ITPP2/4512-599/15/AW | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu oddania środków trwałych w użytkowanie na podstawie umowy najmu/dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego.
ITPP2/4512-599/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. dzierżawa
  2. leasing
  3. moment powstania obowiązku podatkowego
  4. najem
  5. obowiązek podatkowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu oddania środków trwałych w użytkowanie na podstawie umowy najmu/dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu oddania środków trwałych w użytkowanie na podstawie umowy najmu/dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka jest właścicielem środków trwałych, w tym nieruchomości (budynki, grunty), które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą przez nią oddane w odpłatne użytkowanie podmiotom trzecim, na potrzeby prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wspomniane środki trwałe mogą zostać oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu/dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego, tj. spełniającego warunki wskazane w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Umowy mają zostać zawarte na czas oznaczony i zawierać będą postanowienie, że usługa będzie rozliczana w ustalonych okresach rozliczeniowych (miesięcznych bądź kwartalnych, bądź rocznych). Jednocześnie, strony umowy mogą uzgodnić w umowie, że najemca lub leasingobiorca będzie zobligowany do zapłaty z góry płatności należnych za kolejne okresy rozliczeniowe. Zaliczka byłaby płatna po podpisaniu umowy, w ustalonym przez strony terminie płatności. W przypadku dokonania płatności na podstawie umowy z góry, Spółka najpóźniej z dniem upływu terminu płatności wystawi fakturę dokumentującą przysługującą jej zapłatę zaliczki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w razie oddania przez Spółkę środków trwałych na podstawie umowy najmu/dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie w momencie wystawienia faktury przez Spółkę, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności czynszu/raty leasingowej płatnych z góry za przyszłe okresy rozliczeniowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie oddania środków trwałych na podstawie umowy najmu/dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie w momencie wystawienia faktury przez Spółkę, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności czynszu/raty leasingowej płatnych z góry za przyszłe okresy rozliczeniowe.

W myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze powstaje z chwilą wystawienia faktury z tego tytułu.

Z kolei art. 19a ust. 7 ustawy stanowi, że w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4 (a więc w przypadku usług najmu, dzierżawy i leasingu), gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Natomiast zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, w przypadku usług wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności.

Stosownie do art. 106i ust. 7 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

  1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi i
  2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Należy przy tym zaznaczyć, iż przepis art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 (czyli m.in. usług najmu, dzierżawy i leasingu), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy).

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, w świetle powołanych powyżej przepisów należy uznać, iż w przypadku otrzymania należności z tytułu najmu/dzierżawy lub leasingu, obowiązek podatkowy powinien powstać w dacie wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie zostanie wystawiona w terminie (tj. z upływem terminu płatności), to obowiązek podatkowy winien powstać z upływem terminu płatności.

Zatem, w przypadku otrzymania przez Spółkę, zgodnie z umową, płatności za przyszłe okresy rozliczeniowe, skoro Spółka zgodnie z 106i ust. 7 i 8 ustawy VAT wystawi fakturę dokumentującą przysługującą jej należność z tytułu najmu/dzierżawy lub leasingu (wskazującą jakich okresów rozliczeniowych dana płatność ma dotyczyć), to w dacie wystawienia tej faktury Spółka winna rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku VAT, co ze strony nabywcy skutkować będzie prawem do odliczenia podatku VAT wynikającego z tej faktury. Przy czym obowiązek ten winien być rozpoznany najpóźniej z upływem ustalonego w umowie terminu płatności.

Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, iż ograniczenia wynikające z art. 106i ust. 7 ustawy VAT, nie będą miały zastosowania, pod warunkiem, że zgodnie z art. 106i ust. 8 ustawy, wystawiona faktura będzie zawierała informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

A zatem, Spółka będzie uprawniona na wystawienia faktury wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi, jeżeli wystawiona faktura będzie zawierała informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Z uwagi na fakt, iż otrzymane przez Spółkę płatności z tytułu najmu/dzierżawy lub leasingu będą stanowiły płatności zaliczkowe należne na podstawie umowy za kolejne okresy rozliczeniowe, Spółka w oparciu o zapisy umowy będzie w stanie określić na fakturze, za jaki okres rozliczeniowy otrzymała płatność.

Przyjęcie odmiennej interpretacji, tj. uznanie, iż w odniesieniu do przysługującej, na mocy umowy najmu/dzierżawy lub leasingu, zaliczki obowiązek podatkowy nie powstanie w dacie wystawienia faktury przez Spółkę (nie później niż z dniem upływu terminu płatności zaliczki) powodowałoby brak powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w tej części. Spółka pragnie bowiem wskazać, iż zgodnie z postanowieniami umownymi, w przypadku, gdy przedmiotowa wpłacona zaliczka stanowić będzie kwotę będącą równowartością czynszu/raty leasingowej za kolejne okresy rozliczeniowe, to w stosunku do płatności za te okresy, nie będą upływały żadne inne terminy płatności, a zatem Spółka nie byłaby zobligowana do wystawienia kolejnych faktur na należności za przedmiotowe okresy (z uwagi na to, iż przedmiotowa kwota zaliczki została już wykazana na fakturze). W efekcie, nie istniałby inny moment, który zgodnie z przepisami ustawy o VAT określałby powstanie obowiązku podatkowego dla świadczonej przez Spółkę usługi najmu/dzierżawy lub leasingu. Zdaniem Spółki, celem racjonalnego ustawodawcy nie było natomiast dopuszczenie do sytuacji, w której obowiązek w podatku VAT nie powstałby nigdy.

Reasumując, powyższe argumenty w ocenie Spółki wskazując, iż w razie oddania do używania środków trwałych na podstawie umowy najmu/dzierżawy lub leasingu operacyjnego, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie z momentem wystawienia faktury przez Spółkę, nie później niż z chwilą upływu terminu płatności czynszu/rat leasingowych płatnych z góry za przyszłe okresy rozliczeniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy nadmienić, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług oddania środków trwałych w użytkowanie na podstawie umowy najmu/dzierżawy lub umowy leasingu operacyjnego dla których ustalono miesięczne, kwartalne lub roczne okresy rozliczeniowe, ponieważ okoliczności sprawy nie wskazują, aby kwestia ta była przedmiotem wniosku.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wobec powyższego niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy nabywcy usług świadczonych przez Spółkę będą uprawnieni do odliczania podatku naliczonego wynikającego z wystawionych przez nią faktur, a chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinni wystąpić z odrębnymi wnioskami o jej wydanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.