Ocena | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ocena. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności oceny ryzyka

Fragment:

Usługi Pomocniczej Spółka wykonuje w szczególności następujące czynności: określenie informacji o ryzyku, które powinny być udostępnione przed złożeniem oferty ubezpieczenia; analiza dostępnej informacji technicznej obiektów, urządzeń i instalacji w aspekcie oczekiwanego ubezpieczenia; wstępna ocena ryzyka na podstawie dostępnej dokumentacji, pozwalająca na podjęcie decyzji przyjęcia do ubezpieczenia lub odrzucenia ryzyka; planowanie inspekcji ryzyk w zależności od klasy ryzyka, zakresu ubezpieczenia i sum ubezpieczenia; inspekcja ryzyk, w tym w szczególności poprzez wizję lokalną, pod kątem następującej problematyki: oceny zagrożeń zewnętrznych; oceny konstrukcji obiektów pod kątem rozlokowania, palności i stanu technicznego; ocena zagrożeń wewnętrznych wynikających z prowadzonej działalności, składowania i stosowanych mediów; ocena stanu technicznego urządzeń i instalacji, pod względem generowanych przez nie zagrożeń oraz odpowiednio do zakresu ubezpieczenia (np. w zakresie szkód maszynowych lub elektrycznych); ocena rozwiązań zabezpieczających przed istniejącymi zagrożeniami, w tym zaopatrzenie w wodę, stałe urządzenia gaśnicze, podręczne środki gaśnicze, rozwiązania organizacyjne zmniejszenia zagrożenia, itp.; ocena zagrożeń i rozwiązań chroniących przed utratą zysku; przygotowanie raportu z oceny ryzyka po wykonaniu inspekcji, służącego do ustalenia poziomu ryzyka, wielkości reasekuracji i kwotacji składki ubezpieczeniowej.

2011
1
lip

Istota:

Czy w zakresie opisanej w stanie faktycznym działalności prowadzonej przez Federację jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług w związku z brzmieniem art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.?

Fragment:

Nr 133, poz. 921 ze zm., dalej zwana „ ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. ”), ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz następujące zadania związane z prowadzeniem tej oceny: publikowanie wyników oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzenie: systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, laboratorium badającego mleko może wykonywać wyłącznie związek hodowców lub inny podmiot, które zostały upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Natomiast stosownie do postanowień art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. związek hodowców lub inny podmiot, które zostały upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do prowadzenia oceny wartości użytkowej, mogą pobierać za prowadzenie tej oceny wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie o jej prowadzenie. W opinii Federacji w omawianym zakresie (ocena wartości użytkowej bydła) nie działa ona jako organ władzy publicznej ani jako urząd obsługujący taki organ, chociaż realizuje zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa oraz upoważnienia ministra właściwego do spraw rolnictwa. Nie ma ona jednak statusu organu władzy (uprawnień władczych charakterystycznych dla takich organów), ani też nie jest urzędem obsługującym taki organ (te w praktyce funkcjonują jako jednostki budżetowe a Federacja nie działa w takiej formie).

2011
1
kwi

Istota:


1. Na skutek kilku transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami, na z góry ustalonych warunkach, w krótkim okresie czasu, doszło do wzrostu wartości maszyn i urządzeń o kilkadziesiąt razy. Nastąpiło podwyższenie podatku naliczonego i w konsekwencji uzyskanie przez skarżącego prawa do bezpośredniego zwrotu podatku.

2. W kontekście tych ustaleń organy podatkowe miały wręcz obowiązek dokonania oceny czynności prawnej podatnika.

3. W większości systemów prawnych państw Europy istnieje klauzula generalna obejścia prawa. W niektórych państwach jest ona zdefiniowana przez ustawodawcę. W pozostałych zaś wypracowana przez orzecznictwo. Klauzula ta stanowi w istocie pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa i służy jako reakcja w takich stanach faktycznych , jak ten w rozpoznawanej sprawie.

4. Na gruncie prawa podatkowego zasadą jest, że o rodzaju czynności prawnych decyduje nie nazwa nadana przez strony, lecz rzeczywisty charakter czynności prawnej.

Fragment:

Zdaniem skarżącego Wojewódzki Sąd Administracyjny powinien uchylić zaskarżoną decyzję z uwagi na to, że organy podatkowe błędnie przyjęły, iż przysługuje im kompetencja do oceny ważności lub pozorności czynności prawnych dokonanych przez skarżącą spółkę. Zarzut ten nie jest trafny. Przepis art. 120 Ordynacji podatkowej wyraża zasadę praworządności. Zgodnie z tym przepisem organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Zdaniem autora brak jest podstaw prawnych dla organów podatkowych do badania przez nie ważności czynności prawnych. Pogląd ten jest nietrafny na gruncie rozpoznawanej sprawy. W sytuacji, gdy skarżąca spółka złożyła deklarację podatkową dla podatku od towarów i usług, obowiązkiem organów podatkowych było dokonanie weryfikacji tej deklaracji. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opiera się na samoobliczeniu i ewentualnej późniejszej weryfikacji. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym w przedmiotowym okresie rozliczeniowym, zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. Podstawą prawnomaterialną oceny prawidłowości zadeklarowanej przez podatnika kwoty zwrotu podatku naliczonego w wysokości 681.174,00 zł, stanowił przepis § 48 ust. 4 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

1. Wobec tego, że ocena istnienia bądź nieistnienia w danej sprawie przesłanek określonych w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej dokonywana przez organy podatkowe oparta jest o elementy uznaniowości i słuszności, kontroli sądowej podlega w istocie tylko zgodność z prawem przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz oceny zgromadzonego materiału dowodowego. W tej sytuacji orzekanie przez sądy administracyjne w sprawach umorzeń zaległości podatkowych merytorycznie, a więc rozstrzyganie spraw co do ich istoty, narusza w sposób oczywisty zakres kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez te sądy, wynikający z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), która polega na kontroli zgodności z prawem tej działalności.

2. Zakres kontroli sądowej działalności organów administracji publicznej, w tym i decyzji wydawanych przez te organy, prowadzi także do wniosku, iż jej przedmiotem co do zasady jest zgodność z prawem obowiązującym w dniu wydania zaskarżonego aktu. Jeśli chodzi o organy podatkowe, to tę konstatację wspiera treść art. 120 Ordynacji podatkowej, nakazującej tym organom działanie na podstawie przepisów prawa.

Fragment:

Rozważania i oceny Sądu w tym przedmiocie nie znalazły odzwierciedlenia w podstawie prawnej uchylenia zaskarżonej decyzji, poprzez powołanie, np. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przechodząc do oceny zasadności sformułowanych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia prawa materialnego, przypomnieć należy, iż w przepisie art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.) ustawodawca określił dwie przesłanki umorzenia przez organ podatkowy zaległości podatkowych; są to "ważny interes podatnika" lub "interes publiczny". Oba wyrażenia mają charakter niedookreślony i stanowią swoiste klauzule generalne odsyłające do ocen pozaprawnych (por. R. Mastalski w komentarzu Ordynacja podatkowa . Wyd. Unimex. Wrocław 2005, str. 307 i nast.). Treść powołanego wyżej przepisu Ordynacji podatkowej wskazuje na to, że rozstrzygnięcia organów podatkowych w sprawach dotyczących umorzenia zaległości podatkowych podejmowane są, w ramach tzw. uznania administracyjnego. Oddziaływuje to na zakres sądowej kontroli decyzji wydawanych w tym przedmiocie. Wobec tego, że ocena istnienia bądź nieistnienia w danej sprawie przesłanek określonych w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej dokonywana przez organy podatkowe oparta jest o elementy uznaniowości i słuszności, kontroli sądowej podlega w istocie tylko zgodność z prawem przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz oceny zgromadzonego materiału, dowodowego.