Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ochotnicza Straż Pożarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego.

Fragment:

Ochotnicza Straż Pożarna (zwana dalej: Ochotnicza Straż Pożarna lub Wnioskodawca) posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620). Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała dofinansowanie na operację pod nazwą „ Adaptacja części budynku remizy OSP (...) ” w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem w zakresie „ Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych ”. Powyższe działanie ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez adaptację Budynku OSP (...). Adaptacja ww. budynku będzie obejmowała swoim zakresem prace budowlane m.in. wykonanie warstw podłogi, izolację cieplną stropu, roboty malarskie, wymianę instalacji elektrycznej itp.

2018
9
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu pn. „ Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP ”? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie może skorzystać z możliwości odzyskania podatku VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.) Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur. OSP nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, jednocześnie usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez OSP do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. OSP nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Jak wynika z treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

2018
25
paź

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację projektu

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zadanie pod nazwą „ Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej dla mieszkańców ... ” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowania przez społeczność, opisanymi w szczególności w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Operacja „ Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej dla mieszkańców ... ” - zakres operacji dotyczył budowy altany, placu zabaw dla dzieci i dojść na terenach rekreacyjnych. Altana o wymiarach ..., plac zabaw o powierzchni ... z zestawem zabawek i regulaminem oraz ławką i koszem na śmieci, dojścia o powierzchni ... o szerokości .... Powstała infrastruktura jest obiektem ogólnodostępnym, służącym całej społeczności wiejskiej. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług. Wszystkie poniesione koszty w ramach przedmiotowego zadania udokumentowane są w postaci faktur wystawionych na Ochotniczą Straż Pożarną. Nabywane podczas realizacji inwestycji towary i usługi służyły do wykonania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
27
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Zorganizowana operacja nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę – Ochotniczą Straż Pożarną – do wykonywania przez nią czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z organizowaną operacją? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z operacją. Prawo do obniżenia podatku przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Zasada ta wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

2018
26
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków na realizację projektu

Fragment:

W związku z koniecznością dołączenia do wniosku o płatność, składanego przez Ochotniczą Straż Pożarną - interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości bądź braku możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, Ochotnicza Straż Pożarna jest zobligowana do dostarczenia takiej interpretacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu: Doposażenie obiektu kulturalnego w celu organizacji wydarzeń kulturalnych współfinansowanego w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn.zm.) Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur. OSP nie figuruje w rejestrze płatników podatku VAT, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, jednocześnie usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą wykorzystywane przez OSP do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
22
wrz

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

Fragment:

Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji zadania wystawiane będą na Ochotniczą Straż Pożarną .... W wyniku realizacji projektu powstanie obiekt świetlicy, który będzie służył lokalnej społeczności do rozwoju aktywności kulturalnej. Nabyte towary i usługi związane z realizacją zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku zakupu usług i towarów związanych z realizacją zadania pn. „ ... ” przysługuje Ochotniczej Straży Pożarnej .... możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających poniesienie nakładów na przedmiotowe zadanie? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zakupu usług i towarów związanych z realizacją zadania pn. „ ... ” nie przysługuje Ochotniczej Straży Pożarnej ..... możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających poniesienie nakładów na przedmiotowe zadanie, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
16
wrz

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Czy nie będąc podatnikiem podatku VAT, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ochotnicza Straż Pożarna może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie grantowe w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie prowadzi działalności gospodarczej generującej przychody opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Ochotnicza Straż Pożarna nie widnieje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług. Zakup towarów dokonany na potrzeby realizacji projektu nie będzie służyć do czynności opodatkowanych. W związku z tym, realizując ww. zadanie Ochotnicza Straż Pożarna nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania grantowego w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 19 października 2015 r., poz. 1839). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
14
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Zadanie realizowane jest w celu promocji działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawienia historii i znaczenia dla lokalnych społeczności jednostek OSP, a także promocji lokalnych walorów przyrody zapraszając na (...). Zadanie przewiduje koszty związane z zakupem marynarek dla członków orkiestry i banera (rollup). Całkowity koszt realizacji zadania obejmuje podatek VAT, który zaliczono do kosztów kwalifikowanych zadania. Wnioskodawca – Ochotnicza Straż Pożarna – nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zadanie nie będzie generowało żadnych przychodów, a tym samym nie powstanie sprzedaż opodatkowana VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizowanym zadaniem przysługuje Wnioskodawcy – Ochotniczej Straży Pożarnej – prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach potwierdzających nabycie towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotniczej Straży Pożarnej nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zgodnie z art. 86 ww. ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tylko w sytuacji, w której towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

2018
30
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o dofinansowanie pn.: „ Budowa siłowni zewnętrznej ” do PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność ”. Wnioskodawca nadmienia, że siłownia zewnętrzna po zrealizowaniu projektu nie będzie służyć działalności zarobkowej i nie będzie przynosić dochodów. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę – Ochotniczą Straż Pożarną do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Siłownia zewnętrzna będzie wykorzystywana przez członków OSP oraz przez społeczność lokalną i będzie udostępniona nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami statutu stowarzyszenia. Faktury VAT dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu będą wystawiane na Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna nie będąc czynnym (...)

2018
26
sie

Istota:

W zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

Fragment:

Faktury VAT związane z realizacją zadania inwestycyjnego będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną. Zadanie inwestycyjne nie będzie generować żadnych przychodów, które pozwoliłyby na skorzystanie z prawa odliczeń podatku naliczonego od należnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna posiada możliwość odzyskania podatku VAT od realizacji zadania inwestycyjnego/operacji pn. Plac rekreacji w (...)? Zdaniem Wnioskodawcy, realizując zadanie inwestycyjne pn. Plac rekreacji w (...), Ochotnicza Straż Pożarna nie może w żaden sposób odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wobec tego powinna otrzymać dofinansowanie w kwocie brutto. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ochotnicza Straż Pożarna po zrealizowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego/operacji udostępni nowopowstały obiekt mieszkańcom nieodpłatnie, będzie to miejsce ogólnodostępne.