Obrót | Interpretacje podatkowe

Obrót | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrót. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy obrót z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu, stanowi obrót z tytułu pomocniczych transakcji finansowych, który nie powinien być uwzględniany w kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży oraz ustalenia współczynnika proporcji.
Fragment:
Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Według art. 90 ust. 4 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych; usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.
2018
17
lut

Istota:
Do obrotu nie wlicza się transakcji, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem pożyczka, udzielona pierwotnie przez Spółkę Zagraniczną na rzecz Pożyczkobiorcy i przejęta przez Wnioskodawcę, w wyniku połączenia Spółki ze Spółką Zagraniczną, nie wpływa w żaden sposób na wartość kalkulowanego przez Wnioskodawcę obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Jak wskazano, pożyczka ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 3 Ustawy „ Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo ”. W cytowanym przepisie mowa jest zatem o Współczynniku VAT i sposobie jego kalkulacji. Jak wynika z cytowanych przepisów, dla kalkulacji Współczynnika VAT kluczowe jest pojęcie obrotu - co do zasady Współczynnik określa się bowiem jako udział rocznego obrotu opodatkowanego VAT w całości obrotu osiąganego przez danego podatnika. W kontekście powyższego warto wskazać, że w obecnym stanie prawnym brak jest w Ustawie o VAT jednoznacznej definicji obrotu. Historycznie, do końca 2013 r., pojęcie to definiował art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT, który stanowił, że obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Omawiany przepis precyzował również, że kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej, a obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
2018
9
lut

Istota:
Uuwzględnianie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy? W przypadku negatywnej odpowiedzi na Pytanie 1, czy obrót uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu zwolnionej z podatku od towarów i usług, opisanej w stanie faktycznym, transakcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości D. może być na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy: Pytanie 1. Obrót uzyskany z tytułu zwolnionej z podatku od towarów i usług, opisanej transakcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości D. może być na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług niewliczany do obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: „ Do obrotu, o którym mowa w ust 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności ”.
2017
21
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wliczenia do proporcji obrotu z tytułu aportu nieruchomości.
Fragment:
Powyższe regulacje (art. 90 ust. 5 i ust. 6 ustawy) – dotyczące proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego – stanowią implementację do polskiego porządku prawnego prawa unijnego, bowiem w świetle art. 174 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, proporcja podlegająca odliczeniu jest kwotą ułamkową złożoną z następujących kwot: w liczniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji, które dają prawo do odliczenia zgodnie z art. 168 i 169; w mianowniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji uwzględnionych w liczniku oraz transakcji, które nie dają prawa do odliczenia. Państwa członkowskie mogą uwzględnić w mianowniku wysokość subwencji innych niż subwencje bezpośrednio związane z ceną dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 73. Natomiast w świetle art. 174 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady w drodze odstępstwa od ust. 1, przy obliczaniu proporcji podlegającej odliczeniu nie uwzględnia się następujących kwot: wysokości obrotu uzyskanego z dostaw dóbr inwestycyjnych używanych przez podatnika do potrzeb jego przedsiębiorstwa; wysokości obrotu uzyskanego z transakcji związanych z pomocniczymi transakcjami w zakresie nieruchomości i z pomocniczymi transakcjami finansowymi; wysokości obrotu uzyskanego z transakcji, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. b)-g), jeżeli są to transakcje pomocnicze. Wskazać należy, że ww. przepis art. 90 ust. 5 ustawy, jest bezpośrednią implementacją regulacji wynikającej z art. 174 ust. 2 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którą, w drodze odstępstwa od ust. 1, przy obliczaniu proporcji podlegającej odliczeniu nie uwzględnia się wysokości obrotu uzyskanego z dostaw dóbr inwestycyjnych używanych przez podatnika do potrzeb jego przedsiębiorstwa.
2017
6
gru

Istota:
Czy do obrotu dla celów kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczyć obrót z tytułu transakcji będących przedmiotem wniosku, tj. przystąpienia do długu kredytowego i poręczenia kredytu gotówkowego, jako pomocniczych transakcji finansowych, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o VAT?
Fragment:
Uzyskany obrót: w 2014 = 17.574,91 zł - łączny obrót Spółki 968.938,00 zł, w 2015 = 67.781,00 zł - łączny obrót Spółki 14.338.566,00 zł, w 2016 = 23.863,38 zł - łączny obrót Spółki 19.095.165,00 zł, umowa depozytu nieprawidłowego z dnia 30 grudnia 2014 r. Strony umowy: depozyt udzielony przez T Spółka z o.o. dla Spółki w kwocie 805.000 zł. Zaangażowanie zasobów ludzkich oraz aktywów Spółki było minimalne. Uzyskany obrót: w 2014 = 154,38 zł - łączny obrót Spółki 968.938,00 zł, w 2015 = 56.350,00 zł - łączny obrót Spółki 14.338.566,00 zł, w 2016 = 771,92 zł - łączny obrót Spółki 19.095.165,00 zł, umowa pożyczki z dnia 23 września 2015 r. Pożyczka udzielona przez Spółkę dla T Sp. z o.o. w kwocie 500.000 zł; spłata 9 października 2015 r. odsetki 2.191,78 zł. Zaangażowanie zasobów ludzkich oraz aktywów Spółki było minimalne. Uzyskany obrót: 2.191,78 zł w 2015 r. - łączny obrót Spółki 14.338.566,00 zł, W Krajowym Rejestrze Sądowym w przedmiocie pozostałej działalności Spółki jest wpisana działalność określona kodem PKD 64.99 Z, tj. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
2017
30
wrz

Istota:
W związku ze świadczeniem na rzecz Udziałowca usługi polegającej na wsparciu administracyjno-technicznym Udziałowca w dokonywaniu przez niego rozliczeń pieniężnych z hotelami oraz klientami końcowymi, Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.
Fragment:
W myśl art. 90 ust. 3 ustawy VAT proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Zgodnie z art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy VAT do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7,12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy. Zdaniem Wnioskodawcy usługa opisana w stanie faktycznym świadczona na rzecz Udziałowca ma charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy VAT. W związku z powyższym obrót z tego tytułu nie powinien być wliczany do obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT. Ustawa VAT nie zawiera definicji pojęcia „ pomocniczy ” zawartego w art. 90 ust. 6 pkt 2 tej ustawy. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy w celu wyjaśnienia tego pojęcia należy się odnieść do jego potocznego znaczenia zgodnie z zasadami wykładni językowej. Zgodnie z wykładnią językową „ pomocniczość ” należy rozumieć jako „ uboczność ”, „ akcesoryjność ”.
2017
18
maj

Istota:
Czy wytworzenie ciepła na potrzeby właścicieli oraz przychody z zaliczek na poczet mediów zużywanych przez właścicieli są obrotem w rozumieniu ustawy o VAT?
Fragment:
Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy o VAT). Podstawę prawną funkcjonowania wspólnot stanowi ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Ustawa ta określa prawa i obowiązki członków wspólnoty oraz zakres działania zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.
2017
18
maj

Istota:
Wliczenie obrotu z tytułu dostawy nieruchomości do proporcji.
Fragment:
Jednocześnie zgodnie art. 90 ust. 3 powołanej ustawy proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję, o której mowa określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Dla rozstrzygnięcia sprawy istotnym jest, że w myśl art. 90 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Z kolei art. 90 ust. 6 ustawy stanowi, że do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych, usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.
2017
16
maj

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego dla świadczonych usług oraz wliczenia do proporcji sprzedaży obrotu z tytułu świadczenia tych usług.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy opisana usługa, polegająca na przekazaniu Kontrahentowi środków pieniężnych w zamian za zobowiązanie się Kontrahenta do przekazywania przyszłych przepływów pieniężnych, świadczona na terytorium Polski na rzecz Kontrahenta stanowi usługę zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT? Czy w świetle art. 90 ust. 6 ustawy o VAT obrót z tytułu opisanej usługi Wnioskodawca powinien wliczać do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? Stanowisko Wnioskodawcy: Opisana usługa polegająca na przekazaniu Kontrahentowi środków pieniężnych w zamian za zobowiązanie się Kontrahenta do przekazywania Wnioskodawcy przyszłych przepływów pieniężnych, świadczona na terytorium Polski na rzecz Kontrahenta, stanowi usługę zwolnioną z opodatkowania VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: „ ustawa o VAT ”) i nie podlega wyłączeniu z zakresu powyższego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy o VAT. W odniesieniu do opisanej usługi nie będzie mieć zastosowania art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Zatem obrót z tytułu usługi świadczonej na rzecz Kontrahenta jako obrót z tytułu usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 38 niemającej charakteru pomocniczego, należy wliczać do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy: W myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.
2016
15
gru

Istota:
W sytuacji, gdy wartość obrotu zrealizowana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 20.000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do zainstalowania kasy rejestrującej i dokonywania ewidencji obrotów przy użyciu tej kasy od dnia 1 marca 2013r., w tym również obrotów, związanych czynnościami wykonywanymi przez Zakład Aktywności Zawodowej, z wyjątkiem obrotów dotyczących czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Stowarzyszenie będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy rejestrującej jedynie w sytuacji, gdy udział obrotu z tytułu usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie wyższy niż 80%.
Fragment:
Zauważyć zatem należy, iż w sytuacji, gdy czynności wykonywane przez Zakład Aktywności Zawodowej na rzecz osób fizycznych nieoprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, które nie mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego (jako czynności nie wymienione w załączniku do rozporządzenia), będą stanowiły mniej niż 20% całkowitego obrotu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie nie będzie zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ww. rozporządzenia. Reasumując, w sytuacji, gdy wartość obrotu zrealizowana przez Stowarzyszenie, obejmująca również wartość sprzedaży dokonywaną przez Zakład Aktywności Zawodowej, przekroczy kwotę 20.000 zł, Stowarzyszenie utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wówczas Stowarzyszenie zobowiązane będzie do zainstalowania kasy rejestrującej i dokonywania ewidencji obrotów przy użyciu tej kasy od dnia 1 marca 2013r., w tym również obrotów, związanych czynnościami wykonywanymi przez Zakład Aktywności Zawodowej, z wyjątkiem obrotów dotyczących czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Stowarzyszenie będzie zwolnione z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy rejestrującej jedynie w sytuacji, gdy udział obrotu z tytułu usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie wyższy niż 80%.
2016
10
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obrót
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.