ILPP3/4512-1-126/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.
ILPP3/4512-1-126/15-4/DCinterpretacja indywidualna
 1. limit
 2. obrót nieruchomościami
 3. pośrednictwo
 4. usługi pośrednictwa
 5. zwolnienia podatkowe
 6. zwolnienia podmiotowe
 7. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Wniosek uzupełniono w dniu 5 listopada 2015 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest specjalistą z doświadczeniem w sprzedaży nieruchomości i planuje od września bieżącego roku zarejestrować działalność gospodarczą opisaną w PKD pod numerem 68.31.Z „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” i zamierza działać samodzielnie w branży.

Zainteresowany będzie bowiem zawierał z klientami umowy pośrednictwa w kupnie i sprzedaży nieruchomości.

Zakres czynności będzie określony następująco:

 • dla strony sprzedającej jako „czynności organizacyjno-marketingowe, zmierzające do pozyskania dla zamawiającego kontrahentów zainteresowanych zakupem ich nieruchomości”,
 • dla strony kupującej jako „czynności organizacyjno-marketingowe w celu znalezienia i wskazania poszukiwanej nieruchomości na podstawie ich preferencji”.

Ponadto Wnioskodawca będzie:

 • prowadził serwis internetowy z ofertami sprzedaży mieszkań,
 • opracowywał oferty (opis, zdjęcia, przedstawiał stan mieszkania zgodny ze stanem faktycznym, w tym status prawny właściciela do lokalu),
 • reklamował nieruchomości w różnych zewnętrznych serwisach,
 • prezentował pozyskane oferty potencjalnym klientom,
 • zlecał zewnętrznie kancelarii notarialnej przygotowywanie umów przedwstępnych i końcowych (tu klienci rozliczają się bezpośrednio z kancelarią),
 • nadzorował właściwy przebieg sprzedaży, tak żeby na podstawie doświadczenia klienci szczęśliwie dotarli do przekazania nieruchomości,
 • posiadał OC,
 • z czasem przygotowywać, w mniej wątpliwych sytuacjach, umowy rezerwacyjne lub przedwstępne osobiście,
 • zatrudniał osoby, które będą zajmowały się bieżącą obsługą klientów w tym ludzi z wykształceniem prawniczym, ale niekoniecznie będą dokonywali czynności prawnych, a nadzorcze,
 • na początku wszystkie czynności prawne będzie przekazywał do kancelarii notarialnej,
 • do czasu kiedy klient się nie zdecyduje, wszystkie czynności będą bezpłatne, a prowizja będzie pobierana dopiero jak klient się zdecyduje kupić wskazaną nieruchomość,
 • dodatkowo Zainteresowany chciałby promować w swoim serwisie np. możliwość kupna śmigłowców jeśli uda się nawiązać współpracę w tym zakresie np. z PZL Świdnik,
 • dodatkowo Wnioskodawca zamierza nawiązać współpracę z firmami zewnętrznymi, których usługi będzie promował.

Podklasa 68.31.Z, obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie wskazanym:

 • pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
 • doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • nie będzie prowadził usług prawniczych,
 • świadczone usługi nie będą miały charakteru doradczego w żadnym zakresie, będą miały charakter informacyjny i marketingowy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po zarejestrowaniu działalności Wnioskodawca musi stać się od razu podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT, czy może dopiero kiedy przekroczy określoną kwotę w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Wnioskodawca uważa, że pomimo, iż wskazał doradztwo i szacowanie wartości w podklasie 68.31.Z, to nie będzie on zajmował się szacowaniem wartości (klient sam określa cenę nieruchomości wg oświadczenia w umowie pośrednictwa), a doradztwo nie będzie występować z uwagi na to, że wszystkie informacje zawarte będą w ofercie i będą miały charakter informacyjny, klient sam podejmuje decyzje czy kupi mieszkanie.

Działania Zainteresowanego mają charakter organizacyjny, marketingowy, nadzorczy, a zebrane informacje są przekazywane kancelarii notarialnej z którą to klient rozlicza się osobno, jest to odrębna usługa zewnętrzna.

Jeśli wystąpią przesłanki, że Wnioskodawca nie musi być podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT, a powinien inaczej sformułować zapis czynności, to Zainteresowany zwraca się z prośbą o przykład jak może opisać czynności, tak żeby móc na początku skorzystać z art. 113 ust. 1 ww. ustawy i nie być podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest bowiem to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przy czym przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 – art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku nie korzystają m.in. usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa.

W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj. podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 – „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakieś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Zatem użyty w ustawie termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje zarejestrować działalność gospodarczą opisaną w PKD pod numerem 68.31.Z „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Zainteresowany będzie zawierał z klientami umowy pośrednictwa w kupnie i sprzedaży nieruchomości.

Zakres czynności będzie określony następująco:

 • dla strony sprzedającej jako „czynności organizacyjno-marketingowe, zmierzające do pozyskania dla zamawiającego kontrahentów zainteresowanych zakupem ich nieruchomości”,
 • dla strony kupującej jako czynności organizacyjno-marketingowe w celu znalezienia i wskazania poszukiwanej nieruchomości na podstawie ich preferencji”.

Ponadto Wnioskodawca będzie m.in. prowadził serwis internetowy z ofertami sprzedaży mieszkań, opracowywał oferty, reklamował nieruchomości w różnych zewnętrznych serwisach, prezentował pozyskane oferty potencjalnym klientom, zlecał zewnętrznie kancelarii notarialnej przygotowywanie umów przedwstępnych i końcowych, nadzorował właściwy przebieg sprzedaży.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie będzie prowadził usług prawniczych oraz, że świadczone usługi nie będą miały charakteru doradczego w żadnym zakresie.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie przepisy prawne należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł – wówczas Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł.

Natomiast w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, jeżeli nadal nie będzie wykonywał żadnych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (w tym usług doradczych z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego i modernizacji gospodarstwa rolnego) oraz wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

W związku z powyższym, Zainteresowany rejestrując działalność gospodarczą opisaną w PKD pod numerem 68.31.Z „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” nie stanie się od razu podatnikiem podatku VAT, lecz dopiero po przekroczeniu kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, tj. 150 tys. zł.

Należy dodać, że w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego wartość limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy będzie odpowiednio niższa zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, tj. w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności, gdyby Wnioskodawca wykonywał jakiegokolwiek rodzaju usługi doradcze – z wyjątkiem doradztwa rolniczego) lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.