1424/1120/443/21/2/2007/IW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób Wnioskodawczyni ma zakończyć działalność męża i jak ją kontynuować? Jak zaewidencjonować nabyty towar z działalności męża?

1424/1120/443/21/2/2007/IW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kontynuacja działalności przez spadkobierców
  2. obowiązki spadkobierców
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

POSTANOWIENIE
W dniu 19.06.2007r. Pani Halina ........ wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 02.07.2007r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych. W dniu 21.05.2007r. mąż zmarł. Działalność gospodarcza przez męża prowadzona była do ostatniego dnia. Deklarację VAT-7 za miesiąc kwiecień 2007r. wypełniło biuro rachunkowe. Deklaracja ta została podpisana przez męża. Deklaracja ta została złożona przez syna w dniu 22.05.2007r. W deklaracji tej wykazana została nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc. W miesiącu maju 2007r. mąż dokonywał zakupów i sprzedaży związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wnioskodawczyni zamierza kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym mężu jako podatnik podatku VAT. Ponadto Wnioskodawczyni zamierza złożyć do sądu wniosek o przejęcie spadku w całości.
Pytanie Podatnika:
W jaki sposób Wnioskodawczyni ma zakończyć działalność męża i jak ją kontynuować? Jak zaewidencjonować nabyty towar z działalności męża?
Stanowisko Podatnika:
Zdaniem Wnioskodawczyni może wyrejestrować działalność gospodarczą męża w urzędzie skarbowym. Wnioskodawczyni może zarejestrować swoją działalność gospodarczą ze swoim numerem NIP. Podatniczka zaznacza, że nie musi składać remanentu likwidacyjnego.Wnioskodawczyni powinna złożyć deklarację VAT-7 za miesiąc maj 2007r.
Stanowisko Organu Podatkowego:
Zgodnie z art. 97 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami) spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane przepisami prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, a w przypadku kontynuowania przez spadkobierców, na ich własny rachunek, działalności spadkodawcy, przechodzą na następców prawnych również przewidziane przepisami prawa podatkowego, przysługujące spadkodawcy uprawnienia o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną przez spadkodawcę działalnością gospodarczą. Ustawodawca ani w ustawie o VAT, ani w ustawie Ordynacja podatkowa nie zawarł definicji kontynuacji działalności gospodarczej. Posiłkując się Słownikiem Języka Polskiego za kontynuację uważa się "dalszy ciąg, wykonywanie w dalszym ciągu rozpoczętej działalności, dalsze jej rozwinięcie, kontynuowanie" (tom I, pod red. prof. Dr Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN, Warszawa 1978). Jak wynika z powyższego kontynuacja działalności gospodarczej nie jest uwarunkowana nie prowadzeniem wcześniej przez kontynuatora działalności gospodarczej we własnym imieniu.
Z kolei przepisy obowiązującej ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) - art. 97 ust. 6 - stanowią, że obowiązek poinformowania właściwego organu podatkowego o śmierci podatnika spoczywa na jego następcy prawnym.
Przepis z art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) określa, iż jeśli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, jest zobowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Gdy zaprzestanie działalności nastąpiło w wyniku śmierci podatnika, zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług zawiadomienie o zaprzestaniu działalności dokonuje jego następca prawny.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwanej dalej "spisem z natury". Wśród wymienionych okoliczności, powodujących powstanie obowiązku sporządzenia spisu z natury, nie wymienia się jednak śmierci podatnika. Obowiązujące przepisy ww. ustawy o podatku od towarów i usług nie przewidują obowiązku sporządzenia spisu z natury w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych w wyniku śmierci podatnika; następca prawny nie jest zobowiązany do sporządzania remanentu likwidacyjnego i odprowadzania należnego podatku. Również na mocy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, następca nie jest zobowiązany tego uczynić, gdyż przepisy te ustanawiają jedynie odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy, ale tylko tych powstałych za jego życia.
W sytuacji, gdy działalność ma być kontynuowana przez następcę prawnego ma on obowiązek zarejestrowania się jako odrębny podmiot gospodarczy, gdyż przepisy ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (DZ.U. Nr. 142, poz. 702 ze zmianami) nie przewidują możliwości kontynuowania działalności za zmarłego podatnika, który prowadził działalność jednoosobowo. Aby następca prawny mógł kontynuować działalność po śmierci podatnika, musi przede wszystkim dopełnić formalności w zakresie rejestracji. Będzie w takim przypadku odrębnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek.
W przepisach w zakresie podatku od towarów i usług nie można znaleźć przepisu regulującego sposób zaewidencjonowania towaru nabytego z działalności męża.
Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w kwestii złożenia deklaracji VAT-7 za zmarłego męża została rozstrzygnięta w odrębnym postanowieniu.
Pouczenie:
Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej –do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kontynuacja działalności przez spadkobierców
1425/033/415/9/07/AK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

obowiązki spadkobierców
P1/415-17/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.