IPPP2/443-1013/12-10/AK | Interpretacja indywidualna

W sytuacji, gdy wartość obrotu zrealizowana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 20.000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do zainstalowania kasy rejestrującej i dokonywania ewidencji obrotów przy użyciu tej kasy od dnia 1 marca 2013r., w tym również obrotów, związanych czynnościami wykonywanymi przez Zakład Aktywności Zawodowej, z wyjątkiem obrotów dotyczących czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Stowarzyszenie będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy rejestrującej jedynie w sytuacji, gdy udział obrotu z tytułu usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie wyższy niż 80%.
IPPP2/443-1013/12-10/AKinterpretacja indywidualna
 1. ewidencjonowanie
 2. kasa rejestrująca
 3. obrót
 4. stowarzyszenia
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2012r. (data wpływu 8 października 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2012r. (data wpływu 5 grudnia 2012r.) oraz pismem z dnia 19 grudnia 2012r. (data wpływu 21 grudnia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez Zakład Aktywności Zawodowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez Zakład Aktywności Zawodowej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 listopada 2012r. (data wpływu 5 grudnia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-1013/12-2/AK i Nr IPPB5/443-986/12-2/RS z dnia 21 listopada 2012r. (data doręczenia 29 listopada 2012r.) oraz pismem z dnia 19 grudnia 2012r. (data wpływu 21 grudnia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-1013/12-4/AK z dnia 14 grudnia 2012r. (data doręczenia 18 grudnia 2012r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych oraz określonych w statucie. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków, ale do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

Wykaz działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia:

 • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu, terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających osoby niepełnosprawne,
 • prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń wzbogacających pracę na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno- wychowawcze (w tym specjalne), ośrodki terapii i socjoterapii,
 • placówki doskonalenia i kształcenia oraz dokształcania dorosłych,
 • placówki rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
 • placówki wypoczynku i rekreacji: domów wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, integracyjne),
 • Zakład Aktywności Zawodowej.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej.

Zakład będzie zatrudniał 30 osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną oraz 10 osób pełnosprawnych zatrudnionych przy działalności obsługowo- rehabilitacyjnej. Zakład zamierza prowadzić działalność usługowo- wytwórczą polegającą na organizacji imprez okolicznościowych, organizacji szkoleń, konferencji, catering, wynajem sali oraz pokoi hotelowych. Prace wykonywane będą przez osoby niepełnosprawne. Przychody uzyskiwane z tej działalności będą przeznaczane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i innych wydatków związanych z prowadzoną przez zakład działalnością usługowo- wytwórczą. Osiągany zysk z działalności przekazywany będzie na zakładowy fundusz aktywności i wydatkowany będzie na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców Gminy,
 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury,
 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zabytków architektury i krajobrazu,
 4. Wspieranie wszelkich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli,
 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej,
 6. Działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym,
 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku,
 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 9. Wspieranie działalności kulturalno- oświatowej,
 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi,
 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży,
 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

W piśmie z dnia 19 grudnia 2012r. Wnioskodawca wskazał, iż Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa towarów bądź świadczenie usług przez Stowarzyszenie są wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stowarzyszenie nie dokonuje ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej ponieważ prowadzona przez Stowarzyszenie dotychczasowa działalność polegająca wyłącznie na podejmowaniu i inicjowaniu działań na rzecz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieraniu działalności kulturalno - oświatowej nie podlegała pod ustawę o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie było obowiązku zastosowania kas rejestrujących. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie jest zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zakład Aktywności Zawodowej musi posiadać kasę fiskalną...

Zdaniem Wnioskodawcy Zakład Aktywności Zawodowej nie musi posiadać kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 111 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Przez sprzedaż rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na mocy art. 111 ust. 8 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r. poz. 1382), które zastąpiło obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 930).

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r., czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Stosownie natomiast do treści § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014r.

 1. podatników, u których kwota obrotu realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;
 2. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;
 3. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
 4. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy –przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80%.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym, tj. dotyczącym podmiotu wykonującego określone czynności.

Podkreślić należy, iż każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określa się sumując całą sprzedaż (w danym roku) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obliczając powyższą kwotę obrotu nie wyłącza się zatem sprzedaży towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących jako wymienione w załączniku do rozporządzenia zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się tym samym sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (wszystkie rodzaje działalności).

Stosownie do treści § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników, którzy:

 1. nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
 2. nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3

– zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 marca 2013r.

Jak wynika z art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Natomiast na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej (...).

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców Gminy,
 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury,
 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zabytków architektury i krajobrazu,
 4. Wspieranie wszelkich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli,
 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej,
 6. Działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym,
 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku,
 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 9. Wspieranie działalności kulturalno- oświatowej,
 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi,
 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży,
 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakład zamierza prowadzić działalność usługowo- wytwórczą polegającą na organizacji imprez okolicznościowych, organizacji szkoleń, konferencji, catering, wynajem sali oraz pokoi hotelowych. Prace wykonywane będą przez osoby niepełnosprawne. Przychody uzyskiwane z tej działalności będą przeznaczane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i innych wydatków związanych z prowadzoną przez zakład działalnością usługowo- wytwórczą. Osiągany zysk z działalności przekazywany będzie na zakładowy fundusz aktywności i wydatkowany będzie na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami.

Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dostawa towarów bądź świadczenie usług przez Stowarzyszenie są wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stowarzyszenie nie dokonuje ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ponieważ prowadzona przez Stowarzyszenie dotychczasowa działalność polegająca wyłącznie na podejmowaniu i inicjowaniu działań na rzecz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieraniu działalności kulturalno - oświatowej nie podlegała pod ustawę o podatku od towarów i usług, w związku z czym nie było obowiązku zastosowania kas rejestrujących.

Zauważyć należy, iż Stowarzyszenie powołując i rejestrując Zakład Aktywności Zawodowej nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji części własnej działalności. Powołanie Zakładu Aktywności Zawodowej nie spowoduje powstania nowego, odrębnego podmiotu. Jak wskazano w interpretacji indywidualnej Nr IPPP2/443-1013/12-6/AK nadanie Zakładowi Aktywności Zawodowej Numeru Identyfikacji Podatkowej nie skutkuje utworzeniem nowego podmiotu gospodarczego, ale ma na celu wypełnienie wymagań ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie wykonywania funkcji płatnika.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz okoliczności przedstawione przez Stronę zauważyć należy, iż Stowarzyszenie, pomimo wykonywania czynności także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie dokonuje ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Bowiem jak wskazał Wnioskodawca w odniesieniu do dotychczasowej działalności Stowarzyszenia związanej z podejmowaniem i inicjowaniem działań na rzecz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieraniem działalności kulturalno - oświatowej nie było obowiązku zastosowania kas rejestrujących.

Zauważyć należy, iż Zakład Aktywności Zawodowej, który zostanie utworzony przez Stowarzyszenie będzie wykonywał czynności polegające na organizacji imprez okolicznościowych, organizacji szkoleń, konferencji, cateringu, wynajmie sali oraz pokoi hotelowych. Przedmiotowe usługi nie będą stanowiły czynności statutowych Stowarzyszenia, a w związku z powyższym nie będą mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r.

Stowarzyszenie, w związku z czynnościami wykonywanymi przez Zakład Aktywności Zawodowej, będzie mogło natomiast korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w § 3 ww. rozporządzenia, pod warunkiem, że kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym (2012) kwoty 20.000 zł bądź w sytuacji rozpoczęcia takiej sprzedaży po dniu 31 grudnia 2012r., przewidywany obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Jednocześnie podkreślić należy, iż każda sprzedaż dokonywana przez Stowarzyszenie (w tym również Zakład Aktywności Zawodowej) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma wpływ na wielkość obrotu wyznaczającego obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, także sprzedaż towarów i usług, które na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, jako wymienione w załączniku do rozporządzenia, zostały przedmiotowo zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Do obrotu wlicza się sprzedaż ze wszystkich czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Wnioskodawca wskazał, iż czynności wykonywane dotychczas przez Stowarzyszenie nie podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zauważyć zatem należy, iż w sytuacji, gdy czynności wykonywane przez Zakład Aktywności Zawodowej na rzecz osób fizycznych nieoprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, które nie mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego (jako czynności nie wymienione w załączniku do rozporządzenia), będą stanowiły mniej niż 20% całkowitego obrotu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie nie będzie zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ww. rozporządzenia.

Reasumując, w sytuacji, gdy wartość obrotu zrealizowana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 20.000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do zainstalowania kasy rejestrującej i dokonywania ewidencji obrotów przy użyciu tej kasy od dnia 1 marca 2013r., w tym również obrotów, związanych czynnościami wykonywanymi przez Zakład Aktywności Zawodowej, z wyjątkiem obrotów dotyczących czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Stowarzyszenie będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy rejestrującej jedynie w sytuacji, gdy udział obrotu z tytułu usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie wyższy niż 80%.

Zatem Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania wskazanego w niniejszej interpretacji (pytanie oznaczone Nr 5 we wniosku z dnia 4 października 2012r.) uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w zakresie:

 • pytania Nr 1 w części dotyczącej obowiązku posiadania przez Zakład Aktywności Zawodowej nr NIP,
 • pytania Nr 1 w części dotyczącej obowiązku posiadania przez Zakład Aktywności Zawodowej nr REGON,
 • pytania Nr 2 dotyczącego możliwości prowadzenia przez Zakład Aktywności Zawodowej działalności gospodarczej bądź odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • pytania Nr 3 dotyczącego podatku od towarów i usług,
 • pytania Nr 4 dotyczącego podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych,

- wskazanych we wniosku z dnia 4 października 2012r., wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.