu usług i towarów związanych z realizacją zadania pn. „ ... ” nie przysługuje Ochotniczej Straży Pożarnej ..... możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających poniesienie nakładów na przedmiotowe zadanie, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
16
wrz

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji projektu nie będzie służyć do czynności opodatkowanych. W związku z tym, realizując ww. zadanie Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania grantowego w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 19 października 2015 r., poz. 1839). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
14
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Zadanie realizowane jest w celu promocji działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawienia historii i znaczenia dla lokalnych społeczności jednostek OSP, a także promocji lokalnych walorów przyrody zapraszając na (...). Zadanie przewiduje koszty związane z zakupem marynarek dla członków orkiestry i banera (rollup). Całkowity koszt realizacji zadania obejmuje podatek VAT, który zaliczono do kosztów kwalifikowanych zadania. Wnioskodawca – Ochotnicza Straż Pożarna – nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zadanie nie będzie generowało żadnych przychodów, a tym samym nie powstanie sprzedaż opodatkowana VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizowanym zadaniem przysługuje Wnioskodawcy – Ochotniczej Straży Pożarnej – prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z art. 86 ww. ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tylko w sytuacji, w której towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

2018
30
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o dofinansowanie pn.: „ Budowa siłowni zewnętrznej ” do PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność ”. Wnioskodawca nadmienia, że siłownia zewnętrzna po zrealizowaniu projektu nie będzie służyć działalności zarobkowej i nie będzie przynosić dochodów. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę – Ochotniczą Straż Pożarną do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Siłownia zewnętrzna będzie wykorzystywana przez członków OSP oraz przez społeczność lokalną i będzie udostępniona nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna nie będąc czynnym (...)

2018
26
sie

Istota:

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

Fragment:

Faktury VAT związane z realizacją zadania inwestycyjnego będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie inwestycyjne nie będzie generować żadnych przychodów, które pozwoliłyby na skorzystanie z prawa odliczeń podatku naliczonego od należnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna posiada możliwość odzyskania podatku VAT od realizacji zadania inwestycyjnego/operacji pn. Plac rekreacji w (...)? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie inwestycyjne pn. Plac rekreacji w (...), Ochotnicza Straż Pożarna nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wobec tego powinna otrzymać dofinansowanie w kwocie brutto. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ochotnicza Straż Pożarna po zrealizowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego/operacji udostępni nowopowstały obiekt mieszkańcom nieodpłatnie, będzie to miejsce ogólnodostępne.

2018
24
sie

Istota:

Prawo do odliczenia, zwrotu.

Fragment:

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz realizowany projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania o przyznanie pomocy ze środków Osi Leader. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego została podpisana umowa na realizację projektu „ Szkolenia oraz zajęcia i wyjazdy edukacyjne (...) ”. Ochotnicza Straż Pożarna podpisała umowę przyznania pomocy z Samorządem Województwa na operację „ Szkolenia oraz zajęcia i wyjazdy edukacyjne (...) ”. Projekt jest realizowany w świetlicy wiejskiej. OSP ubiega się o uznanie podatku od towarów i usług za koszt kwalifikowany. Realizując projekt OSP ponosi koszty zawierające podatek od towarów i usług. OSP nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest zarejestrowana w rejestrze płatników podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej. Zadanie zostało dofinasowane w 100% z PROW 2014-2020. Zadanie polega na: organizacji zajęć świetlicowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz wyjazdów edukacyjnych, przeprowadzeniu „ Kursu (...) ”, zorganizowaniu szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zakupie wyposażenia do świetlicy m.in. stroje ludowe, filiżanki, talerzyki.