1432/PP/P/440-100/14a/06/DB | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy spadkobierca będzie mógł rozliczyć podatek należny i naliczony spadkodawcy składając za ostatni okres rozliczeniowy deklarację VAT-7 na nazwisko zmarłego podatnika i podpisać ją jako następca prawny.
Czy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym może rozliczyć następca prawny zmarłego w deklaracjach za następne okresy rozliczeniowe składane już na swoje nazwisko.

1432/PP/P/440-100/14a/06/DB

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kontynuacja działalności przez spadkobierców
  2. następstwo prawne
  3. obowiązki spadkobierców
  4. spadek
  5. zwrot podatku od towarów i usług
  6. złożenie deklaracji
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Spadkobiercy
  2. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Nadpłaty i ich oprocentowanie

Stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych zamierza w testamencie zapisać swoją firmę córce.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Podatnika spadkobierca może złożyć deklarację VAT-7 za zmarłego, a ewentualną nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wynikającą z takiej deklaracji może rozliczyć następca prawny zmarłego w deklaracjach za następne okresy rozliczeniowe składane na swoje nazwisko.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią art. 97 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Przepis art. 97 § 2 cytowanej ustawy stanowi o prawach niemajątkowych związanych z prowadzoną działalnością, przysługujących spadkobiercom pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na własny rachunek.

Z powyższego wynika, iż spadkobiercy przejmują wszelkie majątkowe prawa i obowiązki, a prawa niemajątkowe w zależności od tego czy kontynuują działalność spadkodawcy czy nie. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe ( art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej ). Zasady rozliczania podatku zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Wszelkie uprawnienia o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przechodzą na spadkobiercę pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na jego rachunek.

W sytuacji gdy działalność ma być kontynuowana przez następcę prawnego, ma on obowiązek zarejestrowania się jako odrębny podmiot gospodarczy.

Jeżeli zatem, będąc spadkobierca prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą, prowadzoną uprzednio przez spadkodawcę, wstępuje na mocy we wszystkie prawa i obowiązki spadkodawcy, wynikające z przepisów prawa podatkowego. Należy podkreślić, iż kontynuacja działalności spadkodawcy uprawnia następcę prawnego do przejęcia praw i obowiązków zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych, mamy zatem do czynienia z instytucją sukcesji generalnej.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 1 cyt. ustawy o podatku VAT z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Wobec powyższego, jeżeli spadkodawca sprzedał towar bądź wykonał usługi i w związku z tym wystawił faktury VAT, czyli powstało zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT, to po jego śmierci obowiązek rozliczenia oraz wykonania tego zobowiązania przejmują spadkobiercy (solidarnie), na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.

Spadkobierca powinien zatem złożyć deklarację VAT-7 za okres do dnia śmierci spadkodawcy, na nazwisko spadkodawcy, ale ze swoim podpisem. Obowiązki wynikające ze złożenia tej deklaracji również ciążą na spadkobiercy.

Jednakże zgodnie z art. 105 § 2 Ordynacji podatkowej przypadające na rzecz spadkodawcy nadpłaty oraz zwroty podatków, a także oprocentowanie z tych tytułów zwracane są poszczególnym spadkobiercom w proporcji określonej w ich zgodnym oświadczeniu woli, pod warunkiem złożenia w organie podatkowym:

1) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

2) zgodnego oświadczenia woli wszystkich spadkobierców o podziale tych należności.

W razie niezłożenia oświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku kwoty należnych nadpłat i zwrotów podatku, a także kwoty oprocentowania z tych tytułów składane są do depozytu organu podatkowego ( art. 105 § 3 Ordynacji podatkowej ).

Jak wynika z cytowanych regulacji nadpłaty, oprocentowanie nadpłat, podatek do zwrotu i przypadające od niego oprocentowanie jest przedmiotem następstwa spadkobierców, ale nie stosuje się do nich, analogicznych jak przy odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, zasad rozliczania przyjętych dla wierzytelności dziedziczonych ( art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej a contrario ).

Następca prawny, który kontynuuje działalność gospodarczą spadkodawcy, ma prawo ująć kwotę nadwyżki z ostatniej deklaracji złożonej przez zmarłego i tym samym skorzystać z przysługującego mu prawa wstąpienia we wszelkie prawa i obowiązki spadkodawcy, o których mowa w art. 97 Ordynacji podatkowej.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.