Obrona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrona. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
14
lut

Istota:

Czy wykonywanie usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23%?

Fragment:

Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Zgodnie ze statutem celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, jak również realizowanie zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej. W ramach tych zadań została zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Skarbem Państwa –Ministrem Obrony Narodowej a Wnioskodawcą w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Zgodnie z podpisaną umową Szpital zobowiązany jest do wykonywania zadań wynikających z treści posiadanego wyciągu z zestawienia zadań mobilizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz do wykonywania następujących czynności zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa: przygotowanie i utrzymywanie w Stałej Gotowości Bojowej sił i środków do realizacji zadań gotowości bojowej i mobilizacyjnej oraz wydzielanych zgodnie z planem zarządzania kryzysowego MON; organizacja ochrony obiektów w części dotyczącej realizowanych zadań mobilizacyjnych; przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie, utylizacja i rotacja środków materiałowych służby zdrowia z zapasów (...)

2015
18
gru

Istota:

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii właściwej stawki VAT dla usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Fragment:

W tym miejscu należy zauważyć, że stosownie do Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Należy zaznaczyć, że Zarządzeniem Nr 82 prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r., od 1 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 933) wszedł w życie nowy statut Ministerstwa Obrony Narodowej zakładający szereg zmian m.in. w miejsce zlikwidowanego Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia powstał departament o tej samej nazwie. Na podstawie § 1 Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej obowiązującego od 1 kwietnia 2015 r., Ministerstwu Obrony Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. Stosownie do § 2 pkt 12 statutu, w skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz komórki organizacyjne m.in. Departament Wojskowej Służby Zdrowia. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister (§ 3 cyt. załącznika do Zarządzenia). Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

2015
4
lis

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania realizacji zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

Fragment:

Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego działalnością w imieniu Ministra Obrony Narodowej wykonuje Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego. W tym miejscu należy zauważyć, że stosownie do Obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia jest jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Należy zaznaczyć, że Zarządzeniem Nr 82 prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r., od 1 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 933) wszedł w życie nowy statut Ministerstwa Obrony Narodowej zakładający szereg zmian m.in. w miejsce zlikwidowanego Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia powstał departament o tej samej nazwie. Na podstawie § 1 Zarządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej obowiązującego od 1 kwietnia 2015 r., Ministerstwu Obrony Narodowej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. Stosownie do § 2 pkt 12 statutu, w skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz komórki organizacyjne m.in. Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

2014
6
cze

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty, na podstawie prawomocnych postanowień sądu, kwoty stanowiącej zwrot kosztów obrony

Fragment:

Z zakresu kosztów procesu, które obciążają Skarb Państwa, ustawodawca jednak wyłączył należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika przez pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego albo inną osobę oraz należności z tytułu obrony oskarżonego w sprawie, w której oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu zabronionego – w takiej sytuacji wszczęcie postepowania przeciwko oskarżonemu jest efektem jego zawinionego działania. W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania zasadą jest zwrot przez Skarb Państwa uzasadnionych wydatków poniesionych przez oskarżonego, w tym wydatków z tytułu ustanowienia jednego obrońcy. Oskarżony jest w procesie stroną słabszą, a wybór obrońcy przyczynia się do wyrównania szans procesowych. Uniewinniona osoba otrzymuje zwrot poniesionych przez siebie kosztów obrony, co realizuje konstytucyjne prawo do obrony oraz sprzyja zasadzie faktu jego niesłusznego oskarżenia i prowadzeniu przeciw niemu postępowania karnego. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że otrzymany zwrot poniesionych kosztów obrony zasądzonych od Skarbu Państwa nie stanowi dla osób je otrzymujących przysporzenia majątkowego, a jedynie zwrot faktycznie poniesionych kosztów. Zatem wypłata należności z tytułu zwrotu poniesionych kosztów obrony nie jest przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2014
9
mar

Istota:

Jak należy opodatkować należności wypłacone osobom niebędącym pracownikami Urzędu Gminy z tytułu świadczeń osobistych na rzecz obrony (tzw. „kurierom”), określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1976 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.), jeżeli kwota należności nie przekracza 200 zł?

Fragment:

U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.), obywatele polscy podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony, w ramach którego są obowiązani m.in. do wykonywania świadczeń na rzecz obrony – na zasadach i w zakresie określonych w ustawie. Stosownie do art. 200 ust. 1 i 2 ww. ustawy, jednym z rodzajów świadczeń na rzecz obrony są świadczenia osobiste w czasie pokoju, polegające, np. na doręczaniu przez tzw. „ kurierów ” dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej lub doręczaniu wezwań do wykonywania innych świadczeń na rzecz obrony. Obowiązek świadczeń osobistych kurierów może obejmować również obowiązek użycia posiadanych środków transportowych. Obowiązek wykonywania świadczeń osobistych nakłada na mieszkańca określonej gminy wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej (art. 202, art. 203 ww. ustawy). W przypadku Wnioskodawcy kurierami są wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy zamieszkali na terenie Gminy oraz inne osoby niebędące Jego pracownikami, stosownie do art. 204 ww. ustawy oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 ze zm.). Za wykonanie świadczenia osobistego (...)