Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ochotnicza Straż Pożarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT w związku z realizacją zadania grantowego.

Fragment:

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ochotnicza Straż Pożarna w (...) może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać? Zdaniem Wnioskodawcy, OSP realizując zadanie grantowe pn. „ (...) ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji projektu nie będzie służyć do czynności opodatkowanych. W związku z tym, realizując ww. zadanie Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania grantowego pn. „ (...) ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 19 października 2015 r., poz. 1839).

2018
7
cze

Istota:

Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją zadania grantowego pn. „Remont Wiejskiego Domu Kultury”.

Fragment:

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie grantowe pn. „ Remont Wiejskiego Domu Kultury ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji projektu nie będzie służyć do czynności opodatkowanych. W związku z tym, realizując ww. zadanie Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania „ Remont Wiejskiego Domu Kultury ” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 19 października 2015 r., poz. 1839).

2018
29
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu towarów i usług w związku z realizacją operacji

Fragment:

Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług przy realizacji operacji pt. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty lub różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W związku z tym, iż Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny podatku od towarów i usług, nie może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizowanej operacji pt. „ ... ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późń. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
20
maj

Istota:

Możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Ciepło (...)” – instalacja centralnego ogrzewania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.

Fragment:

(...) Ochotniczej Straży Pożarnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ Ciepło (...) ” – instalacja centralnego ogrzewania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na realizację zadania grantowego w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawa prawna realizacji projektu to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (EFFROW) i uchylające rozporządzenie Rady (UE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.). Realizacja zadania grantowego pn. „ Ciepło łączy (...) ” – instalacja centralnego ogrzewania w sali Ochotniczej Straży Pożarnej to projekt inwestycyjny, który realizowany będzie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

2018
27
kwi

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że: „ Ochotnicza Straż Pożarna doprecyzowując uzupełnienie do wniosku z dnia 3 stycznia 2018 r. znak sprawy: 0112-KDIL2-2.4012.57.2018.1.AP informuję, że wydatki związane z realizowanym zadaniem nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT, w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań, w ramach działania 19.2. „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” na lata 2014-2020?”. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT, w związku z przyszłymi wydatkami poniesionymi na realizację zadań, w ramach działania 19.2., objętych PROW na lata 2014-2020. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
26
sty

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę - Ochotniczą Straż Pożarną ..... do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Siłownia zewnętrzna będzie wykorzystywana przez członków OSP oraz przez społeczność lokalną i będzie udostępniona nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia na cele związane z rozwijaniem zainteresowań w dziedzinie sportu oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek i działań na rzecz poprawy infrastruktury lokalnej. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji w/w projektu są wystawiane na stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w ...... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna ..... nie będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, w przypadku realizacji projektu opisanego wyżej może odliczyć podatek VAT wynikający z faktur, które opłaciła na rzecz ich wystawców w związku z realizacją projektu? Zdaniem Wnioskodawcy. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż pożarna ..... nie ma możliwości odliczyć podatku VAT wynikającego z faktur, które opłaciła na rzecz ich wystawców w związku z realizacją projektu, towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz dlatego, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2018
3
sty

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Faktury i rachunki z tytułu nabywania towarów i usług potwierdzające poniesione wydatki wystawiane są na Ochotniczą Straż Pożarną. Nabywane towary i usługi nie są przedmiotem dalszego obrotu. W wyniku realizacji operacji OSP będzie realizować nieodpłatną działalność statutową tj. rozwijanie kultury fizycznej i sportu, działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. Nabywane towary i usługi przez OSP nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektu: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego ”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nabywane towary i usługi nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2017
11
gru

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Fragment:

Zorganizowana operacja pn. „ .... ” nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę – Ochotniczą Straż Pożarną – do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotniczej Straży Pożarnej .... przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizowaną operacją pn. „ ..... ”. Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotniczej Straży Pożarnej .... nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z operacją pn.: „ ..... ”, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, który w całości podlegało zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Prawo do obniżenia podatku przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

2017
9
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją projektów.

Fragment:

W związku z realizacją projektu Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem pn. „ Odrodzenie wiejskiej świetlicy, centrum życia (...) ”? Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem pn. „ Rozmowy (...) – nowocześnie i ekologicznie ”? Zdaniem Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu „ Odrodzenie wiejskiej świetlicy, centrum życia (...) ” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów z tej działalności, nie będzie występować również sprzedaż opodatkowana, co w ocenie Wnioskodawcy skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku zawartego w fakturach z realizacji zadań.

2017
6
gru

Istota:

Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Ochotnicza Straż Pożarna ... jest Stowarzyszeniem. OSP planuje realizację projektu pn. „ .... ” objętego Programem w zakresie „ Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej ”. W ramach projektu: przeprowadzone zostaną prace remontowe (w tym roboty ziemne i stopy fundamentów, konstrukcja drewniana wiaty, posadzka pod wiatą, grill murowany, wyposażenie dodatkowe oraz zakup termosów w ramach kosztów dotyczących budowy wiaty z grillem oraz stołami i ławami w miejscowości ....; przeprowadzone zostaną prace remontowe (w tym urządzenie palcu zabaw, grill przenośny, zakup zestawu stołów i dwóch ławek w ramach kosztów urządzenia placu zabaw i dodatkowe wyposażenie w miejscowości .....); przeprowadzone zostaną prace remontowe (w tym ogrodzenie panelowe z furtką, urządzenie siłowni zewnętrznej z montażem w ramach kosztów urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowościach ...., ... i ....); dodatkowo wykonane będą 4 sztuki tablic promocyjnych do ww. zadań. Wszystkie faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną .....