Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ochotnicza Straż Pożarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna ... jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Ww. zadanie realizuje zgodnie ze statutem, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prowadzona przez OSP działalność nie jest działalnością dochodową, generującą przychody. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT. Faktura dokumentująca poniesione wydatki na zakup motopompy wystawiona będzie na Ochotniczą Straż Pożarną .... Ochotnicza Straż Pożarna .... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na zakup motopompy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a związane są wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w ramach realizowanego projektu pod nazwą: „ .... ” Ochotnicza Straż Pożarna .... ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna ... nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.
2017
11
maj

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego udostępniania budynków strażnic na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (stan faktyczny)
Fragment:
Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od daty ostatniej płatności dotacji otrzymanej przez Gminę, użytkownikami budynków strażnic będą Ochotnicze Straże Pożarne .... i ...... Użytkowanie budynków jest nieodpłatne. Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także w oparciu o uchwalony statut. W myśl ustawowej definicji - stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania, a działalność swoją opiera na pracy społecznej swoich członków. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nieodpłatne udostępnianie budynków strażnic na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych .... stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne udostępnię zmodernizowanych budynków przez Gminę na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych .... będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
19
maj

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego udostępniania budynków strażnic na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od daty ostatniej płatności dotacji otrzymanej przez Gminę, użytkownikami budynków strażnic będą Ochotnicze Straże Pożarne ... i .... Użytkowanie budynków jest nieodpłatne. Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także w oparciu o uchwalony statut. W myśl ustawowej definicji - stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania, a działalność swoją opiera na pracy społecznej swoich członków. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nieodpłatne udostępnianie budynków strażnic na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych ..... będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne udostępnię zmodernizowanych budynków przez Gminę na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych .... będzie stanowić czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT. Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2016
19
maj

Istota:
Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, poniesionego w związku z realizacją zadania
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada własny NIP. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w..., Ochotnicza Straż Pożarna w ...ma zamiar wystąpić o dotację z WFOŚiGW na zadanie pod nazwą: „ ... ”. Jest to zadanie, które jest zgodne z regulaminem zasad udzielania dotacji, spełnia wymogi i kwalifikuje się do dofinansowania. Powyższe zadanie będzie realizowane przy udziale pomocy finansowej WFOŚiGW w ramach dotacji dla zadań z dziedziny pozostałe zadania ochrony środowiska. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Zakupiony środek będzie wykorzystywany do prowadzenia działań statutowych OSP, nieopodatkowanych podatkiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna nie jest podatnikiem podatku VAT czynnym, nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Faktury dokumentujące poniesione wydatki wystawiane będą na Ochotniczą Straż Pożarną. Inwestycja ta nie będzie dawała możliwości uzyskania przychodów. Zakup samochodu pożarniczego nie będzie służył OSP do wykonywania czynności podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz odpłatnemu świadczeniu usług, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
20
mar

Istota:
Czy Gmina ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w zawiązku z realizacją projektu polegającego na zakupie pojazdu ratowniczo-gaśniczego?
Fragment:
W ramach projektu będzie zakupiony pojazd ratowniczo - gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w W.. Jednostka OSP jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Faktura za pojazd ratowniczo-gaśniczy zostanie wystawiona na gminę. Pojazd zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie jednostce OSP na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wnioskodawca, tj. Gmina D., będzie wykorzystywał pojazd ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w W. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina D. ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w zawiązku z realizacją projektu polegającego na zakupie pojazdu ratowniczo-gaśniczego... Zdaniem Wnioskodawcy: Gmina nie może skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż pojazd ratowniczo-gaśniczy nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Stosownie do uregulowań art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 3 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1072), zadaniem własnym gminy jest między innymi ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.
2015
17
gru

Istota:
Czy Gmina ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w zawiązku z realizacją projektu polegającego na zakupie pojazdu ratowniczo-gaśniczego?
Fragment:
W ramach projektu będzie zakupiony pojazd ratowniczo - gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostka OSP jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Faktura za pojazd ratowniczo-gaśniczy zostanie wystawiona na gminę. Pojazd zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie jednostce OSP na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wnioskodawca, to jest Gmina, nie będzie użytkował pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd ten zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Na podstawie złożonych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oświadczeń wynika, iż będą one wykorzystywały pojazd do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca, tj. Gmina, będzie wykorzystywał pojazd ratowniczo-gaśniczy do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w zawiązku z realizacją projektu polegającego na zakupie pojazdu ratowniczo-gaśniczego... Zdaniem Wnioskodawcy: Gmina nie może skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż pojazd ratowniczo-gaśniczy nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.
2015
26
lis

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku realizacją projektu „Cykl warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców obszaru LGD”.
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki na wykonanie zadania będą wystawione na Ochotniczą Straż Pożarną w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotniczej Straży Pożarnej w ... przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT w związku realizacją projektu: „ ... ”... Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie może odzyskać podatku VAT na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) gdyż podczas realizacji projektu nie będą wykonywane czynności podlegające opodatkowaniu. Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, iż Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie prowadzi działalności gospodarczej i realizuje wyłącznie zadania statutowe. Interpretacja podatkowa jest niezbędna w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa .... W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2015
23
cze

Istota:
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem.
Fragment:
Dokonane nabycia towarów i usług zostały udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w X. Pomieszczenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim chętnym i zainteresowanym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem... Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z zrealizowanym projektem, ponieważ nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2015
18
cze

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego.
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna w ... planuje w II połowie 2015 r. zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego. Łączne nakłady finansowe związane z zakupem wynoszą 950.000 zł w tym: 380.000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ..., 150.000 zł dotacja z Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, 420.000 zł dotacja z budżetu gminy .... Ochotnicza Straż Pożarna nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji zakupu będą wystawiane na OSP w .... OSP w ... będzie właścicielem zakupionego samochodu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość, aby jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w ... odzyskała w postaci odliczenia i zwrotu lub obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zakupu samochodu... Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu lub obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2015
16
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna przeznaczyła środki własne oraz pozyskane z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zakup mundurów reprezentacyjnych dla członków orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej, składającego się za spodni, czapki i marynarki opatrzonych herbem Gminy. Faktura za zakupione mundury została wystawiona na Ochotniczą Straż Pożarną. Realizacja zadania pozwoli na promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez udział umundurowanej orkiestry dętej OSP, w obchodach świąt i obrzędów ludowych oraz lokalnych i regionalnych konkursach i przeglądach orkiestr. Ochotnicza Straż Pożarna, z tytułu prowadzonej działalności, nie figuruje w bazie Urzędu Skarbowego, w rejestrze podatników VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części przez Wnioskodawcę... Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników VAT jako czynny podatnik oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie ma możliwości odzyskania VAT od zakupów dokonanych przy realizacji projektu.
2015
24
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.