Obrót | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrót. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
cze

Istota:

Uwzględnienie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W mianowniku natomiast uwzględnia się całkowity obrót uzyskany z czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwoty z licznika) oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje to prawo, a więc czynności zwolnionych od podatku (czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, tak więc nie uwzględnia się ich w proporcji). Stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy – do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Zatem w oparciu o powyższy przepis należy stwierdzić, że do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z: dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika, powyższe środki trwałe muszą być używane przez podatnika na potrzeby jego działalności.

2018
27
kwi

Istota:

Zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości oraz braku obowiązku uwzględniania obrotu z tytułu tej sprzedaży przy obliczaniu proporcji na podstawie art. 90

Fragment:

W mianowniku natomiast uwzględnia się całkowity obrót uzyskany z czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwoty z licznika) oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje to prawo, a więc czynności zwolnionych od podatku (czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, tak więc nie uwzględnia się ich w proporcji). Stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy – do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Zatem w oparciu o powyższy przepis należy stwierdzić, że do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z: dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika, powyższe środki trwałe muszą być używane przez podatnika na potrzeby jego działalności.

2018
13
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania obrotu instrumentami finansowymi przez firmy inwestycyjne i zagraniczne firmy inwestycyjne, niemożliwe zwolnienie z obrotu zorganizowanego instrumentami finansowymi

Fragment:

Zapisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mają w tym zakresie znaczenia. Ograniczenie w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi zakresu stosowania regulacji Dyrektywy 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miało na celu objęcie regulacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wyłącznie obrotu dokonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obrót w innych krajach Unii Europejskiej regulują właściwe przepisy tych krajów implementujące prawo Unii Europejskiej, w tym Dyrektywy 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych. Brak jest podstaw do przyjęcia, że ograniczenie art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wyłącznie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wywołuje skutki na gruncie prawa podatkowego. Z założenia, w świetle Dyrektywy 2008/7, z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona jest każda sprzedaż polskich instrumentów finansowych realizowana w ramach struktur obrotu zorganizowanego, czyli m.in. w ramach działającego na terytorium Unii Europejskiej alternatywnego systemu obrotu (w ramach wielostronnej platformy obrotu). Potwierdzenie tego stanowiska znajdujemy w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o instrumentach finansowych oraz niektórych innych ustaw (druk Sejmowy nr 64, który wpłynął do Sejmu w dniu 8 listopada 2007 r.).

2018
17
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy obrót z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu, stanowi obrót z tytułu pomocniczych transakcji finansowych, który nie powinien być uwzględniany w kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży oraz ustalenia współczynnika proporcji.

Fragment:

Proporcję, o której mowa w ust. 2 – na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Według art. 90 ust. 4 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Stosownie do art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych; usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

2018
9
lut

Istota:

Do obrotu nie wlicza się transakcji, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zatem pożyczka, udzielona pierwotnie przez Spółkę Zagraniczną na rzecz Pożyczkobiorcy i przejęta przez Wnioskodawcę, w wyniku połączenia Spółki ze Spółką Zagraniczną, nie wpływa w żaden sposób na wartość kalkulowanego przez Wnioskodawcę obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Jak wskazano, pożyczka ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 3 Ustawy „ Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo ”. W cytowanym przepisie mowa jest zatem o Współczynniku VAT i sposobie jego kalkulacji. Jak wynika z cytowanych przepisów, dla kalkulacji Współczynnika VAT kluczowe jest pojęcie obrotu - co do zasady Współczynnik określa się bowiem jako udział rocznego obrotu opodatkowanego VAT w całości obrotu osiąganego przez danego podatnika. W kontekście powyższego warto wskazać, że w obecnym stanie prawnym brak jest w Ustawie o VAT jednoznacznej definicji obrotu. Historycznie, do końca 2013 r., pojęcie to definiował art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT, który stanowił, że obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Omawiany przepis precyzował również, że kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej, a obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

2017
21
gru

Istota:

Uuwzględnianie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

(...) obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy? W przypadku negatywnej odpowiedzi na Pytanie 1, czy obrót uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu zwolnionej z podatku od towarów i usług, opisanej w stanie faktycznym, transakcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości D. może być na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie wliczany do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy: Pytanie 1. Obrót uzyskany z tytułu zwolnionej z podatku od towarów i usług, opisanej transakcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości D. może być na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług niewliczany do obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: „ Do obrotu, o którym mowa w ust 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności ”.

2017
6
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wliczenia do proporcji obrotu z tytułu aportu nieruchomości.

Fragment:

Powyższe regulacje (art. 90 ust. 5 i ust. 6 ustawy) – dotyczące proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego – stanowią implementację do polskiego porządku prawnego prawa unijnego, bowiem w świetle art. 174 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, proporcja podlegająca odliczeniu jest kwotą ułamkową złożoną z następujących kwot: w liczniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji, które dają prawo do odliczenia zgodnie z art. 168 i 169; w mianowniku, całkowitej wysokości obrotu w danym roku, z wyłączeniem VAT, uzyskanego z transakcji uwzględnionych w liczniku oraz transakcji, które nie dają prawa do odliczenia. Państwa członkowskie mogą uwzględnić w mianowniku wysokość subwencji innych niż subwencje bezpośrednio związane z ceną dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 73. Natomiast w świetle art. 174 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady w drodze odstępstwa od ust. 1, przy obliczaniu proporcji podlegającej odliczeniu nie uwzględnia się następujących kwot: wysokości obrotu uzyskanego z dostaw dóbr inwestycyjnych używanych przez podatnika do potrzeb jego przedsiębiorstwa; wysokości obrotu uzyskanego z transakcji związanych z pomocniczymi transakcjami w zakresie nieruchomości i z pomocniczymi transakcjami finansowymi; wysokości obrotu uzyskanego z transakcji, o których mowa w art. 135 ust. 1 lit. b)-g), jeżeli są to transakcje pomocnicze. Wskazać należy, że ww. przepis art. 90 ust. 5 ustawy, jest bezpośrednią implementacją regulacji wynikającej z art. 174 ust. 2 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którą, w drodze odstępstwa od ust. 1, przy obliczaniu proporcji podlegającej odliczeniu nie uwzględnia się wysokości obrotu uzyskanego z dostaw dóbr inwestycyjnych używanych przez podatnika do potrzeb jego przedsiębiorstwa.

2017
30
wrz

Istota:

Czy do obrotu dla celów kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Wnioskodawca powinien wliczyć obrót z tytułu transakcji będących przedmiotem wniosku, tj. przystąpienia do długu kredytowego i poręczenia kredytu gotówkowego, jako pomocniczych transakcji finansowych, o których mowa w art. 90 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o VAT?

Fragment:

Uzyskany obrót: w 2014 = 17.574,91 zł - łączny obrót Spółki 968.938,00 zł, w 2015 = 67.781,00 zł - łączny obrót Spółki 14.338.566,00 zł, w 2016 = 23.863,38 zł - łączny obrót Spółki 19.095.165,00 zł, umowa depozytu nieprawidłowego z dnia 30 grudnia 2014 r. Strony umowy: depozyt udzielony przez T Spółka z o.o. dla Spółki w kwocie 805.000 zł. Zaangażowanie zasobów ludzkich oraz aktywów Spółki było minimalne. Uzyskany obrót: w 2014 = 154,38 zł - łączny obrót Spółki 968.938,00 zł, w 2015 = 56.350,00 zł - łączny obrót Spółki 14.338.566,00 zł, w 2016 = 771,92 zł - łączny obrót Spółki 19.095.165,00 zł, umowa pożyczki z dnia 23 września 2015 r. Pożyczka udzielona przez Spółkę dla T Sp. z o.o. w kwocie 500.000 zł; spłata 9 października 2015 r. odsetki 2.191,78 zł. Zaangażowanie zasobów ludzkich oraz aktywów Spółki było minimalne. Uzyskany obrót: 2.191,78 zł w 2015 r. - łączny obrót Spółki 14.338.566,00 zł, W Krajowym Rejestrze Sądowym w przedmiocie pozostałej działalności Spółki jest wpisana działalność określona kodem PKD 64.99 Z, tj. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

2017
18
maj

Istota:

W związku ze świadczeniem na rzecz Udziałowca usługi polegającej na wsparciu administracyjno-technicznym Udziałowca w dokonywaniu przez niego rozliczeń pieniężnych z hotelami oraz klientami końcowymi, Wnioskodawca ma/będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

Fragment:

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy VAT proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Zgodnie z art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy VAT do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7,12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy. Zdaniem Wnioskodawcy usługa opisana w stanie faktycznym świadczona na rzecz Udziałowca ma charakter pomocniczy w rozumieniu art. 90 ust. 6 pkt 2 ustawy VAT. W związku z powyższym obrót z tego tytułu nie powinien być wliczany do obrotu o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy VAT. Ustawa VAT nie zawiera definicji pojęcia „ pomocniczy ” zawartego w art. 90 ust. 6 pkt 2 tej ustawy. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy w celu wyjaśnienia tego pojęcia należy się odnieść do jego potocznego znaczenia zgodnie z zasadami wykładni językowej. Zgodnie z wykładnią językową „ pomocniczość ” należy rozumieć jako „ uboczność ”, „ akcesoryjność ”.

2017
18
maj

Istota:

Czy wytworzenie ciepła na potrzeby właścicieli oraz przychody z zaliczek na poczet mediów zużywanych przez właścicieli są obrotem w rozumieniu ustawy o VAT?

Fragment:

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy o VAT). Podstawę prawną funkcjonowania wspólnot stanowi ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.). Ustawa ta określa prawa i obowiązki członków wspólnoty oraz zakres działania zarządu nieruchomością wspólną. Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.