ITPP2/443-1167/14/EK | Interpretacja indywidualna

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży kart upominkowych.
ITPP2/443-1167/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. obowiązek podatkowy
  2. sprzedaż
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 26 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży kart upominkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży kart upominkowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i świadczy usługi w zakresie edukacji (85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), polegające na organizacji m.in. warsztatów i szkoleń kulinarnych. W celu uatrakcyjnienia swojej oferty sprzedażowej Wnioskodawca wprowadził sprzedaż kart upominkowych (tzw. voucherów), tj. dokumentów opatrzonych unikalnym kodem, o określonym nominale i terminie ważności, uprawniających klientów do bezgotówkowego skorzystania z oferowanych usług. Otrzymanie karty upominkowej następuje w zamian za przekazanie środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy w kwocie stanowiącej jej równowartość. W chwili wydania vouchera strony nie wiedzą, czy i na jakie szkolenie klient się zapisze i czy w związku z tym dokona płatności posiadanym voucherem. Zgodnie z regulaminem, vouchery są jednorazowe, a termin ich realizacji wynosi 4 miesiące od momentu zakupu. W przypadku, gdy termin ważności vouchera mija, klient nie otrzymuje za niego zwrotu gotówki. Jeżeli wartość nominalna voucherów przekracza wartość nabytych usług, różnica nie jest zwracana, ani w żaden inny sposób refundowana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułusprzedaży vouchera - czy jest to moment odpłatnego wydania karty, czy data wykonania usługi przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży vouchera powstaje nie w chwili odpłatnego przekazania karty klientowi, lecz w momencie wykonania usługi na rzecz klienta.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei w art. 8 ust. 1 ww. ustawy stwierdzono, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Towarami natomiast – zgodnie z definicją obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Stosownie do wyżej wymienionych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, czynność odpłatnego przekazania vouchera nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż nie stanowi dostawy towaru, jak również świadczenia usługi. Pomimo, że voucher jest przedmiotem sprzedaży nie mieści się także w definicji towaru. Voucher stanowi bowiem rodzaj środka płatniczego lub znaku legitymizacyjnego, za który zwyczajowo nabywa się towary lub usługi. Nie jest świadczeniem samym w sobie, lecz dokumentem stwierdzającym obowiązek spełnienia świadczenia na rzecz jego posiadacza (uprawnia do otrzymania świadczenia w oznaczonym terminie).

Jeżeli klient skorzysta z przyznanego mu uprawnienia, a zatem dojdzie do wykorzystania karty w „przysługującym jej” okresie realizacji, zaistniałe świadczenie będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, a więc zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 19a ust. 8 ww. ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Wpłata środków pieniężnych z tytułu nabycia vouchera nie stanowi zaliczki w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nabywca nie płaci za z góry ustaloną usługę. Przyszła transakcja nie jest skonkretyzowana, jej wartość może być równa lub niższa od wartości karty, a przy tym nie jest nawet pewne czy dojdzie do jej realizacji (możliwość przedawnienia vouchera).

W związku z powyższym, opodatkowaniu VAT nie podlega otrzymana kwota związana z nabyciem karty, jak również sytuacja, gdy voucher nie zostaje zrealizowany w wymaganym terminie. Prawidłowość powyższych argumentów jest konsekwentnie potwierdzana przez organy interpretacyjne. I tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2011 r. (sygn. IBPP2/443-717/11/WN) uznał, iż „czynność sprzedaży przez Wnioskodawcę kart podarunkowych, o których mowa we wniosku, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które otrzymuje Wnioskodawca w związku z odpłatnym przekazaniem tych kart swoim klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. W tej sytuacji nie wystąpi tutaj obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług. Należy przy tym podkreślić, iż dotyczy to również sytuacji, gdy karta podarunkowa nie zostaje zrealizowana w wymaganym terminie i traci swoją moc z uwagi na upływ terminu na który została wydana”.

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2011 r. (IPPP2/443-913/10-4/JW) wskazał, iż „bon towarowy, nazwany w przedmiotowej sprawie przez Spółkę voucherem, nie mieści się w definicji towaru w rozumieniu ww. przepisu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem jest jedynie dokumentem uprawniającym do nabycia towarów lub usług (...). Sprzedaży bonów (voucherów), ze względu na ich specyfikę, nie można też uznać za świadczenie usług. Bony towarowe same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb - nie stanowią więc autonomicznego świadczenia, a świadczenie jest elementem konstytutywnym usługi. Zatem czynności sprzedaży ww. voucherów nie można utożsamiać z dostawą towarów czy też świadczeniem usług, wobec czego nie będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. Analogiczny pogląd można znaleźć m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2011 r. (sygn. ITPP1/443-803/11/BK) oraz z dnia 23 kwietnia 2012 r. (sygn. ITPP1/443-106/12/TS).

Reasumując, czynność sprzedaży ww. voucherów nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Dopiero realizacja vouchera, czyli świadczenie usługi na rzecz klienta, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dla której obowiązek podatkowy - zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy - powstanie z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.