IPTPP4/443-577/14-4/UNR | Interpretacja indywidualna

Określenie właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla sprzedaży praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego oraz praw i obowiązków wynikających z porozumienia
IPTPP4/443-577/14-4/UNRinterpretacja indywidualna
 1. moment
 2. obowiązek podatkowy
 3. wartości niematerialne i prawne
 4. zapłata częściowa
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla sprzedaży praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego oraz praw i obowiązków wynikających z porozumienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego dla sprzedaży praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego oraz praw i obowiązków wynikających z porozumienia.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 października 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie przedstawiony w uzupełniniu wniosku)

Dnia 25-03-2014 roku spółka aktem notarialnym (kopia w załączeniu) repertorium A nr ... zawarła umowę sprzedaży: praw majątkowych do projektu architektoniczno – budowlanego zatwierdzonego decyzją Starosty o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej oraz praw i obowiązków nabytych na mocy porozumienia z dnia 07-01-2014 pomiędzy spółką i P, a wynikających z umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu elektrownia wiatrowa (paragraf 1 pkt 2 umowy). W paragrafie 7 pkt 1 tejże umowy określono cenę w kwocie 850.000 zł netto za sprzedaż ww. praw z tym, że w paragrafie 7 pkt 2 ustalona została kwota częściowa w wysokości 300.000 zł netto do zapłaty na podstawie faktury, która ma być wystawiona do 1 kwietnia 2014. Natomiast zapłata reszty ceny została odroczona w czasie i uzależniona od spełnienia kilku warunków, a mianowicie:

 1. wydania prawomocnej decyzji o przeniesieniu na rzecz kupującego prawa decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej,
 2. podpisaniu porozumienia trójstronnego między spółką, kupującym prawa i P o przyłączeniu do sieci należącej do P
 3. zgody wydanej przez operatora P polegającej na możliwości zainstalowania podłączenia do sieci turbiny.

Ponadto pkt 3 paragrafu 7 daje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niespełnienia ww. warunków w określonym czasie.

W piśmie z dnia 21 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem od podatków i usług. Dnia 25.03.2014 roku spółka aktem notarialnym (kopia w załączeniu) repertorium A nr .... zawartą umowę sprzedaży:

 • praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego decyzją Starosty o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej oraz
 • praw i obowiązków nabytych na mocy porozumienia z dnia 07.01.2014 r. pomiędzy spółką, i P, a wynikających z umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu elektrownia wiatrowa (paragraf 1 pkt 2 umowy).

Powyżej wskazana sprzedaż stanowi przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych. W paragrafie 7 pkt 1 tejże umowy określono cenę sprzedaży praw do ww. wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 850.000 zł netto z tym, że w paragrafie 7 pkt 2 ustalona została kwota częściowa w wysokości 300.000 zł netto do zapłaty na podstawie faktury, która ma być wystawiona do 1 kwietnia 2014.

Faktura ta została wystawiona w dniu 25.03.2014 roku na kwotę netto 300.000 zł i podatek VAT w kwocie 69.000 zł z terminem płatności 5 dni, czyli do 30.03.2014 roku.

Termin płatności pozostałej części należności w kwocie 550.000 zł netto zgodnie z paragrafem 7 pkt 2 umowy ustalono najpóźniej na 30.10.2014 roku. Zapłata tej drugiej części kwoty zgodnie z umową nastąpi dopiero po spełnieniu następujących warunków:

 1. wydania prawomocnej decyzji o przeniesieniu na rzecz kupującego prawa decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej,
 2. podpisaniu porozumienia trójstronnego między spółką, kupującym prawa i P o przyłączeniu do sieci należącej do P
 3. zgody wydanej przez operatora P polegającej na możliwości zainstalowania/podłączenia do sieci turbiny.

Ponadto, pkt 3 paragrafu 7 daje możliwość kupującemu na odstąpienie od umowy w terminie do 10.07.2014 roku w przypadku niespełnienia powyższych warunków.

Na tę pozostałą kwotę należności w kwocie 550.000 zł wynikającej z umowy wystawiona została faktura w dniu 02.09.2014 roku z terminem płatności do 30.10.2014 roku.

Wystawienie ww. drugiej faktury na kwotę 550.000 zł netto w dniu 02.09.2014 roku było efektem przeniesienia prawa do praw majątkowych (wartości niematerialnych i prawnych) do projektu architektoniczno-budowlanego oraz praw i obowiązków nabytych na mocy porozumienia z 07.01.2014 roku. Przeniesienie praw jest wynikiem realizacji ww. trzech warunków zawartych w akcie notarialnym z dnia 25.03.2014 roku. W dniu 02.09.2014 roku uprawomocniła się decyzja Starosty o przeniesieniu na rzecz kupującego prawa decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej oraz wykonane zostały pozostałe dwa warunki zawarte w akcie notarialnym.

Przedmiotem sprzedaży oprócz praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego są prawa i obowiązki wynikające z porozumienia z dnia 07.01.2014 roku. Z ww. porozumienia wynika prawo sprzedającego do przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci dystrybucyjnej będącej własnością P.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.(Ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

W związku z opisanym stanem spółka stawia pytanie czy w związku z zawarciem umowy potwierdzonej aktem notarialnym obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje:

 • od części kwoty sprzedaży wg umowy, tj. od kwoty 300.000 zł w dacie zawarcia umowy tj. w dniu 25.03.2014 roku, a od pozostałej kwoty do zapłaty (tj. od 550.000 zł) po spełnieniu 3 warunków określonych w umowie czyli w tym przypadku w dniu 02.09.2014, czy może
 • od całej kwoty sprzedaży wg umowy, tj. od kwoty 850.000 zł netto obowiązek podatkowy powstaje w dacie zawarcia umowy, tj. w dniu 25.03.2014 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie sformułowanym w uzupełniniu wniosku):

Zdaniem spółki obowiązek podatkowy powstaje:

 • od kwoty 300.000 zł netto w dacie zawarcia umowy potwierdzonej aktem notarialnym i dacie wystawienia faktury, tj. w dniu 25.03.2014 roku,
 • od kwoty 550.000 zł netto (reszta z ceny sprzedaży wynoszącej 850.000 zł) w dacie rzeczywistej sprzedaży (w tym wypadku w dniu 02.09.2014 roku), tj. po wypełnieniu trzech warunków zawartych w akcie notarialnym, w tym po uprawomocnieniu decyzji o przeniesieniu na rzecz kupującego prawa decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej.

Art. 5 ust. 1 pkt 1 mówi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Następnie art. 8 ust. 1 pkt 1 mówi, że świadczeniem usług jest przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast art. 19a ust. 3 określa obowiązek podatkowy dla usługi, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

Spółka aktem notarialnym z dnia 25.03.2014 roku zawarła umowę sprzedaży praw materialnych stanowiących wartości niematerialne i prawne. Jest to zatem sprzedaż usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktycznie sprzedaż nastąpi nie w dacie zawarcia aktu notarialnego ale w dacie spełnienia trzech warunków ustalonych w akcie notarialnym w paragrafie 7 pkt 2.

Spełnienie tych trzech warunków nastąpiło w dniu uprawomocnienia się decyzji o przeniesieniu na rzecz kupującego prawa decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej, tj. w dniu 02.09.2014 roku.

Zatem, w tym dniu nastąpiła sprzedaż praw majątkowych (wartości niematerialnych i prawnych) i w tym dniu powstał obowiązek podatkowy.

Jednakże w akcie notarialnym (paragraf 7 pkt 2) ustalono wcześniejszą płatność części ceny sprzedaży, tj. kwoty 300.000 zł netto i powiązano ją z wystawieniem faktury w terminie najpóźniej do dnia 01.04.2014 roku: Fakturę tę wystawiono w dniu 25.03.2014 roku z terminem płatności wynoszącym 5 dni.

Zatem, w świetle art. 19a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy od kwoty 300.000 zł netto powstał w dniu 25.03.2014 roku.

Natomiast od pozostałej kwoty, tj. od 550.000 zł obowiązek podatkowy powstał w dniu spełnienia warunków zawartych w akcie notarialnym, tj. w dniu 02.09.2014 roku, co uzasadniono powyżej. W tym dniu spółka wystawiła fakturę sprzedaży na kwotę 550.000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w świetle art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że przez usługę należy rozumieć każde odpłatne świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy), w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych.

Odpłatność czynności (dostawy towarów, czy świadczenia usług) oznacza wykonanie tej czynności za wynagrodzeniem. Aby uznać daną czynność za odpłatną konieczny jest bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem. Dostawcę towarów lub usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia za dokonanie tych czynności. Wynagrodzenie musi być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl jednak art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Jednakże, w sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego należy ustalić moment wykonania usługi. Ustawa o VAT nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. Należy jednak wskazać, że o faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter. Z kolei o charakterze i o dacie wykonania tej usługi decydują strony umowy cywilnoprawnej, chyba, że moment ten jest określony przez obowiązujący przepis prawa regulujący zasady wykonywania danego rodzaju usług.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem od podatków i usług, dnia 25.03.2014 roku aktem notarialnym zawarł umowę sprzedaży:

 • praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego decyzją Starosty o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej oraz
 • praw i obowiązków nabytych na mocy porozumienia z dnia 07.01.2014 r. pomiędzy spółką, i P, a wynikających z umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu elektrownia wiatrowa (paragraf 1 pkt 2 umowy).

Przedmiotowa sprzedaż stanowi przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych. W paragrafie 7 pkt 1 tejże umowy określono cenę sprzedaży praw do ww. wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 850.000 zł netto z tym, że w paragrafie 7 pkt 2 ustalona została kwota częściowa w wysokości 300.000 zł netto do zapłaty na podstawie faktury, która ma być wystawiona do 1 kwietnia 2014. Faktura ta została wystawiona w dniu 25.03.2014 roku na kwotę netto 300.000 zł i podatek VAT w kwocie 69.000 zł z terminem płatności 5 dni, czyli do 30.03.2014 roku. Termin płatności pozostałej części należności w kwocie 550.000 zł netto zgodnie z paragrafem 7 pkt 2 umowy ustalono najpóźniej na 30.10.2014 roku. Zapłata tej drugiej części kwoty zgodnie z umową nastąpi dopiero po spełnieniu następujących warunków:

 1. wydania prawomocnej decyzji o przeniesieniu na rzecz kupującego prawa decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej,
 2. podpisaniu porozumienia trójstronnego między spółką, kupującym prawa i P o przyłączeniu do sieci należącej do P
 3. zgody wydanej przez operatora P polegającej na możliwości zainstalowania/podłączenia do sieci turbiny.

Kupujący ma możliwość na odstąpienie od umowy w terminie do 10.07.2014 roku w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Na pozostałą kwotę należności w kwocie 550.000 zł wynikającej z umowy wystawiona została faktura w dniu 02.09.2014 roku z terminem płatności do 30.10.2014 roku. Wystawienie ww. drugiej faktury na kwotę 550.000 zł netto w dniu 02.09.2014 roku było efektem przeniesienia prawa do praw majątkowych (wartości niematerialnych i prawnych) do projektu architektoniczno-budowlanego oraz praw i obowiązków nabytych na mocy porozumienia z 07.01.2014 roku.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, że skoro jak wskazał Wnioskodawca przedmiotem sprzedaży jest przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, zatem, sprzedaż praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego oraz praw i obowiązków nabytych na mocy porozumienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wobec powyższego, w odniesieniu do kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego należy stwierdzić, że – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca na mocy zawartej umowy przed wykonaniem usługi (przed przeniesieniem praw do wartości niematerialnych i prawnych) otrzymał część zapłaty. Zatem w przypadku, gdy Wnioskodawca przed wykonaniem usługi otrzymał część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstał z chwilą otrzymania tej części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty, tj. kwoty 300.000 zł netto, na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy. Natomiast, w odniesieniu do pozostałej należności w kwocie 550.000 zł netto, zapłaconej po spełnieniu warunków określonych w umowie, momentem powstania obowiązku podatkowego, stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy, jest moment wykonania usługi, a więc moment faktycznego przeniesienia prawa do praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego oraz praw i obowiązków nabytych na mocy porozumienia. Z opisu sprawy wynika, że przeniesienie prawa do ww. praw majątkowych nastąpiło po wypełnieniu wszystkich warunków umowy, tj. w dniu 2 września 2014 r., zatem w tym momencie powstał obowiązek podatkowy dla pozostałej należności w kwocie 550.000 zł netto.

Pomimo, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny, to ze względu na odmienną argumentacje od przedstawionej w niniejszej interpretacji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.