ITPP3/443-634a/14/MD | Interpretacja indywidualna

Uznanie za „obrót” (wymagający stosowanego zaewidencjonowania oraz zadeklarowania) dofinansowania dotyczącego projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.
ITPP3/443-634a/14/MDinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. obrót
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za „obrót” (wymagający stosowanego zaewidencjonowania oraz zadeklarowania) dofinansowania dotyczącego projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za „obrót” (wymagający stosowanego zaewidencjonowania oraz zadeklarowania) dofinansowania dotyczącego projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność pod firmą ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..., zwana dalej w skrócie Wnioskodawcą, Spółką lub Stroną, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych na terenie miasta .... Strona jest podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym do składania deklaracji miesięcznych. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych „dla Spółki jest rok kalendarzowy”, tj. okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

W dniu 5 czerwca 2014 r. Spółka popisała umowę z Województwem ..., w imieniu którego działał Zarząd Województwa ..., zwany dalej Instytucją Zarządzającą RPOWP, na dofinansowanie Projektu o nazwie: ... sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

W ramach tej umowy instytucja zarządzająca RPOWP działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), postanowiła, że w ramach projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (tj. światła słonecznego), którego to wartość projektu – zdaniem Strony – będzie wynosić łącznie ... zł, przyznała dofinansowanie na powyżej opisany projekt w kwocie ogółem ... zł, które będzie płatne w kwocie ... zł, z budżetu środków europejskich, a w kwocie ... zł ze środków krajowych, zwanych dalej w skrócie dofinansowaniem wypłacanym przez Województwo ... na kwotę ... zł. Wkład własny Strony na realizację ww. przedsięwzięcia wynosić będzie ... zł.

Nadto także w dniu 5 czerwca 2014 r. Strona popisała umowę z Województwem ..., w imieniu którego działał Zarząd Województwa ..., zwany dalej Instytucją Zarządzającą RPOWP, na dofinansowanie Projektu o nazwie: ... sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej, Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

W ramach tej umowy instytucja zarządzająca RPOWP działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.), w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), postanowiła, że w ramach projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (tj. światła słonecznego), którego to wartość projektu – zdaniem Strony – będzie wynosić łącznie ...zł, przyznała dofinansowanie na powyżej opisany projekt w kwocie ogółem ... zł, które będzie płatne w kwocie ... zł, z budżetu środków europejskich, a w kwocie ... ze środków krajowych, zwanych dalej w skrócie dofinansowaniem wypłacanym przez Województwo ... na kwotę ... zł. Wkład własny strony na realizację niniejszego przedsięwzięcia wynosić będzie ... zł.

Energię elektryczną Strona zamierza produkować wyłącznie na potrzeby własne, użytkując ją przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku nie posiada koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, które to koncesje są wydawane przez .... Do dnia złożenia wniosku Spółka nie jest zarejestrowana w Urzędzie ... jako podatnik podatku akcyzowego, który będzie w przyszłości wytwarzał energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne. Na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka dokonuje refakturowania dla najemców lokali na podstawie zainstalowanych podliczników lub też podstawie umowy zużycia energii elektrycznej, będzie też to czynić po rozpoczęciu w przyszłości wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Na wniosek Strony Minister Finansów reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w ... w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 4 czerwca 2010 r. stwierdził, że Spółka z tytułu odsprzedaży (refakturowania) energii elektrycznej nie jest zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego w przypadku posiadania koncesji na obrót energią elektryczną. Przedmiotowa interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2010 r. nie została do dnia złożenia niniejszego wniosku z urzędu przez Ministra Finansów zmieniona lub też uchylona.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie.

Czy dofinansowanie uzyskane w przyszłości, które zostanie wypłacane Stronie przez Województwo ... w kwocie 280.406,16 zł oraz uzyskane w przyszłości dofinansowanie, które zostanie wypłacane Stronie także przez Województwo ... w kwocie ... zł, Spółka zobowiązana będzie pod datą jego wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawcy, uznać za obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23%, który to obrót podlega zaewidencjonowaniu w ewidencjach prowadzonych przez Spółkę dla celów podatku od towarów i usług oraz Strona zobowiązana jest go wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług...

Zdaniem Spółki, w przedmiotowej sprawie należy uznać, że dofinansowanie nie będzie miało bezpośredniego związku z sprzedawanymi przez Stronę usługami w zakresie wynajmu lokali użytkowych oraz odsprzedawaniem (refakturowaniem) energii elektrycznej dla najemców.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 29a ust. 1 p.t.u. należy uznać, że Spółka uzyskane w przyszłości dofinansowanie które zostanie wypłacane Stronie przez Województwo ... w kwocie ... zł oraz uzyskane przyszłości dofinansowanie które zostanie wypłacane Stronie także przez Województwo ... w kwocie ... zł, nie będzie zobowiązana pod datą wpływu na rachunek bankowy Spółki uznać za obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23%, który to obrót podlega zaewidencjonowaniu w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług oraz Strona zobowiązana jest go wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Cytowany przepis stanowi odzwierciedlenie art. 73 i 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.) – dalej jako „Dyrektywa”.

Z treści art. 73 Dyrektywy wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Dla określenia, czy dane dotacje są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Zatem w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą podstawę opodatkowania stanowi zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią zapłaty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania VAT.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka jest podatnikiem VAT czynnym i w zakresie podatku od towarów i usług składa deklaracje miesięczne. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych. W czerwcu 2014 r. popisała Województwem ... dwie umowy dotyczące dofinansowania projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (tj. światła słonecznego). Energię elektryczną Spółka zamierza produkować wyłącznie na potrzeby własne, użytkując ją przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Na dzień złożenia wniosku Spółka dokonuje refakturowania dla najemców lokali na podstawie zainstalowanych podliczników lub też podstawie umowy zużycia energii elektrycznej, będzie też to czynić po rozpoczęciu w przyszłości wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą uznania za „obrót” (wymagający stosowanego zaewidencjonowania oraz zadeklarowania) dofinansowania dotyczącego projektu inwestycyjnego związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy pogląd Spółki, że dotacji, o których mowa we wniosku, nie można „uznać za obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. Wprawdzie ustawa nie posługuje się już pojęciem „obrotu” w kontekście podstawy opodatkowania, tylko zwrotem „wszystko, co stanowi zapłatę” (art. 29a ust. 1 ustawy), to jednak podstawowe kryterium oceny dotacji, jako elementu potencjalnie zwiększającego tą podstawę właściwą dla danej czynności nie uległo zmianie. Dotacja powinna mieć bowiem bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. O takim wpływie nie można mówić na gruncie sytuacji opisanych we wniosku. Wobec tego Spółka nie może być obciążona z tytułu otrzymania dotacji żadnymi obowiązkami dokumentacyjnymi, ani rejestracyjnymi wynikającymi z przepisów z zakresu podatku od towarów i usług.

Konieczne jest również dodanie, że przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej jest – co do zasady – sam przepis prawa podatkowego. Dlatego też, wydając przedmiotową interpretację indywidualną tutejszy organ interpretacyjny dokonał wyłącznie wykładni przepisów materialnego prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w sprawie. Nie odniósł się natomiast do konkretnych kwot dofinansowania wskazanych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.