Obrót wierzytelnościami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrót wierzytelnościami. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Czy podatkowym kosztem uzyskania przychodów jest wartość poniesionego wydatku na zakup wierzytelności, równy sumie uiszczonej przez dłużnika kwoty wierzytelności do momentu gdy suma kwot uzyskanych od dłużnika nie przekracza ceny zakupu wierzytelności, natomiast w sytuacji gdy uzyskana od dłużnika spłata należności przewyższa cenę nabycia, do podatkowych kosztów uzyskania przychodu należy zaliczyć wartość za jaką nabyto wierzytelność,
Czy w przypadku odzyskania jedynie części z zakupionej wierzytelności (niższej niż cena jej zakupu), w momencie gdy dalsze zaspokojenie z niej nie jest możliwe, cały wydatek na nabycie wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu

Fragment:

W przypadku podatników dokonujących obrotu wierzytelnościami, wydatki związane z ich zakupem stanowić będą koszty uzyskania przychodów w momencie uzyskania przychodu, tj. w momencie ich sprzedaży lub otrzymania od dłużnika spłaty zakupionej wierzytelności. Dopiero w tym momencie poniesione wydatki z powyższego tytułu pozostają w związku z uzyskanym przychodem z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 15 ust. 4 updop. Zatem, jeżeli Spółka uzyska spłatę wierzytelności w niepełnej wysokości, a dalsze zaspokojenie wierzytelności nie będzie możliwe to różnica pomiędzy kwotą, za którą należność została nabyta, a kwotą kosztu jaka odpowiednio przypada na osiągnięty przychód nie będzie wydatkiem poniesionym w celu uzyskania przychodu. Stanowisko Spółki w tym, zakresie należy również uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2013
27
kwi

Istota:

W zakresie możliwości opodatkowania „podatkiem liniowym” dochodów z obrotu wierzytelnościami

Fragment:

Obrotu wierzytelnościami nie można jednak zaklasyfikować do tego źródła przychodów, tym bardziej, jeśli odbywa się w ramach działalności gospodarczej i jest wykonywany w sposób profesjonalny, ciągły, zorganizowany i w celach zarobkowych. Powołując się na treść ww. pisma Ministra Finansów i wyroku WSA, Wnioskodawca stwierdza, że obrót wierzytelnościami jest świadczeniem usług, a nie zbyciem praw majątkowych. Jest to bowiem usługa złożona, która składa się również z nabycia wierzytelności i bądź to jej sprzedaży, bądź windykowania. Oznacza to, Jego zdaniem, że planowane przez Niego czynności będą spełniały definicję działalności gospodarczej. Świadczone przez Niego usługi obrotu wierzytelnościami, będą usługami świadczonymi w celach zarobkowych, będą świadczone we własnym imieniu oraz w sposób zorganizowany i ciągły. W ocenie Wnioskodawcy, bez względu na sposób, w jaki dokonywany jest obrót wierzytelnościami, jeżeli odbywa się w sposób profesjonalny i w ramach działalności, wszelkie przychody z takich czynności stanowią przychód z działalności gospodarczej. Mogą być więc one opodatkowane „ liniową ” stawką podatkową, jeżeli chęć takiego opodatkowania zostanie uprzednio zgłoszona właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

2012
13
lis

Istota:

Możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” dochodów z obrotu wierzytelnościami oraz momentu i sposobu ustalenia dochodu uzyskiwanego z tytułu obrotu wierzytelnościami oraz z tytułu ich windykacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Biura 22 marca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: możliwości opodatkowania „ podatkiem liniowym ” dochodów z obrotu wierzytelnościami oraz momentu i sposobu ustalenia dochodu uzyskiwanego z tytułu obrotu wierzytelnościami oraz z tytułu ich windykacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2012r,. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania „ podatkiem liniowym ” dochodów z obrotu wierzytelnościami oraz momentu i sposobu ustalenia dochodu uzyskiwanego z tytułu obrotu wierzytelnościami oraz z tytułu ich windykacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem Jego działalności jest obrót wierzytelnościami. Działalność ta polega na wykonywaniu czynności mających charakter usług pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU 65.23.10-00.00.

2012
24
paź

Istota:

Skutki podatkowe nabycia wierzytelności

Fragment:

Zgodnie z Orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie dotyczącej obrotu wierzytelnościami C-93/10 Wnioskodawca uważa, że przychód osiągnięty z obrotu wierzytelnościami jest zwolniony z podatku od towarów i usług, a ponieważ Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT nie podlega on opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podkreślić jeszcze raz należy, iż sam przymiot bycia podatnikiem VAT nie jest wystarczający do wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Niezbędnym jest aby podatnikiem podatku VAT była jedna ze stron z tytułu dokonania czynności, która generalnie podlega regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli zatem istotnie z tytułu obrotu wierzytelnościami jedna ze stron będzie podlegała podatkowi od towarów i usług (np. Wnioskodawca, który trudni się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami – prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą) i prawidłowe są ustalenia Wnioskodawcy, iż obrót wierzytelnościami realizowany w formie bezpośredniej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – co zostanie zweryfikowane odrębnym rozstrzygnięciem – to umowy kupna-sprzedaży lub zamiany przedmiotowych wierzytelności nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności w drodze cesji wierzytelności po cenie niższej od nominalnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy zakup wierzytelności w celu jej windykacji, bądź w celu jej dalszej odsprzedaży, mieści się w pojęciu usług ściągania długów i factoringu i podlega opodatkowaniu wg stawki 22%?

Fragment:

Istota rozróżnienia usług (obrotu wierzytelnościami, inkasa oraz faktoringu) sprowadza się do zapisów umów łączących strony przelewu wierzytelności, analizy ich treści oraz czynności faktycznych wynikających z tych umów. W każdym przypadku, gdy celem działania jest przejęcie wierzytelności (długu) innego podmiotu w celu wyegzekwowania (ściągnięcia długu) – usługę tę należy opodatkować także wówczas, gdy środkiem tego celu jest nabycie cudzej wierzytelności (z ryzykiem lub bez ryzyka wypłacalności dłużnika), która to czynność mieści się w pojęciu szeroko pojętego pośrednictwa finansowego. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz odnosząc się do opisu stanu faktycznego tut. Organ stwierdza, że realizowane przez Spółkę czynności polegające na zakupie wierzytelności bezspornych i wymagalnych na podstawie umowy przelewu wierzytelności, w celu sprzedaży, bądź windykacji, powodują niewątpliwie „ uwolnienie ” cedenta od ciężaru egzekwowania wierzytelności i stanowią czynności odzyskiwania długów wyłączone ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Koncepcja odzyskiwania długów nie zależy bowiem od sposobu, w jaki odzyskiwanie się odbywa.

2011
1
wrz

Istota:

1. Co stanowi podstawię opodatkowania przy nabyciu wierzytelności?
2. W jaki sposób obliczyć kwotę podatku VAT z tytułu nabycia wierzytelności?

Fragment:

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest obrót wierzytelnościami. Spółka kupuje wierzytelności bezsporne i wymagalne na podstawie umowy przelewu wierzytelności (cesji). Wierzytelności te udokumentowane są albo fakturami sprzedaży, albo prawomocnymi wyrokami sądowymi opatrzonymi klauzulą wykonalności, których wykaz stanowi załącznik do zawartej umowy. Wierzytelności obejmują: należność główną, naliczone odsetki oraz koszty sądowe (w przypadku wyroków sądowych). Wierzytelności kupowane są poniżej wartości nominalnej należności głównej. Cesjonariusz zobowiązuje się do zapłaty ceny nabycia wierzytelności w określonych w umowie terminach, najczęściej w kilku równych ratach, których terminy zapłaty są niezależne od terminu i kwoty wpływu wierzytelności od dłużnika. W przypadku, gdy cesjonariusz nie wywiązuje się z płatności, obu stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Wnioskodawca (cesjonariusz) nabywa od zbywcy (cedenta) na podstawie umowy cesji (przelewu) wierzytelności, wierzytelność zbywcy. Po nabyciu wierzytelności nabywca (cesjonariusz) wejdzie w prawa zbywcy (cedenta). Wierzytelności nabywane są w celu dalszej odsprzedaży, bądź windykacji. W interpretacji z dnia 15 października 2010 r. tut.

2011
1
sie

Istota:

Ustalenie czy nabywanie przez Wnioskodawcę wierzytelności na własną rzecz, bez dalszej ich odsprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, według jakiej stawki podatku, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania oraz dokumentowania ww. nabycia wierzytelności, obowiązek ewidencjonowania obrotu z tytułu ww. nabycia wierzytelności przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Fragment:

Spółka nie dokonuje żadnych innych czynności w zakresie obrotu wierzytelnościami, w szczególności nie dokonuje zakupu wierzytelności z innych tytułów niż zwrot nadpłaty podatkowej, nie dokonuje też dalszych przelewów. Jeżeli urząd podatkowy przekaże cedentowi kwotę nadpłaty podatkowej, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać całą kwotę Wnioskodawcy. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika niewątpliwie, że mamy tutaj do czynienia z zakupem wierzytelności na własny rachunek w celu ich realizacji przez dłużnika. Należy jednak zauważyć, że przedmiotowego zakupu wierzytelności nie można uznać za usługę factoringu. Bowiem Wnioskodawca nie nabywa faktur VAT w celu egzekwowania od dłużnika należności z nich wynikających. W przedmiotowej sprawie nie wystąpi także usługa ściągania długów (brak bowiem elementu ryzyka niewypłacalności dłużnika). Należy bowiem zauważyć, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie będzie przejmował na siebie ryzyka niewywiązania się dłużnika (w przedmiotowej sprawie urzędu skarbowego w innym kraju) ze zobowiązania (nie wystąpi zatem element ryzyka niewypłacalności dłużnika. W przedmiotowej sprawie bowiem przelew wierzytelności będzie następował w sytuacji gdy cedent (który za istnienie wierzytelności będzie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i przedłoży Wnioskodawcy dokumenty uprawniające go do zwrotu nadpłaty podatkowej) wskaże konto bankowe Wnioskodawcy, na które zagraniczny urząd skarbowy przekaże środki pieniężne z tytułu zwrotu nadpłaty podatkowej.

2011
1
lip

Istota:

Czy zawarta przez Spółkę umowa sprzedaży wierzytelności, na mocy której zakupiła od Spółki X wierzytelność jaka przysługuje zbywcy od dłużnika - Przedsiębiorstwa Y podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Ponieważ przedmiotem niniejszej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest wyłącznie interpretacja przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy stwierdzić, że jeżeli sprzedaż wierzytelności własnej dokonywana przez Spółkę X na rzecz wnioskodawcy (będącego podmiotem mającym w zakresie prowadzonej działalności również obrót wierzytelnościami) nie jest objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, to z związku z dokonaniem sprzedaży wierzytelności powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnym obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży (przelewu) wierzytelności własnych oraz obcych, jak również opodatkowanie przelewu wierzytelności, jako formy zapłaty.

Fragment:

Czy obrót wierzytelnościami zarówno obcymi, jak i własnymi, stanowiącymi sprzedaż, jak również przelew wierzytelności własnych wymienionych w pkt 2, podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jako sprzedaż zwolniona, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy, należąca do „ usług pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 65.23.10) ” i jest wykazywana w deklaracji VAT-7, jako sprzedaż ze stawką zwolnioną... Zdaniem Wnioskodawcy: usługi obrotu wierzytelnościami rozumiane, jako sprzedaż wierzytelności uprzednio zakupionych w celu odsprzedaży, należy kwalifikować, jako odpłatne usług finansowe i zaliczyć do „ usług pośrednictwa finansowego pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych ” (PKWiU 65.23.10), które korzystają ze zwolnienia od podatku, zgodnie z zał. nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. usługa przelew wierzytelności własnych, których treść mówi o zapłacie zobowiązań wobec dostawców, wierzytelnościami od Jej odbiorców, nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ stanowi sposób zapłaty, regulowania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy usługi wykonywane na rzecz wierzycieli pierwotnych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

Zgodnie z opinią otrzymaną przez Spółkę z Urzędu Statystycznego obrót wierzytelnościami prowadzony na własny rachunek, nabywanie wierzytelności z zaangażowaniem własnych środków oraz z przejęciem ryzyka wypłacalności dłużnika mieści się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 „Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Stanowisko powyższe co do uznania zakupu wierzytelności za usługę potwierdza również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6.02.2007r., sygn. akt III SA/Wa 3927/06. Powyższym wyrokiem Sąd stwierdził, że pod pojęciem obrotu wierzytelnościami rozumie się najczęściej zakup wierzytelności w celu ich windykacji we własnym zakresie lub w celu dalszej ich sprzedaży. W tak ujmowanej usłudze obrotu wierzytelnościami mieści się cywilnoprawna instytucja przelewu wierzytelności (cesji) polegająca na przeniesieniu wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej między zbywcą wierzytelności (cedentem), a jej nabywcą (cesjonariuszem) przy czym – kiedy instytucję tę rozpatruje się z punktu widzenia pojęcia „usługi”, nacisk położony jest na nabycie wierzytelności (zakup), a nie na jej sprzedaż, gdyż w tym przypadku usługę świadczy nabywca (kupujący), a jej beneficjentem jest zbywający (sprzedawca).