ITPP2/443-1213/14/RS | Interpretacja indywidualna

1.Czy usługi związane z powyższą umową stanowią dla Wnioskodawcy import usług?
2.Czy usługi realizowane na podstawie opisanej umowy stanowią świadczenie usług związanych z nieruchomością położoną na terytorium Polski i powinny być opodatkowane na terytorium Polski?
3.Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
4.Czy w związku z realizowaną inwestycją Wnioskodawca będzie mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości?
ITPP2/443-1213/14/RSinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. obowiązek podatkowy
 3. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 8. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 21 listopada 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • obowiązku rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usług zarządzania kontraktem - jest prawidłowe.
 • uznania tych usług za usługi związane z nieruchomościami - jest prawidłowe.
 • momentu powstania obowiązku podatkowego dla ww. usług - jest nieprawidłowe.
 • braku prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 21 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usług zarządzania kontraktem, uznania tych usług za usługi związane z nieruchomościami, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz braku prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyrażenie stanowiska dotyczącego prawidłowości podejmowanych działań w poniższym zakresie. Wnioskodawca jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej działającą m.in. na podstawie ustawy z dnia 25 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71 poz. 838, z późn. zm.). Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) z tytułu realizowanych działań statutowych nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności pozastatutowej (np. najem powierzchni).

Jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składa deklaracje VAT-7. Dokonał zgłoszenia do rejestracji jako podatnik VAT UE.

Wnioskodawca w bieżącym roku podpisał umowę z Wykonawcą, wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z siedzibą w M , wpisanym w rejestrze przedsiębiorców (zwany w umowie Konsultant). W ramach umowy Konsultant zobowiązał się do wykonania usługi polegającej na zarządzaniu kontraktem pn: „- B”, w tym pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót. Konsultant w ramach umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi Kontraktu oraz przyjmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu. Usługa obejmuje:

 • zarządzanie i koordynację realizacji budowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, polegającą na powołaniu Inżyniera Kontraktu i zespołu nadzoru,
 • weryfikację kompletnej dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i wyniki dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu,
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami Wnioskodawcy,
 • wypełnianie obowiązków wynikających z procedur EFRR w ramach programu Operacyjnego RPW,
 • świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową, realizowaną w ramach umowy na roboty budowlane zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • niezbędną pomoc Zamawiającemu w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu,
 • udział w przeglądach w okresie rękojmi.

W celu realizacji usługi Konsultant wyodrębni zespół nadzoru, zapewni odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia zaplecze biurowe.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie Konsultanta będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania umowy w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Konsultanta, natomiast w przypadku pozycji ryczałtowej, po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego. Ponadto zapis umowy określa, że rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Konsultanta, potwierdzonych przez Kierownika Projektu, po spełnieniu przez Konsultanta wymagań i przedłożeniu dokumentów, natomiast w przypadku pozycji ryczałtowych - po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą stanowiły załącznik do faktury VAT.

Należności będą regulowane z rachunku bankowego w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.

Według umowy Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie uwzględniającym zakończenie i rozliczenie Kontraktu będącego przedmiotem usługi oraz wystawienie Świadectwa Wykonania po zakończeniu okresu rękojmi za wady. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 31 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy usługi związane z powyższą umową stanowią dla Wnioskodawcy import usług...
 2. Czy usługi realizowane na podstawie opisanej umowy stanowią świadczenie usług związanych z nieruchomością położoną na terytorium Polski i powinny być opodatkowane na terytorium Polski...
 3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy...
 4. Czy w związku z realizowaną inwestycją Wnioskodawca będzie mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Usługi związane z zarządzaniem kontraktem, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót, stanowią import usług. Spełnione zostały bowiem warunki art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Wykonawca z siedzibą w Madrycie nie posiada siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i nie jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny. Usługobiorca – Wnioskodawca to jednostka organizacyjna nie będąca podatnikiem z tytułu prowadzonej działalności statutowej, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, zarejestrowana jako podatnik VAT UE.

Ad. 2

Usługi związane z zarządzaniem kontraktem, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej stanowią usługi związane z nieruchomością położoną w Polsce i powinny być opodatkowane w Polsce. Usługi zarządzania kontraktem stanowią kompleksową usługę związaną z nieruchomościami. Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT - miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Ad. 3

Obowiązek podatkowy dla importu usługi związanej z zarządzaniem kontraktem, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego, powstanie - zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt. 3, ustawy o VAT - z chwilą wystawienia faktury. Zgodnie z umową wynagrodzenie Konsultanta będzie płatne w okresach miesięcznych, odpowiednio do rzeczywistego czasu trwania umowy w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez Personel Konsultanta, natomiast w przypadku pozycji ryczałtowej - po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego. Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Konsultanta, potwierdzonych przez Kierownika Projektu, po spełnieniu przez Konsultanta wymagań i przedłożeniu dokumentów, natomiast w przypadku pozycji ryczałtowych - po wykonaniu danej usługi w danym miesiącu i jej odbiorze przez Zamawiającego. Powyższe dokumenty będą stanowiły załącznik do faktury.

Ad. 4

Wymienione powyżej usługi nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, dlatego Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia VAT w całości. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi – art. 86 ust 1 ustawy o VAT. Usługodawca stosuje zasadę samonaliczania podatku, co oznacza, że oblicza podatek naliczony i należny. W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obliczony podatek należny odprowadza do urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzeni przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie obowiązku rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usług zarządzania kontraktem,
 • prawidłowe – w zakresie uznania tych usług za usługi związane z nieruchomościami,
 • nieprawidłowe – w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla ww. usług,
 • prawidłowe – w zakresie braku prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, świadczenie kompleksowe (wyrok w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd) występuje wówczas, gdy dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej. Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC), czy też w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV.

Z powyższego wynika, że świadczenie składające się z co najmniej dwóch czynności, które z ekonomicznego punktu widzenia tworzy jedną całość ma miejsce wtedy, gdy jedną z jego części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą, jeżeli nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego zrealizowania (wykorzystania) usługi zasadniczej.

Dla określenia podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu nabycia usługi, jak i określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, niezbędne jest ustalenie miejsca świadczenia, bowiem od niego uzależnione jest miejsce jej opodatkowania.

Zgodnie z dyspozycją art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Dla celów określenia miejsca świadczenia usług, ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. Z art. 28a ustawy wynika, że na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

 1. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy ustawy wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia. Jedną z takich kategorii są usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, dla których miejscem świadczenia – na podstawie art. 28e ustawy - jest miejsce położenia nieruchomości.

Z powyższej regulacji prawnej wynika, że o miejscu świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi związanej z nieruchomością decyduje wyłącznie miejsce położenia nieruchomości, z którą dana usługa jest ściśle związana, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu jest wykonywana oraz gdzie znajduje się siedziba usługobiorcy. Zasada ta ma zastosowanie wówczas, gdy usługę można przyporządkować do konkretnej nieruchomości, która jest możliwa do zlokalizowania, co do miejsca jej położenia. Przepis ten - jak wynika z jego brzmienia - stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium, odniesienie się nie do podmiotu lecz do przedmiotu, którym jest nieruchomość, a usługi, które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według miejsca jej położenia. Jednocześnie usługi te mogą mieć charakter nieograniczony, na co wskazuje katalog zamieszczony w tym przepisie, który ma charakter otwarty. Do zakresu tych usług ustawodawca zaliczył bowiem nie tylko usługi stricte dotyczące prac wykonywanych w nieruchomościach i obrotu nieruchomościami, ale także usługi, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości.

Artykuł 28e ustawy stanowi implementację art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006 Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość.

Jak wynika z treści art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
 • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
 • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, zawarte są w art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z ogólną zasadą, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl ust. 5 pkt 3 lit. a tegoż artykułu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Stosownie do zapisu ust. 8 ww. artykułu, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy (art. 106i ust. 2 ustawy).

Na podstawie art. 106i ust. 7 ww. ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usług;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ustęp 2 pkt 4 lit. a ww. artykułu stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Z powołanego wyżej przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do stwierdzenia, że miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania usług zarządzania kontraktem będących usługami kompleksowymi – zgodnie z art. 28e ustawy – będzie miejsce położenia nieruchomości, a więc w opisanym przypadku – jak słusznie zauważył Wnioskodawca - terytorium Polski. Wobec tego usługi te będą opodatkowane według zasad obowiązujących w tym kraju.

Z uwagi na fakt, że okoliczności sprawy nie wskazują, żeby kontrahent z Hiszpanii posiadał siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski lub był zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług – stosownie do zapisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy - Wnioskodawca będzie podatnikiem z tytułu nabycia ww. usług, u którego wystąpi import usług.

Obowiązek podatkowy wbrew stanowisku Wnioskodawcy nie powstanie na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury, lecz z momentem wykonania usługi - jak stanowi art. 19a ust. 1 ustawy - chyba, że wcześniej Wnioskodawca dokona wpłaty zaliczek, wówczas obowiązek podatkowy powstanie – jak stanowi ust. 8 ww. artykuł - z momentem dokonania wpłat.

Z kolei odnosząc się do prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług należy wskazać, że skoro – jak wynika z treści wniosku – usługi te nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca – jak słusznie sam zauważył – nie będzie miał prawa do odliczenia podatku należnego z tytułu importu usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.