Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ochotnicza Straż Pożarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Fragment:
Zorganizowana operacja pn. „ .... ” nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę – Ochotniczą Straż Pożarną – do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotniczej Straży Pożarnej .... przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizowaną operacją pn. „ ..... ”. Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotniczej Straży Pożarnej .... nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z operacją pn.: „ ..... ”, a tym samym podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, który w całości podlegało zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Prawo do obniżenia podatku przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
2017
11
gru

Istota:
Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją projektów.
Fragment:
W związku z realizacją projektu Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem pn. „ Odrodzenie wiejskiej świetlicy, centrum życia (...) ”? Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanym zadaniem pn. „ Rozmowy (...) – nowocześnie i ekologicznie ”? Zdaniem Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu „ Odrodzenie wiejskiej świetlicy, centrum życia (...) ” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów z tej działalności, nie będzie występować również sprzedaż opodatkowana, co w ocenie Wnioskodawcy skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku zawartego w fakturach z realizacji zadań.
2017
9
gru

Istota:
Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna ... jest Stowarzyszeniem. OSP planuje realizację projektu pn. „ .... ” objętego Programem w zakresie „ Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej ”. W ramach projektu: przeprowadzone zostaną prace remontowe (w tym roboty ziemne i stopy fundamentów, konstrukcja drewniana wiaty, posadzka pod wiatą, grill murowany, wyposażenie dodatkowe oraz zakup termosów w ramach kosztów dotyczących budowy wiaty z grillem oraz stołami i ławami w miejscowości ....; przeprowadzone zostaną prace remontowe (w tym urządzenie palcu zabaw, grill przenośny, zakup zestawu stołów i dwóch ławek w ramach kosztów urządzenia placu zabaw i dodatkowe wyposażenie w miejscowości .....); przeprowadzone zostaną prace remontowe (w tym ogrodzenie panelowe z furtką, urządzenie siłowni zewnętrznej z montażem w ramach kosztów urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowościach ...., ... i ....); dodatkowo wykonane będą 4 sztuki tablic promocyjnych do ww. zadań. Wszystkie faktury dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną .....
2017
6
gru

Istota:
Brak możliwości zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną ..... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle obowiązujących przepisów, w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, Ochotnicza Straż Pożarna .... ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług jakie nabędzie w związku z realizacją operacji pn. „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja operacji „ ..... ” opisanej w poz. 74 nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług i podatek ten może zostać potraktowany jako koszt kwalifikowalny operacji podlegający refundacji ze środków Unii Europejskiej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
6
gru

Istota:
Brak możliwości zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „......”
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną ..... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). Czy w świetle obowiązujących przepisów, w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, Ochotnicza Straż Pożarna .... ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług jakie nabędzie w związku z realizacją operacji pn. „ ..... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja operacji „ ..... ” opisanej w poz. 74 nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług i podatek ten może zostać potraktowany jako koszt kwalifikowalny operacji podlegający refundacji ze środków Unii Europejskiej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
6
gru

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowaną operacją pn. „......”
Fragment:
Operacja nie ma charakteru komercyjnego, tzn. po realizacji Ochotnicza Straż Pożarna jako beneficjent środków nie pozyska żadnych przychodów, powstałe w ramach planowanej operacji mienie nie będzie wykorzystywane przez Ochotniczą Straż Pożarną do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna została jako beneficjent zobowiązana do złożenia oświadczenia o kwalifikowalności VAT. Przedmiotem oświadczenia było określenie przez beneficjenta czy VAT stanowi koszt kwalifikowany operacji czy też nie. W przypadku kwalifikowalności VAT-u beneficjent uzyskuje możliwość dofinansowania operacji w pełnej wysokości wnioskowanej kwoty pomocy – w kwocie brutto. W przeciwnym wypadku, gdy VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego operacji, wnioskowana przez beneficjenta kwota pomocy zostanie pomniejszona o równowartość podatku VAT. Zorganizowana operacja pn. „ ..... ” nie będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę – Ochotniczą Straż Pożarną – do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotniczej Straży (...)
2017
6
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
Czy jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej .... ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na realizacje zadania pod nazwa „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując przedmiotowe zadanie nie będzie mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu VAT. Zakupy towarów i usług związane z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. OSP nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem brak będzie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie będą w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
24
paź

Istota:
Brak prawa do obniżenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
Czy w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” w ramach małych projektów wpisujących się w poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020, Ochotniczej Straży Pożarnej w ... przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a w związku z tym można uznać podatek VAT za koszt kwalifikowalny projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”, w ramach małych projektów wpisujących się w poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego PROW na lata 2014-2020, Ochotniczej Straży Pożarnej w ..., wszystkie zakupione przez Ochotniczą Straż Pożarną w ... towary i usługi objęte ww. działaniem nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo obniżenia podatku należnego po podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 ustawy. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT czynny oraz nie wykonuje czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z tym nie jest podatkiem podatku VAT w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, mając powyższe na względzie brak jest podstaw do odzyskania podatku VAT.
2017
21
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum wraz z placem zabaw w celu udostępnienia niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej”.
Fragment:
Plac, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie należy do Gminy, która ten teren użycza na rzecz realizacji projektu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką zarejestrowaną w KRS, jako stowarzyszenie wykonujące działalność statutową, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jedyne wpływy posiada ona ze składek członkowskich, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie stowarzyszenia. Środki na realizację powyżej opisanej inwestycji, Ochotnicza Straż Pożarna uzyska poprzez udzieloną pożyczkę z Gminy, która zostanie zwrócona po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa, które stanowi refundację poniesionych kosztów. Wszystkie środki, które będą przekazywane Ochotniczej Straży Pożarnej będą wpływać na nowoutworzony na potrzeby projektu, nieoprocentowany rachunek bankowy. Ochotnicza Straż Pożarna po zrealizowaniu projektu nie będzie pobierać opłat z korzystania z nowopowstałego obiektu. Nie będzie również w żaden sposób odpłatnie go wynajmować. Zagospodarowana przestrzeń będzie obiektem niekomercyjnym, ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców nieodpłatnie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotnicza Straż Pożarna, wykonująca działalność statutową, nieprowadząca (...)
2017
23
wrz

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu.
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle obowiązujących przepisów, w związku z opisanym, zaistniałym stanem faktycznym, Ochotnicza Straż Pożarna w ... ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług jakie nabędzie w związku z realizacją operacji pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja operacji „ ... ” opisanej w poz. 74 nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług i podatek ten może zostać potraktowany jako koszt kwalifikowalny operacji podlegający refundacji ze środków Unii Europejskiej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
16
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.