Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Ochotnicza Straż Pożarna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ochotnicza Straż Pożarna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia kwoty podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Centrum wraz z placem zabaw w celu udostępnienia niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej”.
Fragment:
Plac, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie należy do Gminy, która ten teren użycza na rzecz realizacji projektu dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką zarejestrowaną w KRS, jako stowarzyszenie wykonujące działalność statutową, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jedyne wpływy posiada ona ze składek członkowskich, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie stowarzyszenia. Środki na realizację powyżej opisanej inwestycji, Ochotnicza Straż Pożarna uzyska poprzez udzieloną pożyczkę z Gminy, która zostanie zwrócona po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa, które stanowi refundację poniesionych kosztów. Wszystkie środki, które będą przekazywane Ochotniczej Straży Pożarnej będą wpływać na nowoutworzony na potrzeby projektu, nieoprocentowany rachunek bankowy. Ochotnicza Straż Pożarna po zrealizowaniu projektu nie będzie pobierać opłat z korzystania z nowopowstałego obiektu. Nie będzie również w żaden sposób odpłatnie go wynajmować. Zagospodarowana przestrzeń będzie obiektem niekomercyjnym, ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców nieodpłatnie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Ochotnicza Straż Pożarna, wykonująca działalność statutową, nieprowadząca (...)
2017
23
wrz

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu.
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle obowiązujących przepisów, w związku z opisanym, zaistniałym stanem faktycznym, Ochotnicza Straż Pożarna w ... ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług jakie nabędzie w związku z realizacją operacji pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja operacji „ ... ” opisanej w poz. 74 nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług i podatek ten może zostać potraktowany jako koszt kwalifikowalny operacji podlegający refundacji ze środków Unii Europejskiej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
16
wrz

Istota:
Brak prawa do zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją operacji
Fragment:
Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Ochotniczą Straż Pożarną w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle obowiązujących przepisów, w związku z opisanym, zaistniałym stanem faktycznym, Ochotnicza Straż Pożarna w ... ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT naliczonego, zawartego w cenach towarów i usług jakie nabędzie w związku z realizacją operacji pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja operacji „ ... ” opisanej w poz. 74 nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług i podatek ten może zostać potraktowany jako koszt kwalifikowalny operacji podlegający refundacji ze środków Unii Europejskiej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
16
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione nakłady na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe (...) poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Fragment:
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa podpisał umowę z Zarządem Województwa. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi 31.961.220,83 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 31.961.220,83 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, tj. 31.961.220,83 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu zapewniły samorządy gminne. Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.
2017
9
wrz

Istota:
Brak prawa do zwrotu i odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją operacji
Fragment:
Wszystkie faktury VAT czy też rachunki dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizowanej przedmiotowej operacji będą wystawione na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w ..., NIP .... Ochotnicza Straż Pożarna w ... realizuje wyłącznie zadania statutowe i nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku towarów i usług. Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy VAT (zwolnienie przedmiotowe). Statut stowarzyszenia nie zawiera w swoim zakresie działalności gospodarczej co jest jednoznaczne z nieprowadzeniem działalności gospodarczej, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie ustawy o VAT. Wnioskodawca nie składał i nie składa deklaracji VAT-7. Ochotnicza Straż Pożarna w ... nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług. Występując z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „ ... ”, Ochotnicza Straż Pożarna w ... uwzględniła podatek VAT jako koszt kwalifikowalny. Z powyższym, ww. jednostka będzie wnioskowała i wykazywała we wnioskach o płatność o objęcie kosztami kwalifikowanymi (podlegającymi refundacji) również koszty podatku od towarów i usług.
2017
29
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy od otrzymanej darowizny Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od otrzymanej darowizny Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2014.851 z późn. zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), który mówi, że wolne od podatku są dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w części przeznaczonej na cele statutowe – Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie miała obowiązku odprowadzić podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 736), ochotnicza straż pożarna stanowi jedną z form jednostek ochrony przeciwpożarowej. Natomiast przepis art. 19 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, iż ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut (art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej).
2017
28
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT z tytułu zrealizowania zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w (...)”.
Fragment:
W piśmie z dnia 24 maja 2017 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: Nazwa projektu będącego przedmiotem wniosku brzmi „ Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w (...) ”. Jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Opisana we wniosku inwestycja realizowana jest w związku z działalnością statutową Gminy i obejmuje sprawy ochrony przeciwpożarowej (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.). Towary i usługi nabyte w ramach realizacji przedmiotowego zadania, tzn. zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażaniem dla OSP (...), nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a realizacja inwestycji nie spowodowała przychodów z czynności opodatkowanych określonych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w (...) wykorzystuje zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem do czynności ochrony przeciwpożarowej, czynności ratowniczych, do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem został przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia z dnia 25 listopada 2016 r. W ramach zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażaniem dla OSP (...) wydatki były dokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie ustalenia, czy od otrzymanej darowizny Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od otrzymanej darowizny Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała obowiązek odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 poz. 851 z późn. zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), który mówi, że wolne od podatku są dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w części przeznaczonej na cele statutowe – Ochotnicza Straż Pożarna nie będzie miała obowiązku odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 736), ochotnicza straż pożarna stanowi jedną z form jednostek ochrony przeciwpożarowej. Natomiast przepis art. 19 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, iż ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut (art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej).
2017
22
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego VAT w związku z realizacją zadania
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna .... występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .... z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zadanie „ .... ”. Przedmiotowe zadanie będzie polegało na zakupie średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej .... nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego udokumentowany będzie Fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę. Samochód ratowniczo-gaśniczy będzie wykorzystywany tylko do celów związanych z działalnością statutową Wnioskodawcy, wyłącznie do niesienia pomocy ochrony przeciwpożarowej Gminy, Powiatu i prowadzenia działań ratowniczych, nie będzie służył czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2017
3
cze

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna ... jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS. Ww. zadanie realizuje zgodnie ze statutem, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prowadzona przez OSP działalność nie jest działalnością dochodową, generującą przychody. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT. Faktura dokumentująca poniesione wydatki na zakup motopompy wystawiona będzie na Ochotniczą Straż Pożarną .... Ochotnicza Straż Pożarna .... nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wydatki poniesione na zakup motopompy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a związane są wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w ramach realizowanego projektu pod nazwą: „ .... ” Ochotnicza Straż Pożarna .... ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT)? Zdaniem Wnioskodawcy, Ochotnicza Straż Pożarna ... nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.