IPTPP4/443-598/14-4/BM | Interpretacja indywidualna

Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży książek.
IPTPP4/443-598/14-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. książka
 3. obowiązek podatkowy
 4. wystawienie faktury
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy publikacji (książek o PKWiU 58.11.19.0) – jest nieprawidłowe,
 • wskazania, czy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy publikacji (książek o PKWiU 58.11.19.0) nie powstanie po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia zeskładowania tych publikacji u składującego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy publikacji (książek o PKWiU 58.11.19.0) oraz wskazania, czy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy publikacji (książek o PKWiU 58.11.19.0) nie powstanie po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia zeskładowania tych publikacji u składującego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (Wydawnictwo) dystrybuuje swoje publikacje (tylko książki o PKWiU 58.11.19.0) częściowo we własnym zakresie a częściowo za pośrednictwem dystrybutorów, którzy przejmują na siebie rozprowadzenie powierzonego nakładu (hurtowo).

Wydawnictwo (dalej Wydawca) zawarło z innymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej Odbiorcami) umowę o współpracy, której przedmiotem są dwa aspekty:

 1. Sprzedaż, dystrybucja książek wydawnictwa przez odbiorcę
 2. Odpłatne składowanie, magazynowanie przez odbiorcę książek wydawcy.

W ramach punktów umowy dotyczących czynności składu oraz świadczenia usług logistycznych (§ 2 pkt 11; § 4 pkt 3; § 5 pkt 1, § 5 pkt 4; § 7 pkt 1; § 8 umowy), Wydawnictwo zobowiązało się dostarczać własnym transportem i na własny koszt towary do odbiorcy, odbiorca zaś zobowiązał się do przyjmowania dostaw towaru, ich składania i inwentaryzacji oraz obsługę defektów. Usługi logistyczne będą obejmowały obsługę zleceń Wydawnictwa dla kontrahentów Wydawnictwa w zakresie: kompletacji, pakowania, wydawania i transportu towaru (publikacji), przyjmowania zwrotów, wystawiania stosowanych dokumentów sprzedaży w imieniu i na rzecz Wydawnictwa, składowania publikacji w magazynie oraz wydawania i transportu publikacji do kontrahentów. Jako składający odbiorca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za okres od przyjęcia dostawy do jej zakupu lub wydania. Obowiązkiem Wydawnictwa wg zawartych umów jest wypłacenie należności odbiorcy za składowanie w terminie płatności liczonym od daty otrzymania przez wydawnictwo prawidłowo wystawionej faktury VAT lub w drodze kompensaty.

W pozostałych punktach umowa określa zasady współpracy pomiędzy Wydawnictwem a Odbiorcą w zakresie prowadzenia przez dystrybutora dystrybucji (sprzedaży) publikacji wydawanych przez Wydawnictwo w imieniu i na rachunek odbiorcy. Ma ono polegać w szczególności na zebraniu przez dystrybutora od swoich kontrahentów i partnerów handlowych (kontrahenci) zamówień na publikacje, a następnie na dokonywaniu przez dystrybutora zakupu od Wydawnictwa odpowiedniej liczby egzemplarzy publikacji w celu realizacji zamówień, oraz realizowaniu tych zamówień poprzez dostarczanie kontrahentom egzemplarzy zamówionych publikacji. Po zebraniu zamówień od kontrahentów dystrybutor będzie nabywał od Wydawnictwa egzemplarze publikacji w ilości wskazanej przez dystrybutora, a Wydawnictwo upoważnia dystrybutora do dysponowania wszystkimi powierzonymi towarami zgodnie z celami niniejszej umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że Wydawnictwo zastrzega sobie własność egzemplarzy publikacji do czasu zapłaty pełnej ceny, zgodnie z postanowieniami wspomnianej umowy. Dystrybutor będzie przesyłał do 10 dnia po końcu miesiąca raport (wykaz) obejmujący zestawienie zebranych zamówień, sprzedaży oraz zwrotów publikacji wydawnictwa.

Wydawnictwo na podstawie otrzymanego wykazu, o którym mowa w § 5 pkt 1 niniejszej umowy, wystawiać będzie dystrybutorowi faktury VAT. Faktury te wystawiane będą niezwłocznie, nie później niż 7 dnia po przekazaniu zestawienia sprzedaży książek. Odbiorcy przysługuje jednakże prawo zwrotu niesprzedawanych egzemplarzy każdej zamówionej publikacji, nawet jeżeli wcześniej publikacja została wykazana jako sprzedana w zestawieniach, o których mowa w § 5 pkt 1 niniejszej umowy.

Wnioskodawca wskazał że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Kontrahenci Spółki są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca w załącznikach do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawił treść wzoru umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Kiedy pojawia się moment powstania obowiązku podatkowego dla sprzedaży publikacji (książek o PKWiU 58.11.19.0) na rzecz Odbiorcy, wcześniej zeskładowanych u odbiorcy (będącego składującym i dystrybutorem zarazem) wskazanych w comiesięcznym wykazie dostarczanym przez Odbiorcę do Wydawnictwa do dnia 10 po miesiącu sprzedaży...
 2. Czy publikacje (książki o PKWiU 58.11.19.0) zeskładowane u Odbiorcy (jako u składującego/magazyniera) nie będą w związku z faktem, iż Odbiorca jest zarówno składującym (usługa magazynowania) jak i dystrybutorem tych książek (ma prawo pobrać z wynajętego Wnioskodawcy magazynu i sprzedać publikacje – informując jedynie Wnioskodawcę na koniec miesiąca, że dokonał sprzedaży na własny rachunek i prosi o zafakturowanie sprzedanych przez siebie publikacji) podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia zeskładowania tych publikacji u składującego zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3b oraz art. 106i ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. W szczególności zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 powstaje on z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

W przypadku dostawy książek drukowanych o PKWiU 58.11.19.0 na podstawie art. 19a ust. 7 oraz w nawiązaniu do art. 106i ust. 3 i ust. 4 obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, przy czym obowiązek wystawienia faktury wypada nie później niż po 60 dniach od wydania towarów, a przypadku zawarcia w umowie prawa do zwrotów nie później niż 120 dnia. Przy czym, zgodnie z umową § 5 pkt 1 wykaz ów powinien być dostarczony do 10 dnia po rozliczanym miesiącu.

Ad. część pierwsza zapytania:

Wydawnictwo stoi na stanowisku, iż obowiązek podatkowy przy sprzedaży publikacji na rzecz Odbiorcy, powstanie w momencie wystawienia faktury najpóźniej 7 dnia od dnia dostarczenia wykazu, który to wykaz powinien być dostarczony do 10-tego dnia miesiąca następnego po miesięcznym okresie rozliczeniowym za ilość faktycznie sprzedanych, pobranych na podstawie zebranych zamówień egzemplarzy.

Ad. Część druga zapytania:

W związku z powyższymi przepisami prawa, oraz zawartą umową Wydawnictwo stoi na stanowisku, iż ponieważ w momencie przekazania Odbiorcy (jako składającemu) części nakładu książek do ich składowania/magazynowania nie następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami (publikacjami) jak właściciel, dochodzi jedynie do zaopatrzenia – udostępnionego przez odbiorcę (jako składującego) – zewnętrznego magazynu Wydawnictwu. Dopiero gdy odbiorca (będący składującym) zdecyduje się pobrać z wynajętego Wydawnictwu magazynu publikacji w drodze złożenia comiesięcznego zestawienia (raportu, wykazu) zebranych zamówień, sprzedaży oraz zwrotów publikacji dojdzie do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy publikacji (książek o PKWiU 58.11.19.0),
 • prawidłowe – w zakresie wskazania, czy obowiązek podatkowy z tytułu dostawy publikacji (książek o PKWiU 58.11.19.0) nie powstanie po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia zeskładowania tych publikacji u składującego.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „dostawa” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).

Co należy rozumieć przez „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” określił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-320/88. W orzeczeniu tym stwierdza się, że dla uznania danej czynności za opodatkowaną dostawę towarów, nie ma znaczenia to, czy dochodzi do przeniesienia własności według prawa właściwego dla danego kraju. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa do rozporządzania towarem na inny podmiot, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona ta uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeżeli nie wiąże się to z przeniesieniem własności. W tym orzeczeniu, odnosząc się do dostawy towarów, Trybunał posłużył się terminem przeniesienia „własności w sensie ekonomicznym”, podkreślając tym samym uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Oznacza to więc, że na gruncie przedmiotowego przepisu kluczowym elementem jest przeniesienie, w istocie rzeczy, praktycznej kontroli nad rzeczą i możliwości dysponowania nią.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W tym miejscu wskazać należy, że jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Od powyższej ogólnej zasady, ustawodawca określił w sposób odmienny, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b) ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1).

Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Natomiast w myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 2 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4.

Jak wynika z art. 106i ust. 4 ustawy, w przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.

Natomiast w myśl art. 106i ust. 7 ww. ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka (Wydawnictwo) – będące zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - dystrybuuje swoje publikacje (tylko książki o PKWiU 58.11.19.0) częściowo we własnym zakresie a częściowo za pośrednictwem dystrybutorów, którzy przejmują na siebie rozprowadzenie powierzonego nakładu (hurtowo).

Wydawnictwo (dalej Wydawca) zawarło z innymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej Odbiorcami), będącymi zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, umowę o współpracy, której przedmiotem są dwa aspekty:

 1. Sprzedaż, dystrybucja książek wydawnictwa przez odbiorcę
 2. Odpłatne składowanie, magazynowanie przez odbiorcę książek wydawcy.

W ramach punktów umowy dotyczących czynności składu oraz świadczenia usług logistycznych (§ 2 pkt 11; § 4 pkt 3; § 5 pkt 1, § 5 pkt 4; § 7 pkt 1; § 8 umowy), Wydawnictwo zobowiązało się dostarczać własnym transportem i na własny koszt towary do odbiorcy, odbiorca zaś zobowiązał się do przyjmowania dostaw towaru, ich składania i inwentaryzacji oraz obsługę defektów.

W pozostałych punktach umowa określa zasady współpracy pomiędzy Wydawnictwem a Odbiorcą w zakresie prowadzenia przez dystrybutora dystrybucji (sprzedaży) publikacji wydawanych przez Wydawnictwo w imieniu i na rachunek odbiorcy. Ma ono polegać w szczególności na zebraniu przez dystrybutora od swoich kontrahentów i partnerów handlowych (kontrahenci) zamówień na publikacje, a następnie na dokonywaniu przez dystrybutora zakupu od Wydawnictwa odpowiedniej liczby egzemplarzy publikacji w celu realizacji zamówień, oraz realizowaniu tych zamówień poprzez dostarczanie kontrahentom egzemplarzy zamówionych publikacji. Po zebraniu zamówień od kontrahentów dystrybutor będzie nabywał od Wydawnictwa egzemplarze publikacji w ilości wskazanej przez dystrybutora, a Wydawnictwo upoważnia dystrybutora do dysponowania wszystkimi powierzonymi towarami zgodnie z celami niniejszej umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że Wydawnictwo zastrzega sobie własność egzemplarzy publikacji do czasu zapłaty pełnej ceny, zgodnie z postanowieniami wspomnianej umowy. Dystrybutor będzie przesyłał do 10 dnia po końcu miesiąca raport (wykaz) obejmujący zestawienie zebranych zamówień, sprzedaży oraz zwrotów publikacji wydawnictwa.

Wydawnictwo na podstawie otrzymanego wykazu, o którym mowa w § 5 pkt 1 niniejszej umowy, wystawiać będzie dystrybutorowi faktury VAT. Faktury te wystawiane będą niezwłocznie, nie później niż 7 dnia po przekazaniu zestawienia sprzedaży książek. Odbiorcy przysługuje jednakże prawo zwrotu niesprzedawanych egzemplarzy każdej zamówionej publikacji, nawet jeżeli wcześniej publikacja została wykazana jako sprzedana w zestawieniach, o których mowa w § 5 pkt 1 niniejszej umowy.

Wnioskodawca ma wątpliwości, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży publikacji (książek o PKWiU 58.11.19.0) na rzecz Odbiorcy, wskazanych w comiesięcznym wykazie dostarczonym Wnioskodawcy przez Odbiorcę.

Stwierdzić należy, iż w opisanej sprawie do odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu ww. art. 7 ustawy dojdzie w momencie złożenia zamówienia przez Odbiorcę. W tym bowiem momencie Dystrybutor uzyska prawo do pełnego dysponowania książkami przekazanymi przez Wydawnictwo.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy wskazać należy, iż obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży publikacji (książek o PKWiU 58.11.19.0) na rzecz Odbiorcy, zeskładowanych w magazynie prowadzonym przez Odbiorcę, będącego zarazem Dystrybutorem, powstaje - zgodnie z regulacją zawartą w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b ustawy - z chwilą wystawienia przez Wnioskodawcę faktury dokumentującej dostawę. Natomiast fakturę z tytułu dostawy książek o PKWiU 58.11.19.0, z uwagi na fakt, iż umowa przewiduje zwrot wydawnictw, stosownie do art. 106i ust. 4 ustawy, należy wystawić nie później niż 120. dnia, od pierwszego dnia wydania tych książek. Wskazać przy tym należy, iż w momencie przekazania publikacji książkowych do składowania nie dochodzi do dostawy towarów, a więc publikacje te nie będą podlegały opodatkowaniu po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia zeskładowania tych publikacji u składującego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1, zgodnie z którym obowiązek podatkowy przy sprzedaży publikacji na rzecz Odbiorcy, powstanie w momencie wystawienia faktury najpóźniej 7 dnia od dnia dostarczenia wykazu, należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Wskazać także należy, iż w powyższa interpretacja indywidualna nie wywiera skutku prawnego dla kontrahenta Wnioskodawcy.

Ponadto należy zauważyć, iż analiza umów cywilnoprawnych nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z tym Organ wydał interpretację w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.