Obowiązki spadkobierców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązki spadkobierców. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Obowiązki spadkobierców po śmierci podatnika

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2009r. (data wpływu 03 kwietnia 2009r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązków spadkobierców po śmierci podatnika - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 kwietnia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązków spadkobierców po śmierci (...)

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawczyni ma zakończyć działalność męża i jak ją kontynuować? Jak zaewidencjonować nabyty towar z działalności męża?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W dniu 19.06.2007r. Pani Halina ........ wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 02.07.2007r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych. W dniu 21.05.2007r. mąż zmarł. Działalność gospodarcza przez męża prowadzona była do ostatniego dnia. Deklarację VAT-7 za miesiąc kwiecień 2007r. wypełniło biuro rachunkowe. Deklaracja ta została podpisana przez męża. Deklaracja ta została złożona przez syna w dniu 22.05.2007r. W deklaracji tej wykazana została (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy ma obowiązek doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty zwróconego wkładu ze sp-ni mieszkaniowej po zmarłej córce ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie - uznaje stanowisko przedstawione we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 04.04.2007r. zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Córka Pani ..... w latach 1994-1997 wpłacała wkład budowlany na lokal mieszkalny do Spółdzielni Mieszkaniowej, który odliczała w zeznaniach podatkowych za poszczególne lata. W 1997 roku otrzymała przydział do lokalu mieszkalnego przy ul. ..... . Zmarła w dniu 22.03.2002r., w związku z czym ulga nie została całkowicie zrealizowana. Postanowieniem z dnia 22.03.2005r. sygn. akt ....... Wydziału II Cywilnego Sądu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku ze zwrotem ze zwrotem nieruchomości oraz przekazaniem gruntu w wieczyste uzytkowanie na podstawie decyzji administracyjnej jestem obowiązany zapłacić podatek od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a par.1 i par.4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany uznaje stanowisko wyrażone przez wnoszącego zapytanie za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Dnia 21.06.2006r. do Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany wpłynęło zapytanie strony dotyczące opodatkowania działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, nabytej w drodze spadku.Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany informuje, że zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz.1514 ze zm.) od wartości działki gruntu będącej w użytkowaniu wieczystym, na której usytuowany jest budynek mieszkalny należy zapłacić podatek od spadku. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy spadkobierca będzie mógł rozliczyć podatek należny i naliczony spadkodawcy składając za ostatni okres rozliczeniowy deklarację VAT-7 na nazwisko zmarłego podatnika i podpisać ją jako następca prawny.
Czy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym może rozliczyć następca prawny zmarłego w deklaracjach za następne okresy rozliczeniowe składane już na swoje nazwisko.

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych zamierza w testamencie zapisać swoją firmę córce. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika spadkobierca może złożyć deklarację VAT-7 za zmarłego, a ewentualną nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wynikającą z takiej deklaracji może rozliczyć następca prawny zmarłego w deklaracjach za następne okresy rozliczeniowe składane na swoje nazwisko. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z treścią art. 97 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepis art. 97 § 2 cytowanej ustawy stanowi o prawach niemajątkowych związanych z prowadzoną działalnością, przysługujących spadkobiercom pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy jest obowiązek składania jakichkolwiek dokumentów celem zamknięcia i wyrejestrowania firmy po zmarłym mężu, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą.

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika: mąż pani XXX prowadził działalność gospodarczą w ramach firmy YYY opodatkowaną na zasadach ogólnych. W dniu xx.xx.2006 w wyniku tragicznego wypadku w czasie dojazdu do pracy zginął. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku w/w działalność w roku 2005 oraz do chwili śmierci małżonka przynosiła stratę.W związku z tą sytuacją podatniczka pyta, czy w świetle obowiązujących przepisów jest zobowiązana do złożenia jakichkolwiek dokumentów celem zamknięcia i wyrejestrowania tej działalności. Wnioskodawczyni prezentując własne stanowisko w niniejszej sprawie stwierdza, że wg mojej opinii powinno się zamykać działalność z urzędu. Analizując na tle obowiązujących przepisów prawnych, przedstawiony we wniosku do w/w zapytania stan faktyczny w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych organ podatkowy zważył co następuje: (...)

2011
1
mar

Istota:

Po śmierci męża żona przejęła prowadzoną samodzielnie przez niego działalność gospodarczą. Czy żona zmarłego ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych na męża przed jego śmiercią i po śmierci?

Fragment:

(...) Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że mąż Pani W. prowadził działalność gospodarczą do dnia 7 marca 2005r., tj do dnia śmierci. Od 1 marca 2005r. Pani W. prowadzi pod nazwą "P" samodzielną działalność gospodarczą, a od 7 marca zdecydowała się także kontynuować działalność wykonywana przez jej zmarłego męża. Jednakże w okresie od 1 marca 2005r. do 7 marca 2005r. mąż Wnioskodawczyni również prowadził działalność gospodarczą. Problem wzbudza kwestia złożenia zeznań podatkowych i rozliczenia z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług za ten okres. Zdaniem Wnioskodawczyni na podstawie posiadanych dokumentów dotyczących podatku od towarów i usług może ona złożyć i podpisać deklarację VAT-7 za firmę zmarłego męża za okres 1-7 marca 2005r. zmniejszając należny podatek VAT o podatek z faktur kosztowych wystawianych na firmę męża do 7 marca 2005r. i po 7 marca 2005, ponieważ, jak wyjaśniono we (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy spadkobierca jest zobowiązany do złożenia w imieniu zmarłej matki zeznania podatkowego za 2004r. oraz jakie winien w tym celu złożyć dokumenty?

Fragment:

(...) W styczniu 2005r. zmarła podatniczka, która w 2004r. pobierała emeryturę krajową oraz emeryturę zagraniczną z Wielkiej Brytanii w walucie GBP. Od emerytury zagranicznej w Wielkiej Brytanii nie pobrano podatku, z uwagi na niską kwotę emerytury. Zmarła utrzymywała się wyłącznie z otrzymywanych emerytur, nie korzystała z żadnych ulg i odliczeń od podatku.Córka zmarłej, jako "prawowity" spadkobierca stoi na stanowisku, że nie jest zobowiązana do rozliczenia podatku od dochodów osiągniętych w 2004r. przez zmarłą matkę. Stosownie do treści. art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 z późniejszymi zmianami), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy część towarów handlowych ujętych w remanencie, przypadająca na zmarłego wspólnika, powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Trzy osoby fizyczne (posiadające równe udziały) prowadziły działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Ponieważ w dniu 10 października 2003r. zmarł jeden ze wspólników, pozostali wspólnicy (jednym ze wspólników jest żona zmarłego) - na dzień 09 października 2003r. - sporządzili remanent towarów handlowych. Obecnie działalność gospodarcza jest kontynuowana przez pozostałych wspólników, ale w form dwuosobowej spółki cywilnej. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 8 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaki jest tryb postępowania w sprawie rozliczenia rocznego podatnika po jego śmierci?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r., Drugi Urząd Skarbowy Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137 poz. 926 ze zmianami) w sprawie rozliczenia dochodów po zmarłym wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), każdy człowiek od chwili urodzenia posiada zdolność prawną. Zdolność ta ustaje z chwilą jego śmierci, nie jest zatem możliwe określenie podatku na podatnika, który nie ma już zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych. W związku z powyższym nie można złożyć zeznania podatkowego w imieniu zmarłego podatnika. Z chwilą śmierci prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na jego spadkobierców (art. 922, § 1 Kc ). Majątek zmarłego, w tym ewentualna nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych, przechodzi na wszystkich spadkobierców. Zgodnie z § 1 art. 104 w/w ustawy - (...)