IPPP3/4512-465/15-3/JF | Interpretacja indywidualna

Czy przyjęty przez Zakład sposób wyliczenia proporcji rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, zwanej potocznie wskaźnikiem proporcji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa?
IPPP3/4512-465/15-3/JFinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie podatku należnego
 2. obrót
 3. wskaźnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczenia proporcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczenia proporcji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zakład jest jednostką budżetową. Działa na podstawie statutu Rady Miasta.

Przedmiotem działalności Zakładu jest zarządzanie mieszkaniowym miasta oraz powierzonym zasobem nieruchomości, w szczególności:

 • eksploatowanie lokali, organizowanie napraw, remontów i modernizacji, utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;
 • zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia;
 • pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie;
 • ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali);
 • obsługa użytkowników mieszkaniowego zasobu miasta oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości;
 • wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjno-prawnych oraz o dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości, sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości;
 • dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, dzierżawców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowywanie umów z tymi najemcami, dzierżawcami i innymi użytkownikami;
 • dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na zarządzanie nieruchomościami, rozliczanie umów o zarządzanie nieruchomościami;
 • ewidencjonowanie i pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości;
 • naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności;
 • rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości;
 • dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów;
 • wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości miasta;
 • udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także dotyczących wpisów w księgach wieczystych, zakładania ksiąg wieczystych;
 • występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu.

Wszystkie wyżej wymienione czynności wykonywane są przez Zakład, w związku z tym również Zakład jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn zm., dalej: ustawa o VAT). Wykonuje bowiem czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w tym opodatkowane i zwolnione).

Ponadto Zakład wykonuje również czynności niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem, np.: pośredniczy w poborze opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stosowne rozliczenie należnego zobowiązania podatkowego dokonywane jest na podstawie składanych za okresy miesięczne deklaracji VAT-7. W składanych deklaracjach wykazywany jest również w części podatek naliczony związany z dokonywanymi przez Zakład zakupami różnego rodzaju towarów i usług. Stosownie bowiem do treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W chwili obecnej Zakład korzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Dotyczy to przede wszystkim wydatków związanych z zarządzaniem lokalami użytkowymi oraz świadczeniem różnego rodzaju usług poprzez ich refakturowanie.

Zgodnie z art. 90 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części powyższych kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Proporcję tę ustala się jako udział faktycznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zakład nie jest w stanie wyodrębnić całości kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z czym podjął działania zmierzające do wdrożenia postanowień art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, tj. skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony określony na podstawie proporcji rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, zwanej potocznie wskaźnikiem proporcji - w skrócie „Wp”.

Orientacyjne (szacunkowe, wstępne) wyliczenie „Wp” dokonane zostało na podstawie danych za 2014 rok wynikających ze złożonych deklaracji VAT-7 w związku z planowanym wdrożeniem proporcji w roku 2015.

Dokonując wyliczenia skorzystano z następującego wzoru:

Wp = A/A+B x 100% gdzie:

Wp - oznacza wskaźnik proporcji,

A - obrót uzyskany w poprzednim roku podatkowym z tytułu czynności opodatkowanych,

B - obrót uzyskany w poprzednim roku podatkowym z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych.

Przy obliczeniu „Wp” pominięto czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a więc takie, które zgodnie z przepisem art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, dla Zakładu pozostają poza zasięgiem działania ustawy o podatku od towarów i usług.

Wg danych za 2014 r. wynikających ze złożonych deklaracji VAT-7 obliczono:

Wp = 63 169 049 zł / 94 011 920 zł x 100%

Tak ustalony orientacyjny „Wp” kształtuje się na poziomie ok. 67%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przyjęty przez Zakład sposób wyliczenia proporcji rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, zwanej potocznie wskaźnikiem proporcji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z kolei art. 90 ustawy o VAT wprowadza szczególne zasady korzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami dającymi prawo do odliczenia, jak i z czynnościami, w odniesieniu do których prawo takie nie przysługuje (tj. gdy podatnik prowadzi równocześnie działalność opodatkowaną i zwolnioną z opodatkowania).

Stosownie do treści art. 90 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W przypadku gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części powyższych kwot, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jak więc wynika z przedstawionych przepisów odliczenie podatku naliczonego przysługuje podatnikom gdy nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tzn. czynnościom, które generują podatek należny.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje natomiast przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Zakład do chwili obecnej korzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz art. 90 ust. 1 ustawy o VAT.

Podjęte zostały działania zmierzające do skorzystania z postanowień art. 90 ust. 2 ustawy o VAT i obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony na podstawie proporcji rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo - art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Wyliczenia wskaźnika proporcji „Wp” dokonano na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji VAT-7 za okres od stycznia do grudnia 2014 r. i przy zastosowaniu następującego wzoru:

Wp = A / A+B x 100%

gdzie:

Wp - oznacza wskaźnik proporcji,

A - obrót uzyskany w poprzednim roku podatkowym z tytułu czynności opodatkowanych,

B - obrót uzyskany w poprzednim roku podatkowym z tytułu czynności opodatkowanych i zwolnionych.

Wg danych za 2014 r. wynikających ze złożonych deklaracji VAT-7 obliczono:

Wp = 63 169 049 zł / 94 011 920 zł x 100%

Tak ustalony orientacyjny „Wp” kształtuje się na poziomie ok. 67% i w ocenie Zakładu jest prawidłowy.

Przy obliczaniu wysokości wskaźnika proporcji nie uwzględniono czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wskazane powyżej stanowisko znajduje swoje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPP2/443-525/12-4/BH z dnia 12 lipca 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.