Obroty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obroty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
23
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu uzyskiwanego z tytułu wykonywania masażu kręgosłupa

Fragment:

Obroty z prowadzonej działalności nie przekraczają 20 000 zł rocznie. W 2014 roku Wnioskodawczyni nie przekroczyła obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które powodowałyby obowiązek instalacji kasy fiskalnej. Obecnie Wnioskodawczyni ma zawieszoną działalność gospodarczą. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy po odwieszeniu działalności w 2015 roku Wnioskodawczynię nadal obowiązuje zwolnienie z obowiązku instalacji kasy fiskalnej ze względu na osiągane obroty, czy już od pierwszego dnia odwieszenia Wnioskodawczyni musi ewidencjonować obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy rejestrującej... Stanowisko Wnioskodawczyni, Wnioskodawczyni uważa, że w 2015 roku obowiązuje ją zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej ze względu na osiągany obrót tzn. Wnioskodawczyni może zastosować limit obrotów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik jest zobowiązany do złożenia VAT-R?

Fragment:

Zatem wykonywanie w/wym czynności powoduje, iż podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących do 31.03.06 r. Natomiast, w przypadku gdy w poprzednim roku podatkowym podatnik wykonywał również inne czynności, nie wymienione w załączniku, należy określić udział obrotów ze sprzedaży towarów i usług wymienionych w pozycjach 1-39 w obrotach ogółem z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Gdy obrót ten był niższy niż 70%, wówczas mamy do czynienia ze zwolnieniem podmiotowym, zwalniającym podatnika do 31.03.2006 r. z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej działalności (§ 3a ust. 1 pkt 1). Powyższe dotyczy wyłącznie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących i nie jest związane ze zwolnieniem, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatniczka jest obowiązana do ewidencjonowania sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej od dnia 01 stycznia 2006r.?

Fragment:

Oznacza to, że podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w 2005r. i nie przekroczyli w 2005r. kwoty obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20.000 zł korzystają ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących do dnia 31 marca 2006r. Natomiast w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł w pierwszym kwartale 2006r. wystąpi obowiązek wprowadzenia kas rejestrujących po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczony został limit obrotów. Jednocześnie należy zauważyć, że aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące kas rejestrujących obejmują okres do dnia 31 marca 2006r., co nie pozwala odnieść się do sytuacji, jakie będą miały miejsce po tej dacie. W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie stwierdził, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie obowiązku ewidencjonowania od dnia 01 stycznia 2006r. sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez osobę, która rozpoczęła działalność gospodarczą w 2005r. i nie przekroczyła do dnia 31 grudnia 2005r. kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł jest prawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik świadczy usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie:
odpłatnego udostępniania gier zręcznościowych (rzutki, lotki, stoliki piłkarskie,cymbergaj) mieszczace się w grupie PKWiU 92.72.
Udział obrotu uzyskiwanego z tytułu w/w czynności w obrotach ogółem w roku poprzednim był nizszy niż 70%.W związku z powyższym czy w stosunku do w/w/ usług powstanie obowiązek w zakresie rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?

Fragment:

Jednakże stosownie do postanowień zawartych w § 3 ust.1 pkt.1 wyżej wymienionego rozporządzenia do 31.12.2006r zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załacznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art.111 ust.1 ustawy był wyższy niż 70%. Usługi świadczone przez podatnika sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.72 zostały wymienione w poz.34 załącznika do w/w rozporządzenia. Jednakże w stosunku do w/w usług nie znajduje zastosowania przepis § 3 ust.1 pkt.1 gdyż w poz.47 załącznika do w/w rozporządzenia zostały wymienione usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezosobowym przyjmują należność:1)w bilonie lub banknotach, lub2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż obrót uzyskiwany z tytułu świadczenia usług odpłatnego udostępniania gier zręcznościowych (rzutki, lotki, stoliki piłkarskie,cymbergaj) mieszczace się w grupie PKWiU 92.72, nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2011
1
kwi

Istota:

Wniosek dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów na rzecz osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania zakupu aparatu słuchowego wypłacanego przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fragment:

Stosownie do treści art. 29 ust. 1 cyt. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwota należna) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług). Natomiast, na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W związku z brzmieniem powyższych przepisów (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatniczka jest zatrudniona w charakterze sprzedawcy w sklepie z drukami i literaturą o tematyce podatkowej. Za zgodą pracodawcy zawarła z Urzędem Miasta umowę zlecenie dotyczącą sprzedaży znaków opłaty skarbowej. Znaki te na podstawie umowy kupuje w Banku PKO BP. Wynagrodzeniem jest upust otrzymywany przy zakupie znaków.
Czy wykonując wyżej opisane zlecenie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży, po przekroczeniu określonej stosownymi przepisami kwoty przy użyciu kas rejestrujących.
Zdaniem Wnioskodawcy wykonywane czynności są bliskie czynnościom inkasentów należności publicznoprawnych, jako że znaki opłaty skarbowej są formą zapłaty podatku, zatem obrót nie podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kas rejestrujących.

Fragment:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o czym stanowi art. 111 ust. 1 ww. ustawy. Z przepisów § 3 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) wynika, że zwolnieni od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących są: - podatnicy u których do 31 grudnia 2005 r. obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2004 r. kwoty 40.000 zł, jeżeli wcześniej nie powstał u nich obowiązek ewidencjonowania; zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2005 r. przekroczenie kwoty obrotów na rzecz ww. osób w wysokości 40.000zł. - do dnia przekroczenia w 2005 r. kwoty 20.000 zł obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - podatnicy rozpoczynający sprzedaż w 2005 r. Zatem uzyskiwany przez Podaniczkę obrót ze sprzedaży na umowę zlecenie znaków opłaty skarbowej, podlega po przekroczeniu określonej kwoty ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących.

2011
1
mar

Istota:

Czy w sytuacji, gdy unijny przedsiębiorca nie posiada numeru indentyfikacyjnego dla potrzeb podatku VAT, obrót uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej należy doliczyć do obrotu, który ma wpływ na ustalenie obowiązku posiadania kasy rejestrującej i potraktować jako sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?

Fragment:

Oznacza to, iż przy zastosowaniu kasy rejestrującej ewidencjonuje się wysokość obrotu i kwot podatku należnego w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Z przepisów § 3 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.Nr 273 poz. 2706) wynika, że do dnia 31 grudnia 2005r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust.1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000,00 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust.7, zgodnie z którym zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2005r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000,00 zł., z działalności określonej w art. 111 ust.1 ustawy. Natomiast § 3 ust.5 rozporządzenia stanowi, iż zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000,00 zł. z działalności określonej w art. 111 ust.1 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005r. – podatników rozpoczynających sprzedaż w 2005r.

2011
1
lut

Istota:

W jakim terminie w 2005 r. spółka prowadząca działalność gospodarczą od 2003 r. powinna rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży detalicznej, za pomocą kasy fiskalnej ? W latach wcześniejszych sprzedaż taka była sprzedażą sporadyczną dochodzącą do kilkuset złotych.

Fragment:

Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 1 pkt 3 tegoż rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2005 r. zwolniono z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł., i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 7. W przepisie ust. 7 ww. artykułu stwierdza się, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu 2005 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000zł. - z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Zatem jeżeli Podatnik nie był w poprzednich latach zobowiązany do stosowania kas rejestrujących, został zwolniony z tego obowiązku w 2005 r. jeśli jego obroty na rzecz osób fizycznych nie przekroczyły w 2004r. kwoty 40.000zł. Podatnik nie miał obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy rejestrującej w latach wcześniejszych, więc w 2005r. utraci zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 2005r., w którym nastąpiło przekroczenie kwoty obrotów 40.000zł.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 60.22.12-00.00. W związku z powyższym wystąpił z zapytaniem w sprawie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w przypadku świadczenia takich usług?

Fragment:

Nr 54, poz. 535) - podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwolniono na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania (m.in. ze względu na wysokość osiąganych obrotów). Jednak w myśl § 2 pkt 2 i § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia - od dnia 1 stycznia 2004 r. zwolnień od ewidencjonowania bez względu na wysokość osiągniętego obrotu nie stosuje się przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi. W art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) - taksówka osobowa została zdefiniowana jako "pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą, oraz ich bagażu podręcznego". Zgodnie z przepisami ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym świadczenie usług taksówkowych wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, natomiast wynajem samochodu osobowego z kierowcą nie wymaga tego rodzaju licencji.

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób określić kwotę 10.000 EURO dla potrzeb zwolnienia od podatku od towarów i usług w roku 2004 w przypadku zyskiwania prowizji zwolnionych od podatku VAT?

Fragment:

Dodatkowo tut. organ informuje, że zgodnie z zapisem art. 11 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej.Natomiast stosowanie do zapisu art. 168 ust. 3 powołanej powyżej ustawy, do obliczenia wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113, za rok 2003 oraz za okres od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 roku przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175. Zatem dla ustalenia kwoty wartości zwolnienia od podatku od towarów i usług za 2003 rok i okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. stosuje Pani zapisy art. 14 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zgodnie z art. 14 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy, w przypadku podatników, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, przez wartość sprzedaży towarów określoną w ust. 1 pkt 1 rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi. Z powyższego wynika, że z podatku VAT jest Pani zwolniona do momentu przekroczenia kwoty, o której jest mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.