Obrona z urzędu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrona z urzędu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
mar

Istota:

Zakres ustalenia wysokości obrotu będącego podstawą do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (data wpływu 14 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości obrotu będącego podstawą do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości (...)

2011
1
cze

Istota:

Fakturę VAT za świadczenie pomocy prawnej z urzędu powinien wystawić radca prawny a nie spółka, której jest on współwłaścicielem

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uznania z prawidłową fakturę VAT wystawioną za świadczenie pomocy prawnej z urzędu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy świadczenia obrony z urzędu na podstawie ustanowienia obrońcy przez sąd przed dniem 1 maja 2004r za którą wynagrodzenie zostało przyznane i wypłacone po 1 maja 2004r

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami/ w związku ze złożonym przez adw. xxxxxxxxxx xxxxNIP xxx-xxx-xx-xx w dniu 28 lipca 2005 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego obowiązków w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia obrony z urzędu na podstawie ustanowienia obrońcy przez Sąd przed dniem 1 maja 2004 roku, za którą wynagrodzenie zostało przyznane i wypłacone po 1 maja 2004 roku oraz o wystąpienie do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim o dostosowanie zasad rozliczania wynagrodzenia z tytułu obrony z urzędu do ustalonego stanu prawnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim w odniesieniu do części odnoszącej się do obowiązków w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia obrony z urzędu na podstawie ustanowienia (...)

2011
1
mar

Istota:

Strona świadczy usługi adwokackie m.in. na zlecenie sądu w ramach tzw. obrony z urzędu. W ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie z urzędu wystawia fakturę VAT sprzedaży, która stanowi podstawę wpisu w rejestrze sprzedaży i podatku należnego. Wpłaty wynikającego z faktury podatku od towarów i usług dokonuje w miesiącu następującym po miesiącu jej wystawienia, zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm). Natomiast sąd jako płatnik, od należnego Stronie wynagrodzenia za obronę z urzędu potrąca zaliczkę na podatek dochodowy a po zakończeniu roku podatkowego wystawia informację o dochodach i potrąconych zaliczkach PIT-8B. W tej sytuacji Strona zwraca się z pytaniem, czy słusznie wystawia faktury VAT za obrony z urzędu i księguje je w rejestrze sprzedaży i podatku należnego?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz inne dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W myśl obowiązującego do 31.05.2005r. przepisu § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnieniaod podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi, z zastrzeżeniem (...)