Obrót papierami wartościowymi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrót papierami wartościowymi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych. Zbycie akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 roku.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2011 r. (data wpływu 7 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. W przedmiotowym wniosku został (...)

2011
1
wrz

Istota:

Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia usług pośrednictwa finansowego w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych i papierów udziałowych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2010 r. (data wpływu 13.07.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania usług pośrednictwa finansowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pośrednictwa finansowego. W (...)

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych.

Fragment:

(...) nabytych na podstawie publicznej oferty, pod warunkiem, ze papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r. W niniejszym stanie faktycznym bez wątpienia akcje zostały nabyte przed 2004 rokiem. Po drugie akcje te zostały zaoferowane w ofercie publicznej. Zauważyć przy tym należy, że „publiczny obrót papierami wartościowymi” jest innym pojęciem niż „publiczna oferta”, na co zwraca uwagę Sąd administracyjny w orzeczeniu o sygn. akt III SA/Wa 127/07. O ile „publiczny obrót papierami wartościowymi” ma swą ustawową definicję, o tyle terminowi „publiczna oferta” należy nadać treść w oparciu o wykładnię językową. W wyroku WSA w Warszawie z dn. 24 stycznia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3928/06 przyjęto, że ... „publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy gdy oferta adresowana jest do wszystkich, a nie ograniczonego kręgu osób”. W niniejszym stanie faktycznym sam Wnioskodawca jest osobą, która nie pochodzi z kręgu pracowników. W momencie (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2009 r. (data wpływu 2 lutego 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 marca 2009 r. (data wpływu 9 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
1
cze

Istota:

Kiedy powstaje po stronie podatnika przychód do opodatkowania z tytułu sprzedaży akcji w terminie późniejszym aniżeli termin otrzymania należności na poczet sprzedaży akcji? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu do opodatkowania z tytułu umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji (sell/buy back) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
cze

Istota:

Zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodów związane z nabywaniem i zbywaniem akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem domu maklerskiego nie stanowią dla Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki jawnej, przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychody te stanowią bowiem przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie winny być opodatkowane, w myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy.

Fragment:

(...) spółkę jawną lecz zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy są źródłem przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (...). W konsekwencji dochody uzyskiwane z tego tytułu nie spełniają warunku sformułowanego w cyt. art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Regulacje zawarte w art. 30b ust. 4 ww. ustawy, jak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu, mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi (realizacja praw z nich wynikających). Podkreślić również w tym miejscu należy, iż fakt zawarcia przez spółkę jawną umowy z Domem Maklerskim (DM) o warunkach pośrednictwa w nabywaniu papierów wartościowych w obrocie na rynku pierwotnym oraz umowy o świadczenie usług brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku inwestycyjnego przez DM nie wpływa na zmianę sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów. (...)

2011
1
cze

Istota:

Zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodów związane z nabywaniem i zbywaniem akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego nie stanowią dla Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki jawnej, przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychody te stanowią bowiem przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie winny być opodatkowane, w myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy

Fragment:

(...) spółkę jawną lecz zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy są źródłem przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (...). W konsekwencji dochody uzyskiwane z tego tytułu nie spełniają warunku sformułowanego w cyt. art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Regulacje zawarte w art. 30b ust. 4 ww. ustawy, jak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu, mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi (realizacja praw z nich wynikających). Podkreślić również w tym miejscu należy, iż fakt zawarcia przez spółkę jawną umowy z Domem Maklerskim (DM) o warunkach pośrednictwa w nabywaniu papierów wartościowych w obrocie na rynku pierwotnym oraz umowy o świadczenie usług brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku inwestycyjnego przez DM nie wpływa na zmianę sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów. (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy dochody uzyskane w 2007r ze sprzedaży na giełdzie akcji „X” które zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004r w sposób wskazany w treści wniosku podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 08.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji. W przedmiotowym wniosku zostało (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca musi w ogóle rozliczać się w Polsce z całości dochodów czy tylko z tej części dochodu którą osiągnął w Polsce (dochód z obrotu papierami wartościowymi)?

Fragment:

(...) akcje), Wnioskodawca posiada rachunek papierów wartościowych w biurze maklerskim w R…. Pozostałe dochody (z pracy najemnej) osiągnął wyłącznie w Austrii. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca musi w ogóle rozliczać się w Polsce z całości dochodów czy tylko z tej części dochodu którą osiągnął w Polsce (dochód z obrotu papierami wartościowymi)... Zdaniem Wnioskodawcy dochód uzyskany przez Niego w Polsce (obrót papierami wartościowymi) powinien być rozliczony tylko w Polsce (umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 13 stycznia 2004 r., art. 13 pkt 2). Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację (stały pobyt w Austrii, austriacki certyfikat rezydencji podatkowej) Wnioskodawca powinien rozliczyć się z pozostałej części swego dochodu tylko w Austrii, bo tam został on osiągnięty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko (...)

2011
1
cze

Istota:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego

Fragment:

(...) W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 09.07.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 19.06.2008 r. znak IPPP1/443-872/08-4/AP, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje. W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. W dniu 09.07.2008 r. wpłynęło wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia 19.06.2008 r. znak: IPPP1/443-872/08-4/AP. (...)