Obowiązek ustawowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek ustawowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy kwota 3.506.560 zł stanowi równowartość 800.000 EURO sumy przychodów netto, powodującej obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2006 roku?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29-08-1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25-11-2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 28-11-2005 r.), o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych – czy kwota 3.506.560 zł stanowi równowartość 800.000 EURO sumy przychodów netto, powodującej obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2006 roku, nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28-11-2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Stare Miasto wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zapytanie Spółki dotyczyło:rozstrzygnięcia przychodów dla energii odnawialnej oraz dodatkowych opłat związanych z tymi transakcjami?

Fragment:

(...) 2) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 2. W świetle cytowanych przepisów Naczelnik tut. Urzędu potwierdza prawo Spółki do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z nabywaniem tzw. zielonej energii. Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia tzw. świadectw pochodzenia dla energii został nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne mocą art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, co oznacza, że jest to obowiązek ustawowy. Wydatki poniesione celem wykonania obowiązku nałożonego na przedsiębiorcę przez przepisy, na podstawie którychon działa, są uzasadnione i konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży, a więc spełniają warunki z art. 15 ust. 1 ustawy PDOP. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie (...)

2011
1
kwi

Istota:

1.Zapytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Spółdzielnię Mieszkaniową informacji na druku PIT-14 w przypadku zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego będącego konsekwencją wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu, spowodowanego zamianą mieszkania.

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a i 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 30.11. 2005 r. (data wpływu do Urzędu 06.12.2005 r.) u z n a j ę za nieprawidłowe. Uzasadnienie. 1.Zapytanie dotyczy obowiązku sporządzania przez Spółdzielnię Mieszkaniową informacji na druku PIT-14 w przypadku zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego będącego konsekwencją wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu, spowodowanego zamianą mieszkania. Jako istotne dla udzielenia interpretacji strona przedstawiła następujące elementy stanu faktycznego:członek Spółdzielni posiadający mieszkanie na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, potwierdzone przydziałem z 2000 r. dokonał zamiany tego mieszkania w 2004 r. na mieszkanie lokatorskie w innej Spółdzielni. Zamiana mieszkania lokatorskiego (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zmianie roku obrotowego Spółki jest skuteczna w sytuacji gdy Spółka nie będzie mogła, z powodu zbyt późnego podjęcia uchwały powiadomić w wymaganym przez ustawę czasie Urzędu Skarbowego o zmianie roku obrotowego.

Fragment:

(...) Dnia 30 sierpnia 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o.o., dotyczące kwestii: Czy uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o zmianie roku obrotowego Spółki jest skuteczna w sytuacji gdy Spółka nie będzie mogła, z powodu zbyt późnego podjęcia uchwały powiadomić w wymaganym przez ustawę czasie Urzędu Skarbowego o zmianie roku obrotowego. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje: Zagadnienie roku podatkowego reguluje art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. Nr. 54, poz. 654 ze zm.). Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia , o którym mowa należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy prowadzenie między innymi kantoru wymiany walut zwalnia podatnika z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

(...) Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 134, poz. 1971 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników sprzedających towary lub usługi wymienione w pozycji 1 do 46 załącznika Nr 1 rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów ze sprzedaży tych towarów lub usług w obrotach ogółem podatnika z tytułu działalności wymienionej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) był większy niż 70%, jeżeli nie byli oni wcześniej objęci obowiązkiem ewidencjonowania. Jak wynika z przedmiotowego wniosku, Spółka między innymi świadczy usługi w ramach kantoru wymiany walut, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług zostały oznaczone symbolem 67.13.10- 00.30. Usługi te zostały wymienione pod pozycją 18 załącznika Nr (...)