ITPP2/4512-518/16/AK | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz termin rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej czynności.
ITPP2/4512-518/16/AKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2016 r. (data wpływu 25 lipca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 26 września 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz terminu rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej czynności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 26 września 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin wiatrowych oraz terminu rozliczenia podatku naliczonego z tytułu tej czynności.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka zawarła z firmą z Hiszpanii umowę na dostawę sześciu turbin wiatrowych. W myśl postanowień projektu umowy, strony ustaliły częściowe rozliczenia według następujących warunków:

 1. dla 24% wartości ceny sprzedający obowiązany był wystawić fakturę w dniu wejścia w życie przedmiotowej umowy – faktura ta została wystawiona dnia 21 stycznia 2015 r. na kwotę 2.275.200 Euro;
 2. dla 46% wartości ceny sprzedający obowiązany był wystawić fakturę po dostarczeniu Świadectwa Dostawy - faktura ta została wystawiona na kwotę 4.360.810 Euro dnia 23 czerwca 2015 r.;
 3. w czerwcu odbyła się dostawa turbin;
 4. dla 10% wartości sprzedaży sprzedający obowiązany był wystawić fakturę po wystawieniu Świadectwa Dostawy na Miejsce; faktura ta została wystawiona w kolejnym miesiącu po dokonanej dostawie, tj. na wartość 948.800 Euro dnia 15 lipca 2015 r.;
 5. w lipcu Spółka opodatkowała całą wartość dostawy na kwotę 9.480.000 Euro po kursie z dnia 14 lipca 2015 r.; 4,1545 (wykazano podatek należny i naliczony w deklaracji);
 6. dla 15% wartości sprzedaży sprzedający był obowiązany do wystawienia faktury po wystawieniu Świadectwa Wykonania Mechanicznego; faktura ta miała zostać wystawiona w trzecim miesiącu po dokonanej dostawie – faktura na wartość 1.422.000 Euro została wystawiona dnia 21 września 2015 r.;
 7. w październiku Spółka dokonała korekty deklaracji VAT-7 na wartość VAT naliczonego – 474.000 Euro po kursie 4,1545 PLN (VAT po przeliczeniu 452.924 PLN) – kwota na którą nie otrzymano faktury od dostawcy;
 8. dla 5% wartości sprzedaży sprzedający obowiązany był do wystawienia faktury po wystawienia Świadectwa Przejęcia Farmy Wiatrowej; faktura ta miała zostać wystawiona w szóstym miesiącu po dokonanej dostawie turbin – faktura na wartość 474.000 Euro została wystawiona dnia 14 stycznia 2016 r.;
 9. w styczniu 2016 r. Spółka dokonała korekty deklaracji VAT-7 na „+” VAT naliczony 452.924 PLN.

Umowa nie przewidywała wystawienia innych faktur – w szczególności nie miała być i nie była wystawiona faktura końcowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Kiedy powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 • Jak prawidłowo powinien zostać rozliczony podatek naliczony wynikający z tytułu opisanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia turbin od kontrahenta z Hiszpanii powstał 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru będącego wewnątrzwspólnotowym nabyciem.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonanym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów powstało w tym okresie, w którym został wykazany podatek należny z tytułu tej transakcji. Jednakże w odniesieniu do tej części dokonanego nabycia, dla którego w okresie trzech kolejnych miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego Spółka nie dysponowała fakturą potwierdzającą dokonane nabycie, zobowiązana była do skorygowania w tej części podatku naliczonego. W tym przypadku trzeba było skorygować podatek naliczony w wysokości 5% dokonanego nabycia. Korekty należało dokonać w deklaracji sporządzanej w okresie, w którym upłynął okres trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

Uzasadnienie.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż w zaistniałym stanie faktycznym z uwagi na dokonaną dostawę towarów, do której nie została przez sprzedającego wystawiona faktura, obowiązek podatkowy powstał w terminie do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Na podstawie art. 86 ust. l0b pkt 2 tej ustawy, w związku z uwzględnieniem podatku należnego w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, Spółka miała prawo do uwzględnienia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w wysokości podatku należnego równego podatkowi naliczonemu.

Stosownie jednak do art. 86 ust. l0g ustawy, w związku z nieotrzymaniem w terminie trzech miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego faktury dokumentującej 5% wartości umówionej dostawy towarów, stanowiącej u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, obowiązany był do pomniejszenia o tę kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin, mogąc go ponownie ująć w rozliczeniu w którym otrzymał fakturę na brakująca kwotę.

Niniejsze stanowisko jest zgodne z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2016 r. sygn. akt ITPP2/4512-1190/15/AW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejszą interpretacje wydano przy założeniu, że przedmiotem umowy – jak wynika z treści wniosku – była wyłącznie dostawa, bez montażu, uruchomienia, czy nadzoru.

Końcowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto dotyczy tylko spraw będących przedmiotem wniosku (zapytań). Inne kwestie wynikające z opisu sprawy oraz stanowiska własnego, jak np. wartość kwot wykazywanych w deklaracjach VAT-7, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek podatkowy
3063-ILPP3.4512.118.2016.1.NK | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
0461-ITPP3.4512.623.2016.1.AP | Interpretacja indywidualna

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
IPPP3/4512-330/16-2/PC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.