IPPP2/4512-133/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu uzyskiwanego z tytułu wykonywania masażu kręgosłupa
IPPP2/4512-133/15-2/AOinterpretacja indywidualna
  1. kasa rejestrująca
  2. limit
  3. obroty
  4. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu uzyskiwanego z tytułu wykonywania masażu kręgosłupa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu uzyskiwanego z tytułu wykonywania masażu kręgosłupa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu masażu kręgosłupa, sklasyfikowaną jako działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Wnioskodawczyni nie jest lekarzem, nie ma wykształcenia kosmetycznego.

Wnioskodawczyni rozlicza się na podstawie karty podatkowej. Obroty z prowadzonej działalności nie przekraczają 20 000 zł rocznie. W 2014 roku Wnioskodawczyni nie przekroczyła obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które powodowałyby obowiązek instalacji kasy fiskalnej. Obecnie Wnioskodawczyni ma zawieszoną działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po odwieszeniu działalności w 2015 roku Wnioskodawczynię nadal obowiązuje zwolnienie z obowiązku instalacji kasy fiskalnej ze względu na osiągane obroty, czy już od pierwszego dnia odwieszenia Wnioskodawczyni musi ewidencjonować obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy rejestrującej...

Stanowisko Wnioskodawczyni,

Wnioskodawczyni uważa, że w 2015 roku obowiązuje ją zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej ze względu na osiągany obrót tzn. Wnioskodawczyni może zastosować limit obrotów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ww. ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Powyższe przepisy określają generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. (...).

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. kwestie dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, czyli zwolnienie dla konkretnych czynności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz zwolnienie dla określonych grup podatników ze względu na wysokość osiąganego obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

I tak, stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Niezależnie jednak od wysokości osiągniętych obrotów czy też świadczonych czynności ustawodawca wykluczył z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanego rozporządzenia.

Ww. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostało świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2 lit. f ww. rozporządzenia) oraz świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych (§ 4 pkt 2 lit. j ww. rozporządzenia) - z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (ust. 2 § 9 ww. rozporządzenia).

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu masażu kręgosłupa, sklasyfikowaną jako działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. Wnioskodawczyni nie jest lekarzem, nie ma też wykształcenia kosmetycznego. Obroty z prowadzonej działalności nie przekraczają 20 000 zł rocznie. W 2014 roku Wnioskodawczyni nie przekroczyła obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które powodowałyby obowiązek instalacji kasy fiskalnej. Obecnie Wnioskodawczyni ma zawieszoną działalność gospodarczą.

Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej po odwieszeniu działalności w 2015 roku.

Należy zauważyć, że w myśl § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie korzysta świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Wykładnia normy zawartej w tym przepisie wskazuje, że obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na wysokość osiągniętego obrotu, zostali objęci podatnicy będący lekarzami lub lekarzami dentystami (osoby fizyczne), nie wykluczając jednocześnie możliwości zastosowania przedmiotowego przepisu np. w sytuacji świadczenia usług przez spółkę cywilną, której wspólnikami są lekarze/lekarze dentyści. Tak więc świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarza lub lekarza dentystę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych w sytuacji gdy świadczenia te wykonywane są przez podatnika lub podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (lekarze i/lub lekarze dentyści) powinno być objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ponadto zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Zatem świadczenie ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, bez względu na wysokość osiągniętego obrotu, nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nie jest lekarzem. Nie posiada też wykształcenia kosmetycznego. Wykonywane przez Wnioskodawczynię masaże kręgosłupa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dotyczą usług związanych z poprawą kondycji fizycznej.

W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawczyni nie jest lekarzem to wykonywane usługi masaży kręgosłupa nie podlegają bezwzględnemu obowiązkowi prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej. Ponadto usługi masaży kręgosłupa jako związane z poprawą kondycji fizycznej nie mieszczą w grupowaniu usług kosmetycznych, gdyż usługi kosmetyczne obejmują usługi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy a także usługi w zakresie higieny osobistej, pielęgnacji ciała, depilacji, naświetlania promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi. Przy czym, w świetle grupowania PKWiU działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej nie obejmuje usług w zakresie masaży i terapii leczniczych.

W konsekwencji, wobec tego, że obroty z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności nie przekraczają 20 000 zł i w 2014 roku Wnioskodawczyni nie przekroczyła obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które powodowałyby obowiązek instalacji kasy fiskalnej to po odwieszeniu w 2015 r. działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu masaży kręgosłupa Wnioskodawczyni do momentu przekroczenia limitu obrotów w kwocie 20.000 zł - maksymalnie do 31 grudnia 2016 r. - będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Po przekroczeniu tego limitu Wnioskodawczyni stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym Wnioskodawczyni przekroczyły obrót z tytułu świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Należy dodatkowo zaznaczyć, że usługi świadczone przez Wnioskodawczynię nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zatem do usług wykonywanych przez Wnioskodawczynię nie będą miały zastosowania zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wskazane w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.