Obowiązki spadkobierców | Interpretacje podatkowe

Obowiązki spadkobierców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązki spadkobierców. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki spadkobierców po śmierci podatnika
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2009r. (data wpływu 03 kwietnia 2009r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązków spadkobierców po śmierci podatnika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 kwietnia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązków spadkobierców po śmierci (...)
2011
1
lip

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawczyni ma zakończyć działalność męża i jak ją kontynuować? Jak zaewidencjonować nabyty towar z działalności męża?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE W dniu 19.06.2007r. Pani Halina ........ wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 02.07.2007r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych. W dniu 21.05.2007r. mąż zmarł. Działalność gospodarcza przez męża prowadzona była do ostatniego dnia. Deklarację VAT-7 za miesiąc kwiecień 2007r. wypełniło biuro rachunkowe. Deklaracja ta została podpisana przez męża. Deklaracja ta została złożona przez syna w dniu 22.05.2007r. W deklaracji tej wykazana została (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy ma obowiązek doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty zwróconego wkładu ze sp-ni mieszkaniowej po zmarłej córce ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie - uznaje stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 04.04.2007r. zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Córka Pani ..... w latach 1994-1997 wpłacała wkład budowlany na lokal mieszkalny do Spółdzielni Mieszkaniowej, który odliczała w zeznaniach podatkowych za poszczególne lata. W 1997 roku otrzymała przydział do lokalu mieszkalnego przy ul. ..... . Zmarła w dniu 22.03.2002r., w związku z czym ulga nie została całkowicie zrealizowana. Postanowieniem z dnia 22.03.2005r. sygn. akt ....... Wydziału II Cywilnego Sądu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku ze zwrotem ze zwrotem nieruchomości oraz przekazaniem gruntu w wieczyste uzytkowanie na podstawie decyzji administracyjnej jestem obowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a par.1 i par.4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany uznaje stanowisko wyrażone przez wnoszącego zapytanie za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Dnia 21.06.2006r. do Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany wpłynęło zapytanie strony dotyczące opodatkowania działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, nabytej w drodze spadku.Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany informuje, że zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz.1514 ze zm.) od wartości działki gruntu będącej w użytkowaniu wieczystym, na której usytuowany jest budynek mieszkalny należy zapłacić podatek od spadku. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy spadkobierca będzie mógł rozliczyć podatek należny i naliczony spadkodawcy składając za ostatni okres rozliczeniowy deklarację VAT-7 na nazwisko zmarłego podatnika i podpisać ją jako następca prawny.
Czy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym może rozliczyć następca prawny zmarłego w deklaracjach za następne okresy rozliczeniowe składane już na swoje nazwisko.
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych zamierza w testamencie zapisać swoją firmę córce. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika spadkobierca może złożyć deklarację VAT-7 za zmarłego, a ewentualną nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wynikającą z takiej deklaracji może rozliczyć następca prawny zmarłego w deklaracjach za następne okresy rozliczeniowe składane na swoje nazwisko. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z treścią art. 97 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepis art. 97 § 2 cytowanej ustawy stanowi o prawach niemajątkowych związanych z prowadzoną działalnością, przysługujących spadkobiercom pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy jest obowiązek składania jakichkolwiek dokumentów celem zamknięcia i wyrejestrowania firmy po zmarłym mężu, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą.
Fragment:
(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika: mąż pani XXX prowadził działalność gospodarczą w ramach firmy YYY opodatkowaną na zasadach ogólnych. W dniu xx.xx.2006 w wyniku tragicznego wypadku w czasie dojazdu do pracy zginął. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku w/w działalność w roku 2005 oraz do chwili śmierci małżonka przynosiła stratę.W związku z tą sytuacją podatniczka pyta, czy w świetle obowiązujących przepisów jest zobowiązana do złożenia jakichkolwiek dokumentów celem zamknięcia i wyrejestrowania tej działalności. Wnioskodawczyni prezentując własne stanowisko w niniejszej sprawie stwierdza, że wg mojej opinii powinno się zamykać działalność z urzędu. Analizując na tle obowiązujących przepisów prawnych, przedstawiony we wniosku do w/w zapytania stan faktyczny w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych organ podatkowy zważył co następuje: (...)
2011
1
kwi

Istota:
Po śmierci męża żona przejęła prowadzoną samodzielnie przez niego działalność gospodarczą. Czy żona zmarłego ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych na męża przed jego śmiercią i po śmierci?
Fragment:
(...) Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że mąż Pani W. prowadził działalność gospodarczą do dnia 7 marca 2005r., tj do dnia śmierci. Od 1 marca 2005r. Pani W. prowadzi pod nazwą "P" samodzielną działalność gospodarczą, a od 7 marca zdecydowała się także kontynuować działalność wykonywana przez jej zmarłego męża. Jednakże w okresie od 1 marca 2005r. do 7 marca 2005r. mąż Wnioskodawczyni również prowadził działalność gospodarczą. Problem wzbudza kwestia złożenia zeznań podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług za ten okres. Zdaniem Wnioskodawczyni na podstawie posiadanych dokumentów dotyczących podatku od towarów i usług może ona złożyć i podpisać deklarację VAT-7 za firmę zmarłego męża za okres 1-7 marca 2005r. zmniejszając należny podatek VAT o podatek z faktur kosztowych wystawianych na firmę męża do 7 marca 2005r. i po 7 marca 2005, ponieważ, jak wyjaśniono we (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy spadkobierca jest zobowiązany do złożenia w imieniu zmarłej matki zeznania podatkowego za 2004r. oraz jakie winien w tym celu złożyć dokumenty?
Fragment:
(...) W styczniu 2005r. zmarła podatniczka, która w 2004r. pobierała emeryturę krajową oraz emeryturę zagraniczną z Wielkiej Brytanii w walucie GBP. Od emerytury zagranicznej w Wielkiej Brytanii nie pobrano podatku, z uwagi na niską kwotę emerytury. Zmarła utrzymywała się wyłącznie z otrzymywanych emerytur, nie korzystała z żadnych ulg i odliczeń od podatku.Córka zmarłej, jako "prawowity" spadkobierca stoi na stanowisku, że nie jest zobowiązana do rozliczenia podatku od dochodów osiągniętych w 2004r. przez zmarłą matkę. Stosownie do treści. art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 z późniejszymi zmianami), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy część towarów handlowych ujętych w remanencie, przypadająca na zmarłego wspólnika, powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Trzy osoby fizyczne (posiadające równe udziały) prowadziły działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Ponieważ w dniu 10 października 2003r. zmarł jeden ze wspólników, pozostali wspólnicy (jednym ze wspólników jest żona zmarłego) - na dzień 09 października 2003r. - sporządzili remanent towarów handlowych. Obecnie działalność gospodarcza jest kontynuowana przez pozostałych wspólników, ale w form dwuosobowej spółki cywilnej. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaki jest tryb postępowania w sprawie rozliczenia rocznego podatnika po jego śmierci?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r., Drugi Urząd Skarbowy Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137 poz. 926 ze zmianami) w sprawie rozliczenia dochodów po zmarłym wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), każdy człowiek od chwili urodzenia posiada zdolność prawną. Zdolność ta ustaje z chwilą jego śmierci, nie jest zatem możliwe określenie podatku na podatnika, który nie ma już zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych. W związku z powyższym nie można złożyć zeznania podatkowego w imieniu zmarłego podatnika. Z chwilą śmierci prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców (art. 922, § 1 Kc ). Majątek zmarłego, w tym ewentualna nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych, przechodzi na wszystkich spadkobierców. Zgodnie z § 1 art. 104 w/w ustawy - (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.