Ocena dowodów | Interpretacje podatkowe

Ocena dowodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ocena dowodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób pracownik powinien udokumentować swoją sytuację, aby przyznanie zapomogi pieniężnej, w całości sfinansowane ze środków ZFŚS, w związku z chorobą dziecka pracownika lub kilkumiesięcznym przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim zwolnić od podatku?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm. / , art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm./, w związku z wnioskiem z dnia 25.11.2005r. / data wpływu do tut. Organu ? 29.11.2005r./ w sprawie dokumentowania zdarzeń uprawniających do przyznania zapomogi pieniężnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko Ośrodka i uznaje je za prawidłowe . U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. W jaki sposób pracownik powinien udokumentować swoją sytuację, aby przyznanie zapomogi pieniężnej, w (...)
2011
1
kwi

Istota:

1. W sprawie niniejszej, strona skarżąca nie wystąpiła ze spełniającym dostatecznie przesłanki art. 174 pkt 2 w zw. z art. 176 p.p.s.a. - przywołującym właściwe, adekwatne do sprawy przepisu prawa zarzutem kasacyjnym naruszenia prawa procesowego w trybie i na podstawie którego Sąd I instancji dokonał określonej oceny ustaleń i ocen dowodowych organów podatkowych. Zarzuty kasacyjne naruszenia prawa materialnego braku tego nie sanująj nie mogą być utożsamiane z zarzutami naruszenia prawa procesowego i zarzutów tych nie zstępują, jako iż dotyczą innych, odmiennych obszarów prawa i (danej, indywidualnej) sprawy.

2. Na podstawie art. 106 § 5 p.p.s.a. - do postępowania dowodowego, o którym mowa w § 3 (tegoż przepisu art. 106) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zważyć należy, iż z treści przytoczonych zapisów prawnych wymienionego art. 106 p.p.s.a. jednoznacznie wynika, że przywoływana możliwość zastosowania przepisów procedury cywilnej (w tym i art. 233 k p c) w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ograniczona została ustawowo jedynie do sytuacji procesowej określonej w unormowaniu art. 106 § 3 w zw. z art. 106 § 5 p.p.s.a., to jest do przeprowadzania przez sądy administracyjne w ramach i podczas postępowania sądowego uzupełniającego dowodu z dokumentu w zakresie i zgodnie z wymogami art. 106 § 3; nie dotyczy ona natomiast sądowej oceny materiału dowodowego zgromadzonego przez organy podatkowe w administracyjnym postępowaniu podatkowym.
Fragment:
(...) Przedmiotem skargi kasacyjnej B-F sp. z o.o. w S jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, sygn. akt SA/Sz 631/03, mocą którego oddalono skargę spółki na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie. W przedmiotowych decyzjach z 17 lutego 2003 r. Izba Skarbowa w Koszalinie, po pierwsze, uchyliła decyzję organu pierwszej instancji i orzekła o wysokości należnego podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r. oraz o zaległości podatkowej z tego tytułu, a ponadto orzekła w sprawie odsetek od zaległości w tym podatku za wskazany okres. W toku powyższego postępowania administracyjnego ustalono i oceniono , że spółka zawyżyła o kwotę 77.757,78 zł koszty uzyskania przychodów, na którą składały się, między innymi, wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla członka zarządu powiększone o koszty pochodne w kwocie 58.761,86 zł. Ponadto ustalono, iż strona bezpodstawnie odliczyła od dochodu przed opodatkowaniem kwotę 171.696,07 zł z (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Ocena dowodów może być przedmiotem kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd ten władny jest jednak podważyć tę ocenę wówczas, gdy w świetle dyrektyw określonych w art. 191 Ordynacji podatkowej w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi okazała się ona rażąco wadliwa albo w sposób oczywisty błędna.

2. Skoro skarżąca, jak wynika z prawidłowych ustaleń organów i Sądu pierwszej instancji, nie była właścicielem tych środków trwałych do momentu zapłaty całości ceny, gdyż dopiero z chwilą zapłaty ceny ze względu na treść art. 589 k.c. kupujący staje się właścicielem rzeczy, to nie miał do niej zastosowania przepis art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdyż nie uchylił zaskarżonej decyzji, mimo przekroczenia przez organ odwoławczy poza zasadę swobodnej oceny dowodów określoną w art. 191 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.). Zarzuty skargi kasacyjnej w tym zakresie sprowadzają się do bezpodstawnego pominięcia dołączonego do odwołania aneksu nr 1 do umowy o współpracy w zakresie dostawy sprzętu i odmówienia wiary temu dokumentowi. Ocena dowodów może być przedmiotem kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd ten władny jest jednak podważyć tę ocenę wówczas, gdy w świetle dyrektyw określonych w art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi okazała się ona rażąco wadliwa albo w sposób oczywisty błędna. Wbrew zarzutom skargi kasacyjnej nie można uznać, by ocena przedstawionego na etapie postępowania aneksu do (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Odmienna ocena dowodów zgromadzonych przez organy podatkowe i zaprezentowanych przez podatnika i wyprowadzenia na jej podstawie własnych wniosków nie stanowi o tym, że sąd uchybia dyspozycji art. 187 § 1 u.p.s.a., nie wskazując podstaw do stwierdzenia wadliwości zaskarżonej decyzji.
2. Skoro sąd administracyjny I instancji, mimo zakresu zaskarżenia zawartego w skardze i jej uzasadnieniu, zaprezentował swe stanowisko odnośnie każdego z zakwestionowanych przez organy podatkowe wydatków i nieuznania ich za koszt uzyskania przychodu, podzielając w tym zakresie stanowisko organu odwoławczego, z zachowaniem art. 141 § 4 u.p.s.a., w ww. zakresie zarzut naruszenia przepisu postępowania - ograniczony faktycznie do ram dyspozycji art. 141 § 4 u.p.s.a. - nie może być uwzględniony.
3. Ustalony stan faktyczny nie wykazał, by istniał chociażby potencjalny związek poniesionych przez skarżącego zakwestionowanych wydatków z uzyskanym przychodem lub możliwością przyczynienia się do osiągnięcia przez skarżącego przychodu z danego źródła, co odnosi się również do niezaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodu wydatku skarżącej spółki w zakresie ubezpieczenia członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej. Tym samym WSA ocenił prawidłowo zebrany w sprawie materiał dowodowy, nie naruszając przepisów postępowania i właściwie odniósł go do dyspozycji art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) podatkowej nakłada na organy podatkowe obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, nie może to oznaczać obciążenia organu podatkowego nieograniczonym obowiązkiem poszukiwania faktów mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (wyrok NSA z 1.06.1999 r., sygn. akt III SA 5688/98, i z 6.06.2000 r., sygn. akt III SA 1252/99). Stąd zarzut zawarty w skardze kasacyjnej w ww. zakresie jest niezasadny; odmienna ocena dowodów zgromadzonych przez organy podatkowe i zaprezentowanych przez podatnika i wyprowadzenia na jej podstawie własnych wniosków nie stanowi o tym, że sąd uchybia dyspozycji art. 187 § 1 u.p.s.a., nie wskazując podstaw do stwierdzenia wadliwości zaskarżonej decyzji. Nie znajduje również uzasadnienia zarzut naruszenia art. 141 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sąd zgodnie z art. 134 cyt. ustawy rozstrzyga w granicach danej (...)
2011
1
mar

Istota:
Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził aby zaskarżony wyrok w jakikolwiek sposób naruszył przepis art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, stanowiący, że Sąd sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zarzut uznania za zgodne z prawem zastosowania w postępowaniu podatkowym art. 189 Kpc w zw. z art. 58 Kc, czego następstwem miało być w istocie uznanie za nieważny aneksu do umowy spółki, jest niczym nie poparty i stanowi rezultat nieuprawnionej nadinterpretacji treści motywów zaskarżonego wyroku. Nie wynika bowiem z ich treści, aby Sąd wymienione przepisy stosował i uznał aneks do umowy spółki cywilnej za nieważny. Organy podatkowe miały natomiast prawo do dokonania swobodnej oceny czy podniesiona przez skarżącego okoliczność wniesienia do spółki cywilnej przedmiotowego pojazdu, została udowodniona i z uprawnienia tego skorzystały, zgodnie z przepisem art. 191 Ordynacji podatkowej. Z kolei Sąd w zaskarżonym wyroku, dokonując kontroli legalności decyzji organów podatkowych wydanych w sprawie, nie stwierdził aby wymieniony przepis prawa organy te naruszyły.
Fragment:
(...) Wyrokiem z dnia 10 lipca 2003 r. sygn. akt SA/Bd 1574/03 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy oddalił skargę Witolda M. na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2003 r. nr PB 2/4117-4/03 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W motywach wyroku Sąd wskazał, że istota sporu w sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia czy samochód osobowy marki Skoda Felicja Kombi w 1999 r. był objęty współwłasnością wspólników spółki cywilnej „H" czy też był własnością skarżącego Jacka M. Kwestia ta jest o tyle istotna, że w razie uznania przedmiotowego pojazdu za środek trwały wskazanej spółki cywilnej, mogłaby ona dokonywać stosownych odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na omówioną okoliczność skarżący przedstawił dowód rejestracyjny pojazdu, wystawiony na (...)
2011
1
lut

Istota:
W sprawie chodzi o zagadnienie oceny zebranego materiału dowodowego, co należy do sfery proceduralnej. Jeśli zatem w skardze kasacyjnej nie podniesiono zarzutu naruszenia przepisów postępowania (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.) to nie jest możliwe stwierdzenie, że podatnik dokonał czynności przewidzianej w art. 2 ust. 3 pkt 3b ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem w rozpatrywanej sprawie prawidłowe stosowanie prawa materialnego uzależnione było od ustaleń faktycznych.
Fragment:
(...) Wyrokiem z dnia 11 lutego 2004 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez T Sp. z o.o. w K decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 marca 2002 r. - PP. 1.36-4408/37/2002 oraz poprzedzającą ją decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 28 grudnia 2001 r. - UKS 11/1/32/0645/2001/1297/K-3, wydane w przedmiocie wymiaru podatku od towarów i usług za listopad 1999 r. Podstawą określenia przez organy podatkowe wyższego niż zadeklarowany przez Spółkę podatku było ustalenie, że Spółka nie naliczyła i nie zapłaciła podatku VAT należnego od czynności prawnej polegającej na przekazaniu aktem notarialnym z dnia 18 listopada 1999 r. na rzecz Gminy S nieruchomości, na której usytuowane były obiekty infrastruktury komunalnej służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a przyczyną przekazania przez Spółkę tej nieruchomości były ustalenia dokonane pomiędzy (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.