Obowiązek składania deklaracji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek składania deklaracji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
31
paź

Istota:

Uznanie zakupu kombajnu zbożowego od kontrahenta z Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązek składania deklaracji podatkowych

Fragment:

(...) obowiązku składania deklaracji podatkowych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 lipca 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakupu kombajnu zbożowego od kontrahenta z Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru oraz obowiązku składania deklaracji podatkowych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Jest Pan rolnikiem ryczałtowym prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne. W dniu 9 czerwca 2011 r. zakupił od kontrahenta z Niemiec kombajn zbożowy o wartości 10.800 euro (rok produkcji 1986) do prowadzonej przez siebie działalności rolniczej. Maszyna rolnicza jest używana. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona przez kontrahenta zagranicznego. Po przeczytaniu artykułu w gazecie rolniczej upewnił się Pan w urzędzie skarbowym, że istnieje przepis, zgodnie z którym rolnik ryczałtowy kupując na swoje potrzeby maszynę niebędącą środkiem transportu do 50.000 zł, jest zwolniony od podatku. Przed dokonaniem transakcji, w dniu 14 kwietnia 2011 r., złożył Pan w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R, w którym dokonał rejestracji jako podatnik VAT UE, wskazując, że jest podatnikiem niepodlegającym obowiązkowi rejestracji jako podatnik czynny i będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

2011
1
wrz

Istota:

Czy z chwilą śmierci męża i wyrejestrowania go jako płatnika VAT ustaje obowiązek uiszczenia podatku VAT z nieistniejącej już działalności, czy też na spadkobiercach ciążyłby obowiązek opłacenia podatku za miesiąc październik, który mąż zgodnie z obowiązującymi przepisami zapłaciłby w drugiej połowie listopada i złożenia za ten okres deklaracji VAT-7?

Fragment:

Wspomniany przepis nakłada obowiązek składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie na podatników tego podatku. W myśl zapisu art. 103 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33 i 33b. Z powyższego wynika, iż w wypadku śmierci podatnika jego następcy prawni nie mają obowiązku składania za zmarłego podatnika podatku od towarów i usług deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku, gdyż obowiązek ten dotyczy wyłącznie podatników tego podatku. Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni (lub inni następcy prawni), jako spadkobierca po zmarłym mężu, nie ma obowiązku sporządzenia i składania deklaracji VAT-7, a tym samym nie jest zobowiązana do odprowadzenia należnego podatku. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Końcowo wskazuje się, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w kwestii przejęcia przez spadkobierców innych obowiązków ciążących na spadkodawcy z tytułu podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 98 Ordynacji podatkowej, jako że w tym zakresie Wnioskodawczyni nie zadała pytania.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Bank ma obowiązek składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 z zerowym podatkiem należnym?

Fragment:

Mając na względzie wyżej wymienione przepisy należy stwierdzić, iż o ile Wnioskodawca faktycznie wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT do stosownie do przepisu art. 99 ust. 7 ustawy o VAT nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7. Tut. organ pragnie zauważyć, iż przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności są zwolnione od podatku na podstawie ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż kwestia te nie była przedmiotem jego zapytania i w tym zakresie Wnioskodawca nie przedstawił własnego stanowiska. Należy także nadmienić, iż w przypadku czynności zwolnionych od podatku, nie występuje „zerowy podatek należny” jak wskazał Wnioskodawca. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Brak obowiązku złożenia przez spadkobiercę deklaracji VAT - 7 oraz sporządzenia remontu likwidacyjnego po zmarłym podatniku.

Fragment:

Przywołany przepis nakłada obowiązek składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie na podatników tego podatku. Natomiast jak wynika z art. 103 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33 i 33b. Wskazać należy jednocześnie, iż zgodnie z art. 100 ustawy Ordynacja podatkowa, organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określają wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku. Organ podatkowy wydając decyzję o odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców podatnika, jest zobowiązany określić prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego. Dokonuje tego na podstawie znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy, wysokości poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania z ulg podatkowych, wysokości nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość będzie inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo gdy spadkodawca nie złożył deklaracji.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć deklarację VAT-7 i odprowadzić należny podatek za marzec 2009r.

Fragment:

Powyższy przepis nakłada obowiązek składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie na podatników tego podatku. W myśl zapisu art. 103 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33 i 33b. W świetle powyższego obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie przewidują, aby obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za zmarłego podatnika spoczywał na jego następcach prawnych. Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku składania za zmarłego podatnika podatku od towarów i usług deklaracji podatkowej VAT-7 oraz zapłaty należnego podatku za marzec 2009r., gdyż obowiązek ten dotyczy wyłącznie podatników tego podatku. Zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawca nie ma obowiązku składania za zmarłego podatnika podatku od towarów i usług deklaracji podatkowej VAT-7K, natomiast odpowiedzialność spadkobiercy wynikać będzie z doręczonej mu przez organ podatkowy decyzji.

Fragment:

Obowiązek składania deklaracji wprowadza przepis art. 99 ustawy. Według art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Powyższy przepis nakłada obowiązek składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie na podatników tego podatku. W myśl zapisu art. 103 ust. 2 ustawy o VAT, podatnicy o których mowa w art. 99 ust. 2 – 3, są obowiązani bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 3 i 4 oraz art. 33. W świetle powyższego obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie przewidują, aby obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za zmarłego podatnika spoczywał na jego następcach prawnych.

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, obowiązek składania deklaracji VAT-7.

Fragment:

Stowarzyszenie nadal nie będzie miało obowiązku składania deklaracji VAT-7. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca lub pozostali spadkobiercy będą musieli złożyć deklarację VAT-7 za marzec 2009r. i wpłacić należny podatek do urzędu skarbowego?

Fragment:

Wspomniany przepis nakłada obowiązek składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie na podatników tego podatku. W myśl zapisu art. 103 ust. 1 ustawy, podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33 i 33b. Z powyższego wynika, iż w wypadku śmierci podatnika jego następcy prawni nie mają obowiązku składania za zmarłego podatnika podatku od towarów i usług deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku, gdyż obowiązek ten dotyczy wyłącznie podatników tego podatku. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczy tylko Wnioskodawcy. Mając na względzie zapis art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), interpretacja ta wywiera skutek prawny w tym zakresie dla Zainteresowanego, a nie dla jego następców prawnych.

2011
1
cze

Istota:

Czy zmarły lub członkowie jego rodziny powinni zapłacić podatek VAT za 6 dni kwietnia, czy za cały miesiąc kwiecień, czy w ogóle należy zapłacić ten podatek, albowiem nie wiadomo kto ma podpisać deklarację?

Fragment:

Odnosząc się do pytania Strony dotyczącego obowiązku składania deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2008 r. należy stwierdzić, że zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są zobowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Wspomniany przepis nakłada obowiązek składania deklaracji dla podatku VAT wyłącznie na podatnika tego podatku. Ponadto obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie przewidują, aby obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za zmarłego podatnika spoczywał na jego następcach prawnych. Wobec tego, w przypadku śmierci podatnika jego następcy prawni nie mają obowiązku składania za zmarłego podatnika podatku od towarów i usług deklaracji podatkowej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
1
maj

Istota:

Obowiazek sporzadzenia deklaracji na formularzu wedug ustalonego wzoru.

Fragment:

Uzasadnienie Wyżej wymieniona Spółka we wniosku z dnia 25.06.2007 r. , nadanym w placówce pocztowej w dniu 28.06.2007r., zwróciła się w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wnioskodawca wyczerpująco prżedstawił stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie. Po rozpatrzeniu wniosku Wójt Gminy Rędziny zważył co następuje: Ustawodawca w cytowanym na wstępie art. 6 ust.9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązał podmioty wymienione w ust. 9 w/w artykułu do składania w terminie do 15 stycznia, organowi właściwemu ze względu na miejsce przedmiotów opodatkowania, deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonych naformularzu według ustalonego wzoru. Zatem złożenie deklaracji wg. wzoru dowolnie określonego przez podatnika, nie wypełnia dyspozycji omawianego przepisu. Natomiast przepis art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi wyłącznie dyspozycję dla rady gminy, w zakresie danych jakie winien zawierać wzór fonnularzdeklaracji na podatek od nieruchomości. W § 4 art. 56 ustawy Kodeks kamy skarbowy ustawodawca usankcjonował zachowanie podatnika polegające na niezłożeniu deklaracji organowi podatkowemu w określonym przez ustawy podatkowe terminie, pomimo że ujawnił przedmiot opodatkowania lub podstawę opodatkowania.