ITPP3/4512-315/16/APR | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia od podatku sprzedaży niezabudowanych działek.
Opodatkowanie działek, dla których plan zagospodarowania dopuszcza budowę sieci infrastruktury technicznej.
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży ww. działek, na które zawarto umowę przedwstępną, a ich wydanie nastąpi w terminie późniejszym.
ITPP3/4512-315/16/APRinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. obowiązek podatkowy
 3. teren budowlany
 4. umowa przedwstępna
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 20 lipca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nr 46 - jest prawidłowe,
 • zwolnienia od podatku sprzedaży niezabudowanych działek gruntu nr 30 i 32 – jest nieprawidłowe,
 • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży ww. działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży niezabudowanych działek gruntu nr 46, 30 i 32 oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży ww. działek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w marcu 2016 r. zawarł warunkową (ze względu na prawo pierwokupu przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych) umowę sprzedaży:

 • niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej między innymi działkę nr 46,
 • niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej między innymi działkę nr 30,
 • niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej między innymi działkę nr 32,
 • w miejscowości W. w powiecie d.

Następnie w kwietniu 2016 r. w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży została zawarta notarialna umowa przeniesienia tych nieruchomości na kupujących i w dniu podpisania tej umowy została wystawiona faktura z tego tytułu.

Powyższe nieruchomości znajdują się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym oznaczone są jako tereny rolnicze. Te działki znajdują się w granicy obszaru potencjalnej eksploatacji kruszyw, który został udokumentowany w zasobie złóż mineralnych tego obrębu. Przez działki nr 30 i 32 przebiegają sieci wodociągowe i kanalizacyjne, które nie stanowią części składowych gruntu, ponieważ wchodzą w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Na obszarze części działek 30 i 32 stanowiących również tereny rolne dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w szczególności kolektora kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej niskiego lub średniego ciśnienia. Powyższe nieruchomości stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W, na ani pod powierzchnią nieruchomości nie są oczyszczane, odzyskiwane, przetwarzane, składowane lub odprowadzane żadne odpady. Wydanie nieruchomości w posiadanie kupujących nastąpi po dokonaniu zbiorów upraw rolnych, jednak nie później niż do końca sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 • Czy sprzedaż powyższych nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
 • W którym miesiącu należy wystawić faktury sprzedaży powyższych nieruchomości i ująć je w rejestrze sprzedaży VAT a tym samym w deklaracji podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż powyższych nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przedmiotowym przypadku dostawie podlegały niezabudowane nieruchomości rolne, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako tereny rolnicze.

Bez znaczenia jest to, że te nieruchomości znajdują się w granicy obszaru potencjalnej eksploatacji kruszyw, który został udokumentowany w zasobie złóż mineralnych tego obrębu jak również to, że przez niektóre działki przebiegają sieci wodociągowe i kanalizacyjne, które nie stanowią części składowych gruntu, ponieważ wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Bez znaczenia jest również to, że na obszarze części niektórych działek stanowiących również tereny rolne dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w szczególności kolektora kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej niskiego lub średniego ciśnienia.

W obecnym stanie prawnym istotne jest tylko to, czy teren jest zabudowany czy niezabudowany oraz czy jest to teren budowlany czy inny. Przedmiotowe działki są niezabudowane a zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone są jako tereny rolnicze – a więc nie stanowią terenów budowlanych.

Spełnienie tych warunków jest wystarczające do zastosowania zwolnienia przy sprzedaży tych nieruchomości.

Dlatego w przedmiotowym przypadku sprzedaż tych nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury sprzedaży tych nieruchomości należy wystawić i ująć w rozliczeniu za kwiecień 2016 r.

W przedmiotowym przypadku w marcu 2016 r. zawarto warunkową umowę sprzedaży, w kwietniu 2016 r. - umowę przenoszącą własność natomiast najpóźniej w sierpniu 2016 r., po dokonaniu zbiorów upraw rolnych, przedmiotowe nieruchomości zostaną wydane kupującym. Zaistniały tutaj trzy terminy, z których – zdaniem Wnioskodawcy – termin kwietniowy wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego i koniecznością wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się między innymi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju a na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W związku z powyższym rodzi się pytanie, w którym momencie w przedmiotowym przypadku, nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania tymi nieruchomościami jak właściciel. Warunkowa umowa sprzedaży nie powoduje przeniesienia tego prawa, gdyż ze względu na prawo pierwokupu przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych, do ostatecznego przeniesienia prawa do rozporządzania tymi nieruchomościami mogłoby nigdy nie dojść. Ta umowa ma skutek jedynie zobowiązujący. Nie można więc twierdzić, że już w tym momencie mogło skutecznie nastąpić przeniesienie prawa do rozporządzania tymi nieruchomościami jak właściciel. Takie prawo daje natomiast umowa kwietniowa, przenosząca w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży te nieruchomości na kupujących. Wraz podpisaniem tej umowy nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania tymi nieruchomościami jak właściciel pomimo, że wydanie przedmiotowych nieruchomości w posiadanie kupujących nastąpi dopiero po dokonaniu zbiorów upraw rolnych, najpóźniej w sierpniu 2016 r. Wystąpił jednak skutek rozporządzający tej umowy. To, że wydanie nieruchomości kupującym nastąpi dopiero po kilku miesiącach od chwili podpisania umowy przenoszącej własność jest bez znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego.

Na podstawie art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Faktura potwierdzająca przedmiotową sprzedaż została wystawiona w kwietniu - w dniu podpisania umowy przenoszącej własność a tym samym w chwili dostawy nieruchomości. Została więc wystawiona prawidłowo. Dlatego wystawienie faktury sprzedaży powyższych nieruchomości i ujęcie jej w rejestrze sprzedaży VAT, a tym samym w deklaracji podatkowej za kwiecień 2016 r. jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • jest prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nr 46,
 • jest nieprawidłowe – zwolnienia od podatku sprzedaży niezabudowanych działek gruntu nr 30 i 32,
 • jest prawidłowe – momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży ww. działek.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy „dostawa” oznacza zatem wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 9 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

W myśl art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2–8.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż niezabudowanej działki nr 49 w miejscowości W., korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta jest oznaczona jako teren rolniczy, a opis sprawy nie wskazuje, aby była dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zatem działka ta nie stanowiła terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Natomiast sprzedaż działek o numerach 30 i 32 – wbrew stanowisku Spółki – nie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jak wskazano, przebiegają przez nie sieci wodociągowe i kanalizacyjne, a ponadto dopuszcza się na nich prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w szczególności kolektora kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej. Wymienione sieci wchodzą w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że sieci te nie były/nie są własnością Spółki i nie mogły być przedmiotem sprzedaży. Tym samym sprzedaży podlegał sam grunt, który w tej sytuacji należy uznać za przeznaczony pod zabudowę, czyli teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Wobec powyższego sprzedaż działek nr 30 i 32 była opodatkowana według stawki podatku 23%.

Odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego należy stwierdzić, że skoro w kwietniu 2016 r. została podpisana notarialna umowa przeniesienia przedmiotowych działek na kupujących, należy uznać, że w tym momencie nastąpiła ich dostawa w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Zatem obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek powstał w dniu podpisania aktu notarialnego sprzedaży. W konsekwencji, dostawa ta winna zostać udokumentowana fakturą i rozliczona w deklaracji za okres rozliczeniowy za miesiąc kwiecień 2016 r. Wobec powyższego stanowisko Spółki w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.