IBPP3/4512-542/15/SR | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania realizacji zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
IBPP3/4512-542/15/SRinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. obrona
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania realizacji zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania realizacji zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 25 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 sierpnia 2015 r. znak: IBPP3/4512-542/15/SR.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 25 sierpnia 2015 r.):

Szpital prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital posiada status samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej także, m.in. usługi na zlecenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia (organ nadzorujący) w zakresie zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej. Departament Wojskowej Służby Zdrowia jest jednostką budżetową, podległą Ministrowi Obrony Narodowej, zgodnie z Obwieszczeniem MON z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 19l) i stanowi własność skarbu państwa.

Szpital, utworzony zarządzeniem Nr XX/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 97, z późn. zm. 3), zwany dalej „Szpitalem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Celem Szpitala jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.

Szpital realizuje zadania zlecane przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególności na terenie obwodu profilaktyczno-leczniczego wyznaczonego odrębnymi przepisami, w zakresie i na zasadach określonych zawartymi umowami.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Szpitala określają odrębne przepisy. Szpital prowadzi badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe.

Do zadań własnych Szpitala należy:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Szpitala.
 2. profilaktyka i promocja zdrowia;
 3. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami.

Zadania zlecone Szpitala obejmują w szczególności:

 1. nadzór merytoryczny nad działalnością służby zdrowia jednostek wojskowych na obszarze obwodu profilaktyczno-leczniczego;
 2. przygotowanie szpitala do realizacji zadań mobilizacyjnych na czas „W”, w okresach klęsk żywiołowych – w zakresie zabezpieczenia medycznego;
 3. przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił i środków służby zdrowia do przejścia na struktury czasu „W”;
 4. opracowanie dokumentacji mobilizacyjnej;
 5. szkolenie kadry na przydziałach mobilizacyjnych w ramach zalążków;
 6. szkolenie stanów osobowych, w tym kadry oraz żołnierzy rezerwy posiadających przydział mobilizacyjny do podmiotów leczniczych;
 7. określanie i przedstawianie potrzeb asortymentowo-ilościowych na rzecz zapasów, ich utrzymywanie oraz rotowanie;
 8. przyjmowanie i redystrybuowanie środków materiałowych;
 9. przyjmowanie i zagospodarowywanie zbędnego i nadwyżkowego mienia służby zdrowia jednostek wojskowych z przyporządkowanego terytorialnie obwodu profilaktyczno-leczniczego;
 10. utrzymywanie bazy niezbędnej do realizacji zadań mobilizacyjnych realizowanych na zlecenie i finansowanych przez właściwe komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej;
 11. realizacje inwestycji i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
 12. szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;
 13. realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych;
 14. programowe profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;
 15. propagowanie zachowań prozdrowotnych;
 16. wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;
 17. wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym badań okresowych żołnierzy zawodowych i badań profilaktycznych pracowników wojska;
 18. wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników wojska pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.

Szpital może realizować programy profilaktyczno-zdrowotne na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 2013 poz. 217 z późn. zm.) w związku z Decyzją nr XXX/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia (z późn. zm.) oraz decyzją nr XXX/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów profilaktycznych wojskowej służby zdrowia oraz ich organizacji i zadań Dz.U. MON z 2004 r. nr 8 poz. 88 Szpital jest wiodącym zakładem opieki zdrowotnej wojskowej służby zdrowia dla III obwodu profilaktyczno-leczniczego. Minister Obrony Narodowej, którego reprezentuje Dyrektor Departamentu Służby Zdrowia zawarł umowę w 2015 roku ze Szpitalem.

Szpital zobowiązuje się do wykonania zadań wynikających z treści posiadanego wyciągu z zestawienia zadań mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP (stanowiącego informację niejawną), a ponadto zobowiązuje się do wykonania następujących zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

 1. Przygotowanie i utrzymanie w stałej Gotowości Bojowej sił i środków do realizacji zadań gotowości do podjęcia działań oraz wydzielanych zgodnie z planem zarządzania kryzysowego oraz obwodu profilaktyczno-leczniczego.
 2. Organizacja ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych.
 3. Przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie, utylizacja i rotacja środków materiałowych służby zdrowia z zapasów wojennych własnych oraz przekazanych do utrzymania w RBZMed z jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie oraz rozformowywanie z terenu Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego zgodnie z zasadami określonymi w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 4. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił środków do wykonania zadań mobilizacyjnych określonych w wyciągu z „Zestawienia zadań mobilizacyjnych – Departament Wojskowej Służby Zdrowia”.
 5. Realizacja zadań związanych ze sprawdzeniem, konserwacją, naprawą i legalizacją sprzętu medycznego utrzymywanego na Zapasach Wojennych i Zapasach Nienaruszalnych.

Zgodnie z umową Szpital wystawia faktury z realizacją ww. zadań do wysokości poniesionych kosztów wynikających z prowadzonej ewidencji.

W piśmie z 25 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że zadania gotowości bojowej i mobilizacyjnej obejmują:

 1. Przygotowanie i utrzymanie w stałej Gotowości Bojowej sił i środków do realizacji zadań gotowości do podjęcia działań oraz wydzielanych zgodnie z planem zarządzania kryzysowego oraz obwodu profilaktyczno-leczniczego.
 2. Organizacja ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych.
 3. Przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie, utylizacja i rotacja środków materiałowych służby zdrowia z zapasów wojennych własnych oraz przekazanych do utrzymania w RBZMed z jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie oraz rozformowywanie z terenu Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego zgodnie z zasadami określonymi w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 4. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił środków do wykonania zadań mobilizacyjnych określonych w wyciągu z „Zestawienia zadań mobilizacyjnych – Departament Wojskowej Służby Zdrowia”.
 5. Realizacja zadań związanych ze sprawdzeniem, konserwacją, naprawą i legalizacją sprzętu medycznego utrzymywanego na Zapasach Wojennych i Zapasach Nienaruszalnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wykonywanie przez Wnioskodawcę zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja zadań w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej wykonywana przez Szpital na zlecenie Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia (organ nadzorujący) jest w istocie realizacją zadań wykonywanych przez Wnioskodawcę w charakterze podmiotu prawa publicznego. Wobec tego należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Szpital nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych czynności w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej. Tym samym realizacja ww. zadań nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze orzecznictwo – w podobnej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 2 kwietnia 2015 r. (ITPP1/4512-91/15/DM), stwierdził, iż usługi z tytułu wykonywanych czynności w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dana czynność (dostawa towarów lub świadczenie usług) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej czynności, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnika” te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, jak wskazano wyżej, dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działania podmiotu dokonującego tej czynności wskażą znamiona prowadzenia działalności gospodarczej.

Istotą sprawy jest zatem ustalenie, czy działaniom Wnioskodawcy, który wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do tych czynności, co w konsekwencji przesądza o uznaniu, czy Wnioskodawca w związku z wykonywaniem przedmiotowych zadań uzyskał status podatnika.

Zgodnie z § 1 pkt 1 i 3 statutu Wnioskodawcy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu, utworzony zarządzeniem Nr XX/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r., zwany dalej „Szpitalem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.4). Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego działalnością w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego.

W tym miejscu należy zauważyć, że stosownie do Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej.

Należy zaznaczyć, że Zarządzeniem Nr 82 prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r., od 1 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 933) wszedł w życie nowy statut Ministerstwa Obrony Narodowej zakładający szereg zmian m.in. w miejsce zlikwidowanego Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia powstał departament o tej samej nazwie.

Na podstawie § 1 Zarządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej obowiązującego od 1 kwietnia 2015 r., Ministerstwu Obrony Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. Stosownie do § 2 pkt 12 statutu, w skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz komórki organizacyjne m.in. Departament Wojskowej Służby Zdrowia. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister (§ 3 cyt. załącznika do Zarządzenia).

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 788) Minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda może nałożyć na podmiot leczniczy będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub państwową jednostką budżetową, dla których jest podmiotem tworzącym – obowiązek wykonania określonego zadania.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (zadania gotowości bojowej i mobilizacyjnej) nałożone przez Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem jednostki budżetowej – Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, tj.:

 1. Przygotowanie i utrzymanie w stałej Gotowości Bojowej sił i środków do realizacji zadań gotowości do podjęcia działań oraz wydzielanych zgodnie z planem zarządzania kryzysowego oraz obwodu profilaktyczno-leczniczego.
 2. Organizacja ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych.
 3. Przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie, utylizacja i rotacja środków materiałowych służby zdrowia z zapasów wojennych własnych oraz przekazanych do utrzymania w RBZMed z jednostek wojskowych przydzielonych na zaopatrzenie oraz rozformowywanie z terenu Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego zgodnie z zasadami określonymi w rozkazie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 4. Przygotowanie organizacyjne, kadrowe, szkoleniowe i materiałowo-techniczne sił środków do wykonania zadań mobilizacyjnych określonych w wyciągu z „Zestawienia zadań mobilizacyjnych – Departament Wojskowej Służby Zdrowia”.
 5. Realizacja zadań związanych ze sprawdzeniem, konserwacją, naprawą i legalizacją sprzętu medycznego utrzymywanego na Zapasach Wojennych i Zapasach Nienaruszalnych.

Należy zauważyć, że specyfika podejmowanych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa działań nie wskazuje na ich gospodarczy charakter. Wnioskodawca świadcząc przedmiotową usługę na rzecz Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia nie czyni tego dla osiągnięcia zysku czy też korzyści własnych. Celem Wnioskodawcy nie jest osiągnięcie zarobku, ale wyłącznie wykonanie powierzonych mu zadań. Tym samym uznać należy, że Wnioskodawca w odniesieniu do ww. usług nie działał jako przedsiębiorca.

Analizując zatem opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego, nie sposób uznać, aby wskazane zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (zadania gotowości bojowej i mobilizacyjnej), stanowiło czynności podejmowane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz aby Wnioskodawca w odniesieniu do ww. czynności występował w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym czynności te nie są objęte podatkiem od towarów i usług i w związku z tym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, ale na podstawie innego przepisu prawa, niż wskazany w przedstawionym stanowisku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP3/4512-393/15-5/JM | Interpretacja indywidualna

obrona
ITPB2/415-101/14/RS | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-542/15/SR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.