ITPP2/443-850/12/AW | Interpretacja indywidualna

Uznanie zakupu kombajnu zbożowego od kontrahenta z Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązek składania deklaracji podatkowych
ITPP2/443-850/12/AWinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. gospodarstwo rolne
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 4. obowiązek składania deklaracji
 5. rejestracja
 6. rolnik ryczałtowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Czynni podatnicy podatku od towarów i usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2012 r. (data wpływu 16 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania zakupu kombajnu zbożowego od kontrahenta z Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązku składania deklaracji podatkowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakupu kombajnu zbożowego od kontrahenta z Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru oraz obowiązku składania deklaracji podatkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jest Pan rolnikiem ryczałtowym prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne. W dniu 9 czerwca 2011 r. zakupił od kontrahenta z Niemiec kombajn zbożowy o wartości 10.800 euro (rok produkcji 1986) do prowadzonej przez siebie działalności rolniczej. Maszyna rolnicza jest używana. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona przez kontrahenta zagranicznego. Po przeczytaniu artykułu w gazecie rolniczej upewnił się Pan w urzędzie skarbowym, że istnieje przepis, zgodnie z którym rolnik ryczałtowy kupując na swoje potrzeby maszynę niebędącą środkiem transportu do 50.000 zł, jest zwolniony od podatku. Przed dokonaniem transakcji, w dniu 14 kwietnia 2011 r., złożył Pan w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, w którym dokonał rejestracji jako podatnik VAT UE, wskazując, że jest podatnikiem niepodlegającym obowiązkowi rejestracji jako podatnik czynny i będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W poprzednim roku podatkowym nie dokonywał Pan nabyć wewnątrzwspólnotowych, wobec czego całkowita wartość WNT w roku ubiegłym nie przekroczyła wskazanej kwoty progowej 50.000 zł. Całkowita wartość WNT w prowadzonej przez Pana działalności rolniczej na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 • Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego jest Pan „zwolniony z podatku od towarów i usług od wartości dokonanego zakupu”...
 • Czy ma obowiązek składania deklaracji VAT-8...
 • Czy jest zobowiązany składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, gdyż jako rolnik ryczałtowy dokonał w danym roku zakupów od podatników podatku od wartości dodanej z terenu Unii Europejskiej na łączną kwotę niższą niż 50.000 zł (licząc bez zapłaconego za granicą podatku od wartości dodanej) i w roku poprzednim kwota ta także nie przekroczyła 50.000 zł. Wskazał Pan, że spełnia warunki wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Pana zadaniem, nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-8 i nie jest zobowiązany składać w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, gdyż nie jestem podatnikiem VAT czynnym i wartość nabyć nie przekroczyła kwoty granicznej określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl postanowień art. 9 ust. 1 cyt. ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W ust. 2 tego artykułu wskazano, że przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika;
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
  1. z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Stosownie do dyspozycji art. 10 ust. 1 ww. ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy:

 1. dotyczy towarów, do których miałyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach
 2. dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez:
  1. rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
  2. podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
  3. podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  4. osoby prawne, które nie są podatnikami
  1. jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł.

Z ust. 2 tego artykułu wynika, iż przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł.

W świetle ust. 6 analizowanego artykułu, podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10.

Wybór opodatkowania, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od dnia dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru – art. 10 ust. 7 ustawy.

W ust. 8 cyt. artykułu wskazano, że podatnicy, o których mowa w ust. 6, mogą ponownie skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zawiadomią pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują z opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu określonego w ust. 7.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez rolnika ryczałtowego – w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 19 powołanej ustawy - rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Artykuł 96 ust. 1 ustawy stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W oparciu o art. 97 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się również do podatników w rozumieniu art. 15 innych niż wymienieni w ust. 1 i osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierzają skorzystać z możliwości określonej w art. 10 ust. 6.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2–10 i art. 133.

Z ust. 8 tego artykułu wynika, iż podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

W § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333 ze zm.) określony został wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Nadmienić należy, że deklarację tę, dla celów rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, obowiązani są składać podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. Służy ona do rozliczania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, gdy podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, których wartość przekroczyła kwotę 50.000 zł lub w sytuacji, gdy wartość tego nabycia nie przekroczyła ww. kwoty, ale podjęli decyzję o opodatkowaniu nabycia, co potwierdzili stosownym zawiadomieniem złożonym w urzędzie skarbowym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że będąc rolnikiem ryczałtowym, w dniu 14 kwietnia 2011 r. złożył Pan w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, w którym dokonał rejestracji jako podatnik VAT UE, wskazując, że jest podatnikiem niepodlegającym obowiązkowi rejestracji jako podatnik czynny i będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W dniu 9 czerwca 2011 r. zakupił od kontrahenta z Niemiec kombajn zbożowy o wartości 10.800 euro (rok produkcji 1986) do prowadzonej przez siebie działalności rolniczej. Maszyna rolnicza jest używana. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona przez kontrahenta zagranicznego. Całkowita wartość WNT w roku ubiegłym nie przekroczyła kwoty 50.000 zł, jak również nie przekroczyła kwoty 50.000 zł w trakcie roku podatkowego.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro wybrał Pan opcję opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, składając naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o takim wyborze, to niezależnie od faktu, że spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, był zobowiązany traktować zakup kombajnu zbożowego jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i opodatkowywać je podatkiem od towarów i usług w Polsce.

W konsekwencji, jako podatnik, który skorzystał z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6 ustawy, jest obowiązany składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-8 w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.