Obsługa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obsługa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
lis

Istota:

W zakresie miejsca opodatkowania usługi obsługi prawnej

Fragment:

Także Wnioskodawczyni używa tego numeru na fakturach, które wystawia z tytułu świadczenia usług obsługi prawnej. Zawarcie umowy o świadczenie obsługi prawnej między Niemiecką Spółką a kancelarią było elementem szeroko pojętego zarządzania aktywami Niemieckiej Spółki będącej jedynym wspólnikiem Polskiej Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy miejscem świadczenia usług obsługi prawnej wykonywanych przez Wnioskodawczynię na rzecz Spółki Niemieckiej jest miejsce, gdzie Spółka Niemiecka posiada siedzibę działalności gospodarczej, tzn. terytorium Republiki Federalnej Niemiec, a tym samym świadczenie usług obsługi prawnej nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy: Miejscem świadczenia usług obsługi prawnej wykonywanych przez Wnioskodawczynię na rzecz Spółki Niemieckiej jest miejsce, gdzie Spółka Niemiecka posiada siedzibę działalności gospodarczej, tzn. terytorium Republiki Federalnej Niemiec, a tym samym świadczenie usług obsługi prawnej nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U, z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2013
26
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług obsługi zbytych w ramach transakcji sekurytyzacyjnej wierzytelności.

Fragment:

(...) obsługę sekurytyzowanych wierzytelności. Ustawa o funduszach inwestycyjnych uznaje więc umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności za umowę związaną z procesem sekurytyzacji. Co prawda, w przedmiotowym przypadku transakcja sekurytyzacyjna jest zawierana ze spółką celową, która nie jest funduszem sekurytyzacyjnym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, ale powyższa regulacja wskazuje sposób pojmowania transakcji sekurytyzacyjnej przez ustawodawcę, którą w świetle tej regulacji uznać należy za kompleksową usługę finansową, w skład której wchodzić może wiele odrębnych świadczeń, w tym np. świadczenie polegające na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, zawarcie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z podmiotem innym niż bank krajowy wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Z uwagi na powyższe uznać należy, że obsługę sekurytyzowanych wierzytelności uznano za usługę typową dla banków, a więc tym samym za usługę o charakterze finansowym. Prawidłowość klasyfikacji ww. usług wykonywanych przez Bank w ramach transakcji sekurytyzacji (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy usługi świadczone przez bank dotyczące obsługi zbytych w ramach transakcji sekurytyzacyjnej wierzytelności stanowią usługi podlegające zwolnieniu od podatku VAT?

Fragment:

(...) obsługę sekurytyzowanych wierzytelności. Ustawa o funduszach inwestycyjnych uznaje więc umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności za umowę związaną z procesem sekurytyzacji. Co prawda w przedmiotowym przypadku transakcja sekurytyzacyjna jest zawierana ze spółką celową która nie jest funduszem sekurytyzacyjnym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, ale powyższa regulacja wskazuje sposób pojmowania transakcji sekurytyzacyjnej przez ustawodawcę, którą w świetle tej regulacji uznać należy za kompleksową usługę finansową, w skład której wchodzić może wiele odrębnych świadczeń, w tym np. świadczenie polegające na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, zawarcie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z podmiotem innym niż bank krajowy wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Z uwagi na powyższe uznać należy, że obsługę sekurytyzowanych wierzytelności uznano za usługę typową dla banków, a więc tym samym za usługę o charakterze finansowym. Prawidłowość klasyfikacji ww. usług wykonywanych przez Bank w ramach transakcji sekurytyzacji (...)

2011
1
cze

Istota:

Dotyczyobsługi towarów transportowanych drogą powietrzną, w ramach której dokonywany jest np. załadunek i rozładunek z samolotu, transport po płycie lotniska, obsługa w terminalu. Usługi świadczone są na rzecz przewoźników powietrznych, jak również na rzecz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie lotniczym.

Fragment:

(...) obsługą ruchu lotniczego. W myśl art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) – dalej ustawa o VAT, w brzmieniu na dzień złożenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym. W przepisie ust. 2 przywołanego art. 83 ustawy o VAT ustawodawca postanowił, że opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Cytowany przepis art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT umożliwia zastosowanie stawki podatku 0% do szerokiego zakresu usług. Ustawodawca co prawda wymienił usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługi pasażerów i ładunków jednakże, nie zamknął tego katalogu usług używając określenia „oraz innych o podobnym charakterze”.

2011
1
cze

Istota:

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku usług obejmujących kompleksową organizację i obsługę imprezy rozrywkowej dla mieszkańców dzielnicy.

Fragment:

Miasto zamierza ogłosić przetarg nieograniczony na zakup usługi obejmującej kompleksową organizację i obsługę imprezy rozrywkowej dla mieszkańców Dzielnicy. Przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej powstała wątpliwość co do zastosowania odpowiedniej stawki VAT. W ramach zamawianej usługi do obowiązków wykonawcy należeć będzie m. in. : zapewnienie zadaszonej sceny wraz z oświetleniem, nagłośnieniem i obsługę techniczną, zapewnienie warunków prawidłowej realizacji scenariusza przedłożonego przez zamawiającego, w tym spełnienie riderów zakontraktowanych przez zamawiającego artystów, zapewnienie pokazu scenicznego a następnie pokazu pirotechnicznego, zagwarantowanie uczestnikom imprezy bezpieczeństwa (zaplecze medyczne, ubezpieczenie, służby porządkowe, barierki ochronne), zapewnienie zaplecza sanitarnego, zabezpieczenie posiłków i napojów dla uczestników imprezy wraz z obsługą i zastawą, zapewnienie sprzątania, uzyskanie w imieniu zmawiającego wszystkich uzgodnień i pozwoleń koniecznych do zorganizowania imprezy masowej oraz przygotowanie zaproszeń. Zgodnie z przepisami o statystyce publicznej usługi organizacji i obsługi imprez rozrywkowych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.34.13-00.00 „ Usługi rozrywkowe pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane ”.

2011
1
maj

Istota:

CZY KOSZTY TEJ OBSŁUGI SĄ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU?

Fragment:

Spółka jest reprezentowana w tej sprawie przez biuro prawne wyspecjalizowane w zakresie informatyki .W zawiązku z powyższym spółka ponosi dodatkowe koszty obsługi prawnej. Nie jest znany termin zakończenia sprawy. Pytanie Spółki : Czy koszty tej obsługi są kosztem uzyskania przychodów. Stanowisko Spółki : Zdaniem spółki koszty dodatkowej obsługi prawnej związanej z tą konkretną sprawą są kosztem uzyskania przychodów niezależnie od rozstrzygnięcia sporu, ponieważ chodzi o zabezpieczenie przychodów osiągniętych w latach 2004/2005 Stanowisko organu podatkowego: Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał, iż stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku znajduje uzasadnienie w przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. z 2000r. nr 54 poz.654 ze zmianami), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.16 ust.1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem ,aby poniesiony przez podatnika wydatek , który nie ostał ustawowo wyłączony z kosztów , można było uznać za koszt podatkowy , to między nim a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo – skutkowy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadczenie przez Zrzeszenie bezpłatnie na rzecz członków - taksówkarzy, usługi zakwalifikowanej do grupowania PKWiU 63.21.25 - 00-10 "Obsługa centrali wzywania radio taxi" podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 1.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) PKWiU 63.21.25-00-10 "Obsługa centrali wzywania radio taxi"): - odmawiam zmiany postanowienia organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Zrzeszenie .......... w ....... wnioskiem, który wpłynął do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w dniu 1 marca 2006 r., zwróciło się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowanie podatkiem VAT świadczenia przez Zrzeszenie na rzecz członków (taksówkarzy), usługi zakwalifikowanej do grupowania PKWiU 63.21.25-00-10 "Obsługa centrali wzywania radio taxi". Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2006 r., Nr D2-443/8/2006 stanowisko zawarte we wniosku uznał za nieprawidłowe i stwierdził, że usługi polegające na prowadzeniu sieci radiowej, poprzez którą, drogą radiową są wydawane polecenia kierowcom (członkom Zrzeszenia) i są przyjmowane zlecenia przez pracowników Zrzeszenia sklasyfikowane do grupowania PKWiU 63.21.25-00-10 "Obsługa centrali wzywania radio taxi" są usługami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto uznano, iż powyższa usługa wykonywana jest odpłatnie, gdyż składka na rzecz zrzeszenia ma charakter zapłaty (istnieje bezpośredni związek pomiędzy płaconą składką, a otrzymanym świadczeniem).

2011
1
mar

Istota:

Czy Oddział prawidłowo uznaje, że koszty wynikające z wyżej opisanej Umowy oraz pozostałe koszty ściśle związane z realizacją jej przedmiotu (tj. koszty notarialne, koszty tłumaczeń przysięgłych i inne koszty urzędowe) mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Zdaniem organu podatkowego zarówno wydatki poniesione przez Podatnika na rzecz Spółki YYY z tytułu zawartej umowy obsługi administracyjnej jaki i wydatki w postaci kosztów notarialnych, kosztów tłumaczeń przysięgłych oraz innych kosztów urzędowych związane z zatrudnieniem cudzoziemca mogą mieć związek z uzyskanym przez Spółkę przychodem i zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli Pan Juha Puranen zostanie przez Spółkę zatrudniony i dzięki jego zatrudnieniu Spółka osiągnie przychód, który nie byłby możliwy do osiągnięcia gdyby kosztów tych Spółka nie poniosła. Należy przy tym zauważyć, iż zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 153 poz.1766) zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca wydawane jest na pisemny wniosek pracodawcy przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego MUS postanowił jak na wstępie. Jednocześnie Naczelnik Drugiego MUS informuje, iż załącznik w postaci Kopii Umowy Obsługi Administracyjnej nie podlega ocenie organu podatkowego.Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego MUS postanowił jak na wstępie.Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w złożonym wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy momentu powstania przychodu należnego w przypadku świadczenia przez podatnika usług polegających na obsłudze sieci telekomunikacyjnych, niemających charakteru usług telekomunikacyjnych

Fragment:

Organ I instancji - odwołując się do brzmienia przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - stwierdził, iż "datę powstania przychodu należnego wyznaczać będzie dzień wystawienia faktury, która zgodnie z powołanym przepisem w przypadku świadczenia usług powinna zostać wystawiona nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym usługę wykonano" w związku z czym "Podatnik ma (...) obowiązek (a nie prawo) wystawić fakturę w wyznaczonym przez powołany przepis terminie" . Podatnik wniósł zażalenie na ww. postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (pismo z dnia 9.05.2005 r.), żądając jego zmiany (pismo z dnia 17.06.2005 r.). W treści zażalenia podatnik stwierdził, że jakkolwiek respektowanie oficjalnych interpretacji Urzędu Skarbowego leży w jego dobrze pojętym interesie, to nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku wystawiania faktur w terminie: do ostatniego dnia miesiąca, w którym jest świadczona usługa, ponieważ "brak jest podstaw do ustalenia kwoty na jaką faktura miałaby opiewać". Spółka wyraziła przekonanie, iż jej postępowanie jest zgodne z zasadami prawa podatkowego. Organ odwoławczy w oparciu o analizę przedstawionego w sprawie stanu faktycznego i obowiązujących przepisów prawa ustalił i stwierdził: Dokonana przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w rozstrzygnięciu zaskarżonego postanowienia ocena prawna stanowiska spółki przedstawionego we wniosku jest prawidłowa, aczkolwiek z przyczyn odmiennych niż te, które zostały wywiedzione i wskazane w treści uzasadnienia przedmiotowego postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Czy w świetle w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT oraz załącznika nr 4 nw. usługi są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług (obsługa sprzętu nagłaśniającego i realizacja dźwięku w ramach obsługi imprez artystycznych i kulturalnych zakwalifikowanych do PKWiU - 92.32.10. )? Usługi są świadczone na rzecz podmiotów organizujących imprezy dla instytucji kulturalnych tj. teatry, filharmonie itp.

Fragment:

W związku z powyższym usługa obsługi sprzętu nagłaśniającego i realizacji dźwięku w ramach obsługi imprez artystycznych i kulturalnych nie została objęta zwolnieniem z podatku VAT. Ponadto art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Usługa powyższa nie została uwzględniona w poz. 156 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7% podatku VAT. Opodatkowanie stawką 7 % na podstawie załącznika nr 3 ustawy o VAT, poz. 156 pkt 2 dotyczy usług rozrywkowych pozostałych - wyłącznie wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych. Z uwagi na powyższe usługa obsługi sprzętu nagłaśniającego i realizacji dźwięku w ramach obsługi imprez artystycznych i kulturalnych (PKW i U 92.32.10) nie mieści się ani w załączniku nr 3 ani w załączniku nr 4 do ustawy o VAT dlatego też powinna być opodatkowana stawką podstawową - 22 %. Odpowiedź udzielona w niniejszej sprawie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie jest prawidłowa i została udzielona w odniesieniu do przedstawionego w zapytaniu z dnia 10.05.2005 r. stanu faktycznego.