ITPP1/4512-304/16/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji do programu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji do programu „xxx” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania dotacji do programu „xxx”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym, a zdarzenia gospodarcze ewidencjonuję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jest Pan zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Prowadzona działalność gospodarcza polega na produkowaniu i sprzedawaniu wyrobów garmażeryjnych (sałatek, surówek, gołąbków, kotletów) oraz uczestnictwie w programie dostarczania mleka do placówek oświatowych. Założeniem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. By móc uczestniczyć w programie otrzymał Pan zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, na jego podstawie realizuje ww. dostawy mleka oraz występuje z wnioskami o dopłaty do mleka i przetworów mlecznych. Dopłaty realizowane są za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego:

  1. ze środków Unii Europejskiej (tzw. DSML),
  2. ze środków budżetu państwa jako dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych (tzw. KSML),
  3. ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Dostarczane do szkół mleko finansowane jest w następujący sposób:

  • mleko białe - dopłata przez Agencję Rynku Rolnego nie może być wyższa niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu poddanego obróbce cieplnej w opakowaniach o pojemności od 0,20 l do 0,23 l,
  • mleko smakowe - dopłata przez ARR jak wyżej, a różnicę ceny między mlekiem białym i smakowym pokrywają za pośrednictwem placówek oświatowych rodzice dzieci uczęszczających do szkół.

Jako dostawca samodzielnie zawiera Pan umowy dostaw z placówkami szkolnymi, zakupuje od dostawców mleko, przetwory mleczne określone w rozporządzeniach Agencji Rynku Rolnego, jak również odpowiada Pan za organizację magazynu i przechowywania zakupionych towarów, organizację dostawy, zatrudnienie pracownika w celu zapewnienia ciągłości i dochodowości działalności gospodarczej bez względu na źródło pochodzenia przychodów oraz formę ich opodatkowania.

Wskazał Pan, że nie jest w stanie określić kwoty dotacji w momencie składania wniosku do Agencji Rynku Rolnego ponieważ jest on weryfikowany, a ostateczna kwota znana jest w momencie wypłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w myśl „ art. 19 ust. 5 pkt 2 ” ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu dotacji krajowej KSML, Funduszu Promocji Mleczarstwa i unijnej DSML do programu „xxx” powstaje z chwilą otrzymania dotacji na rachunek bankowy podatnika...

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie składania wniosku do Agencji Rynku Rolnego nie jest on w stanie prawidłowo określić kwoty dopłaty, gdyż kwota ta podlega weryfikacji przez Agencję. Zatem w oparciu o „ art. 19 ust. 5 pkt 2 ” ustawy o VAT obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę (art. 19a ust. 2 ustawy).

Na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.

Zatem przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uczestniczy w programie dostarczania mleka do placówek oświatowych. Założeniem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W tym celu Wnioskodawca otrzymał zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, na podstawie którego realizuje ww. dostawy mleka i występuje z wnioskami o dopłaty do mleka i przetworów mlecznych. Dopłaty realizowane są za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego:

  1. ze środków Unii Europejskiej (tzw. DSML),
  2. ze środków budżetu państwa jako dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych (tzw. KSML),
  3. ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Wnioskodawca samodzielnie zawiera umowy dostaw z placówkami szkolnymi, zakupuje od dostawców mleko, przetwory mleczne określone w rozporządzeniach Agencji Rynku Rolnego, odpowiada za organizację magazynu i przechowania zakupionych towarów, organizuje dostawy, zatrudnia pracownika w celu zapewnienia ciągłości i dochodowości działalności gospodarczej bez względu na źródło pochodzenia przychodów oraz formę ich opodatkowania.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis zdarzenia do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że w sytuacji przedstawionej we wniosku z tytułu otrzymywanych dopłat związanych z dostawą mleka do placówek oświatowych - jak słusznie Pan wskazał - obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą otrzymania dopłaty, tj. z chwilą uznania rachunku bankowego, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.