Obowiązek ustawowy | Interpretacje podatkowe

Obowiązek ustawowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek ustawowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota 3.506.560 zł stanowi równowartość 800.000 EURO sumy przychodów netto, powodującej obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2006 roku?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29-08-1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25-11-2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 28-11-2005 r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych – czy kwota 3.506.560 zł stanowi równowartość 800.000 EURO sumy przychodów netto, powodującej obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2006 roku, nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28-11-2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Stare Miasto wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości (...)
2011
1
maj

Istota:
Zapytanie Spółki dotyczyło:rozstrzygnięcia przychodów dla energii odnawialnej oraz dodatkowych opłat związanych z tymi transakcjami?
Fragment:
(...) 2) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 2. W świetle cytowanych przepisów Naczelnik tut. Urzędu potwierdza prawo Spółki do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z nabywaniem tzw. zielonej energii. Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia tzw. świadectw pochodzenia dla energii został nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne mocą art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, co oznacza, że jest to obowiązek ustawowy. Wydatki poniesione celem wykonania obowiązku nałożonego na przedsiębiorcę przez przepisy, na podstawie którychon działa, są uzasadnione i konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży, a więc spełniają warunki z art. 15 ust. 1 ustawy PDOP. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie (...)
2011
1
kwi

Istota:
1.Zapytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Spółdzielnię Mieszkaniową informacji na druku PIT-14 w przypadku zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego będącego konsekwencją wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu, spowodowanego zamianą mieszkania.
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a i 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 30.11. 2005 r. (data wpływu do Urzędu 06.12.2005 r.) u z n a j ę za nieprawidłowe. Uzasadnienie. 1.Zapytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Spółdzielnię Mieszkaniową informacji na druku PIT-14 w przypadku zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego będącego konsekwencją wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu, spowodowanego zamianą mieszkania. Jako istotne dla udzielenia interpretacji strona przedstawiła następujące elementy stanu faktycznego:członek Spółdzielni posiadający mieszkanie na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, potwierdzone przydziałem z 2000 r. dokonał zamiany tego mieszkania w 2004 r. na mieszkanie lokatorskie w innej Spółdzielni. Zamiana mieszkania lokatorskiego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zmianie roku obrotowego Spółki jest skuteczna w sytuacji gdy Spółka nie będzie mogła, z powodu zbyt późnego podjęcia uchwały powiadomić w wymaganym przez ustawę czasie Urzędu Skarbowego o zmianie roku obrotowego.
Fragment:
(...) Dnia 30 sierpnia 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o.o., dotyczące kwestii: Czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zmianie roku obrotowego Spółki jest skuteczna w sytuacji gdy Spółka nie będzie mogła, z powodu zbyt późnego podjęcia uchwały powiadomić w wymaganym przez ustawę czasie Urzędu Skarbowego o zmianie roku obrotowego. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Zagadnienie roku podatkowego reguluje art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr. 54, poz. 654 ze zm.). Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia , o którym mowa należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy prowadzenie między innymi kantoru wymiany walut zwalnia podatnika z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
Fragment:
(...) Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 134, poz. 1971 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w pozycji 1 do 46 załącznika Nr 1 rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych towarów lub usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) był większy niż 70%, jeżeli nie byli oni wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania. Jak wynika z przedmiotowego wniosku, Spółka między innymi świadczy usługi w ramach kantoru wymiany walut, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług zostały oznaczone symbolem 67.13.10- 00.30. Usługi te zostały wymienione pod pozycją 18 załącznika Nr (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.