IBPP2/443-231/08/ICz | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.
IBPP2/443-231/08/ICzinterpretacja indywidualna
  1. banki
  2. cash-pooling
  3. obrót
  4. usługi finansowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2008r. (data wpływu 12 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką kapitałową, której udziałowcem jest zagraniczna osoba prawna, zwana dalej spółką-matką. Spółka-matka posiada udziały i akcje również w innych spółkach, w tym działających w Polsce oraz w innych państwach. Spółki w ten sposób powiązane tworzą zatem grupę kapitałową, zwaną dalej "grupą". Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja części do samochodów, w szczególności układów hamulcowych (tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, szczęki itp.). Spółka zatrudnia ponad 500 osób. Jej działalność jest prowadzona na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności. W ramach grupy B. na terytorium Polski funkcjonuje druga spółka, która prowadzi działalność podobnych rozmiarów, z tym że jej inwestycja nie była przeprowadzona w specjalnej strefie ekonomicznej.

W ramach grupy spółek, o której mowa wyżej, zdecydowano o przystąpieniu do oferowanej przez Bank usługi „Cash pooling”, zgodnie z wersją roboczą umowy „multitarget balancing agrement”, której tłumaczenie stanowi załącznik do przedmiotowego wniosku (wybrano opcję „one way target balance”, czyli opcję jednokierunkowego przelewu środków). W ramach zawartej pomiędzy spółkami oraz bankiem umowy (umów), jedna ze spółek ma objąć pozycję „pool leadera”, zwanego w umowie przygotowanej przez Bank „Agentem”. W niniejszym przypadku Agentem jest spółka mająca siedzibę prawną, a tym samym rezydencję podatkową, na terytorium Republiki Włoskiej. Pozostałe spółki, w tym składająca zapytanie, będą Uczestnikami, w rozumieniu tej umowy. Spółki uczestniczące w przedmiotowej umowie cash pooling mają siedziby w następujących państwach: we Włoszech, USA, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Japonii, Meksyku oraz w Chinach.

Zgodnie z umową na imię „Agenta” będzie prowadzony rachunek bankowy, na którym będą „poolowane” środki, pochodzące z rachunków uczestników. Rachunek ten będzie prowadzony w Banku w Londynie. W przypadku polskiej spółki przekazywanie środków pieniężnych na rachunek Agenta będzie odbywało się według następującego schematu:

Wnioskodawca posiada rachunek w Banku w Polsce oraz rachunek w Banku w Londynie. Obydwa rachunki mają charakter rachunków walutowych i prowadzone są w EURO. Saldo (pozytywne albo negatywne) na rachunku w Banku na koniec każdego dnia będzie transferowane na rachunek Banku w Londynie. Z rachunku w Banku w Lodnynie środki będą przekazywane tego samego dnia na rachunek Agenta.
Transfer ten będzie polegał na tym, że w przypadku salda pozytywnego na koniec dnia środki zostaną przekazane z rachunku w Banku w Warszawie na rachunek w Londynie. Następnie zostaną przekazane na rachunek Agenta. Stan na rachunkach Spółki wyniesie zatem 0 EURO (zero). W przypadku salda negatywnego (ujemnego) na koniec dnia, saldo to zostanie wyzerowane w następujący sposób. Z rachunku Agenta zostaną przekazane na rachunek Wnioskodawcy w Banku w Londynie środki w wysokości odpowiadającej ujemnemu saldu Wnioskodawcy na rachunku w Banku Londynie. Następnie środki te zostaną przelane na rachunek Wnioskodawcy w Banku w Warszawie.
Następnego dnia roboczego rano na rachunku w Banku , w obydwu przypadkach, saldo dostępne wyniesie 0 EURO (zero). Struktura opisana w umowie cash pooling w tym wariancie funkcjonować ma na zasadzie transferów jednokierunkowych.
Rozliczenie wzajemnych sald, z tytułu przekazanych kwot będzie się odbywało co do zasady nie rzadziej niż raz w roku.
Również raz w roku będzie następowała wypłata odsetek pomiędzy Agentem i innymi uczestnikami umowy cash poolingu; odsetki będą wypłacane w taki sposób, że każdy z uczestników umowy będzie je wypłacał na rachunek techniczny prowadzony na imię Agenta, a z tego rachunku będą wypłacane uczestnikom umowy.
Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez Bank możliwe będzie zidentyfikowanie, w jakiej części kwoty zapłaconych odsetek przypadać będą na poszczególnych uczestników umowy cash pooling.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy czynności w ramach umowy realizowane podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług... Jeśli podlegają, to czy są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazywanie kwot w ramach umowy cash pooling z rachunku Agenta na rachunek uczestnika (Wnioskodawcy) oraz z rachunku uczestnika (Wnioskodawcy) na rachunek techniczny Agenta nie stanowi pożyczki i nie stanowi usługi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, zatem są to czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT. Czynności opisane wyżej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem są realizowane w ramach umowy, dla której jedynym usługodawcą jest bank. Spółki uczestniczące w umowie są usługobiorcami usługi bankowej. Same zaś nie świadczą usług. W szczególności nie jest usługą przekazanie środków pieniężnych z rachunku Wnioskodawcy na rachunek Agenta ani też z rachunku Agenta na rachunek Wnioskodawcy. Skoro w przedmiotowym stanie faktyczny nie dochodzi do wykonania usługi przez uczestników, zatem brak jest podstaw do stosowania przepisów ustawy.

Z tych względów czynności transferu środków pieniężnych z rachunku bankowego Wnioskodawcy oraz na jego rachunek w ramach umowy cash pooling nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W świetle art. 29 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką kapitałową, której udziałowcem jest zagraniczna osoba prawna. W ramach grupy spółek, o których mowa we wniosku, zdecydowano o przystąpieniu do oferowanej przez Bank Handlowy - Citibank usługi „Cash pooling”. W ramach zawartej pomiędzy spółkami oraz bankiem umowy, jedna ze spółek ma objąć pozycję „pool leadera”, zwanego w umowie przygotowanej przez Bank „Agentem”. W niniejszym przypadku Agentem jest spółka mająca siedzibę prawną, a tym samym rezydencję podatkową, na terytorium Republiki Włoskiej. Pozostałe spółki, w tym składająca zapytanie, będą Uczestnikami, w rozumieniu tej umowy. Spółki uczestniczące w przedmiotowej umowie cash pooling mają siedziby w następujących państwach: we Włoszech, USA, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Japonii, Meksyku oraz w Chinach.

Zgodnie z umową na imię „Agenta” będzie prowadzony rachunek bankowy, na którym będą „poolowane” środki, pochodzące z rachunków uczestników. Rachunek ten będzie prowadzony w Citibank w Londynie. W przypadku polskiej spółki przekazywanie środków pieniężnych na rachunek Agenta będzie odbywało się według następującego schematu:

Wnioskodawca posiada rachunek w Banku Handlowym w Warszawie oraz rachunek w Citibank w Londynie. Obydwa rachunki mają charakter rachunków walutowych i prowadzone są w EURO. Saldo (pozytywne albo negatywne) na rachunku w Banku Handlowym na koniec każdego dnia będzie transferowane na rachunek w Citibank w Londynie. Z rachunku w Citibank środki będą przekazywane tego samego dnia na rachunek Agenta.
Transfer ten będzie polegał na tym, że w przypadku salda pozytywnego na koniec dnia środki zostaną przekazane z rachunku w Banku Handlowym w Warszawie na rachunek w Citibank w Londynie. Następnie zostaną przekazane na rachunek Agenta. Stan na rachunkach Spółki wyniesie zatem 0 EURO (zero). W przypadku salda negatywnego (ujemnego) na koniec dnia, saldo to zostanie wyzerowane w następujący sposób. Z rachunku Agenta zostaną przekazane na rachunek Wnioskodawcy w Citibank w Londynie środki w wysokości odpowiadającej ujemnemu saldu Wnioskodawcy na rachunku w Banku Handlowym. Następnie środki te zostaną przelane na rachunek Wnioskodawcy w Banku Handlowym w Warszawie.
Następnego dnia roboczego rano na rachunku w Banku Handlowym, w obydwu przypadkach, saldo dostępne wyniesie 0 EURO (zero). Struktura opisana w umowie cash pooling w tym wariancie funkcjonować ma na zasadzie transferów jednokierunkowych.
Rozliczenie wzajemnych sald, z tytułu przekazanych kwot będzie się odbywało co do zasady nie rzadziej niż raz w roku.
Również raz w roku będzie następowała wypłata odsetek pomiędzy Agentem i innymi uczestnikami umowy cash poolingu; odsetki będą wypłacane w taki sposób, że każdy z uczestników umowy będzie je wypłacał na rachunek techniczny prowadzony na imię Agenta, a z tego rachunku będą wypłacane uczestnikom umowy.

Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne umowy cash poolingu należy stwierdzić, iż w przedmiotowym stanie faktycznym w roli usługodawcy występuje Bank, który wykonuje wszystkie czynności wchodzące w skład kompleksowej usługi bankowej, jaką jest cash pooling. Z tytułu przedmiotowej usługi Bank otrzymuje miesięczne wynagrodzenie.

Natomiast czynności wykonywane przez Spółkę na podstawie umowy, umożliwiające Bankowi dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych ramach struktury cash poolu nie stanowią odrębnego świadczenia usług przez Spółkę, w rozumieniu art. 8 ustawy, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez Bank usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż podmiotem, u którego wystąpi obrót z tytułu wykonania usługi określanej jako System Zarządzania Środkami Pieniężnymi i Kredytami Dziennymi w Grupie Rachunków – „System cash pooling”, jest bank, a nie Spółka.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Wobec uznania przez tut. organ za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, iż wykonywane przez niego, na podstawie umowy cash poolingu, czynności, umożliwiające bankowi dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych w ramach struktury cash poolu, nie stanowią odrębnego świadczenia usług przez Wnioskodawcę, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, drugie z postawionych przez Wnioskodawcę pytań – a mianowicie, czy czynności te podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – jest bezprzedmiotowe.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.