Obowiązek społeczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek społeczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
28
lis

Istota:

Czy świadczenie wskazane we wniosku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego?

Fragment:

Powyższe oznacza, że pojęcie obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych. Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia również wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracach instytucji (w szczególności samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych). Do pojęcia „ pełnienia obowiązków społecznych ” zaliczono zatem również prace w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym pracowników zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych, w organach administracji oświatowej rządowej i samorządowej, szkołach wyższych, instytucjach naukowych i instytucjach współpracujących z oświatą i nauką.

2014
27
maj

Istota:

Czy koszt uczestnictwa w szkoleniach poniesiony przez Gminę oraz otrzymany przez sołtysów poradnik, zakupiony przez Gminę ze środków budżetu Gminy, będzie stanowił dla sołtysów przychód, który należy opodatkować?

Fragment:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich. Jednakże zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt U. 6/97), „ o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Z pełnieniem obowiązków społecznych natomiast, mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. ” Z tych względów za wykonywanie obowiązków społecznych lub obywatelskich należy rozumieć przede wszystkim wykonywanie obowiązków związanych z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej. Będą to również obowiązki związane z wykonywaniem określonych funkcji w ramach organizacji o charakterze społecznym (organizacje pozarządowe). W świetle powyższego, mimo iż ustawa nie definiuje pojęcia obowiązków społecznych lub obywatelskich, to niewątpliwie sprawowanie funkcji sołtysa, który jako reprezentant lokalnej społeczności ma działać na jej rzecz, mieści się w tym terminie.

2013
23
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego .

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczajacej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Dla rozstrzygnięcia kwestii, czy dieta przysługująca członkom związków zawodowych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na postawie ww. przepisu kluczowym jest stwierdzenie, czy członkowie związku zawodowego pełnią obowiązki społeczne i obywatelskie. W polskim ustawodawstwie nie występują definicje legalne pojęć „ obowiązek obywatelski ” i „ obowiązek społeczny ”. Niemniej wyjaśnienia powyższych pojęć podjął się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 listopada 1997 r. o sygn. akt U 6/97, OTK 1997/5-6/65. Trybunał stwierdził, że o pełnieniu obowiązku obywatelskiego można mówić, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych. Natomiast z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Artykuł 5 i 6 statutu OPZZ określa cele, którymi kieruje się organizacja związkowa.

2013
11
sie

Istota:

Czy diety wypłacane skarbnikom kół wędkarskich Okręgu PZW, pełniącym funkcje i obowiązki społeczne, objęte są zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 13 pkt 5 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2.280 zł. Należy zauważyć, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ obowiązków społecznych lub obywatelskich ”. Zgodnie zatem z ukształtowanym przez doktrynę poglądem wyrażenie „ osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich ” należy rozumieć bardzo szeroko, nie ma bowiem legalnej definicji tego wyrażenia ani w przepisach podatkowych, ani też w innych przepisach prawa. Według Słownika języka polskiego (Warszawa 1993 r. t. II, s. 435 i t. III, s. 296) wyraz „ społeczny ” oznacza między innymi „ zorganizowany, przeznaczony dla społeczeństwa, do obsługiwania społeczeństwa, do zaspokojenia jego potrzeb, będący przedstawicielem społeczeństwa, pracujący dla społeczeństwa, dla dobra ogółu ”.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy opodatkowanie diet członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 powołanej wyżej ustawy wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł. Należy przy tym zastrzec, iż pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, o którym mowa w cyt. wyżej art. 13 pkt 5 i art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnosi się wyłącznie do realizacji zadań publicznych, a nie do czynności związanych z prowadzeniem spraw, zarządzaniem jednostką organizacyjną, nie pracującą dla dobra ogółu społeczeństwa. Nie mogą one być więc utożsamiane z obowiązkami wynikającym z dyspozycji art. 21 ustawy o własności lokali, który stanowi, iż zarząd wspólnoty kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, funkcjonującą na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). W przedstawionym stanie faktycznym członkowie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej pełnią swoje funkcje „społecznie” w tym rozumieniu, że nie prowadzą spraw Wspólnoty w ramach umowy o pracę bądź umowy zlecenia, lecz podejmują te czynności na podstawie uchwały Wspólnoty.

2011
1
lut

Istota:

Czy wynagrodzenie superarbitra może być, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, traktowane jako przychód z działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 6 ustawy?

Fragment:

Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 . ( tj. przychodów otrzymywanych przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych) Zgodnie zaś z brzmieniem art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2.280zł . W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji jako reprezentant pewnej społeczności. Zatem za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych należy uznać w szczególności: działalność posłów i senatorów, radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli i dzielnic, członków zarządu gmin, związków międzygminnych, radnych powiatu i sejmiku województwa, członków kolegium arbitrażu społecznego oraz mediatorów , sędziów Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych itp.

2011
1
lut

Istota:

Czy diety wypłacane działaczom związkowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolne od podatku ?

Fragment:

Powyższe świadczenia w ocenie tut. organu obejmują bowiem wypłatę należną za pracę na rzecz konkretnej osoby prawnej, a tym samym są związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich. Równocześnie zgodnie z treścią art. 42a cytowanej ustawy o podatku dochodowym, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności lub świadczeń od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego – mają obowiązek sporządzić w trzech egzemplarzach dla każdego podatnika, informację o wysokości wypłaconych przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika – o ile dokonane świadczenie adresowane jest do konkretnej osoby i nie stanowi przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy, oraz nie zostało wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych. Odnosząc powyższe do przestawionego w Państwa piśmie stanu faktycznego stwierdzić należy, że wypłaty dokonywane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego stanowią źródło przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zaś Związek zgodnie z treścią przytoczonego wyżej art. 42a obowiązany będzie do przekazania informacji o wysokości dokonanych wypłat.