Ocena stanu faktycznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ocena stanu faktycznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

1. Wojewódzki Sąd Administracyjny jak najbardziej prawidłowo zastosował sankcję przewidzianą w art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a., powiązaną z "innym naruszeniem przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy". Nie mógł on natomiast - kierując się oceną prawną Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrażoną w uprzednio wydanym w sprawie wyroku) - zastosować art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., bowiem nie zachodziły określone w przepisach prawa okoliczności uzasadniające orzeczenie o nieważności decyzji. Paradoksalnie, potwierdza to sam autor skargi kasacyjnej, wyliczając procesowe co do charakteru uchybienia organów podatkowych.
2. Określona ocena stanu faktycznego dokonana przez Sąd administracyjny w innej sprawie i w odniesieniu do innego okresu podatkowego, nie uzasadnia samodzielnie, tak jak chce tego wnoszący kasację, roszczenia o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej w drugiej sprawie i uchylenia z tego powodu wyroku Sądu I instancji.

Fragment:

(...) - zastosować art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a., bowiem nie zachodziły określone w przepisach prawa okoliczności uzasadniające orzeczenie o nieważności decyzji. Paradoksalnie, potwierdza to sam autor skargi kasacyjnej, wyliczając procesowe co do charakteru uchybienia organów podatkowych. Ustosunkowując się do szczegółowego zagadnienia kosztów związanych z garniturami, które podniesione zostało w końcowej części uzasadnienia skargi kasacyjnej skonstatować należy, że określona ocena stanu faktycznego dokonana przez Sąd administracyjny winnej sprawie i w odniesieniu do innego okresu podatkowego, nie uzasadnia samodzielnie, tak jak chce tego wnoszący kasację, roszczenia o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej w drugiej sprawie i uchylenia z tego powodu wyroku Sądu I instancji. W tym stanie rzeczy, na mocy art. 184 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania kasacyjnego rozstrzygnięto na podstawie art. 204 pkt 1 p.p.s.a. (...)

2011
1
kwi

Istota:


1. Art. 233 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego ma zastosowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym wyłącznie w sytuacji wskazanej w art. 106 § 5 Prawa o postępowaniu..., tj. wtedy, kiedy - na podstawie art. 106 § 3 tej ustawy - Wojewódzki Sąd Administracyjny prowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, uzupełniające postępowanie d o wód o we z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie powoduje groźby nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

2. Akta administracyjne służą Sądowi do ?sprawdzenia" czy ocena stanu faktycznego sprawy dokonana została przez organy podatkowe w ramach przepisów regulujących postępowanie podatkowego i czy do tego stanu zastosowano właściwe (subsumcja), prawidłowo ?wyłożone" przepisy prawa materialnego.

Fragment:

(...) uwadze autora skargi, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) w związku z art. 3 § 2 pkt 1 Prawo o postępowaniu... sądy tego rodzaju powołane są (wyłącznie) do badania zgodności z prawem przedmiotu zaskarżenia (decyzji); nie orzekają w inny bezpośredni sposób o prawach i obowiązkach stron postępowania administracyjnego (podatkowego). Akta administracyjne służą Sądowi do ?sprawdzenia" czy ocena stanu faktycznego sprawy dokonana została przez organy podatkowe w ramach przepisów regulujących postępowanie podatkowego i czy do tego stanu zastosowano właściwe (subsumcja), prawidłowo ?wyłożone" przepisy prawa materialnego. Skarżąca nie mogła zatem oczekiwać, że wbrew treści zgromadzonych w postępowaniu podatkowym dowodów, bez żadnych ?przeciw" dowodów i rzeczowych argumentów ze strony Spółki-podatniczki Sąd we własnym zakresie orzeknie, że wprawdzie 500.000 zł (...)