Obrót papierami wartościowymi | Interpretacje podatkowe

Obrót papierami wartościowymi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrót papierami wartościowymi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych. Zbycie akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 roku.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2011 r. (data wpływu 7 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. W przedmiotowym wniosku został (...)
2011
1
paź

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia usług pośrednictwa finansowego w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych i papierów udziałowych
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2010 r. (data wpływu 13.07.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania usług pośrednictwa finansowego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług pośrednictwa finansowego. W (...)
2011
1
wrz

Istota:
Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych.
Fragment:
(...) nabytych na podstawie publicznej oferty, pod warunkiem, ze papiery te zostały nabyte przed 1 stycznia 2004 r. W niniejszym stanie faktycznym bez wątpienia akcje zostały nabyte przed 2004 rokiem. Po drugie akcje te zostały zaoferowane w ofercie publicznej. Zauważyć przy tym należy, że „publiczny obrót papierami wartościowymi” jest innym pojęciem niż „publiczna oferta”, na co zwraca uwagę Sąd administracyjny w orzeczeniu o sygn. akt III SA/Wa 127/07. O ile „publiczny obrót papierami wartościowymi” ma swą ustawową definicję, o tyle terminowi „publiczna oferta” należy nadać treść w oparciu o wykładnię językową. W wyroku WSA w Warszawie z dn. 24 stycznia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3928/06 przyjęto, że ... „publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy gdy oferta adresowana jest do wszystkich, a nie ograniczonego kręgu osób”. W niniejszym stanie faktycznym sam Wnioskodawca jest osobą, która nie pochodzi z kręgu pracowników. W momencie (...)
2011
1
sie

Istota:
Opodatkowanie przychodów uzyskanych z kapitałów pieniężnych.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2009 r. (data wpływu 2 lutego 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 marca 2009 r. (data wpływu 9 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)
2011
1
lip

Istota:
Kiedy powstaje po stronie podatnika przychód do opodatkowania z tytułu sprzedaży akcji w terminie późniejszym aniżeli termin otrzymania należności na poczet sprzedaży akcji? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu do opodatkowania z tytułu umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji (sell/buy back) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
cze

Istota:
Zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodów związane z nabywaniem i zbywaniem akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem domu maklerskiego nie stanowią dla Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki jawnej, przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychody te stanowią bowiem przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie winny być opodatkowane, w myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy.
Fragment:
(...) spółkę jawną lecz zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy są źródłem przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (...). W konsekwencji dochody uzyskiwane z tego tytułu nie spełniają warunku sformułowanego w cyt. art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Regulacje zawarte w art. 30b ust. 4 ww. ustawy, jak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu, mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi (realizacja praw z nich wynikających). Podkreślić również w tym miejscu należy, iż fakt zawarcia przez spółkę jawną umowy z Domem Maklerskim (DM) o warunkach pośrednictwa w nabywaniu papierów wartościowych w obrocie na rynku pierwotnym oraz umowy o świadczenie usług brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku inwestycyjnego przez DM nie wpływa na zmianę sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów. (...)
2011
1
cze

Istota:
Zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodów związane z nabywaniem i zbywaniem akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego nie stanowią dla Wnioskodawczyni, jako wspólnika spółki jawnej, przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychody te stanowią bowiem przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie winny być opodatkowane, w myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy
Fragment:
(...) spółkę jawną lecz zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy są źródłem przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych (...). W konsekwencji dochody uzyskiwane z tego tytułu nie spełniają warunku sformułowanego w cyt. art. 30b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Regulacje zawarte w art. 30b ust. 4 ww. ustawy, jak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu, mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i pochodnymi instrumentami finansowymi (realizacja praw z nich wynikających). Podkreślić również w tym miejscu należy, iż fakt zawarcia przez spółkę jawną umowy z Domem Maklerskim (DM) o warunkach pośrednictwa w nabywaniu papierów wartościowych w obrocie na rynku pierwotnym oraz umowy o świadczenie usług brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku inwestycyjnego przez DM nie wpływa na zmianę sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów. (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy dochody uzyskane w 2007r ze sprzedaży na giełdzie akcji „X” które zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004r w sposób wskazany w treści wniosku podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 08.01.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży akcji. W przedmiotowym wniosku zostało (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca musi w ogóle rozliczać się w Polsce z całości dochodów czy tylko z tej części dochodu którą osiągnął w Polsce (dochód z obrotu papierami wartościowymi)?
Fragment:
(...) akcje), Wnioskodawca posiada rachunek papierów wartościowych w biurze maklerskim w R…. Pozostałe dochody (z pracy najemnej) osiągnął wyłącznie w Austrii. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca musi w ogóle rozliczać się w Polsce z całości dochodów czy tylko z tej części dochodu którą osiągnął w Polsce (dochód z obrotu papierami wartościowymi)... Zdaniem Wnioskodawcy dochód uzyskany przez Niego w Polsce (obrót papierami wartościowymi) powinien być rozliczony tylko w Polsce (umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z 13 stycznia 2004 r., art. 13 pkt 2). Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację (stały pobyt w Austrii, austriacki certyfikat rezydencji podatkowej) Wnioskodawca powinien rozliczyć się z pozostałej części swego dochodu tylko w Austrii, bo tam został on osiągnięty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko (...)
2011
1
cze

Istota:
Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego
Fragment:
(...) W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 09.07.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 19.06.2008 r. znak IPPP1/443-872/08-4/AP, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje. W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. W dniu 09.07.2008 r. wpłynęło wezwanie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia 19.06.2008 r. znak: IPPP1/443-872/08-4/AP. (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.