Obrót | Interpretacje podatkowe

Obrót | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrót. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla świadczonych usług oraz wliczenia do proporcji sprzedaży obrotu z tytułu świadczenia tych usług.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy opisana usługa, polegająca na przekazaniu Kontrahentowi środków pieniężnych w zamian za zobowiązanie się Kontrahenta do przekazywania przyszłych przepływów pieniężnych, świadczona na terytorium Polski na rzecz Kontrahenta stanowi usługę zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT? Czy w świetle art. 90 ust. 6 ustawy o VAT obrót z tytułu opisanej usługi Wnioskodawca powinien wliczać do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Opisana usługa polegająca na przekazaniu Kontrahentowi środków pieniężnych w zamian za zobowiązanie się Kontrahenta do przekazywania Wnioskodawcy przyszłych przepływów pieniężnych, świadczona na terytorium Polski na rzecz Kontrahenta, stanowi usługę zwolnioną z opodatkowania VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ ustawa o VAT ”) i nie podlega wyłączeniu z zakresu powyższego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy o VAT. W odniesieniu do opisanej usługi nie będzie mieć zastosowania art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Zatem obrót z tytułu usługi świadczonej na rzecz Kontrahenta jako obrót z tytułu usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 38 niemającej charakteru pomocniczego, należy wliczać do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: W myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.
2016
15
gru

Istota:
W sytuacji, gdy wartość obrotu zrealizowana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 20.000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do zainstalowania kasy rejestrującej i dokonywania ewidencji obrotów przy użyciu tej kasy od dnia 1 marca 2013r., w tym również obrotów, związanych czynnościami wykonywanymi przez Zakład Aktywności Zawodowej, z wyjątkiem obrotów dotyczących czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Stowarzyszenie będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy rejestrującej jedynie w sytuacji, gdy udział obrotu z tytułu usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie wyższy niż 80%.
Fragment:
Zauważyć zatem należy, iż w sytuacji, gdy czynności wykonywane przez Zakład Aktywności Zawodowej na rzecz osób fizycznych nieoprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, które nie mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego (jako czynności nie wymienione w załączniku do rozporządzenia), będą stanowiły mniej niż 20% całkowitego obrotu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie nie będzie zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ww. rozporządzenia. Reasumując, w sytuacji, gdy wartość obrotu zrealizowana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 20.000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do zainstalowania kasy rejestrującej i dokonywania ewidencji obrotów przy użyciu tej kasy od dnia 1 marca 2013r., w tym również obrotów, związanych czynnościami wykonywanymi przez Zakład Aktywności Zawodowej, z wyjątkiem obrotów dotyczących czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Stowarzyszenie będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy rejestrującej jedynie w sytuacji, gdy udział obrotu z tytułu usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie wyższy niż 80%.
2016
10
sie

Istota:
Czy przychody odsetkowe uzyskiwane z tytułu obrotu obligacjami stanowią czynność sporadyczną i podlegają wyłączeniu z obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku i towarów i usług.
Fragment:
Proporcję, o której mowa w ust. 2 - na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy - ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. W oparciu o art. 90 ust. 4 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 3 określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Natomiast – zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy – do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych; usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r.
2016
7
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym transakcja ta nie powinna zostać uwzględniona w kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży dokonywanej zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
Fragment:
Natomiast zgodnie z przepisem art. 174 (2) Dyrektywy, niektóre kategorie przychodów wyłączane są z obrotów uwzględnianych przy obliczeniu proporcji, o której mowa w ust. 1. Oznacza to, że dokonywanie niektórych transakcji zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku nie wpływa na wysokość podatku naliczonego podlegającego proporcjonalnemu rozliczeniu. Na podstawie przepisu art. 174 (2) Dyrektywy, w drodze odstępstwa od ust. 1, przy obliczaniu proporcji podlegającej odliczeniu nie uwzględnia się następujących kwot: wysokości obrotu uzyskanego z dostaw dóbr inwestycyjnych używanych przez podatnika do potrzeb jego przedsiębiorstwa; wysokości obrotu uzyskanego z transakcji związanych z pomocniczymi transakcjami w zakresie nieruchomości i z pomocniczymi transakcjami finansowymi; wysokości obrotu uzyskanego z transakcji, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. b-g, jeżeli są to transakcje pomocnicze. Przedmiotem niniejszej sprawy jest ustalenie, czy obrót osiągnięty przez Wnioskodawcę z tytułu transakcji wniesienia aportem skryptów dłużnych do spółki prawa handlowego nie powinien być uwzględniony w kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że ustawodawca zarówno w akcie zasadniczym jak i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy nie zdefiniował pojęcia „ charakter pomocniczy ”.
2016
7
lut

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.
Fragment:
W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2). Na podstawie § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł. Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20 000 zł.
2016
2
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wliczenia do proporcji obrotu z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług.
Fragment:
Biorąc pod uwagę treść art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, wyliczenie proporcji VAT dokonuje się poprzez podzielenie obrotu z tytułu sprzedaży dającej prawo do odliczenia przez sumę obrotów z tytułu tej działalności, powiększonej o obroty z tytułu sprzedaży niedającej prawa do odliczenia, tj. do łącznego obrotu z tytułu czynności podlegających VAT. Dlatego też w przypadku uznania, że w odniesieniu do danych czynności podmiot działa w charakterze podatnika (w rozumieniu ustawy o VAT), obroty z tego tytułu powinny być, co do zasady, brane pod uwagę przy kalkulacji współczynnika. Jednakże ustawa o VAT (podobnie jak Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego sytemu podatku od wartości dodanej, Dz. Urz. UE L 347 z 2006 r., z późn. zm., dalej: „ Dyrektywa 2006/112 ” lub „ Dyrektywa VAT ”) przewiduje przypadki wyłączenia określonych obrotów z kalkulacji proporcji VAT. W szczególności stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy o VAT, przy ustalaniu proporcji sprzedaży nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane przez podatnika do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.
2016
31
sty

Istota:
Czy obrót z tytułu Wywłaszczeń, Transakcji oraz zbycia Budynków publicznych należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy obrót z tytułu Wywłaszczeń, Transakcji oraz zbycia Budynków publicznych należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy obrót z tytułu Wywłaszczeń oraz Transakcji należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT („ Współczynnik sprzedaży ”), a obrotu ze zbycia Budynków publicznych nie należy uwzględniać w kalkulacji Współczynnika sprzedaży. W tym zakresie zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT Współczynnik sprzedaży ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy o VAT, do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika -używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.
2016
20
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uwzględniania w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu poszczególnych dostaw towarów (zbycia nieruchomości).
Fragment:
Proporcja wyliczana jest jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Zatem, w liczniku tak ustalonej proporcji uwzględnia się obrót z czynności, w związku z którymi przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego, tzn. wartości transakcji, od których – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT – przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W mianowniku natomiast uwzględnia się całkowity obrót uzyskany z czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwoty z licznika) oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje to prawo, a więc czynności zwolnionych od podatku (czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte zakresem ustawy o VAT, tak więc nie uwzględnia się ich w proporcji). Stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy o VAT, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.
2015
23
gru

Istota:
Opodatkowanie usługi udzielenia kredytu kupieckiego oraz obowiązek uwzględnienia w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu udzielenia kredytu.
Fragment:
Na podstawie regulacji art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy). Natomiast w myśl art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych; usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim czynności te mają charakter pomocniczy. Wskazać należy, że ustawodawca zarówno w akcie zasadniczym, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy nie zdefiniował pojęcia charakter „ pomocniczy ”.
2015
22
gru

Istota:
Obowiązek uwzględnienia w proporcji sprzedaży obrotu w związku z otrzymaniem odsetek z tytułu planowanych transakcji pożyczkowych.
Fragment:
Wobec powyższego, na moment sporządzania niniejszego pisma, Spółka nie jest w stanie precyzyjnie określić stosunku zachodzącego pomiędzy obrotami z tytułu transakcji pożyczkowych a obrotami uzyskanymi z tytułu pozostałej działalności Spółki. W chwili obecnej Spółka nie ma możliwości precyzyjnego określenia częstotliwości pożyczek, które będą udzielane w przyszłości. Zgodnie z założeniami, pożyczki te nie będą udzielane systematycznie. Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, skala udzielanych pożyczek nie będzie jednak wzrastała (tj. kolejne wypłacane transze pożyczkowe opiewać będą na niższą wartość). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość obrotu (tj. kwota odsetek) uzyskanego z tytułu planowanych transakcji powinna zostać uznana za obrót uzyskany z tytułu transakcji o charakterze pomocniczym, w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, a w rezultacie, czy powinna być wyłączona z wartości obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe transakcje powinny zostać uznane za transakcje o charakterze pomocniczym, a w rezultacie związana z nimi kwota obrotu powinna zostać wyłączona z wartości obrotu służącego do wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.
2015
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obrót
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.