ILPB2/436-300/14-4/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego.
ILPB2/436-300/14-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. cesja
 2. deweloper
 3. lokale
 4. obowiązek
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. nr ILPB2/436-300/14-2/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 19 stycznia 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 r.), zaś w dniu 3 lutego 2015 r. (data nadania 2 lutego 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza podpisać z deweloperem i dotychczasowym kupującym aneks do umowy deweloperskiej dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego, stając się kupującym w rozumieniu umowy. W aneksie tym Zainteresowana oświadczy, że wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego kupującego, deweloper wyrazi na to zgodę, a strony oświadczą, że środki wpłacone przez dotychczasowego kupującego (który w wyniku aneksu zostanie zwolniony z obowiązku nabycia lokalu i miejsca postojowego) zaliczone zostaną na poczet ceny lokalu i miejsca postojowego. Rozliczenie z tego tytułu pomiędzy nowym, a dotychczasowym kupującym nastąpiłoby na podstawie odrębnego porozumienia. Jako nowy kupujący Wnioskodawczyni podpiszę z ustępującym nabywcą lokalu odrębne porozumienie, na mocy którego wypłaci jemu kwotę równą wysokości zaliczek wpłaconych na poczet ceny lokalu przez ustępującego nabywcę. W związku z opisanym działaniem Wnioskodawczyni nie zapłaci żadnej kwoty odstępnego.

W uzupełnieniu sprawy podano, że porozumienie, o którym mowa we wniosku jest cesją praw dającą Wnioskodawczyni możliwość zakupu przedmiotowego lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego. Przepisami regulującymi kwestię cesji praw (porozumienia) między ustąpującym nabywcą, a Zainteresowaną, jako nowym nabywcą są przepisy Kodeksu cywilnego zawarte w art. 509-517.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od zawartego porozumienia...
 2. Czy fakt ten powinien być zgłoszony do urzędu skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności, które podlegają podatkowi. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Z kolei umowa przeniesienia praw i obowiązków stanowi swoistą konstrukcję prawną przewidzianą w ogólnych zasadach zobowiązań, która prowadzi do zmiany osoby wierzyciela. Z uwagi na to, że ustawodawca nie nadał umowie przeniesienia praw i obowiązków formy samoistnej umowy, należy się posiłkować treścią art. 510 § 1 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że czynnością prawną stanowiącą podstawę umowy przeniesienia praw i obowiązków może być umowa sprzedaży, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienie wierzytelności.

Tym samym, od charakteru umowy:

 • ekwiwalentna – sprzedaż,
 • zamiana,
 • nieekwiwalentna – darowizna,

będzie zależeć, czy dana umowa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zawarta w przyszłości umowa przeniesienia praw i obowiązków nie będzie spełniała cech żadnej ze wskazanych form prawnych. W aneksie, który ma być podpisany z deweloperem i dotychczasowym kupującym oraz w porozumieniu między kupującymi, nie będzie występowało sformułowanie sprzedaję, sprzedaż, zamiana, daruję itp. Będzie tylko mowa o wstąpieniu w prawa i obowiązki kupującego oraz o zwrocie ceny. Ponieważ zawarta umowa i porozumienie nie są objęte katalogiem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, dlatego nie powinna być zobowiązana do zapłaty podatku PCC od takiej umowy przeniesienia praw i obowiązków i porozumienia. Ponadto fakt przeniesienia praw i obowiązków nie powinien być zgłoszony do urzędu skarbowego.

Poza tym należy zauważyć, jak wskazuje Wnioskodawczyni, że w cenie płaconej deweloperowi zawarty jest podatek od towarów i usług, co w efekcie przy ewentualnym opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych prowadziłoby do podwójnego opodatkowania.

Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowana podaje na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 sierpnia 2009 r. nr IPPB2/436-243/09-2/AF wydaną w podobnej sprawie, zgodnie z którą organ podatkowy wydający interpretację wskazał, że nie ma obowiązku uiszczenia podatku PCC od umowy przeniesienia praw i obowiązków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.