Obuwie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obuwie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Zakresie stawki podatku VAT na dostawę obuwia sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 19.30.13 i 19.30.14.

Fragment:

(...) wg indywidualnych zleceń jest sklasyfikowane pod symbolami PKWiU 19.30.13 i 19.30.14. W związku z powyższym biorąc pod uwagę przedstawiony stan prawny oraz zaistniały stan faktyczny tut. organ stwierdza, iż Wnioskodawca nie świadczy usług lecz wytwarza gotowy wyrób a następnie dokonuje jego dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 19.30.13 (obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry) i 19.30.14 (obuwie z wierzchami wykonywanymi z tkanin, inne niż obuwie sportowe). Do przedmiotowej dostawy obuwia nie stosuje się stawek preferencyjnych, ponieważ nie zostały wymienione w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, a więc dostawa obuwia podlega opodatkowaniu stawką podstawową tj. 22%. Jednocześnie tut. organ dodatkowo informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) (...)

2011
1
lip

Istota:

Na podstawie wyjaśnień wskazanych w PKWiU oraz przepisów cyt. ustawy, należy stwierdzić, iż wnioskodawca nie może zastosować 7% stawki podatku VAT przy dostawie używanej odzieży dla niemowląt oraz używanego obuwia dziecięcego. Ponieważ sprzedawane przez wnioskodawcę produkty są używane nie można stosować do nich klasyfikacji przewidzianej dla produktów nowych.

Fragment:

(...) należy zastosować rozgraniczenie zastosowane w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego tj. obniżoną do 7% stawkę podatku VAT należy stosować dla obuwia o długości podeszwy wewnętrznej poniżej 24 cm. Niemniej jednak wszystkie powyższe zasady dotyczą jedynie sprzedaży obuwia nowego, którego cechy jakościowe, funkcjonalne i użytkowe nie uległy zmianie po jego wyprodukowaniu. Obuwie używane nie może być traktowane dla celów podatkowych tak jak obuwie nowe, gdyż jego cechy uległy zmianie wskutek użytkowania. Nie można zatem stosować analogicznej stawki podatku VAT przy sprzedaży obuwia nowego i używanego. Podsumowując, na podstawie wyjaśnień wskazanych w PKWiU oraz przepisów cyt. ustawy, należy stwierdzić, iż wnioskodawca nie może zastosować 7% stawki podatku VAT przy dostawie używanej odzieży dla niemowląt oraz używanego obuwia dziecięcego. Ponieważ sprzedawane przez wnioskodawcę produkty są używane nie można (...)

2011
1
lip

Istota:

Dla jakich rozmiarów obuwia należy w tym przypadku przy sprzedaży stosować obniżoną 7% stawkę podatku VAT?

Fragment:

(...) należy zastosować rozgraniczenie zastosowane w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego tj. obniżoną do 7% stawkę podatku VAT należy stosować dla obuwia o długości podeszwy wewnętrznej poniżej 24 cm. Należy podkreślić, że ustanowiona w przepisie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Obniżona stawka podatku ma charakter preferencji podatkowej (wyjątku od reguły) i dlatego pojęcia użytego w załączniku nr 3 do ustawy („obuwie dziecięce”) nie należy interpretować rozszerzająco. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż obuwia w sklepie, w którym rozmiary kończą się na 27 cm podlega preferencyjnej stawce podatku VAT w wysokości 7% należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów (...)

2011
1
lip

Istota:

Jeżeli zostały spełnione przesłanki do uznania przedmiotowego obuwia za obuwie dziecięce, jego sprzedaż będzie opodatkowana 7% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 47 zał. nr 3 do ustawy.

Fragment:

(...) we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży sprowadzanego z Włoch obuwia dziecięcego w rozmiarze 35 i mniejszym. Z zaświadczenia wydanego przez włoskiego producenta wynika, że rozmiarowi 35 odpowiada długość buta do 23 cm. Obuwie to posiada jakościowe i funkcjonalne cechy obuwia dziecięcego. Odnosząc zatem powołany stan prawny do przestawionych okoliczności należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki do uznania przedmiotowego obuwia za obuwie dziecięce. W efekcie jego sprzedaż będzie opodatkowana 7% stawką podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 47 zał. nr 3 do ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...)

2011
1
maj

Istota:

Stawka podatku Vat dla obuwia dziecięcego

Fragment:

(...) Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) obowiązującej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844), do dnia 31 grudnia 2005r. W przypadku, gdy sprzedawane przez Spółkę towary sklasyfikowane będą wg nomenklatury PKWiU jako obuwie dziecięce, wówczas ich sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu stawką 7%. Należy jednak podkreślić, iż Dyrektor Izby Skarbowej nie jest organem właściwym w sprawach dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów, jak również nie jest uprawniony do udzielania odpowiedzi w zakresie, czy jedyna i wyłączną cechą obuwia dziecięcego jest długość podeszwy. Podkreślenia wymaga fakt, że organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowej

Fragment:

(...) wewnątrzwspólnotowej nabycie towarów, zatem spółka wystawi fakturę WDT ze stawką 0, natomiast podatek z tytułu WNT zostanie rozliczony w kraju dostawy tj. w Czechach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz stanowiska Wnioskodawcy wynika, że Spółka nabywa towar ( obuwie ) od kontrahenta z Chin. Zakupione obuwie trafia bezpośrednio do odbiorcy w Czechach ( przez port w Hamburgu w Niemczech ). Zleceniodawcą ( organizatorem ) transportu jest Spółka składająca wniosek. Kontrahent z Czech oraz Spółka są zarejestrowani w swoich krajach na potrzeby obrotu wewnątrzwspólnotowego i posiadają stosowne numery potwierdzające ich rejestrację. Podany przez Wnioskodawcę stan faktyczny wskazuje, że mamy do czynienia z tzw. transakcją łańcuchową. Transakcja taka polega na tym, że kilka (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy świadcząc usługę w zakresie produkcji obuwia w swoim zakłądzie produkcyjnym na zlecenie kontrahenta właskiego posiadającego NIP unijny, z jego materiału, ( po wykonaniu usługi obuwie jest niezwłocznie wywiezione przez kontrahenta włoskiego z kraju nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi ) - należy potraktować ją jako wewnątrzwspółnotową dostawę towaru i zastosować stawkę 0 %, czy też sytuacja taka podlega pod ustawę o podatku VAT?

Fragment:

(...) niezwłocznie , nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług , wywiezione poza terytorium kraju. Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny oraz przywołane wyżej przepisy , Naczelnik Tutejszego Urzędu twierdzi że w sytuacji gdy Podatnik wykonuje na terytorium Polski usługi w zakresie produkcji obuwia , na rzecz kontrahenta z kraju Unii z jego surowca , który to kontrahent podał wykonującemu te usługi unijny numer identyfikacyjny a towary ( obuwie) po wykonaniu usługi zostają w terminie 30 dni wywiezione do Włoch , wówczas miejscem świadczenia tych usług w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 7 ustawy są Włochy. Wobec powyższego wykonywanie tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Zatem Pana stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 02.10.2006 r. nie jest słuszne pod względem prawnym. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dla jakich rozmiarów obuwia należy przy sprzedaży stosować obniżoną 7% stawkę podatku VAT?

Fragment:

(...) cytowanych we wniosku Polskich Norm w znacznej części pokrywa się z zakresem obuwia dla chłopców i dziewcząt. Zakresy te w znacznej części zachodzą na siebie. Należy podkreślić, że ustanowiona w przepisie art. 41 ust. 1 podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Obniżona stawka podatku ma charakter preferencji podatkowej (wyjątku od reguły) i dlatego pojęcia użytego w załączniku nr 3 do ustawy ("obuwie dziecięce") nie należy interpretować rozszerzająco tj. rozciągać na obuwie o rozmiarach do 25 lub 26 cm. Przedstawione powyżej stanowisko tutejszego organu różni się zasadniczo od stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w przedmiotowym wniosku. To ostatnie należy zatem uznać za nieprawidłowe, w związku z czym Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji. (...)

2011
1
lut

Istota:

"Czy w związku z wykonywaną pracą może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość odzieży ochronnej (fartuch, kamizelka), obuwia odpowiedniego do pracy stojącej, oraz czy do w/w kosztów można zaliczyć wartość biletu miesięcznego na MPK?"

Fragment:

(...) STAN FAKTYCZNY Prowadzi Pani działalność gospodarczą - salonik Prasowy firmy ..................... na podstawie umowy partnerskiej zawartej z tą firmą. Z podatku dochodowego rozlicza się Pani na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dojeżdża Pani autobusem miejskim. Zwraca się Pani z ZAPYTANIEM: czy w związku z wykonywaną pracą może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość odzieży ochronnej (fartuch, kamizelka), obuwia odpowiedniego do pracy stojącej, oraz czy do w/w kosztów można zaliczyć wartość biletu miesięcznego na MPK? Sformuowała Pani też WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE stwierdzając, iż: Pani zdaniem wydatki poniesione na zakup odzieży ochronnej, obuwia oraz biletów MPK, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Naczelnik Pierwszego Urzedu Skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zapytuje czy przyjęte przez niego rozwiązanie w sprawie zastosowania stawek podatku VAT na sprzedawane obuwie dziecięce jest słuszne; tj:
1. obuwie dziecięce w rozmiarze do 23 cm stawka 7%
2. obuwie dziecięce w rozmiarze powyżej 23 cm stawka 22%
Zdaniem Podatnika, ponieważ załącznik nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zawiera tylko nazwę towaru „obuwie dziecięce” bez zastrzeżeń co do numeracji metrycznej. W związku z powyższym Podatnik przyjął kryterium zawarte w poz. 80 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.).

Fragment:

(...) Wyrobów i Usług stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) obowiązującej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)(Dz. U. Nr 89, poz. 844), do dnia 31 grudnia 2005r. W przypadku, gdy sprzedawane przez Podatnika towary sklasyfikowane będą wg numeracji PKWiU jako obuwie dziecięce, wówczas ich sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu stawką 7%. Należy jednak podkreślić, iż organa podatkowe nie są właściwymi w sprawach dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów. Jednocześnie nadmienić należy, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych według obowiązujących standardów w klasyfikacjach (DZ. Urz. GUS nr12, poz. 87), w celu uzyskania (...)