1414/PP/443-21/05/JW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Po śmierci męża żona przejęła prowadzoną samodzielnie przez niego działalność gospodarczą. Czy żona zmarłego ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych na męża przed jego śmiercią i po śmierci?

1414/PP/443-21/05/JW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kontynuacja działalności przez spadkobierców
  2. obniżenie podatku należnego
  3. obowiązek składania deklaracji
  4. obowiązki spadkobierców
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Spadkobiercy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT)
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że mąż Pani W. prowadził działalność gospodarczą do dnia 7 marca 2005r., tj do dnia śmierci.

Od 1 marca 2005r. Pani W. prowadzi pod nazwą "P" samodzielną działalność gospodarczą, a od 7 marca zdecydowała się także kontynuować działalność wykonywana przez jej zmarłego męża. Jednakże w okresie od 1 marca 2005r. do 7 marca 2005r. mąż Wnioskodawczyni również prowadził działalność gospodarczą. Problem wzbudza kwestia złożenia zeznań podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług za ten okres. Zdaniem Wnioskodawczyni na podstawie posiadanych dokumentów dotyczących podatku od towarów i usług może ona złożyć i podpisać deklarację VAT-7 za firmę zmarłego męża za okres 1-7 marca 2005r. zmniejszając należny podatek VAT o podatek z faktur kosztowych wystawianych na firmę męża do 7 marca 2005r. i po 7 marca 2005, ponieważ, jak wyjaśniono we wniosku, jeszcze w marcu, kwietniu i maju 2005r. wystawiane były faktury kosztowe przez niektóre firmy, które oczekiwały na wydanie postanowienia z rozprawy spadkowej celem przepisania umowy.

Na wstępie trzeba stwierdzić, że przepisy prawa podatkowego nie regulują kwestii rozliczenia podatku VAT spadkodawcy.

Zgodnie z art. 97 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane przepisami prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, a w przypadku kontynuowania przez spadkobierców, na ich własny rachunek, działalności spadkodawcy, przechodzą na następców prawnych również przewidziane przepisami prawa podatkowego, przysługujące spadkodawcy uprawnienia o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną przez spadkodawcę działalnością gospodarczą. Ustawodawca ani w ustawie o VAT, ani w ustawie Ordynacja podatkowa nie zawarł definicji kontynuacji działalności gospodarczej. Posiłkując się Słownikiem Języka Polskiego za kontynuację uważa się "dalszy ciąg, wykonywanie w dalszym ciągu rozpoczętej działalności, dalsze jej rozwinięcie, kontynuowanie" (tom I, pod red. prof. Dr Mieczysława Szymczaka, wyd. PWN, Warszawa 1978). Jak wynika z powyższego kontynuacja działalności gospodarczej nie jest uwarunkowana nie prowadzeniem wcześniej przez kontynuatora działalności gospodarczej we własnym imieniu.

Z kolei przepisy obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług - art. 97 ust. 6 - stanowią, że obowiązek poinformowania właściwego organu podatkowego o śmierci podatnika spoczywa na jego następcy prawnym.

Zważywszy powyższe i fakt, że przepisy prawa podatkowego nie zabraniają spadkobiercom kontynuującym działalność gospodarczą po zmarłym podatniku podatku od towarów i usług, złożyć deklaracji VAT-7 za spadkodawcę, prowadzi do logicznego wniosku, że złożenie wspomnianej deklaracji za okres od 1 do 7 marca 2005r. za zmarłego podatnika i podpisanej przez jego spadkobiercę można uznać za uzasadnione.

Jednakże należy również podkreślić, że śmierć podatnika prowadzącego działalność gospodarczą równoznaczna jest z likwidacją prowadzonej przez niego działalności. W przedmiotowej sytuacji oznacza to, że miesiącem, w którym mąż Wnioskodawczyni zakończył działalność, a zatem i miesiącem, za który dopuszczalne byłoby złożenie za niego deklaracji podatkowej VAT-7, jest wyłącznie marzec 2005r., ponieważ tylko w dniach 1-7 marca 2005 mąż Wnioskodawczyni prowadził jeszcze działalność gospodarczą. W konsekwencji w złożonej za ten okres deklaracji można obniżyć kwotę podatku należnego, ale tylko i wyłącznie o podatek naliczony wykazany na fakturach zakupu wystawionych na firmę spadkodawcy, co do których prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstało, zgodnie z art. 86 ust 10 - 12 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), najpóźniej w miesiącu marcu 2005r.

Zgodnie z powyższym należy uznać stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione w zapytaniu za błędne w przedmiocie składania deklaracji VAT-7 za kolejne miesiące. Spadkobierca kontynuujący działalność gospodarczą spadkodawcy nie może w składanej deklaracji VAT-7 za zmarłego męża rozliczyć faktur dokumentujących zakupy, z tytuł których prawo do obniżenia podatku należnego o wykazany w tych fakturach podatek naliczony powstało za następne okresy tj. po marcu 2005r.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.