Ocena prawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ocena prawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę kasacyjną stwierdził, iż w rozpatrywanej sprawie skarga kasacyjna nie jest zasadna. Strona skarżąca oparła skargę kasacyjną przede wszystkim na zarzucie naruszenia przepisów postępowania sądowego tj. art. 3 i art. 153 u.p.p.s.a. Wskazał zarazem, że uwzględnianie w powtórnym postępowaniu sądowym, tak wymogów z art. 153 u.p.p.s.a., jak i mocy prawomocnego wyroku sądowego (art. 170 u.p.p.s.a.) wydanego w sprawie, jest dopełnieniem kompetencji Sądu z art. 3 § 1 i § 2 u.p.p.s.a., a nie - jak zasugerowała wnosząca skargę kasacyjną - naruszeniem art. 145 § 1 pkt 1 u.p.p.s.a. Jednocześnie przypomniał, iż w prawomocnym wyroku WSA w Gliwicach z 29 maja 2006 Sygn. akt I SA/Gl 1620/05 roku Sąd uznał skargę za uzasadnioną, chociaż nie podzielił w niej wszystkich podniesionych argumentów. Jednakże ocena prawna, zawarta w wymienionym wyżej wyroku ma moc wiążącą co oznacza respektowanie jej na dalszych etapach postępowania: tak administracyjnego jak i sądowego. Zatem w kolejnym postępowaniu, w którym pojawia się dana kwestia, nie powinna być już badana, ponieważ uprzednio podjęta ocena obowiązuje w dalszym ciągu.
W związku z tym NSA ze wskazanych wyżej powodów oddalił skargę kasacyjną, jako pozbawioną usprawiedliwionych podstaw, stosownie do art. 184 u.p.p.s.a.

Fragment:

(...) kolejnym postępowaniu, w którym pojawia się dana kwestia, nie powinna być już ona ponownie badana, ponieważ uprzednio podjęta ocena obowiązuje w dalszym ciągu. Za brakiem obowiązku badania przemawiają też wymogi ekonomii postępowania, które nie sprzyjają stymulowaniu podejmowania czynności zbędnych. Sąd I instancji, rozpoznając ponownie sprawę, był na mocy przepisu art. 153 u.p.p.s.a zobligowany do zastosowania się do oceny prawnej przewidzianej w komentowanym przepisie. Ocena prawna zawarta w orzeczeniu sądu administracyjnego utraci moc wiążącą jedynie w wypadku zmiany stanu prawnego, jeżeli to spowoduje, że pogląd sądu stanie się nieaktualny. A taka sytuacja nie zachodzi w rozpoznawanej sprawie. 15. Zagadnienie strat z tytułu zbycia wierzytelności było przedmiotem wiążącej oceny w wyroku dnia z 29 maja 2006, w którym sąd wyjaśnił istotną treść przepisu art. 16 ust. 1 pkt 39 pdp, jak i sposób jego zastosowania w sprawie. 16. Ze (...)

2011
1
cze

Istota:

1. ocena prawna o jakiej mowa w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm), wyrażona w wyroku uwzględniającym skargę wiąże organ kreując bezwzględny obowiązek jej uwzględnienia w kolejnym postępowaniu administracyjnym,
2. sąd administracyjny pierwszej instancji rozpoznając skargę na decyzję wydaną w wyniku ponownego postępowania administracyjnego nie może formułować ocen odmiennych od tych, które zostały wyrażone we wcześniejszym wyroku,
3. Dyrektor Izby Skarbowej wydając decyzję stanowiącą przedmiot skargi oddalonej wyrokiem zaskarżonym rozpoznawaną skargą kasacyjną miał wynikający z art. 153 u.p.p.s.a. obowiązek uwzględnić wydając to rozstrzygnięcie ocenę prawną zawartą w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Fragment:

(...) w przedmiocie określenia spółce wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 rok, było już przedmiotem sądowej kontroli działań organów administracji. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2005 (FSK 2503/04), Sąd uchylając zaskarżony wyrok oraz ostateczną decyzję organu administracji podatkowej, nie stwierdził uchybień organów w zakresie niewłaściwego zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej. Ocena prawna wyrażona przez Sąd w tym zakresie wiązała także organy w kolejnym postępowaniu w rozumieniu art. 153 u.p.p.s.a. oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy dokonujący kontroli tego rozstrzygnięcia poprzez wydanie zaskarżonego rozpoznawaną skargą kasacyjną wyroku. Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 184 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji. O zwrocie (...)

2011
1
maj

Istota:

1. Przez ocenę prawną, o której mowa w art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy rozumieć wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich zastosowania w konkretnym wypadku w związku z rozpoznawaną sprawą. Ocena prawna rozstrzygnięcia wiąże się bowiem przede wszystkim z wykładnią prawa. Ocena ta może się odnosić zarówno do przepisów prawa materialnego jaki i procesowego. Zarówno organ administracji, jak i sąd, rozpoznając sprawę ponownie, obowiązane były zastosować się do oceny zawartej w uzasadnieniu poprzednio wydanego wyroku. Związanie to dotyczy również wskazań co do dalszego postępowania w przypadku uchylenia poprzedniej decyzji ze względu na naruszenie przepisów procesowych w zakresie dotyczącym wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Od tej oceny zarówno organ administracji, jak i sąd może odstąpić jedynie w przypadku zmiany stanu faktycznego sprawy. W toku bowiem ponownego rozpoznania sprawy organ administracji może uwzględnić nowe fakty i dowody, których strona nie mogła powołać w toku poprzedniego postępowania lub jeśli potrzeba ich powołania wynikła później.

2. W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2003 r. z zasady czynnego udziału strony w każdym stadium postępowania podatkowego (art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej) nie można było wyprowadzać wniosku o obowiązku każdorazowo kierowania korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem odrębnie dla każdego z małżonków. W przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków i niewskazania odrębnych adresów do doręczeń bądź też występowania w ich imieniu wspólnie ustanowionego pełnomocnika tego rodzaju postępowanie pozbawione byłoby uzasadnienia nie znajdując oparcia w przepisach postępowania (art. 133, art. 145 i art. 148 § 1 Ordynacji podatkowej).

Fragment:

(...) przepisy wprowadzające (...). Przepisy art. 30 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i art. 99 ustawy przepisy wprowadzające (...) mają jednolite brzmienie jak chodzi o wyrażoną w nich zasadę związania Sądu oraz organów administracji oceną prawną wyrażoną w orzeczeniu Sądu. Zgodnie z tymi przepisami przez ocenę prawną należy rozumieć wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich zastosowania w konkretnym wypadku w związku z rozpoznawaną sprawą. Ocena prawna rozstrzygnięcia wiąże się bowiem przede wszystkim z wykładnią prawa (por. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2005, s. 472, Komentarz do art. 152 p.p.s.a. ; J. Świątkiewicz, Komentarz do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym , BWP Justicia, Warszawa 1995, s. 70; T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewski, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego . Tom I, Wyd. (...)