Obowiązek społeczny | Interpretacje podatkowe

Obowiązek społeczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek społeczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadczenie wskazane we wniosku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego?
Fragment:
Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia również wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracach instytucji (w szczególności samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych). Do pojęcia „ pełnienia obowiązków społecznych ” zaliczono zatem również prace w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym pracowników zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych, w organach administracji oświatowej rządowej i samorządowej, szkołach wyższych, instytucjach naukowych i instytucjach współpracujących z oświatą i nauką.
2014
28
lis

Istota:
Czy koszt uczestnictwa w szkoleniach poniesiony przez Gminę oraz otrzymany przez sołtysów poradnik, zakupiony przez Gminę ze środków budżetu Gminy, będzie stanowił dla sołtysów przychód, który należy opodatkować?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich. Jednakże zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U. 6/97), „ o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych natomiast, mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. ” Z tych względów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć przede wszystkim wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej. Będą to również obowiązki związane z wykonywaniem określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe). W świetle powyższego, mimo iż ustawa nie definiuje pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich, to niewątpliwie sprawowanie funkcji sołtysa, który jako reprezentant lokalnej społeczności ma działać na jej rzecz, mieści się w tym terminie.
2014
27
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego .
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczajacej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Dla rozstrzygnięcia kwestii, czy dieta przysługująca członkom związków zawodowych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na postawie ww. przepisu kluczowym jest stwierdzenie, czy członkowie związku zawodowego pełnią obowiązki społeczne i obywatelskie. W polskim ustawodawstwie nie występują definicje legalne pojęć „ obowiązek obywatelski ” i „ obowiązek społeczny ”. Niemniej wyjaśnienia powyższych pojęć podjął się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. o sygn. akt U 6/97, OTK 1997/5-6/65. Trybunał stwierdził, że o pełnieniu obowiązku obywatelskiego można mówić, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Natomiast z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Artykuł 5 i 6 statutu OPZZ określa cele, którymi kieruje się organizacja związkowa.
2013
23
paź

Istota:
Czy diety wypłacane skarbnikom kół wędkarskich Okręgu PZW, pełniącym funkcje i obowiązki społeczne, objęte są zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 13 pkt 5 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Należy zauważyć, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ obowiązków społecznych lub obywatelskich ”. Zgodnie zatem z ukształtowanym przez doktrynę poglądem wyrażenie „ osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich ” należy rozumieć bardzo szeroko, nie ma bowiem legalnej definicji tego wyrażenia ani w przepisach podatkowych, ani też w innych przepisach prawa. Według Słownika języka polskiego (Warszawa 1993 r. t. II, s. 435 i t. III, s. 296) wyraz „ społeczny ” oznacza między innymi „ zorganizowany, przeznaczony dla społeczeństwa, do obsługiwania społeczeństwa, do zaspokojenia jego potrzeb, będący przedstawicielem społeczeństwa, pracujący dla społeczeństwa, dla dobra ogółu ”.
2013
11
sie

Istota:
Dotyczy opodatkowanie diet członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 powołanej wyżej ustawy wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł. Należy przy tym zastrzec, iż pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, o którym mowa w cyt. wyżej art. 13 pkt 5 i art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnosi się wyłącznie do realizacji zadań publicznych, a nie do czynności związanych z prowadzeniem spraw, zarządzaniem jednostką organizacyjną, nie pracującą dla dobra ogółu społeczeństwa. Nie mogą one być więc utożsamiane z obowiązkami wynikającym z dyspozycji art. 21 ustawy o własności lokali, który stanowi, iż zarząd wspólnoty kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, funkcjonującą na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). W przedstawionym stanie faktycznym członkowie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej pełnią swoje funkcje „społecznie” w tym rozumieniu, że nie prowadzą spraw Wspólnoty w ramach umowy o pracę bądź umowy zlecenia, lecz podejmują te czynności na podstawie uchwały Wspólnoty.
2011
1
maj

Istota:
Czy wynagrodzenie superarbitra może być, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, traktowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 6 ustawy?
Fragment:
Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 . ( tj. przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych) Zgodnie zaś z brzmieniem art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280zł . W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji jako reprezentant pewnej społeczności. Zatem za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych należy uznać w szczególności: działalność posłów i senatorów, radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli i dzielnic, członków zarządu gmin, związków międzygminnych, radnych powiatu i sejmiku województwa, członków kolegium arbitrażu społecznego oraz mediatorów , sędziów Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych itp.
2011
1
lut

Istota:
Czy diety wypłacane działaczom związkowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku ?
Fragment:
Powyższe świadczenia w ocenie tut. organu obejmują bowiem wypłatę należną za pracę na rzecz konkretnej osoby prawnej, a tym samym są związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich. Równocześnie zgodnie z treścią art. 42a cytowanej ustawy o podatku dochodowym, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności lub świadczeń od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego – mają obowiązek sporządzić w trzech egzemplarzach dla każdego podatnika, informację o wysokości wypłaconych przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika – o ile dokonane świadczenie adresowane jest do konkretnej osoby i nie stanowi przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy, oraz nie zostało wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych. Odnosząc powyższe do przestawionego w Państwa piśmie stanu faktycznego stwierdzić należy, że wypłaty dokonywane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego stanowią źródło przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zaś Związek zgodnie z treścią przytoczonego wyżej art. 42a obowiązany będzie do przekazania informacji o wysokości dokonanych wypłat.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.