Ocena stanu faktycznego | Interpretacje podatkowe

Ocena stanu faktycznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ocena stanu faktycznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Wojewódzki Sąd Administracyjny jak najbardziej prawidłowo zastosował sankcję przewidzianą w art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., powiązaną z "innym naruszeniem przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy". Nie mógł on natomiast - kierując się oceną prawną Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrażoną w uprzednio wydanym w sprawie wyroku) - zastosować art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., bowiem nie zachodziły określone w przepisach prawa okoliczności uzasadniające orzeczenie o nieważności decyzji. Paradoksalnie, potwierdza to sam autor skargi kasacyjnej, wyliczając procesowe co do charakteru uchybienia organów podatkowych.
2. Określona ocena stanu faktycznego dokonana przez Sąd administracyjny w innej sprawie i w odniesieniu do innego okresu podatkowego, nie uzasadnia samodzielnie, tak jak chce tego wnoszący kasację, roszczenia o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej w drugiej sprawie i uchylenia z tego powodu wyroku Sądu I instancji.
Fragment:
(...) - zastosować art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., bowiem nie zachodziły określone w przepisach prawa okoliczności uzasadniające orzeczenie o nieważności decyzji. Paradoksalnie, potwierdza to sam autor skargi kasacyjnej, wyliczając procesowe co do charakteru uchybienia organów podatkowych. Ustosunkowując się do szczegółowego zagadnienia kosztów związanych z garniturami, które podniesione zostało w końcowej części uzasadnienia skargi kasacyjnej skonstatować należy, że określona ocena stanu faktycznego dokonana przez Sąd administracyjny winnej sprawie i w odniesieniu do innego okresu podatkowego, nie uzasadnia samodzielnie, tak jak chce tego wnoszący kasację, roszczenia o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej w drugiej sprawie i uchylenia z tego powodu wyroku Sądu I instancji. W tym stanie rzeczy, na mocy art. 184 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania kasacyjnego rozstrzygnięto na podstawie art. 204 pkt 1 p.p.s.a. (...)
2011
1
lip

Istota:

1. Art. 233 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ma zastosowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym wyłącznie w sytuacji wskazanej w art. 106 § 5 Prawa o postępowaniu..., tj. wtedy, kiedy - na podstawie art. 106 § 3 tej ustawy - Wojewódzki Sąd Administracyjny prowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, uzupełniające postępowanie d o wód o we z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie powoduje groźby nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

2. Akta administracyjne służą Sądowi do ?sprawdzenia" czy ocena stanu faktycznego sprawy dokonana została przez organy podatkowe w ramach przepisów regulujących postępowanie podatkowego i czy do tego stanu zastosowano właściwe (subsumcja), prawidłowo ?wyłożone" przepisy prawa materialnego.
Fragment:
(...) uwadze autora skargi, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) w związku z art. 3 § 2 pkt 1 Prawo o postępowaniu... sądy tego rodzaju powołane są (wyłącznie) do badania zgodności z prawem przedmiotu zaskarżenia (decyzji); nie orzekają w inny bezpośredni sposób o prawach i obowiązkach stron postępowania administracyjnego (podatkowego). Akta administracyjne służą Sądowi do ?sprawdzenia" czy ocena stanu faktycznego sprawy dokonana została przez organy podatkowe w ramach przepisów regulujących postępowanie podatkowego i czy do tego stanu zastosowano właściwe (subsumcja), prawidłowo ?wyłożone" przepisy prawa materialnego. Skarżąca nie mogła zatem oczekiwać, że wbrew treści zgromadzonych w postępowaniu podatkowym dowodów, bez żadnych ?przeciw" dowodów i rzeczowych argumentów ze strony Spółki-podatniczki Sąd we własnym zakresie orzeknie, że wprawdzie 500.000 zł (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.