ILPP3/4512-1-126/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Wniosek uzupełniono w dniu 5 listopada 2015 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest specjalistą z doświadczeniem w sprzedaży nieruchomości i planuje od września bieżącego roku zarejestrować działalność gospodarczą opisaną w PKD pod numerem 68.31.Z „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” i zamierza działać samodzielnie w branży.

Zainteresowany będzie bowiem zawierał z klientami umowy pośrednictwa w kupnie i sprzedaży nieruchomości.

Zakres czynności będzie określony następująco:

 • dla strony sprzedającej jako „czynności organizacyjno-marketingowe, zmierzające do pozyskania dla zamawiającego kontrahentów zainteresowanych zakupem ich nieruchomości”,
 • dla strony kupującej jako „czynności organizacyjno-marketingowe w celu znalezienia i wskazania poszukiwanej nieruchomości na podstawie ich preferencji”.

Ponadto Wnioskodawca będzie:

 • prowadził serwis internetowy z ofertami sprzedaży mieszkań,
 • opracowywał oferty (opis, zdjęcia, przedstawiał stan mieszkania zgodny ze stanem faktycznym, w tym status prawny właściciela do lokalu),
 • reklamował nieruchomości w różnych zewnętrznych serwisach,
 • prezentował pozyskane oferty potencjalnym klientom,
 • zlecał zewnętrznie kancelarii notarialnej przygotowywanie umów przedwstępnych i końcowych (tu klienci rozliczają się bezpośrednio z kancelarią),
 • nadzorował właściwy przebieg sprzedaży, tak żeby na podstawie doświadczenia klienci szczęśliwie dotarli do przekazania nieruchomości,
 • posiadał OC,
 • z czasem przygotowywać, w mniej wątpliwych sytuacjach, umowy rezerwacyjne lub przedwstępne osobiście,
 • zatrudniał osoby, które będą zajmowały się bieżącą obsługą klientów w tym ludzi z wykształceniem prawniczym, ale niekoniecznie będą dokonywali czynności prawnych, a nadzorcze,
 • na początku wszystkie czynności prawne będzie przekazywał do kancelarii notarialnej,
 • do czasu kiedy klient się nie zdecyduje, wszystkie czynności będą bezpłatne, a prowizja będzie pobierana dopiero jak klient się zdecyduje kupić wskazaną nieruchomość,
 • dodatkowo Zainteresowany chciałby promować w swoim serwisie np. możliwość kupna śmigłowców jeśli uda się nawiązać współpracę w tym zakresie np. z PZL Świdnik,
 • dodatkowo Wnioskodawca zamierza nawiązać współpracę z firmami zewnętrznymi, których usługi będzie promował.

Podklasa 68.31.Z, obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie wskazanym:

 • pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
 • doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 • nie będzie prowadził usług prawniczych,
 • świadczone usługi nie będą miały charakteru doradczego w żadnym zakresie, będą miały charakter informacyjny i marketingowy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po zarejestrowaniu działalności Wnioskodawca musi stać się od razu podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT, czy może dopiero kiedy przekroczy określoną kwotę w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Wnioskodawca uważa, że pomimo, iż wskazał doradztwo i szacowanie wartości w podklasie 68.31.Z, to nie będzie on zajmował się szacowaniem wartości (klient sam określa cenę nieruchomości wg oświadczenia w umowie pośrednictwa), a doradztwo nie będzie występować z uwagi na to, że wszystkie informacje zawarte będą w ofercie i będą miały charakter informacyjny, klient sam podejmuje decyzje czy kupi mieszkanie.

Działania Zainteresowanego mają charakter organizacyjny, marketingowy, nadzorczy, a zebrane informacje są przekazywane kancelarii notarialnej z którą to klient rozlicza się osobno, jest to odrębna usługa zewnętrzna.

Jeśli wystąpią przesłanki, że Wnioskodawca nie musi być podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT, a powinien inaczej sformułować zapis czynności, to Zainteresowany zwraca się z prośbą o przykład jak może opisać czynności, tak żeby móc na początku skorzystać z art. 113 ust. 1 ww. ustawy i nie być podatnikiem (płatnikiem) podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jedną z generalnych zasad na gruncie podatku od towarów i usług jest bowiem to, że czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy wykonane są przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przy czym przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 – art. 113 ust. 9 ustawy.

Na podstawie art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku nie korzystają m.in. usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa.

W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj. podatkowe, prawne, finansowe, techniczne, inżynierskie i inne. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994 – „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakieś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Zatem użyty w ustawie termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje zarejestrować działalność gospodarczą opisaną w PKD pod numerem 68.31.Z „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Zainteresowany będzie zawierał z klientami umowy pośrednictwa w kupnie i sprzedaży nieruchomości.

Zakres czynności będzie określony następująco:

 • dla strony sprzedającej jako „czynności organizacyjno-marketingowe, zmierzające do pozyskania dla zamawiającego kontrahentów zainteresowanych zakupem ich nieruchomości”,
 • dla strony kupującej jako czynności organizacyjno-marketingowe w celu znalezienia i wskazania poszukiwanej nieruchomości na podstawie ich preferencji”.

Ponadto Wnioskodawca będzie m.in. prowadził serwis internetowy z ofertami sprzedaży mieszkań, opracowywał oferty, reklamował nieruchomości w różnych zewnętrznych serwisach, prezentował pozyskane oferty potencjalnym klientom, zlecał zewnętrznie kancelarii notarialnej przygotowywanie umów przedwstępnych i końcowych, nadzorował właściwy przebieg sprzedaży.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie będzie prowadził usług prawniczych oraz, że świadczone usługi nie będą miały charakteru doradczego w żadnym zakresie.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie przepisy prawne należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł – wówczas Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł.

Natomiast w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, jeżeli nadal nie będzie wykonywał żadnych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (w tym usług doradczych z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego i modernizacji gospodarstwa rolnego) oraz wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

W związku z powyższym, Zainteresowany rejestrując działalność gospodarczą opisaną w PKD pod numerem 68.31.Z „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” nie stanie się od razu podatnikiem podatku VAT, lecz dopiero po przekroczeniu kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, tj. 150 tys. zł.

Należy dodać, że w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego wartość limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy będzie odpowiednio niższa zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, tj. w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności, gdyby Wnioskodawca wykonywał jakiegokolwiek rodzaju usługi doradcze – z wyjątkiem doradztwa rolniczego) lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.